C02F 11/14

Spôsob čistenia vody a/alebo odvodnenia kalov a/alebo sedimentov s použitím uhličitanu vápenatého s upraveným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20164

Dátum: 04.11.2011

Autori: Skovby Michael, Gane Patrick, Schoelkopf Joachim, Hartan Hans Georg, Gerard Daniel

MPK: C02F 1/28, B01J 20/04, B01J 20/32...

Značky: spôsob, kalov, sedimentov, čistenia, použitím, vápenatého, povrchom, upraveným, odvodnenia, uhličitanu

Text:

...prírodný uhličitan vápenatý so zreagovanýmpovrchom a hydrofóbny adsorbent, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z mastenca,hydrofobízovaného uhličitanu vápenatého, hydrofobízovaného bentonitu, hydrofobízovaného kaolinitu, hydrofobízovaného skla alebo akejkoľvek ich zmesi, uvedú do kontaktu s vodou, ktorá má byť čistená, kde prírodný uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom je reakčným produktom prírodného uhličitanu vápenatého s kyselinou a...

Spôsob a zariadenie na čírenie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17770

Dátum: 28.10.2011

Autori: Lopez Michel, Capeau Patrice, Gendrot Pascal

MPK: B01D 21/02, B01D 21/28, B01D 21/01...

Značky: spôsob, zariadenie, čírenie

Text:

...rýchlosťou g do komory pod prívodmi prúdu, v uvedenej komore.0033 Vo vyššie uvedenej definícii je hodnota V 55 samozrejme hodnota objemu, napríklad vyjadrená v m 3.-3 0034 Komorou sa rozumie nádoba alebo reaktor s daným uzavretým objemom zahrnujúci vstup pre tok a výstup pre tok po spracovaní v obmedzenejšom priereze ako reaktor.0035 Komorou je teda komora na prechod toku pod tlakom.0036 Hodnota v V/20 alebo v 5 V predstavuje hodnotu,...

Spôsob oddelenia kvapalnej časti a tuhej látky v suspenzii kalu a zariadenie na vykonávanie takéhoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17766

Dátum: 28.10.2011

Autori: Capeau Patrice, Lopez Michel, Gendrot Pascal

MPK: B01D 21/01, B01D 21/28, B01D 21/02...

Značky: zariadenie, spôsobu, takéhoto, tuhej, suspenzií, spôsob, látky, vykonávanie, oddelenia, kvapalnej, částí

Text:

...do suspenzie alebo predchádzanie usadzovaniu najtažších častíc, ktoré sú napriek tomu schopne stúpať v reaktore a odchádzať v hornej časti spolu s najjemnejšími časticami.0034 Zóna pre rastúce lôžko zahrnujúce, pre množstvá hmotnosti približne 1 plynu, 0,1 vody a 0,01 tuhej látky, V tejto zóne je možné veľmi silné miešanie vďaka prívodu vzduchu odporúčanej kvality (rýchlosť toku a tlak).0035 Dekompresná zóna, regulcvaná napríklad...

Potláčanie prašnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11440

Dátum: 01.05.2007

Autori: Lamperd John, Kaiser Lloyd

MPK: C02F 103/10, B09B 3/00, C02F 1/56...

Značky: potláčanie, prašnosti

Text:

...čiastočkytuhej frakcie unášajú odtekajúcou vodou, čím kontaminujú vodu a majú nepriaznivýdopad na následné využitie vody.Vmnohých operáciách spracúvajúcich minerály, napriklad v procese zušľachťovania minerálnych pieskov, je tiež bežné vytváranie druhého odpadového toku obsahujúceho najmä hrubé ( 0,1 mm) minerálne čiastočky. Je osobitne žiaduce likvidovať hrubé a jemné čiastočky odpadu ako homogénnu zmes, keďže to zlepšuje mechanické...

Spôsob kondicionovania kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284697

Dátum: 22.08.2005

Autori: Langelin Henri René, Poisson Régis, Judenne Eric, Remy Marc Joseph Henri

MPK: C02F 11/14, C02F 1/52, C02F 1/54...

Značky: kondicionovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kondicionovania kalu, v ktorom sa pridáva vápno a aspoň jedno organické flokulačné činidlo a potom sa kal flokuluje. Spôsob podľa vynálezu je charakteristický tým, že pridané vápno iba zvyšuje pH kalu na hodnotu, ktorá je nad hodnotou pH, ktorá spôsobuje degradáciu použitého organického flokulačného činidla po skončení flokulácie.

