C07C 11/04

Spôsob na odstraňovanie okysličených kontaminantov z etylénového toku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20117

Dátum: 13.07.2012

Autori: Boutrot Catherine, Das Babua, Arratia Manuela

MPK: C07C 7/04, C07C 7/00, C07C 11/04...

Značky: odstraňovanie, spôsob, kontaminantov, okysličených, etylénového

Text:

...kolóny, metanol je použitý ako vodný absorbent. Metanol a strhnutá voda, ako aj nejaké okysličené uhľovodíky sú obnovené ako spodky prúdu, uvedenej vodnej absorpčnej kolóny, a horný olefín je obnovený a poslaný na destilačnú kolónu. Destilačná kolóna oddeľuje etylén a propylén, ako aj komponenty s nižšínl bodom varu od dimetyl éteru, a vyššie Vriace komponenty, zahŕňajúce C 4 komponenty a metanol, zostávajúci po metanolovom umytí. Do...

Spôsob dehydratácie etanolu na etylén charakterizovaný nízkou spotrebou energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20291

Dátum: 09.07.2012

Autori: De Smedt Philip, Coupard Vincent, Gonzalez Penas Helena, Fleurier Stéphanie, Vermeiren Walter, Adam Cindy, Minoux Delphine, Touchais Natacha

MPK: C07C 7/04, C07C 1/24, C07C 11/04...

Značky: spotřebou, spôsob, charakterizovaný, etanolu, dehydratácie, energie, etylén, nízkou

Text:

...je vsádzka zavádzaná do kroku a) odparenie vsádzky pri tlaku nižšom, ako je tlak efluentu na výstupe zposledného reaktora tak, aby sa dosiahla maximálna tepelná výmena medzi vsádzkou a efluentom z posledného reaktora, to znamená výmena celejentalpie odparenia vsádzky a entalpie kondenzácie uvedeného efluentu.Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob dehydratácie etanolu na etylén so zvýšenoučistotou, pričom uvedený spôsob umožňuje zvýšiť...

Spôsob výroby nižších uhľovodíkov z glycerolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20044

Dátum: 03.11.2009

Autori: Hulteberg Christian, Brandin Jan

MPK: C07C 1/24, C07C 1/207, C07C 11/04...

Značky: spôsob, nižších, výroby, glycerolů, uhľovodíkov

Text:

...môže byť katalyzátor katalyzujúci konverziu voda-plyn (NGS), hydrogenáciu a dekarbonylačné reakcie, ako je katalyzátor zahŕňajúci Pt na Ceog, a glycerol môže byť poskytnutý ako zmes svodou, ako je napr. zmes, ktorá má koncentráciu glycerolu od 15 do 30 hmotn. .0010 Ďalšie výhodné rysy podľa vynálezu sú definované vzávislýchStručný opis obrázkov 0011Obrázok 1. Zobrazuje použité experimentálne usporiadanie.Obrázok 4. Zobrazuje výťažok...

Spôsob separácie etylénu z pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280414

Dátum: 14.02.2000

Autori: Okresa Marián, Weissensteiner Viliam, Kmeť Vladimír, Foltán Stanislav, Vanko Milan, Novotný Vlastimil, Niederland Kamil

MPK: C07C 11/04, C07C 7/11

Značky: etylénu, pyrolýznych, spôsob, plynov, separácie

Zhrnutie / Anotácia:

Separácia etylénu zo zmesi obsahujúcej acetylén, oxid uhličitý, etylén, metán, oxid uhoľnatý a vodík ako hlavné zložky, pri ktorej ako reflux do absorpčno-desorpčného uzla na desorpciu etylénu sa privádza kvapalná fáza z 1. absorpčného stupňa (2), z miesta medzi 1/4 až 3/4 absorpčnej výšky, pozostávajúca z acetónu nasýteného vodíkom, oxidom uhoľnatým, metánom a etylénom, pri teplote v rozmedzí 239 až 255 °K a tlaku v rozmedzí 1,3 až 1,6 MPa v...

Spôsob oddeľovania etylénu zo zmesí pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246866

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Zdenik Dalibor, Benda Boetislav, Maloušek Antonín

MPK: C07C 7/11, C07C 11/04

Značky: zmesí, plynov, oddeľovania, pyrolýznych, etylénu, spôsob

Text:

...s absorbovanými plynmi je napojený na demetanizačnú kolönu 23, v ktorej sa odstráni z kvapalnêho prúdu česť metanu a skoro všetok vodík a oxid uhoľnatý. Takto upravený kvapalný prúd sa potom odvádza potrubím 25 do absorpčno-desorpčného uzla 26 na oddelenie koncentrovaného plynného etylénu od kvapalnej zmesi acetönu s rozpusteným oxidom uhličitým a acetylenom. Odvod plynu 7 z 1. absorpčného stupňa je napojený na 2. absorpčný stupeň 9, v ktorom...

Způsob současné výroby ethylénu a 1,3-butadienu rozkladem cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236186

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pola Josef, Chvalovský Václav

MPK: C07C 4/08, C07C 11/167, C07C 11/04...

