C07C 17/02

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10785

Dátum: 22.06.2007

Autori: Balthasart Dominique, Strebelle Michel

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: výroby, 1,2-dichlóretánu, spôsob

Text:

...týka spôsobu výroby DCE, ktorý Vychádza z prúdu etánu, podľa ktorého a) sa prúd etánu podrobí katalytickej oxydehydrogenácii za vytvorenia plyrmej zmesib) uvedená plynná zmes sa prípadne premyje a suší a tak sa vytvorí suchá plynná zmesc) po prípadnom ďalšom čistiacom kroku, sa uvedená suchá plynná zmes podrobí absorpcii Al, ktorá sa skladá zo separácie uvedenej plynnej zmesi na frakciu obohatenú zlúčeninami,ktoré sú ľahšie ako etylén,...

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10498

Dátum: 22.06.2007

Autori: Balthasart Dominique, Strebelle Michel

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: 1,2-dichlóretánu, spôsob, výroby

Text:

...katalyzátorov a s usadzovaním týchto zložiek na studenom povrchu sústavy0011 Jedným z predmetov predloženého vynálezu je spôsob prípravy pri použití etylénu s čistotou nižšou ako 99,8 , ktorého výhodou je, že znižuje náklady spojené s výrobouetylénu s vyššou čistotou, a že sa výhodne vyhýba vyššie uvedeným problémom.0012 Vynález sa teda týka spôsobu výroby DCE, ktorý vychádza z prúdu etánu a podľaa) prúd etánu sa podrobí katalytickej...

Spôsob prevádzky destilačnej kolóny na čistenie 1,2-dichlóretánu a na prepojenie odparovania hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13900

Dátum: 07.09.2006

Autori: Petersen Sven, Kammerhofer Peter, Benje Michael

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: prepojenie, odparovania, spôsob, 1,2-dichlóretánu, kolony, hydroxidů, destilačnej, čistenie, sodného, prevádzky

Text:

...zníženie potreby chladiacej vody. 0007 Vynález rieši túto úlohu tak, že kondenzačné teplo bridovej pary, ktoré pripadá destilačnému oddeleniu zložiek, ktoré majú teplotu varu nižšiu než EDC,sa aspoň čiastočne využíva na odparenie hydroxidu sodného, ktorý vzniká pri výrobe chlóru ako vedľajší produkt. Takáto destilačná kolóna je bežnou súčasťou takzvanej kolóny na látky snižšou teplotou varu rovnovážneho VCM-postupu. V rovnovážnom VCM postupe...

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9688

Dátum: 21.12.2005

Autori: Balthasart Dominique, Strebelle Michel

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02, C08F 14/06...

Značky: spôsob, 1,2-dichlóretánu, výroby

Text:

...nie zahŕňa prvý krok pyrolýzy (to znamená konverziu za pôsobenia tepla) zdroja uhľovodíkovv prítomnosti alebo bez prítomnosti tretích zlúčenín ako je voda, kyslík, deriváty síry a/alebo katalyzátor. Tento prvý krok je výhodnejšie nasledovaný krokmi na tepelnú regeneráciu tepla krakovaných plynov, na oddelenie ťažkých produktov (napríklad cez organické zhášanie a vodné zhášanie), na stlačenie a sušenie plynov a na odstránenie väčšiny oxidu...

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu priamou chloráciou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282662

Dátum: 07.10.2002

Autori: Grumann Helmut, Schwarzmaier Peter, Mielke Ingolf

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: vykonávanie, chloráciou, spôsobu, spôsob, výroby, tohto, priamou, zariadenie, 1,2-dichlóretánu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 1,2-dichlóretánu (EDC) dávkovaním etylénu a chlóru do obiehajúceho EDC (priama chlorácia) sa vedie tak, aby reakčná zmes vrela, pričom sa z plynného priestoru odvádza reakčné teplo. Ďalej je predmetom riešenia zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240999

Dátum: 14.08.1987

Autori: Mašek Václav, Mánek Oldoich, Oíman Jaroslav

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: 2-dichlorethanu, způsob, výroby

Text:

...byl nyní nalezen v postupu,který je předmětem předloženého vynálezu.Předmětem předloženěho vynálezu je tudíž způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s ohlorem v rozpouštědle v přítomnosti směsného katalyzátoru sestávajícíhoz bezvodého chloridu železitého a dusíkaté báze popřípadě soli této báze a popŕípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplotě pod teplotou varu 1,2-dichlorethanu od asi 20...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240987

Dátum: 14.08.1987

Autori: Novák Jioí, Rott Jioí, Rayman Václav

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: 2-dichlorethanu, způsob, výroby

