C07C 41/06

Sposob výroby 2,2-dialkoxypropánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260295

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macho Vendelín, Balák Jiří, Kavala Miroslav, Svoboda Josef

MPK: C07C 41/06

Značky: spôsob, 2,2-dialkoxypropánu, výroby

Text:

...na rovnovážnost reakcie je výhodné odstraňovať z reakčnej zmesi LZ-dialkoxypropán i. vodu. Z reakčnej zmesi po druhom stupni syntézy možno izolovať 2,2-dialkoxypropán pomerne vysokej čistoty extrakciou vhodným roztokom hydroxidov alkalických kovov a prípadne 2,2-dialkoxypropán prečistit destiláclou za zníženého tlaku. Vhodná je tiež rektifikácia alebo špeciálne destilačné procesy Beregovych V. V. a i. Chim. farm. ž. 17, 454 /1983/ Brunner...

Způsob výroby izopropenylových etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268777

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kalečic Igor, Temkin Oleg, Šestakov Gennadij, Anochina Natalja, Kuprinaja Ljudmila, Taber Anatolij

MPK: C07C 41/06, C07C 43/15

Značky: způsob, výroby, izopropenylových, etherů

Text:

...cacToaT Ma Harpeaarenn. Mcnapuregn M KaTanMTMuecKoñ Tpyakw Ms Kaapua nuanevpun 25 MM M nnMHuň 200 nn. Mermnauermnan MnM annen. MAM cnecn HeTMJaLBTMnGHa M annena, a Taxxe anMoaTMwacKMM cnMpT C.-C 2 B Bmne napua nonanr B KaTanMTMHecKy» Tpyaxy. npoaykr nPMcoenMHeHMa. mxnaxnannuň yrnekmcnnrnñ. coampaor n nnaymxy M aHaůM 3 MPyDT c nonomnn PIX. namqaa Mancperenma MnancTpMpyeTcn Hmxenpmaexsnnunn npMMepaMM. npmnwp 1. B nmnemennuň 5 TepHocTaT...

Způsob získávání 2-alkoxipropenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266243

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šestakov Gennadij, Kalečic Igor, Černych Sergej, Presnov Alexandr, Miropolskaja Marija, Samochvalov Gleb, Agre Boris, Temkin Oleg, Taber Anatolij, Beregovych Valerij

MPK: C07C 43/15, C07C 41/06

Značky: 2-alkoxipropenu, způsob, získavání

Text:

...no Meroxcnnponeny paBeH 62,62. ~Bueneuubm 2-Meroxcnnponeu HneHTH®HuHpoBaH MeTonoM FMX H ®H 3 HK 0 xHMMqecKHMM napaMeTpaMM T° C KHH. 37 - 39 °C ná 1,3738 dĺf 0,77 r/cM 5, HTC coowserCTBYET nHTepaTypHmM ĽaHHHM. 1Cnocoö nonyuennn 24 MeToKcHnponeHa. Cnocoő npoBonHT Kax B npHMepe 1, H 0ôepyr 12,5 r MAG. CoćTaB peaKuHoHHoň cMecH (r)Bec neperHaHHoň mpaxnmn . 21,6KOHBEDCHH no MGTHHOHY cocTasnneT 57,92, ceneKTHnHocTb 85,7 Z, Bmxo no...

Spôsob výroby 2,2-dialkoxypropánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261652

Dátum: 10.02.1989

Autori: Balák Jiří, Svoboda Josef, Macho Vendelín

MPK: C07C 41/06

Značky: výroby, spôsob, 2,2-dialkoxypropánu

Text:

...tvoria okolo 1 0/0.V neposlednom rade, podľa tohto vynálezu vhodným donórom alkoholov C 1 až C 5 môžu byť aj produkty hydrokondeiízácie zmesi vodika s oxidom uholnatým, najmä na zinočnato-chromltých, zinočnato-železnato-chromitých katalyzátoroch za zvýšenej teploty a tlaku, produkty modifikovanej Fischer-Tropschovej syntêzy na uvedených ako aj železnatých katalyzátoroch. Potom acetylénom inicovanej hydrokondenzácie, či iniciovanej...

Způsob výroby čistých alkyl-terc.alkyletherů a uhlovodíkových rafinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241108

Dátum: 15.12.1987

Autori: Longauer Karol, Lipka Radislav, Kellner Michal, Zeman Svatopluk

MPK: C07C 41/06, C074 3/04

Značky: čistých, rafinátu, alkyl-terc.alkyletherů, způsob, výroby, uhlovodíkových

Text:

...alespoň do dvou vrstev, ze kterých se používá alespoň jedna k absorpci vestavu pokud možno zbaveném alkanolu, zatímco druhá vrstva, která již byla uvedena ve styk s alkanolem, se zařazuje do proudu výohozíoh uhlovodíků pro postup podle vynálezu za účelem desorpce.včas, před dosažením takovéhoto nasycení alkanolem, kdy lze ještě s jistotou zahránit prüchodu alkanolu absorpční vrstvou, se uvedené obě absorpční vrstvy přemístí, takže nyní se...

Sposob výroby 2-alkoxypropénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251990

Dátum: 13.08.1987

Autori: Polievka Milan, Balák Jiří, Svoboda Jozef, Matušková Mária, Hojč Ján, Glevitzký Edmund

MPK: C07C 41/06, C07C 43/15, C07C 41/08...

Značky: výroby, spôsob, 2-alkoxypropénov

Text:

...izoluje extrakčnou rektitikáciou, kde sa ako extrakčné rozpúštadlo použije voda 10/0-ný .roztok N.a 0 H, KOH), glykoly, monoetanolaumíny atď. Proces pracuje s 55 0/0 až 65 0/o-nou konverziou -metylacetylénu a alé 251090nu pri takmer 100 o/o-nej selektivite. Za uvedených reakčných podmienok neprebíeha adícia alkoholu na propylen. V produkte boli nájdené lein -stopy 2,2-dia 1 koxypropánu a stopy iaoetonu, Z-Alkoxypropéiny sú za tlaku citlivé...