Spôsob spracovania kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284212

Dátum: 09.10.2004

Autori: Remy Marc Joseph Henri, Poisson Régis Patrick Marie Hervé, Judenne Eric

MPK: C02F 11/14

Značky: spôsob, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania kalu zahŕňa plnenie kalu na spracovanie do miesiaceho zariadenia (1), pridanie aspoň jedného alkalického činidla do spracovaného kalu, dôkladné premiešanie kalu s aspoň jedným alkalickým činidlom a odvedenie spracovaného kalu z miesiaceho zariadenia (1). Ďalej krok zmerania aspoň jednej miery kohézie kalu na spracovanie pred jeho plnením alebo v priebehu jeho plnenia do miesiaceho zariadenia a krok dávkovania pridaného...

Zariadenie na úpravu čistiarenských kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3930

Dátum: 05.10.2004

Autori: Matějka Jaroslav, Jelínek Jiří, Mácha Jaroslav

MPK: C02F 11/14, C02F 11/12

Značky: čistiarenských, zariadenie, kalov, úpravu

Text:

...najmä kvôli ich využitiu pri zúrodňovaní pôdy.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia bude podrobnejšie vysvetlená pomocou výkresu, na ktorom je schematicky znázomené zariadenie na úpravu a hygienizáciu čistiarenských kalov Vápnom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa obrázku znázomené zariadenie podľa technického riešenia zahmuje sitopásový kalolis 1 ústiaci do násypky 2 vretenového čerpadla 5. Do násypky 2 je...

Spôsob odvodnenia splaškových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284032

Dátum: 21.07.2004

Autori: Lobanov Fedor Ivanovitch, Hartan Hans Georg, Sagorskij Vladimir Alexandrovich, Held Winfried, Bartscherer Josef, Chramenkov Stanislav Vladimirovitch

MPK: C02F 11/12, C02F 11/14

Značky: odvodnenia, splaškových, kalov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odvodnenia splaškových kalov s použitím platňového filtra, pri ktorom sú flokulované splaškové kaly spracované organickými polymérnymi činidlami a prípadne ďalšími pomocnými prostriedkami oddelené od podstatnej časti vody flokulovaných splaškových kalov na platňovom filtri s pomocou hydrostatickej filtrácie, načo sú čiastočne odvodnené splaškové kaly podrobené tlakovej filtrácii. Použité platňové filtre majú systém výpustí...

Spôsob spracovania vyhnitého kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6395

Dátum: 22.04.2004

Autori: Karlsson Ingemar, Karlsson Göran, Pettersson Lennart, Recktenwald Michael

MPK: C02F 11/14, C02F 11/06

Značky: spôsob, vyhnitého, spracovania

Text:

...zakázané ukladanie všetkých organických odpadových látok na miestach pre skládku odpadov.0007 Vzhľadom k vyššie uvedenému je potrebné aby vyhnitý kal, ktorý je určený na spaľovanie, obsahoval čo najväčšie množstvo pevných látok. Rovnako v prípade iných typov finálneho skladovania odvodneného kalu ako je kal určený na spaľovanie je veľmi dôležité, okrem iného aj z ekonomických dôvodov, aby sa znížilo množstvo kalu jeho odvodnením na čo...

Spôsob úpravy splaškových alebo podobných organických kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283549

Dátum: 18.08.2003

Autor: Millard Robin

MPK: C02F 11/14, C02F 11/18

Značky: úpravy, kalov, podobných, spôsob, splaškových, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa vody zbavovaný kalový koláč mieša so zásaditou prímesou, a potom sa suší za pasterizačných podmienok s využitím tepla z exotermickej reakcie s alkáliou, keď sa sušenie uskutočňuje extrakciou teploty, vyparenej zo zmesi exotermickým teplom.

