C02F 1/66

Spôsob spracovania kvapalných odpadov obsahujúcich rozpustné polyboritany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6813

Dátum: 02.07.2014

Autori: Vašeková Zuzana, Schmiedhamer Václav

MPK: C02F 1/66, C02F 1/00, C02F 1/52...

Značky: polyboritany, spôsob, rozpustné, kvapalných, spracovania, obsahujúcich, odpadov

Text:

...polyboritanov sa najskôr analýzou zistí koncentrácia B 203 a na základe výsledku tejto analýzy sa vypočíta množstvo zrážacieho činidla, ktoré je potrebné na kvantitatívnu premenu rozpustných polyboritanov na nerozpustne zlúčeniny. Použitým činidlom je v tomto prípade chlorid vápenatý. Odpadová voda sa nadávkuje do reaktora a za miešania sa k nej zo zásobníka pomaly pridáva ako 20 až 40 hmotn. vodný roztok vypočítané množstvo CaClz, zvýšené...

Spôsob odstraňovania fluoridov z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20350

Dátum: 16.04.2014

Autori: Ragazzon Daniele, Zilio Damiano

MPK: C02F 1/52, C02F 1/00, C02F 1/28...

Značky: fluoridov, spôsob, odstraňovania

Text:

...V nároku l.0016 Tu je opísané výhodné uskutočnenie predkladaného vynálezucestou neobmedzujúcich príkladov s odkazom na nasledujúci opis.0017 Spôsob podľa predkladaného vynálezu pozostáva z ošetrenia regeneračného roztoku zahŕňajúcim reakciu fluoridov s hydroxidom vápenatým V stechiometrickom pomere ekvivalentov vápnika k ekvivalentom fluoridu medzi 1,5 a 3, tzn. veľmi Vysokých hodnôt,a miešaním počas 45 až 120 minút pri teplote menšej...

Spôsob čistenia vody a/alebo odvodnenia kalov a/alebo sedimentov s použitím uhličitanu vápenatého s upraveným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20164

Dátum: 04.11.2011

Autori: Gane Patrick, Gerard Daniel, Skovby Michael, Hartan Hans Georg, Schoelkopf Joachim

MPK: C02F 1/28, B01J 20/04, B01J 20/32...

Značky: kalov, sedimentov, spôsob, odvodnenia, upraveným, vápenatého, uhličitanu, povrchom, čistenia, použitím

Text:

...prírodný uhličitan vápenatý so zreagovanýmpovrchom a hydrofóbny adsorbent, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z mastenca,hydrofobízovaného uhličitanu vápenatého, hydrofobízovaného bentonitu, hydrofobízovaného kaolinitu, hydrofobízovaného skla alebo akejkoľvek ich zmesi, uvedú do kontaktu s vodou, ktorá má byť čistená, kde prírodný uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom je reakčným produktom prírodného uhličitanu vápenatého s kyselinou a...

Spôsob zvyšovania hodnoty pH v kyslých vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12081

Dátum: 15.09.2008

Autori: König Wolfgang, Pust Christopher, Scholz Günter, Honig Helma

MPK: C02F 1/66, E21C 41/32

Značky: vodách, kyslých, zvyšovania, spôsob, hodnoty

Text:

...neutralizačné prostriedky srelatívne malými fmálnymi vodivosťami. Tento postup je výhodný preto, že neutralizačné prostriedky s nižšími finálnymi vodivosťami sú obvykle cenovo priaznivejšie než neutralizačné prostriedky s vyššími ñnálnymi vodivosťami. Cenovo nákladnejšie neutralizačné prostriedky s vyššou finálnou vodivosťou sa použijú až pri hodnotách pH minimálne 4,5, pri ktorých sa reaktivita neutralizačných prostriedkov s nižšou...

Spôsob čistenia alkalických vôd a ich odsoľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284700

Dátum: 22.08.2005

Autori: Mikloš Vojtech, Buchovecká Danka, Fröhlich Ladislav

MPK: C02F 1/70, C02F 1/52, C02F 1/66...

Značky: spôsob, čistenia, alkalických, odsoľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob čistenia a odsolenia alkalických vôd, ktoré sú znečistené najmä sodíkom, draslíkom, hliníkom a prípadne chrómom tak, že vyčistená voda spĺňa legislatívne požiadavky na čistotu povrchových vôd. Vyčistenie vody sa dosiahne prídavkami fluoridových a hliníkových zlúčenín do vody v takom slede, že vznikne zrazenina kryolitu (Na3AlF6), ktorá sa po odfiltrovaní a vysušení stáva kvalitnou komerčnou surovinou. Do procesu odsoľovania...