Značky: současné, ethylenu, výroby, 1,3-butadienu, cyklohexanu, rozkladem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby ethylénu a 1,3-butadienu rozkladem cyklohexanu, při němž se rozklad cyklohexanu indukuje fokusovaným infračerveným zářením kontinuálního C0? laseru o vlnové délce 10,5 až 10,8 ?m v přítomnosti fluoridu sírového jako senzibilátoru infračerveného záření. Popsaný způsob je významný především tím, že může byt alternativou středně teplotní pyrolýzy této sloučeniny a může se uplatnit v petrochemickém průmyslu.

Spôsob delenia pyrolýzneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239820

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bálek Bohumír, Šoufl Pavel, Holub Leo, Slezák Jioí, Šeda František, Slezák Stanislav, Šebor Václav

MPK: C07C 11/04, C07C 7/11

Značky: pyrolýzneho, spôsob, plynů, delenia

Text:

...zmesi vodíka,oxidu uih-o-lnatého a metántt alko spätného plynu a zmesi acetyľlénu a oxidu uhličitého,odvädzanej .na ďalšie delenie pomocou selektívne absorpcie acetylénu v dimetylf-ormamine. Vynález sa týka najmä spôsobu delenia-pyrolýznych pily-nov z .vysokoteplotnejpylroilýzy benzínu s bodom varu 30 °C až 130 °C .a/-ailebo ropných frakcií s bodom varu 130 C až 450 °C a/alebo benzínu s bodom varu od 30 °C »do 130 °C s prídavkom .metanu...

Spôsob výroby etylénu a acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239806

Dátum: 15.06.1987

Autori: Netolický Zdenik, Hroch Vít, Kalous Zdenik

MPK: C07C 11/04, C07C 11/24, C10G 9/38...

Značky: výroby, acetylénu, spôsob, etylénu

Text:

...uhoľnatétho. Vyššia rýchlosť spaľovania, ako aj rovn-ováha C 0/C 02 posunutá značne v prospech C 0, má za následok narastanie obsahu oxidu uholnatého.Vyšší obsah C 0 vo zvyškovom plyne znižuje spalova-ciu rýchlosť, t. . pri velmi krátIkej reakčnej dobe v reaktore má .dopad na energetické využitie zvyškoveho plynu a na výťažnosť pnocesu.Preto v zmysle nových poznatkov je potrebné obsah CO v systéme minimalizovať. Pre udržanie h-ladiny...

Spôsob demetanizácie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231290

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ilavský Ján, Kordík Jozef, Lednický Viliam, Vanko Milan, Sakálošová Alžbeta, Dobrotka Pavol, Borišek Igor, Novotná Vlasta, Hrázský František, Benzír Štefan, Vanko Anton, Bolcha Ján

MPK: C07C 7/11, C07C 11/04

Značky: demetanizácie, spôsob, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieší sposob účinného oddelenia metánu od etylénu, najmä z etylénu, ziskavaného zo smesi pyrolýznych plynov pomocou absorpcie v acetóne s nasledujúcou desorpciou pri zvýšenej teplote acetónu za súčasného zníženia tlaku v desorpčnom zariadení. Plynný etylén, ziskany týmto sposobom, sa používa hlavne ako medziprodukt vo výrobe vinylchloridu termickým štiepením dichlóretánu, ale može sa použiť aj na iné účely.

Způsob výroby ethylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233817

Dátum: 01.07.1986

Autori: Pola Josef, Chvalovský Václav Člen Korespondent, Vítek Josef

MPK: C07C 11/04, C07C 4/10

Značky: ethylenu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ethylénu C02 laserem fotosenzibilovaným rozkladem n-alkanů. Podstata vynálezu spočívá v indukci uvedené reakce fokusovaným zářením kontinuálního C02 laseru pracujícího na vlnové délce 10,5 až 10,8 ?m s výkonem alespoň 5 W v přítomnosti fluoridu sírového jako senzibilátoru infračerveného záření. Popsaným způsobem lze při jednoduchém experimentálním uspořádání a při dosažení vysokých konverzí v krátkém reakčním čase...

Způsob výroby etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230053

Dátum: 01.04.1986

Autori: Králíková Ulrika, Zelenka Jan, Kubička Rudolf, Lederer Jaromír, Weisser Otto, Bajús Martin, Baxa Josef, Mostecký Jiří

MPK: C07C 11/04

Značky: způsob, etylénu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití přebytečných nebo odpadních plynných alkenů z pyrolysu nebo katalyckého krakování k výrobě etylénu. Podle vynálezu se způsob výroby etylénů z plynných uhlovodíků provádí pyrolyzou v přítomnosti vodní páry při teplotě 800 až 900 °C a zdržné době kratší než 1 sekunda za přídavku sirovodíku nebo elementární síry v množství 0,05 až O,3 % hmot. na surovinu. Jako surovina pro pyrolyzu se použije směs plynných uhlovodíku s...