Spôsob chemickej stabilizácie ťažkých kovov v priemyselných odpadoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 277735

Dátum: 18.11.1992

Autori: Mizner Štefan, Man Ján, Špánik Pavol

MPK: C02F 11/14

Značky: spôsob, kovov, priemyselných, ťažkých, stabilizácie, odpadoch, chemickej

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažké kovy sa chemicky stabilizujú v tekutých priemyselných odpadoch a v tuhých odpadoch po ich úprave do tekutého stavu. Tekutému odpadu sa najprv upraví pH na hodnotu 9 až 10. K takto upravenému tekutému odpadu sa na každých 100 hmotnostných dielov postupne pridá 0,1 až 0,4 hmotnostných dielov vodného skla, 0,5 až 0,8 hmotnostných dielov rozpustného síranu a v rozpočte na ióny chlóru, 0,08 až 0,2 hmotnostných dielov rozpustného chloridu. Po...

Spôsob dekontaminácie a sušenia kalov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277960

Dátum: 17.06.1992

Autor: Thiele Heinrich

MPK: C02F 11/14, C02F 11/12, C02F 11/18...

Značky: sušenia, použitie, kalov, dekontaminácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na dekontamináciu a sušenie kalov vznikajúcich pri mechanickom a biologickom čistení komunálnych odpadových vôd, ako i zhodnocovanie spracovaného kalu. Surový kal, predbežne odvodnený na obsah sušiny 20 %, sa využitím odpadového tepla vznikajúceho pri sušení ohreje na 70 st. C až 75 st. C, ohriaty kal sa pri turbulentnom miešaní zmiešava s kyselinou vínnou a/alebo kyselinou dusičnou, spôsobujúcimi prechod ťažkých kovov z pevnej...

Zařízení pro přípravu biologických kalů pro separační postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268075

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čižinská Simona, Maixner Jiří, Havlín Vladimír, Barta Jiří

MPK: C02F 11/14

Značky: kalů, zařízení, přípravu, separační, postupy, biologických

Text:

...iá propojen s oosazovacím reaktorem łg. Ddsazovací reaktor 39 je ve sve horní části propojen potrubím 22 s hydrocyklonem ll a ve své dolní části je spojen armaturou 31 přes kohout 15 s dekantační odstředivkou lg, přes kohout 11 s íiltraćním prvkem 31, oŕes kohout lg s kalolísem 22 a potrubím Ži přes kohout gg s dolní částí nydrocyklonu ll. Horní část hydrocyklonu li je pak spojene potrubím 22 přes průtokoměr 12 s výměníkem tepla łł....

Způsob zneškodnění vodonerozpustných podílů kalírenských odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260610

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hronešová Helena, Vrobel Milan, Moravcová Anna, Lištván Jiří, Chalupa Milan

MPK: C02F 11/14

Značky: kalírenských, zneškodnění, podílu, způsob, odpadů, vodonerozpustných

Text:

...mnohdy řešena zcela hezpečně.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ve vodě nerozpustný a odvodněný ka 1 se vysuši a smichá s barytovým koncentrátem v hmotnostním poměru 1 4-5. Tato směs se míchá s koksovým prachem v hmotnostním poměru .1 2. 4,5 a dále redukuje při teplotě 1 100 až 1 250 °C,přičemž. optimální teplota je 1200 °C. Získanâtavenina se louži horkou vodou a ne...

Způsob likvidace vodonerozpustného odpadu s obsahem uhličitanu barnatého z loužení kalírenských solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260609

Dátum: 12.01.1989

Autori: Anděl Petr, Hronešová Helena, Moravcová Anna, Hubáček Bohdan, Novák Luboš

MPK: C02F 1/58, C02F 11/14

Značky: kalírenských, způsob, obsahem, solí, uhličitanu, bárnatého, vodonerozpustného, loužení, likvidace, odpadů

Text:

...v rozsahu od 5 do 30 g . In radioaktivní vody. Zde za přítomnosti síranových iontů dochází k zächytu radia ve sraženině málo rozpustněho síranu barnato-radnatêh-o. Sraženina se z vody separuje sedimentací nebo filtrací. Výhodné je přidávat vodonerozpustný odpad s obsahem uhičitanu barnatěho k eluátům z katexových stanic pro dekontaminaci radia v takovém množství v závislosti na obsahu uhličitanu barnatého v odpadu, aby výsledná dávka...

Způsob úpravy ocelárenských kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258937

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pleva Milan, Melecký Jan, Pětroš Jaroslav, Wildmann Stanislav

MPK: C02F 11/14

Značky: kalů, ocelárenských, úpravy, způsob

Text:

...jako struskotvorná surovina při výrobě oceli,neboč je pro vysoký obsah oxidů železa lehce rozpustný i v kyselých ocelářských struskách. Ocelářské kaly se tak vracejí zpět do technologického procesu.vynález bude dále podrobněji objasněn na příkladu jejích praktického využití. P ř I k 1 a d 1K ocelárenskému kalu s obsahem 435 až 500 g sušiny v 1 litru bylo přidáváno vápno v množství 0,85 dílu kalů na l díl vápna. získaný železitý hydrát...

