C02F 3/02

Čistiareň segregovaných odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6246

Dátum: 02.10.2012

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: C02F 3/06, C02F 3/02

Značky: čistiareň, zdrojov, znečistenia, segregovaných, odpadových, malých

Text:

...odpadových vôd z malých zdrojov vytvorená z nádrže a na nej zavesenej vostavbe vytvorenej V celosti z koncentricky umiestnených komôrok zhotovených z deliacich stien vybavených spoločným vydutým dnom, perforovaným medzidnom s vloženou náplňou bionosiča, zaveseným perforovaným odtokovým žľabom s vhodným filtračným materiálom a odtokovým potrubim.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je rez čistiarne segregovaných odpadových vôd z...

Cirkulačný reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4135

Dátum: 05.05.2005

Autor: Fadavi Ali

MPK: C02F 3/02, B01J 10/00

Značky: reaktor, cirkulačný

Text:

...fáz.Pre tento účel bolo navrhnuté špeciálne plynovokvapalinové zmiešavacie zariadenie 22 využívajúce rýchlosť prúdenia kvapaliny, uchytené v spodnej časti telesa 23 cirkulačného reaktora. Prítomnosť tohto zariadenia zlepšila dispergovanie a turbulenciu plynu v kvapaline, ako aj cirkuláciu plynno-kvapalnej zmesi účinkom prenosu hybnosti.V plynovo-kvapalinovom zmiešavacom zariadení 22 dochádza k prvotnému dispergovaniu bublín plynu, pri ktorom...

Spôsob submerzného čistenia odpadovej vody alebo vody určenej na použitie ako pitná voda a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283522

Dátum: 28.07.2003

Autori: Tang Nianfa, Maclaren David

MPK: C12M 1/06, C02F 3/02, C02F 3/06...

Značky: spôsob, čistenia, pitná, odpadovej, určenej, vykonávanie, použitie, submerzného, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri submerznom čistení odpadovej vody alebo vody určenej na použitie ako pitná voda, obsahujúca biologicky rozložiteľné látky, sa voda vo forme zmesovej tekutiny, obsahujúcej rozpustenú organickú hmotu a suspendované pevné častice, uvádza do cirkulácie v komore na biologické spracovanie, obsahujúce aeračné prostriedky a biomasu, prítomnou v komore na biologické spracovanie vo forme biofilmu na pevnej nosnej konštrukcii, ktorá je úplne ponorená...

Spôsob anaeróbneho čistenia silne znečistených priemyselných odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278249

Dátum: 18.03.1992

Autor: Gött Erich

MPK: C02F 3/02

Značky: odpadových, čistenia, anaeróbneho, znečištěných, vykonávanie, spôsobu, silně, spôsob, zariadenie, priemyselných

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhnívací proces začne asi pri 34°C za cirkulácie normálneho kalu, pričom po jeho začatí bez pridania komunálneho kalu sa uskutoční prestavenie na chemické priemyselné odpadové vody. Procesné odpady sú skladované zvlášť, analyzované a potom zmiešavané podľa zloženia v závislosti od vyhnívacieho procesu. Potom je kal flokulovaný a opäť je vedený vonkajšou cirkuláciou do vyhnívacieho procesu. Zariadenie sa skladá z vyhnívacej nádrže, flokulačnej...

Zařízení pro odstraňování nečistot z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270394

Dátum: 13.06.1990

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/02

Značky: zařízení, odstraňování, nečistot, odpadních

Text:

...kelu v onesrob ní nádrži. ktorý nomó možnost nogolivnö ovlivücvot dell( iso s součoonł příznivi působí no zvýioní oloktu čiłtůní.Přlklsd konkrőhmo provodoní soříconí padlo vynćloou jo schomołlcky snćzornłn no přitožonóm výkrosu. ktorý přodstovujo blokovő ochotne uřísoní.Zařízení podlo vyndlozu sostćvá so sórlovů propojono moorobní nćdrło 3, osrobní nádržo g opotřonó provzduiříovocím dstrojím 331 soporočnmo shpnő g. Propojwocí potrubí 11...

Zariadenie na rovnomernú distribúciu toku kvapaliny vo fluidnom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 270086

Dátum: 13.06.1990

Autori: Svrbický Vladimír, Vančo Dušan, Šimkovic Bohuslav, Čársky Martin

MPK: C02F 1/00, C02F 3/02, B01J 19/00...

Značky: reaktore, distribúciu, zariadenie, fluidnom, rovnomernú, kvapaliny

Text:

...reaktore určenom pre čistenie odpadových vod a úpravu povrchových alebo podzemných vod, podľa vynálezu. Zariadenie pozostáva z distribučnej nádoby umiestnenej pod fluidným reaktorom opatrenej prívodom čistenej kvapaliny a usmerňovačmi toku.Podstata vynálezu spočíva v tom, že dolnej časti distribučnej nádoby je na prívode čistenej kvapaliny umiestnený vtokový usmerňovač. Distribučné nádoba je dalej opatrená tesniacou mrežou. V hornej časti...