Text:

...předloženého vynálezu je tudíž způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s chlorem v rozpouštědle V přítomnosti směsného katalyzátoru sestávajícího z bezvodého chloridu železitého a dusíkaté báze popřípadě soli této báze a popřípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplote pod teplotou varu 1,2-dichlorethanu od asi 20 do 100 °c a při atmosférickém nebo zvýšeném tlaku a oddělovaním 1,2...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240984

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kubát Oldoich, Kadlec Václav, Opoeenský Miloš

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: 2-dichlorethanu, výroby, způsob

Text:

...značnou měrou potlačují korosi při použítí kovových reaktorů, které nejsou odolné vůči korosi, a která se vyskytuje a nevýhodně působí u známých způsobů/výroby 1,2-dichlorethanu.Dále bylo zjištěno, že 5 výjimkou nepatrného množství prvního substitučního produktu 1,1,2-trichlorethanu a odpovídajícího nepatrného množství chlorovodíku, se za podmínek postupu podle vynálezu netvoří žádné další vedlejší produkty.Reakční roztok zůstává i po...

1,1,3-trichlor-3-fenylbutan a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234157

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hájek Milan, Poštolková Věra

MPK: C07C 17/02, C07C 19/02

Značky: výroby, způsob, 1,1,3-trichlor-3-fenylbutan

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je 1,1,3-trichlor-3 fenylbutan a způsob jeho výroby, spočívající v tom, že se chloroform, -metylstyren, prášková měď á 1,10-fenantrolin-monohydrát smísí v molárním poměru 5:1:0,02 až 0,05:0,04 až 0,10 ku směsi se případně přidá 1 mol kysličníku vápenatého na 1 mol -metylstyrenu a vzniklá směs se za míchání v atmosféře inertního plynu jako je dusík zahřívá za normálního tlaku při 60 až 66 °C či za tlaku zvýšeného na 0,8 až 1,0...

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235032

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hennen Hans, Hundeck Joachim

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: způsob, výroby, 1,2-dichlorethanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu a chloru v jedné reakční zóně, která obsahuje cirkulující kapalné prostředí s obsahem chlorovaných uhlovodíků se dvěma atomy uhlíku, jakož i kazalyzátor obvyklý pro přenos chloru a popřípadě inhibitor ke snížení tvorby vedlejších produktů.

Způsob výroby a čištění 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235027

Dátum: 15.02.1987

Autori: Scholz Harald, Hennen Hans, Hundeck Joachim, Püsche Herbert, Link Gerhard, Vomberg Heinz, Kuxdorf Bernhard

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045

Značky: čištění, výroby, způsob, 1,2-dichlorethanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby a čištění 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu a chlóru v reakční zóně, která obsahuje cirkulující kapalné prostředí s obsahem chlorovaných uhlovodíků se dvěma atomy uhlíku, při teplotě pod teplotou odpařování prostředí při tlaku panujícím v reakční zóně a v přítomnosti obvyklého katalyzátoru k přenosu chlóru a popřípadě inhibitoru ke snížení tvorby vedlejších produktů, za vzniku surového 1,2-dichlorethanu, který se odebírá z reakční...

Směsný katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235975

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hennen Hans, Scholz Harald, Hundeck Joachim

MPK: C07C 19/045, B01J 27/10, C07C 17/02...

Značky: katalyzátor, směsný

Zhrnutie / Anotácia:

Směsný katalyzátor sestávající z bezvodého chloridu železitého a jedné další složky směsi k výrobě 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s chlorem v rozpouštědle při atmosférickém nebo zvýšeném tlaku, vyznačující se tím, že další složkou směsi je ekvivalentní množství amoniaku, primárního, sekundárního nebo terciárního alkylaminu, aralkylaminu, arylaminu nebo alicyklického aminu nebo polyaminu nebo soli této dusíkaté báze s halogenem, zejména...

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228538

Dátum: 15.08.1986

Autori: Widmann Peter, Kühn Wenzel

MPK: C07C 17/02, C07C 17/156, C07C 19/045...

Značky: výroby, 1,2-dichlorethanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,2-dichlorethanu z ethylenu reakcí s chlorovodíkem a inertními plyny obsahujícími kyslík při teplotách 180 až 300°C a při tlacích 0,1 až 1,1 MPa, jakož i reakcí s chlorem v plynné fázi v přítomnosti pevného katalyzátoru obsahujícího soli mědi nebo soli mědi a soli železa s následujícím ochlazením a destilačním dělením reakční směsi, přičemž obě chlorační reakce se provádějí postupně ve společném reakčním prostoru, který obsahuje...