C05F 7/00

Organická pôdna pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6180

Dátum: 03.07.2012

Autor: Smitek Dušan

MPK: C05F 3/00, C05F 7/00, C05F 15/00...

Značky: látka, pôdna, pomocná, organická

Text:

...kal z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a papierenský kal, čo je kal z výroby papiera a vápno z odpadu vápennej usadeniny je pridaná organická alebo organické zložky. Tieto organické zložky sú usadeniny a kaly zo zeleného výluhu po úprave čierneho lúhu z výroby celulózy, biologicky rozložiteľný odpad, odpadové rastlinné tkaniva, odpad lesného hospodárstva, dezintegrované obaly z papiera a lepenky, dezintegrovaný papier a...

Pôdna pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5769

Dátum: 06.06.2011

Autor: Smitek Dušan

MPK: C05F 7/00, C05D 3/00, C05D 3/02...

Značky: pôdna, pomocná, látka

Text:

...a postupne sa pridáva riehasené vápno, kde reaguje s vodou,čím sa zmes prehríeva. Vplyvom pridávania nehasenćho vápna do základnej bázy prebieha zvyšovanie pH zmesi, prebieha tepelná reakcia, čo spôsobuje hygienizáciu a stabilizáciu zmesi. Pridávanim zeolitu sa v premiešavanej zmesi viažu ťažké kovy a nechernicky amoniak. Zahrievanie zmesi vplyvom pridávania nehasenćho vápna trvá minimálne 24 hodín. Zmes základnej bázy, nehasenćho vápna,...

Organická pôdna pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5760

Dátum: 06.06.2011

Autor: Smitek Dušan

MPK: C05D 3/00, C05F 7/00, C05G 1/00...

Značky: organická, pôdna, látka, pomocná

Text:

...plochách a posilnenia vodohospodárskej funkcie lesov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOrganická pôdna pomocná látka obsahuje kal z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a papierenský kal čo je kal z výroby papiera a vápno z odpadu vápennej usadeniny. Do zbernej nádrží je naložený biologický čistiarenský kal, ktorý je prekrytý vrstvou vápna a na túto vrstvu je naložený papierenský kal,všetko je potom dokopy dokonale...

Spätné získavanie fosfátu z čistiarenského kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20505

Dátum: 30.04.2010

Autori: Kümmet David, Wissemborski Rüdiger, Schnee Rainer, Wallwitz Rainer

MPK: C02F 11/00, B01D 11/02, B01D 11/04...

Značky: špatně, čistiarenskeho, získavanie, fosfátu

Text:

...iónomeničov sa fosfor recykluje v podobe kyseliny fosforečnej. Súčasne vymývané ťažké kovy sa oddeľujú ako vlastné frakcie vkoncentrovanej forme. Sulfát sa recykluje ako hydrosiran draselný. Spotreba chemikálií stúpa lineárne s obsahom zrážacieho činidla, preto je nutné obmedziť použitie Fe- alebo Alzrážacích činidiel na nezvyšné minimum.0015 Pri Krepro-procese, ktorý predstavuje viacstupňový proces, vyvinutý fmnami Kemira Kemwater, Alpha...

Fermentačné zariadenie s miešadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10586

Dátum: 04.11.2005

Autor: Schmid Walter

MPK: C05F 17/00, B01F 15/00, B01F 7/04...

Značky: miešadlom, zariadenie, fermentačné

Text:

...pomocou horízontálneho fermentačného zariadenia s piestovým tokom podľa predvýznakovej časti patentového nároku l so znakmi význakovej časti0011 Ďalšie výhodne uskutočnenia predmetu vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov. Ich uskutočnenie, účel a pôsobenie je vysvetlené v nasledovnom popise s odkazom na priloženéObrázok l vertikálny pozdĺžny rez cez fennentačne zariadenie podľa vynálezu aObrázok 2 vertikálny rez cez ferrnentačné...

Spôsob oddeľovania lyzínu vo forme vodného roztoku z fermentačnej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280253

Dátum: 08.02.1995

Autori: Domont Christian, Lucq Pierre

MPK: C12P 13/08, C05F 7/00, A23K 1/14...

Značky: lyzínu, vodného, formě, fermentačnej, roztoku, spôsob, pôdy, oddeľovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania lyzínu vo forme vodného roztoku z fermentačnej pôdy, pri ktorom sa a) pH fermentačnej pôdy nastaví na hodnotu v rozmedzí od 9 do 11 b) minerálne soli obsiahnuté vo fermentačnej pôde sa nechajú vykryštalizovať skoncentrovaním, a ak je to potrebné, ochladením tejto pôdy c) minerálne soli sa oddelia z fermentačnej pôdy d) oddelí sa vodný roztok obsahujúci lyzín, ktorý je tvorený kryštalizačnými materskými lúhmi. Uvedený spôsob...

