C07C 35/08

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287923

Dátum: 08.03.2012

Autori: Gruszka Mateusz, Moniuk Wladyslaw, Rygiel Stanislaw, Oczkowicz Stanislaw, Mijal Witold, Wójcik Zbigniew, Zyliňski Marek, Pohorecki Ryszard, Kondrat Aleksandra, Koziol Andrzej, Krzysztoforski Andrzej, Wierzchowski Piotr, Wais Jan

MPK: C07C 29/50, C07C 35/08, C07C 49/11...

Značky: spôsob, cyklohexanolu, výroby, cyklohexanonu

Zhrnutie / Anotácia:

Cykloehanol a cyklohexanón sú pripravené oxidáciou cyklohexánu na reakčnú zmes (oxidát) obsahujúcu najmä cyklohexylhydroperoxid a cyklohexanol, cyklohexanón a iné produkty, po tomto postupe nasleduje selektívny rozklad takto pripraveného cyklohexylhydroperoxidu v separátnom rozkladnom reaktore alebo reaktoroch, v kvapalnej fáze, pri teplote 70 až 100 °C v prítomnosti katalyzátora, ktorým je roztok soli kovu s premennou valenciou, a väčšina...

Spôsob výroby cykloalkanónu a/alebo cykloalkanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280850

Dátum: 14.08.2000

Autori: Kragten Ubaldus Franciscus, Baur Henricus Anna Christiaan

MPK: C07C 35/08, C07C 29/50, C07C 29/132...

Značky: cykloalkanonů, cykloalkanolů, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výroba cykloalkanónu a/alebo cykloalkanolu oxidáciou cykloalkánu s 5 až 12 atómami uhlíka kyslíkom za vzniku cykloalkylhydroperoxidu s následným rozkladom cykloalkylhydroperoxidu v prítomnosti komplexnej organickej zlúčeniny kovu, ktorá spočíva v tom, že sa oxidácia cykloalkánu vykonáva v neprítomnosti látok promótujúcich rozklad vzniknutého cykloalkylhydroperoxidu, a rozklad cykloalkylhydroperoxidu sa uskutočňuje v prítomnosti...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tomčík Kazimír, Kováč Pavol, Lichvár Milan, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Jesenský Ján, Žedényi Mikuláš, Chocholáček Ľudovít, Miškovič Tibor, Hlinšťák Karol, Záremba Emanuel, Banhedyi Erich, Hronec Milan, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Ambrož František, Juhás Stanislav, Džamba Peter, Košuth Jaroslav, Bakoš Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, zariadenie, získavanie, cyklohexanolu, zmesí

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Mihočko Peter, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Ambrož František, Magur Ján, Hlinšťák Karol, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanol, cyklohexanu, selektivity, zvýšenia, oxidácie, spôsob, cyklohexanón

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Banhedyi Erich, Mikula Oldřich, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Futrikanič Jozef, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Kopernický Ivan, Ambrož František, Záremba Emanuel, Juhás Stanislav, Bakoš Ján, Sabadoš Július, Košuth Jaroslav, Olejník Vincent

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, cyklohexanu, kvapalnej, oxidáciu, fáze, selektívnu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hronec Milan, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Hlinšťák Karol, Olejník Vincent, Futrikanič Jozef, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Ambrož František, Juhás Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, cyklohexanolu, spôsob, cyklohexanonu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Chocholáček Ľudovít, Sabadoš Július, Hronec Milan, Olejník Vincent, Futrikanič Jozef, Mikula Oldřich, Ambrož František, Jesenský Ján, Záremba Emanuel, Kopernický Ivan, Barta Stanislav, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výrobu, zariadenie, cyklohexanaolu, cyklohexanu

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zmesí, cyklohexanolu, cyklohexanonu, výroby, spôsob

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Ambrož František, Mikula Oldřich

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, cyklohexanonu, výroby, cyklohexanolu

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Ambrož František, Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Záremba Emanuel, Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Kováč Pavol

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zariadenie, oxidáciu, selektívnu, cyklohexanu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Futrikanič Jozef, Juhás Stanislav, Košuth Jaroslav, Banhedyi Erich, Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Žedényi Mikuláš, Bakoš Ján, Barta Stanislav, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Ambrož František, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Kopernický Ivan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, cyklohexanolu, oxidáciou, cyklohexanonu, cyklohexanu, výroby

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Futrikanič Jozef, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Barta Stanislav, Ambrož František, Kolesár Ján, Záremba Emanuel, Hlinšťák Karol, Jesenský Ján, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Hronec Milan, Ždenyi Mikuláš, Chocholáček Ľudovít, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zariadenie, oxidácie, selektívnej, cyklohexanu

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Olejník Vincent, Ambrož František, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: oxidácie, cyklohexanón, cyklohexanu, cyklohexanol, spôsob

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 257367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ambrož František, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 35/08, C07C 49/404

Značky: zmesí, obsahujúcej, spôsob, výroby, cyklohexanol, cyklohexanón

Text:

...je proklamované zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánn, publikované a tiež vo výrobníspotreby surovín poukazujú na značné rezervy V tejto oblasti. Experimentálne bolo zistené, že vhodnouvoľbou reakčných parametrov je možné ďalšie zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánu smerom na cyklohexanón a cyklohexanol. Predmetom toho vynalezu je spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol v kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom...

Spôsob absorpcie organických zlúčenin z odplynov procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ambrož František, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Barňák Štefan, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Gaško Pavol

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: spôsob, cyklohexanu, procesu, absorpcie, odplynov, organických, zlúčenín, oxidácie

Text:

...Vplyvom opakovaného tepelného namáhania pomerne malého množstva absorbenta, ktoré vyplýva zo spôsobu jeho regenerácia sa tvoria tzv. tažké zlúčeniny, zanašajúce absorpčný systém a zhoršujúce jeho účinnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo organických zlúčenín v odplynoch. Výmena adsorbenta sa privádza len jednorazovo, po dosiahnutí parametrov a vlastností, kedy je toto opatrenie nevyhnutné. Prevážnú časť uvedených nevýhod možno...

Spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256584

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Kolesár Ján, Ambrož František, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, oxidácie, cyklohexanol, spôsob, selektívnej, cyklohexanón

Text:

...jednotiek indikujú dalšie možnosti zvyšovania selektivity oxidácie cyklohexänu, a tým aj ekonomickejšie využitie surovín a energií.Pri štúdiu oxidácie cyklohexánu bolo zistené, že na selektivitu reakcie výrazne vplýva objemový prietok cyklohexánu k reakčnému objektu.Predmetom tohoto vynálezu je spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanön a cyklohexanol V kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom obsahujúcim kyslík Vjednom alebo...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na zmes obsahujúcu cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256583

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Ambrož František

MPK: C07C 49/404, C07C 35/08

Značky: oxidácie, spôsob, obsahujúcu, cyklohexanol, cyklohexanón, cyklohexanu

Text:

...možnosť využitia odpadného prúdu z výroby cyklohexanonu je velmi zaujimavá.Z uvedeného dôvodu bol skúmaný proces oxidácie cyklohexánu s cielom zvýšiť selektivltu na dikarboxylové kyseliny pri rovnakej alebo len nepodstatnej nižšej selektivite cyklohexánu na zmes cyklohexanonu a cyklohexanolu o cca 0,5 hmot),a to na úkor tvorby nežiadúcich vedľajších produktov. Experimentalne bolo zistené, že tento efekt je možno dosiahnút vhodnou...