C07C 35/08

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287923

Dátum: 08.03.2012

Autori: Kondrat Aleksandra, Koziol Andrzej, Rygiel Stanislaw, Wais Jan, Pohorecki Ryszard, Krzysztoforski Andrzej, Moniuk Wladyslaw, Oczkowicz Stanislaw, Zyliňski Marek, Gruszka Mateusz, Wierzchowski Piotr, Mijal Witold, Wójcik Zbigniew

MPK: C07C 35/08, C07C 29/50, C07C 49/11...

Značky: cyklohexanonu, spôsob, cyklohexanolu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Cykloehanol a cyklohexanón sú pripravené oxidáciou cyklohexánu na reakčnú zmes (oxidát) obsahujúcu najmä cyklohexylhydroperoxid a cyklohexanol, cyklohexanón a iné produkty, po tomto postupe nasleduje selektívny rozklad takto pripraveného cyklohexylhydroperoxidu v separátnom rozkladnom reaktore alebo reaktoroch, v kvapalnej fáze, pri teplote 70 až 100 °C v prítomnosti katalyzátora, ktorým je roztok soli kovu s premennou valenciou, a väčšina...

Spôsob výroby cykloalkanónu a/alebo cykloalkanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280850

Dátum: 14.08.2000

Autori: Kragten Ubaldus Franciscus, Baur Henricus Anna Christiaan

MPK: C07C 29/132, C07C 29/50, C07C 35/08...

Značky: cykloalkanolů, spôsob, cykloalkanonů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výroba cykloalkanónu a/alebo cykloalkanolu oxidáciou cykloalkánu s 5 až 12 atómami uhlíka kyslíkom za vzniku cykloalkylhydroperoxidu s následným rozkladom cykloalkylhydroperoxidu v prítomnosti komplexnej organickej zlúčeniny kovu, ktorá spočíva v tom, že sa oxidácia cykloalkánu vykonáva v neprítomnosti látok promótujúcich rozklad vzniknutého cykloalkylhydroperoxidu, a rozklad cykloalkylhydroperoxidu sa uskutočňuje v prítomnosti...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chocholáček Ľudovít, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Džamba Peter, Kováč Pavol, Banhedyi Erich, Záremba Emanuel, Košuth Jaroslav, Juhás Stanislav, Bakoš Ján, Barta Stanislav, Miškovič Tibor, Žedényi Mikuláš, Hronec Milan, Tomčík Kazimír, Molnár Gabriel, Ambrož František, Jesenský Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, zmesí, cyklohexanonu, získavanie, zariadenie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hronec Milan, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Hlinšťák Karol, Olejník Vincent, Barta Stanislav, Magur Ján, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Ambrož František, Mihočko Peter, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidácie, spôsob, cyklohexanol, selektivity, zvýšenia, cyklohexanón, cyklohexanu

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Košuth Jaroslav, Záremba Emanuel, Banhedyi Erich, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Ambrož František, Futrikanič Jozef, Bakoš Ján, Mikula Oldřich, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: selektívnu, oxidáciu, cyklohexanu, fáze, kvapalnej, zariadenie

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Hronec Milan, Ambrož František, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, spôsob, cyklohexanolu, výroby

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Molnár Gabriel, Záremba Emanuel, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Chocholáček Ľudovít, Ambrož František, Lichvár Milan, Jesenský Ján, Barta Stanislav, Kopernický Ivan, Hronec Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanaolu, cyklohexanu, výrobu, zariadenie

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Ambrož František, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: výroby, zmesí, spôsob, cyklohexanolu, cyklohexanonu

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Lichvár Milan, Ambrož František, Mikula Oldřich, Olejník Vincent, Záremba Emanuel, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, spôsob, cyklohexanolu, výroby

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Kováč Pavol, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Záremba Emanuel, Kolesár Ján, Olejník Vincent

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanu, zariadenie, oxidáciu, selektívnu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Bakoš Ján, Olejník Vincent, Futrikanič Jozef, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Ambrož František, Košuth Jaroslav, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Banhedyi Erich, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, spôsob, výroby, cyklohexanu, oxidáciou, cyklohexanonu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ambrož František, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Kopernický Ivan, Ždenyi Mikuláš, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Futrikanič Jozef, Jesenský Ján, Mikula Oldřich, Olejník Vincent, Záremba Emanuel, Hronec Milan, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Chocholáček Ľudovít, Juhás Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: selektívnej, zariadenie, oxidácie, cyklohexanu

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sabadoš Július, Ambrož František, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: oxidácie, spôsob, cyklohexanol, cyklohexanu, cyklohexanón

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 257367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chocholáček Ľudovít, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Ambrož František, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/404

Značky: zmesí, spôsob, cyklohexanón, obsahujúcej, výroby, cyklohexanol

Text:

...je proklamované zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánn, publikované a tiež vo výrobníspotreby surovín poukazujú na značné rezervy V tejto oblasti. Experimentálne bolo zistené, že vhodnouvoľbou reakčných parametrov je možné ďalšie zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánu smerom na cyklohexanón a cyklohexanol. Predmetom toho vynalezu je spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol v kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom...

Spôsob absorpcie organických zlúčenin z odplynov procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Olejník Vincent, Gaško Pavol, Kolesár Ján, Barňák Štefan, Ambrož František, Molnár Gabriel, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: procesu, cyklohexanu, oxidácie, zlúčenín, organických, odplynov, absorpcie, spôsob

Text:

...Vplyvom opakovaného tepelného namáhania pomerne malého množstva absorbenta, ktoré vyplýva zo spôsobu jeho regenerácia sa tvoria tzv. tažké zlúčeniny, zanašajúce absorpčný systém a zhoršujúce jeho účinnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo organických zlúčenín v odplynoch. Výmena adsorbenta sa privádza len jednorazovo, po dosiahnutí parametrov a vlastností, kedy je toto opatrenie nevyhnutné. Prevážnú časť uvedených nevýhod možno...

Spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256584

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolesár Ján, Ambrož František, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: oxidácie, spôsob, cyklohexanu, cyklohexanol, selektívnej, cyklohexanón

Text:

...jednotiek indikujú dalšie možnosti zvyšovania selektivity oxidácie cyklohexänu, a tým aj ekonomickejšie využitie surovín a energií.Pri štúdiu oxidácie cyklohexánu bolo zistené, že na selektivitu reakcie výrazne vplýva objemový prietok cyklohexánu k reakčnému objektu.Predmetom tohoto vynálezu je spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanön a cyklohexanol V kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom obsahujúcim kyslík Vjednom alebo...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na zmes obsahujúcu cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256583

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/404

Značky: oxidácie, cyklohexanol, obsahujúcu, cyklohexanu, spôsob, cyklohexanón

Text:

...možnosť využitia odpadného prúdu z výroby cyklohexanonu je velmi zaujimavá.Z uvedeného dôvodu bol skúmaný proces oxidácie cyklohexánu s cielom zvýšiť selektivltu na dikarboxylové kyseliny pri rovnakej alebo len nepodstatnej nižšej selektivite cyklohexánu na zmes cyklohexanonu a cyklohexanolu o cca 0,5 hmot),a to na úkor tvorby nežiadúcich vedľajších produktov. Experimentalne bolo zistené, že tento efekt je možno dosiahnút vhodnou...