C02F 11/06

Oxidácia organických zlúčenín pri vysokom pH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15100

Dátum: 24.02.2005

Autori: Block Philip, Robinson David, Brown Richard

MPK: C02F 1/72, B09C 1/00, C02F 1/78...

Značky: vysokom, organických, zlúčenín, oxidácia

Text:

...s cieľovými zlúčeninami v celej zóne kontaminácíe. Oxidačné druhy,ako je peroxid, ozón a hydroxylové radikály, majú v podloží relatívne krátku životnosť.Persulfátové radikály prežívajú dlhšiu dobu. Avšak je žiaduce mať ešte dlhšie žijúce aktívnedruhy k dispozicii pre rozklad organických druhov, aby sa zvýšila zóna reakcie bez siahania kviacerým ínjekčným bodom v celej oblasti kontaminácie.Pri pochopení tohto vynálezu môže byt užitočný US...

Spôsob spracovania vyhnitého kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6395

Dátum: 22.04.2004

Autori: Karlsson Göran, Recktenwald Michael, Karlsson Ingemar, Pettersson Lennart

MPK: C02F 11/06, C02F 11/14

Značky: spôsob, spracovania, vyhnitého

Text:

...zakázané ukladanie všetkých organických odpadových látok na miestach pre skládku odpadov.0007 Vzhľadom k vyššie uvedenému je potrebné aby vyhnitý kal, ktorý je určený na spaľovanie, obsahoval čo najväčšie množstvo pevných látok. Rovnako v prípade iných typov finálneho skladovania odvodneného kalu ako je kal určený na spaľovanie je veľmi dôležité, okrem iného aj z ekonomických dôvodov, aby sa znížilo množstvo kalu jeho odvodnením na čo...

Spôsob spracovania opotrebovaných ionomeničových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1557

Dátum: 13.02.2004

Autori: Liu Tzeng-ming, Tyen Jiing-guang, Huang Ching-tsuen

MPK: C02F 11/06, G21F 9/28

Značky: ionomeničových, opotřebovaných, živíc, spôsob, spracovania

Text:

...krokom v tomto spôsobe, je superkritická vodná oxidácia (SCWO). Ak sú prítomné produkty rozkladu ionomeničových živíc, ako sú napríklad kyselina sírová, superkritická voda s vysokou teplotou a tlakom uplatnená v tomto spôsobe spôsobuje vysoký stupeň korózie materiálov, ktorá je vážnym problémom. Tento spôsob je teda prakticky takmer nepoužiteľný.Britský AEA Industry vyvinul úspešný spôsob rnokrej oxidácie, ktorý zahrňuje uskutočnenie...

Spôsob tepelného spracovania odpadu a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279573

Dátum: 11.01.1999

Autori: May Karl, Tratz Herbert, Loesel Georg, Riedle Klaus

MPK: C02F 11/10, C02F 11/06, C10B 53/02...

Značky: spôsobu, spracovania, spôsob, odpadů, tohto, uskutočňovanie, zariadenie, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Odpad sa prakticky bez prívodu kyslíka skarbonizuje pri teplote zhruba od 300 do 700 °C, pričom sa vytvorí plyn a zvyšková látka, ktorá sa rozdelí na jemný podiel a hrubý podiel, pričom sa vylúči hrubý podiel a pri teplotách vyšších ako 1200 °C sa jemný podiel a plyn z nízkotepelnej karbonizácie spáli, takže sa vytvoria spaliny a roztavená troska. Jemný podiel a plyn z nízkotepelnej karbonizácie sa spáli spoločne s prachovým odpadom a/alebo...

Provzdušňovací dno

Načítavanie...

Číslo patentu: 263923

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kolínský Jaroslav, Madry Ferdinand

MPK: E02D 31/08, C02F 11/06

Značky: provzdušňovací

Text:

...ktera je uložena rna horní izolační-rvrstvě 5 a která má stejné vyspádování jako pružná vodotěsné izolace 21, resp. jako podloží 1. Na krycí vrstvě 6 je nanesena výplňové vrstva 7 ze štěrku, kterou je vyrovnáno spádovánní podloží 1 a pružné vodotěsné izaolace 21 do vodorovné ronviny. Výplňová vrstva 7 je překryta podkladní vrstvou 17, upravetnou rovněž do vodoro-vné roviny. Na podkladní vrstvě 417-jsvou uložený tuhé desky 15, zhotovené...

