C04B 28/18

Sanačná suchá omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6561

Dátum: 04.11.2013

Autori: Sadlek Petr, Čech Pavel

MPK: C04B 14/02, C04B 28/18

Značky: sanačná, sucha, omietková

Text:

...nie je ideálne z hľadiska protipožiamej odolnosti a navyše pri miešaní môže dochádzať k rozmiešavaniu zmesi. Doteraz používané pripravky na hydrofobizáciu, ako je stearan vápenatý, ktorých zloženie je opísané napríklad v spise CZ 10765 Ul alebo kovové mydlo, opísané v spise DD-PS 123 187, alebo oleát sodný, opísaný v spise FR-PS 396 694 a 446 375, neumožňujú optimálne hydrofobizovať hmotu maltovej zmesi a tak relatívne presne ovplyvňovať...

Pórobetónový materiál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17859

Dátum: 26.05.2009

Autori: Straube Berit, Reimann Ute

MPK: C04B 28/18

Značky: pórobetonový, spôsob, výroby, materiál

Text:

...sa môže použiť kamenná múčka zmitosti medzi 2 000 a 5 000 cmz/ga reaktívna SiOz-zložka so zmitosťou medzi 5 000 až 12 000 cmz/g.0011 GB 2 405 402 A opisuje tvrdený materiál na báze hydrátu kremičitanu vápenatého s tepelnou vodivosťou 0,02 až 0,1 W/mK. Vytvrdený produkt má okrem toho vykazovať určitúpriepustnosť a na diagrame určitú dífrakciu röntgenových lúčov.0012 JP 05286780 A opisuje pórobetón vyrábaný s použitím cementu, ktorý má...

Minerálne spojivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19033

Dátum: 13.08.2008

Autori: Deuse Thomas, Strunge Josef, Parker Frank

MPK: C04B 28/18

Značky: minerálně, spojivo, spôsob, výroby

Text:

...Pre známy princíp puzolánovej reakcie nie je k dispozícii iba míkrosilika, ale používajú sa tiež iné zložky SiO 2 ako je kremenný prach, nanosilika, metakaolín alebo polietavý0010 Ďalšia technológia na výrobu vysoko trvanlívých betónov, ktoré takisto len na minerálnej báze umožňujú zvýšenie počiatočnej pevnosti a môžu sa obísť bez puzolánových reakcií, je založená na iba granulometricky optimalizovaných spojivách. Používajú sa bežné cementy v...

Minerálny izolačný prvok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10021

Dátum: 18.01.2006

Autori: Frey Emmo, Straube Berit

MPK: C04B 28/18, C04B 28/02

Značky: prvok, izolačný, spôsob, výroby, minerálny

Text:

...prostriedok pri polymerizácii monomérov, ako aj pri aplikáciách, pri ktorých môžu byť použité organokremičité zlúčeniny vo0013 V obvyklých kompozíciách izolačných dosiek, ktoré sa, ako je známe, značne líšia od kompozícii pórobetónov, prejavujú tetrafunkčné polysiloxány zjavne celkom iné vlastnosti v porovnaní so známymi vlastnosťami. Včerstvých zmesíach pre izolačné dosky prejavujú tetrafunkčnć polysiloxány zjavne tú vlastnosť, že...

Siliticko-vápenatá vytvrdzovacia zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1920

Dátum: 09.09.1998

Autori: Bakoš Dušan, Emrich Jozef, Sestrienka Vincent, Zaťko Ľudovít

MPK: C04B 28/18

Značky: vytvrdzovacia, siliticko-vápenatá

Text:

...0,1 až 5 hmotn. Táto siliticko-vápenatá vrstvrdzovacía zmes má sypnú hmotnost 400 až 1050 kgm.Výhodou silitícko-vápenatej vytvrdzovacej zmesi podľa tohoto technického riešenia je komplexné využitie tuhého zvyšku z fluídného spaľovania uhlia a pripadne ďalších práškových materiálov, ako je klasický popolček zo spaľovania uhlia, kaly,mletá vysokopecná struska, prírodné alebo priemyselné pozolány, silikátový alebo vápenatý úletový zvyšok,...

Suchá zmes na výrobu suspenzií na špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279524

Dátum: 08.02.1995

Autori: Chovan Peter, Niepelová Daniela

MPK: C04B 28/18, C04B 18/14

Značky: špeciálne, sucha, stavieb, výrobu, zakladanie, použitie, suspenzií

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes je tvorená z homogénne premiešaných dvoch zložiek, a to 30 až 85 % hmotn. cementu a 15 až 70 % hmotn. anorganickej látky obsahujúcej minimálne 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Výhodné je použitie zeolitu s obsahom aspoň 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého alebo mikrosiliciového úletu, alebo popolčeka s obsahom aspoň 90 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Suchú zmes okrem jej hlavného účelu na špeciálne zakladanie stavieb je...

Suchá zmes na výrobu suspenzií pre špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 346

Dátum: 02.02.1994

Autori: Chovan Peter, Niepelová Daniela

MPK: C04B 18/06, C04B 14/04, C04B 28/18...