Zařízení k aerobnímu biologickému čistění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269439

Dátum: 11.04.1990

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/02

Značky: aerobnímu, biologickému, čištění, zařízení, odpadních

Text:

...duaíku. Příznivý je také Vliv sy cení bekteriálního povlaku na pádlech kyslíkem při jejich vynoření nad hladinu.Příklad konkrětního provedení zařízení podle vynálezu je schematícky znázorněn na připojeném výkreeu, kde na obr. 1 je půdorysny pohled na zařízení a na obr. 2 je detail míchadla V bočním pohledu.Zařízení podle vynálezu je tvořeno oběhovou aktivační nádrží L s aerátorem 3 a dě~licí přapážkou g, ktorý vytváří v nádrži 1 žlab 11. V...

Zařízení pro čištění splaškových vod biologicko-chemickým procesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245124

Dátum: 15.12.1987

Autori: Cautreels Werner, Gautier Patrick, Bernhart Claude

MPK: C02F 3/02

Značky: splaškových, zařízení, čištění, biologicko-chemickým, procesem

Text:

...a potřebných potrubí je zařízení ihned připraveno k čištění splaškových vod a vypouštění vod o~ poiřebných parametrech. Zařízení je schopno pracovat spolehlivě i V podmínkách plavby lodí. Příkladné pr-ovedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu,- který znázorňuje celkový pohled na zaříze ní pro čištění splaškových vod biologicke-chemickýín procesem.Zařízení podle vynálezu je s výhodou uspořádáno do blokovêho...

Způsob provedení disimilační denitrifikace vod buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252628

Dátum: 17.09.1987

Autori: Vojtíšek Vladimír, Barta Jiří, Maixner Jiří, Čižinská Simona, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav

MPK: C02F 3/02

Značky: denitrifikace, disimilační, způsob, provedení, buněčnými, agregáty

Text:

...zásobování musí obsahovat minimálně 50 nnsycení kyslíkem. Zároveň je zbráněno průběhu anaerobních pochoduů, které jsou provázeny tvorbou zapáchajících látek.Podstatou řešení podle předmětného vynálezu je způsob provedení disimilační denitrifikace vod buněčnými agregáty s denitrifikační aktivitou, které je vyznačeno tím, že vody obsahující dusičnany a/nebo dusitany v rozmezí koncentrací 0,001 mg.litr 1 až 2 000 mg.litr 1,se uvádí ve styk s...

Zařízení k biologickému čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245395

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jaleová Hilda

MPK: C02F 3/02

Značky: odpadních, zařízení, biologickému, čištění

Text:

...nutno trvale míchat,čímž dochází k úspoŕe elektrické energie. Je tudíž možno aeraci provozovat płerulovaně,vytváfet periodicky v aktivační směsi anoxické podmínky e tím zajiłčovat podmínky pro redukci prítomných dusičnanů na plynný dusík. Tím se dosáhne vyllí kvality vyčiltčného odtoku a snížení energetická náročnosti i u aerace, nebot celková potreba kyslíku v biologickém čisticím procesu se sníží o množství kyslíku, ktere mikroorganizmy...

Spôsob viacstupňového biologického aktivačného čistenia odpadových vod pri výrobe buničiny a papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 251513

Dátum: 16.07.1987

Autor: Balhar Ladislav

MPK: C02F 3/02

Značky: čistenia, biologického, výrobe, buničiny, aktivačného, spôsob, papiera, odpadových, viacstupňového

Text:

...pri .pH 8 a ik rozkladu nepotrebuje biogénne prvky a druhá Ipri pH 6 a za prítomnosti biogennych prvkov dusíkla ia fosforu.Alkíalická odpadová voda z výroby sultatovej buničiny o ikoncentrácii 300 msg/l BSK 5,sa upraví ,pridaním H 2 SO 4 na .pH 7,5 a bez ďalšieho ipríldavlku biogénnych prvkov sa vedie Ikontinuálne do prvého stupňa viacvsturpuňovej laktivaičnej biologickej nčiwstičky. Tu sa -k nej prijdáva opratcovaný vrat-ný aiktivovaný kal v...

Způsob biologického aerobního čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 237020

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zíka Ivan

MPK: C02F 3/02

Značky: aerobního, čištění, biologického, odpadních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aerobního způsobu čištění odpadních vod z chemických, potravinářských a jiných výroben. Jeho podstatou je úprava odpadních vod vstupujících do biologické oxidace přídavkem vápenaté soli na hodnotu vyšší než 9.