Sposob spracovania odpadných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254679

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čorný Jozef, Tereščák Ignác, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan, Host Miroslav, Bindas Ján, Sabadoš Július, Ambrož František, Olejník Vincent

MPK: C02F 11/14, C02F 11/06

Značky: produktov, pentaerytritolu, výroby, odpadných, spracovania, spôsob

Text:

...a hydrogenuhličitanu sodného, ktorú možno vo lĺorme roztoku alebo po získaní kryřtalickej sódy použiť na zražanie vápnika v odpadných produktoch výroby pentaerytritoiu.Zmes vytvorená s roztokom kyselín a esterov, ako odpadného produktu z výroby cyklolierzanónu najmä hydroxykapronouvá, kapronvova, iadipová . . . sa môže poiąžiľ tiež pri opal-ovaní odpadnýchswodných solí »C 3 až C 6 monvoukarboxylových kyselín z výroby cyklohexanónu,...

Přípravek pro likvidaci animálních exkrementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254590

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cee Aleš, Charvát Jiří, Novák Jiří, Zelenka Ivan, Bláha Milan, Brandová Jaroslava, Jurenka Jaroslav, Šebestyán Jiří

MPK: C02F 11/14

Značky: likvidaci, exkrementů, animálních, přípravek

Text:

...spočíva podle vynálezu v tom, že obsahuje 70,5 až 80 hmot. parafcrmaldehydu, 10 až 20 hmot. alkalického siřičitanu a alkalického hydrogensiřičitanu, 0,5 až 2 antiseptika, sůl kvarterní amoniové báze, 0,5 až 2 hmot. organického barviva ftalocyaninového, thiazinového, oxazinového nebo metalokomplexního typu, 0,1 až 0,5 hmot. ethylvanilinu, 1 až 2,5 hmot. desodorantu a 0,5 až 1,5 hmot. anionaktivního tenzidu.Roztoky připravené z...

Způsob detoxikace průmyslových odpadů s obsahem toxických komplexů solí těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246057

Dátum: 15.12.1987

Autori: Trmae Jioí, Vavoín Petr, Schwarz Vladimír, Pivooka Petr, Kebhart Miloslav, Mazae Rudolf, Argay Vladimír, Vojta Vladimír

MPK: C02F 11/14

Značky: průmyslových, solí, komplexu, toxických, způsob, kovů, detoxikace, obsahem, odpadů, těžkých

Text:

...za přít-orhnosťľkyseliny sírové. 7 ľi možugojjsgąůspěcłtem provddět přiĺ původní tep lotě suspenze, při vyšší Šteploťěyšak dochánzízikeązvýšení- raąkční ryb-hlasu.P-o ukončení reakce, jejíž rychlost je závisláýíía teplote, .se .suspenze ,zahusty například tak, že se ionty těžkêhĺo ko fvyĺrríyjí vodou nebo zředěnou kyselinou síŕbvom zbytek se neutralizuje hašeným vápnem a pak se z roztoku oddělí. .trujijwvysrážení-m a pak se skladují ...

Způsob dočištění odpadních vod intenzifikací procesu biologické flotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 251844

Dátum: 13.08.1987

Autori: Maixner Jiří, Havlín Vladimír, Barta Jiří, Slavíček František, Čižinská Simona

MPK: C02F 3/12, C02F 11/14

Značky: dočištění, odpadních, intenzifikaci, procesu, flotace, biologické, způsob

Text:

...flotsčním činidlem, t.j. dusičnenem vápenatýn, popř. využít vápenatých iontů pŕítomných v odpadní vodě.Na odstranění anorgenickáho fosrátu z odpadnícb vod má zároveň vliv poměr zdroje organickáho uhlíku a dusíku k toeforu. Při limitu dúsíkem dochází rovněž k akumulaci fosforečnsnd. Nedostetek zdroje makronutrientů lze řešit přídevkem kalove vody. Akumulovany fosforečnan může sloužit i jako zdroj fosforu pro růet buněk při nedostatku...