Sposob spracovania živičnatých zlúčenín z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259263

Dátum: 17.10.1988

Autori: Chovanec Ján, Filip Bohumil, Host Miroslav, Stavorovský Ivan, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/657, C02F 11/06

Značky: zlúčenín, cyklohexanonu, živičnatých, spôsob, výroby, spracovania

Text:

...výroby v priebehu 0,5 až 12 hodín, pri teplote 30 až 130 °C, za stálej homogenizacie do spracovatelnej formy známymi postupom.Zmes organických odpadov vo vzajomnom hmot. pomere 1 0 až 0,4 0 až 0,5 tvoria destilačné zvyšky z procesu kyslej hydrolýzy esterov za súčasného oddestilovania cyklohexanolu z cyklohexanónu a ostatných zlúčenín prchajúcich s vodnou parou pri teplote 140 až 200 °C a tlaku 0,5 až 1,4 MPa,upravených na obsah vody 3...

Způsob termické likvidace anorganických kalů z galvanizoven

Načítavanie...

Číslo patentu: 257162

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petřík Milan, Krčma Ladislav

MPK: C02F 11/06

Značky: anorganických, kalů, likvidace, galvanizoven, způsob, termické

Text:

...křemičitany.způsobem podle vynálezu se provede termická likvidace kalů z galvanizoven snadněji tak, že vlhké kaly se mísí nejdříve s tekutým nebo práškovým vodorozpustným alkalickým křemičitanem, známým pod označením vodní sklo. V plné shodě s fyzikálněchemickými zákony směs kalů s vodním sklem ve vodném prostředí vykazuje největší entropii a tudíž chemická reakce probíhá také nejsnadněji, již za obyčejné teploty za vzniku...

Spôsob spracovania vodných roztokov zmesí odpadných organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 257132

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrabčák Ján, Sabadoš Július, Zlacký Alojz, Chocholáček Ľudovít

MPK: C02F 11/06, C02F 1/00

Značky: spracovania, spôsob, odpadných, látok, organických, zmesí, roztokov, vodných

Text:

...látky sú exhalované do ovzdušia.Nevýhodou doteraz známych spôsobov je nedostatočné využívanie energetického potenciálu spalín. Ďalšou nevýhodou je velké množstvo aerosólu NaHC 03 a Na 2 C 03 ~ v exhalovaných spalinách, s negatívnym dopadom na životné prostredie. Znižovanie exhalácii je stažené nízkou teplotou kondenzácie vodnej pary z inertov v dôsledku použitia vzduchu na spaľovanie. Nevýhodou je tiež potreba prídavného paliva.Tieto...

Zařízení pro dopravu odpadních kalů k termické likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 242580

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bubník Vladimír

MPK: C02F 11/06

Značky: likvidaci, kalů, odpadních, dopravu, zařízení, termické

Text:

...kalů se provádí přímo v nádobě,která je součástí tohoto zařízení, odpadá tím nutnost budovánívytápěných skladových a manipulačních prostnnů se specielnim zařízením pro shromaždování a dopravu kalů. Při provozu je od založení kalů do misící nádoby celé zařízení ovládáno dálkověz místa obsluhy kotlů poloautomaticky, přičemž dávkování do kotle se děàe pomocí upraveného dávkovacího čerpadla. Dávkování je rovnoměrné v množství, ktoré...

Sposob spracovania odpadných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254679

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čorný Jozef, Olejník Vincent, Host Miroslav, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Bindas Ján, Chocholáček Ľudovít, Ambrož František, Tereščák Ignác

MPK: C02F 11/14, C02F 11/06

Značky: výroby, spracovania, spôsob, pentaerytritolu, produktov, odpadných

Text:

...a hydrogenuhličitanu sodného, ktorú možno vo lĺorme roztoku alebo po získaní kryřtalickej sódy použiť na zražanie vápnika v odpadných produktoch výroby pentaerytritoiu.Zmes vytvorená s roztokom kyselín a esterov, ako odpadného produktu z výroby cyklolierzanónu najmä hydroxykapronouvá, kapronvova, iadipová . . . sa môže poiąžiľ tiež pri opal-ovaní odpadnýchswodných solí »C 3 až C 6 monvoukarboxylových kyselín z výroby cyklohexanónu,...

Způsob detoxikace zeminy kontaminované kyanidovými sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254472

Dátum: 15.01.1988

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C02F 11/06

Značky: sloučeninami, způsob, kontaminované, detoxikace, zeminy, kyanidovými

Text:

...než pH 8,5. Za těchto podmínek probihá reakce rychle a vznikající chlorkyan se rozkladáoxidace kyanidů peroxidem vodíku probíhá podle rovniceReakce probíhá V alkalickém prostředí, aby nemohl vznikat kyanovodik. Jako katalyzátoru se používají měčnaté ionty. Kyanatany se dále hydrolytícky štěpí podle rovníce2 3 Každé z uvedených činidel má určité nevýhody, které lze eliminovat vhodnou kombinacíněkolika činidel. Maximálního efektu se dosáhne...