Spôsob výroby tepelne spracovaného hnojivového materiálu alebo hnojivom obohateného substrátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279605

Dátum: 15.04.1992

Autor: Clausen Hans Jacob

MPK: B65B 55/14, C05F 11/00, A61L 11/00...

Značky: zariadenie, spracovaného, hnojivového, vykonávanie, substrátů, výroby, obohateného, materiálů, tohto, spôsob, tepelně, hnojivom, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Semená alebo iné nečistoty v prírodnom substráte alebo hnojivách, ako je rašelina, kokosový prach alebo trus hydiny, sa môžu zneškodňovať pasterizáciou. Pasterizácia sa účinne realizuje v pasterizačnej peci (8) spojenej s uzatvorenou tepelne izolovanou upravovacou stanicou (10), v ktorej prvej sekcii (38) sa tepelné spracovanie predlžuje bez ďalšej spotreby energie, potom sa materiál spracováva v systéme chránenom pred okolitým ovzduším, ktorý...

Způsob převedení organických látek a živin koncentrovaných kapalných organických substrátů, jako jsou biologické kaly nebo kejda hospodářských zvířat, do pevné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267560

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír, Kühnel Egon, Paska Igor

MPK: C05F 7/00, C05F 3/00

Značky: živin, fáze, hospodářských, převedení, substrátů, koncentrovaných, organických, biologické, pevně, látek, zvířat, kejda, kapalných, způsob

Text:

...°čištění například biologickýn aktivačnía čištění a dále odseparovaná tuhá část,která je vedena do nisiče 2 na nějž navazuje konpostovací reaktor Ž e výstupen 5.Mechanické vlastnosti hunusovóho substrdtu z hlediska vhodnosti pro separační procesy je při ton nožnć do značná níry ovlivňovat i sanotnýni konpostovacíni procesy. Tak např. strukturu hunusoveho sulstrátu lze příznivč ovlivnit, že se k od cs 267 560 B 1 3dřlenć pevné fázi kcjdy přidň...

Způsob zpracování organických kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253961

Dátum: 17.12.1987

Autori: Váňa Jaroslav, Löbl František

MPK: C05F 7/00

Značky: organických, způsob, zpracování, kalů

Text:

...záruky hygienizace kalů a devitalizaci semen plevelů. Technologickým způsobem je možné zpracovat i hygienicky závadné kaly bez energeticky náročné pasterizace nebo hygienizace ionizujícím zářením. Odlučování zrajícího kcmpostu podle zrnitosti zkracuje dobu kompostování a zvyšuje se výkon fermentačních zařízení. Dále se snižuje náročnost přípravy pôrezní organické hmoty, nebot způsob umožňuje využití pőrezní organické hmoty o vyšší...

Způsob zpracování odpadního, vápenatého, sodárenského kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242284

Dátum: 15.09.1987

Autori: Plšek Milan Ing, Pavlásek Miloslav, Tomašak Štépán, Hurt Martin, Růžek Josef, Plesnak Miloslav, Vejnar Pavel

MPK: C05F 7/00

Značky: způsob, sodárenského, odpadního, vápenatého, zpracování

Text:

...zužitkování sodárenského kalu podle vynálezu lze počítat mezi procesy ekonomicky, resp. energeticky méně náročné, protože k úpravě mechanických vlastností kalu pro použití v zemědělství se spotřehovává jen energie fyzikálních a chemických reakcí a takové látky, které se v tomto odvětví národního hospodářství běžně používají samostatné.Ve směsi pripravená podle vynálezu proběhnou reakceVzhledem k tomu, že reakce .23 je pomalá, uplatňuje se...

Způsob přípravy pevného, zejména bezchlorového hnojiva nitrosulfátového typu se stopovými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234714

Dátum: 01.03.1987

Autori: Rychnová Alena, Rychna Stanislav

MPK: C05F 7/00

Značky: způsob, nitrosulfátového, stopovými, zejména, prvky, hnojiva, přípravy, bezchlorového, pevného

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu přípravy pevného, zejména bezchlorového hnojiva nitrosulfátového typu se stopovými prvky spočívá v tom, že se kyselé výluhy s obsahem molybdenu, kyseliny sírové a dusičné dávkují při teplotě - 30 až + 80 °C do rozkladné břečky při výrobě hnojiva po případné předchozí neutralizaci alkalickým prostředkem, s výhodou čpavkem a/nebo jeho vodným roztokem nebo uhličitanem sodným nebo louhem sodným či draselným až do dosažení pH...