Značky: špeciálne, sucha, zakladanie, použitie, stavieb, suspenzií, výrobu

Text:

...do splnenia požadovaných parametrov. Teraz sa zistilo, že ako náhradu minerálneho tesnenia je možné použiť suchú zmes podľa podľa technickéhoUvedené nedostatky rieši suchá zmes podľa technického riešenia určená na výrobu suspenzii pre špeciálne zakladanieminimálne 60 hmot. amorfnćho oxidu kremičitého. Jedným z výhodných riešení je, že suchá zmes podľa technického riešenia postáva z 30 až 50 hmot. cementu a 50 až 70hmot. zeolitu s obsahom...

Malířská hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 270278

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krejsa Jan, Houska František

MPK: C04B 28/18

Značky: malířská, hmota

Text:

...5 až 30 hmot. S jíloviny kaolinitické, 1 až 10 hmot. jíloviny montmorilonitiokó, 0,5 až 10 hmot. auä. ve vodě dispergovaného akrylátového polymeru nebo styrenakrylátového kopolymeru a 0,05 až 5 hmot. hydroxidu alkalických kovů, dále jes výhodou použit jak pŕípravek dezinfikujícího prostředků a sromstizující prísady, tak i pigmenty.Způsob přípravy mslířske hmoty podle vynalezu je osvětlen na pŕíkladu.Príklad V homogenizovsné, ve vodě...

Silikátová hmota pro vytváření tenkovrstvých povrchových úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 268431

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bezděčka Ludvík, Moravec Vladimír

MPK: C04B 28/18

Značky: tenkovrstvých, úprav, silikátová, vytváření, povrchových, hmota

Text:

...konstrukcí,nebo ji lze využít i k jiným povrchovým úpravám. Její použití předpokládá, aby stavební připravenost byla na stejné úrovni, jako je obvyklé před prováděním běžných podkladních betonů. Suchou sílikátovou hmotu lze připravit v suchém stavu ve speciální výrobné, nebo výrobně suchých omítek, zatímco voda, ztekucující přísady a další tekuté přísady se s ní smíchají až na staveništi. Zpracovat lze směs v běžných typech strojních...

Silikátobetonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259002

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kühne Gerd, Kretschmer Gerhard, Rosenbaum Alexander, Gruner Hans-joachim, Gottschalk Jürgen, Kneschke Götz, Kühn Hans Joachim

MPK: C04B 28/18, C04B 28/20

Značky: směsi, silikátobetonové

Text:

...Ha cHTe npH 0,090 MM 10 Mac.~Z - H sepua sanonHHrenn, HPQHMYMGCT nenuo Knapuenoro necxa H/HnH mnaxon c BHCOKHM conepmaHHeM KpeMHeBoü Knchorm,max, Kax Hume onHcaHo, uTo npHMeHaerçn MHHHManbHoe KonHqecwao Ksapua B samy fmeu MamepHane,xonHqecTnoxnapuenoronecxa/wonxocrb noMona Knapueaoro nec xxa onpenenner B cnom oqepeLHHxHHň npenen Konuqecwaa HSBECTH B canskç. HaHarpaMMe 1 npuaeneuu cocwanu cnnsxu cnnuxawoôerouuux cMeceä nnn Kauecwsa öewona B 200...

Samotvrdnoucí suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252467

Dátum: 17.09.1987

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: C04B 28/18

Značky: samotvrdnoucí, suspenze

Text:

...50 až 60 kg tohoto cementu na 1 m 3 vody, zatímco podle dosud známých tech nologických postupů je nezlytnľ loužít 150 až 160 kg tohoto cementu na 1 m 3 vody.Je však samozřejmě, že vynález se nijak neomezuje na samotvrdnoucí suspenze s minimąlnimi Obsahy cementu, a že množství cemcntu, která se pŕidává do suspenze, je určováno v zásade V závislosti na mechanické pevnosti, která se má dodat realizované části sLavebnihoTo však nic nemění na...

Způsob výroby pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 249779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sokoll Dietmar, Kühne Gerd, Gruner Hans-joachim, Altmann Joachim, Kneschke Goetz

MPK: C04B 28/18

Značky: pojiva, výroby, způsob

Text:

...HCHOHb 30 BaHHH-B TEXHOHOFHH H 0 HSPOTOBHGHHM CTDOHH now Haxoueu ömno Bmaaneuo, qTo Kaqecrno Haxonmxca B cTxonax öeroanoü cuecn cocranuux qacreň - nsBecTn,MonoToro H KpyHH 03 epHHCTOľ 0 necxa, npu Hauoönocrn - HanonHHTeneň, Bonn H, npn H 3 secTHmx ycnoanax, noöasoqnmx KOMnoHeHToH coxpannewcn, a TEKKG peaKuHoHHax cnoco 6 HocTb KOMHOHEHTOB csnsymíMEPG BGMQCTBG. 0 CHOBHBaHCb H 8 STOM HOSHBHHH H Ha HOCTHBHEHHOŘ HGHH H 805perennç...