Spôsob spracovania kvapalného odpadu po výrobe kyseliny 6-aminopenicilánovej alebo 7-aminodeacetoxycefalosporánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278469

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kliment Július, Bobáľ Miloš, Mazáň Štefan, Jakubová Antonia, Gažo Marián

MPK: C02F 1/66, C02F 1/58, C12P 35/00...

Značky: spôsob, 7-aminodeacetoxycefalosporánovej, kyseliny, výrobe, odpadů, spracovania, 6-aminopenicilánovej, kvapalného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané spracovanie kvapalného odpadu po výrobe kyseliny 6-aminopenicilánovej alebo 7-aminodeacetoxycefalosporánovej enzýmovým štiepením benzyl alebo fenoxymetylpenicilínu, prípadne deacetoxycefalosporínu G. Tento odpad, ktorý sa skladá z vodnej a organickej vrstvy, sa okyslí na pH 2,0 až 4,5, vodná vrstva sa oddelí a z organickej vrstvy sa zavádzaním amoniaku (plynného alebo vo forme čpavkovej vody) do neutrálnej reakcie vylúči amónna soľ...

Spôsob spracovania odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 269546

Dátum: 11.04.1990

Autori: Berežný Viktor, Zeman Svatopluk, Bodorík Gustáv, Lelko Jozef, Zemanová Eva

MPK: C02F 1/66, C02F 1/32

Značky: spracovania, odpadových, spôsob

Text:

...e destílát obsahujúci uvoľnený formeldehyd aa öálej epracuje známym spôsobom reakciou 3 močovinou, Časť formaldehydu se ponecháva v deatilačnon zvyšku, teda v roztoku dusičnenu,ktorý je určený na kryštalizáciu a to V množstve od 1 do 1000 mg na 1 kg rezultu jůceho dusičnanu, čo zabezpečí, že vyrobený dusičnan bude odolný voči epekaniu.Výhodou spracovania podľa tohoto vynalezu jo, že vyrobená produkty produkčnejlikvidácie odpadových vôd a...

Spôsob neutralizácie znečistených minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267764

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Željazkov Vladimír

MPK: C02F 1/66

Značky: spôsob, minerálnych, kyselin, znečištěných, neutralizácie

Text:

...kyseliny zneutralizujús hydroxido vbpenatýa. Pri neutrelizácii sa vyzrhłejú 2 nineràlnej kyseliny nečistoty,ktore sa po noutrelizovani oddelia 2 reakčnej znení vo forue kelu. vyzràłene látky sa to najnä 2 enorgenických látok hydroxidy želozitý, hlinitý, horečnatý, zinočnatý. výho~ dou Je, že V minerálnej kyseline sa podstatne zniže obsah zinku, ktorý je toxický a sposobuje řežkosti pri vypúšřani do vodných tokov. Z organických látok sa...

Spôsob neutralizácie minerálnych znečistených kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267903

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Željazkov Vladimír

MPK: C02F 1/66

Značky: minerálnych, spôsob, kyselin, znečištěných, neutralizácie

Text:

...sodný a iné nečistoty. Pri reakcii sa vyzrážajú nečistoty ako celulóza, sulfid zinočnatý, sira, ktoré sa oddelía z reakčnej zmesi sedimentáciou vo forme kalu. Po doneutralízovaní s hydroxidom vápenatým nám vo forme kalu vysedimentujú hydroxidy zinočnatý,železltý, hlinitý, horečnatý. Po zneutralizovaní minerálnych kyselín a znećisteného hydroxidu sodného sa pri vypustení do vodného toku dostane menej znečisťujúcich látok, ako keby sa...

Spôsob neutralizácie znečistených minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267902

Dátum: 12.02.1990

Autori: Željazkov Vladimír, Hauskrecht Peter

MPK: C02F 1/66

Značky: neutralizácie, kyselin, spôsob, minerálnych, znečištěných

Text:

...so suspenziou hydruxidu vápenatého na hodnotu pH S až B, s výhodou 6,5 až 7,5. Donoutrnlizúcia sa rnhí v prítomnosti polyelnktrolylu. Vyzrážané nečistoty, predovšeikým anorganickć hydroxidy ako Fe(CH)3, Mg(0 H)2, Zn(0 H)2, Al(0 H)3 sa z reakćnej zmesi oddelia s výhodou sedimentáciou.Výhodou podľa vynálezu je, že sa na predneutralizáciu odpadných minerálnych kyselín používajú odpadne alkalické vody. Vzájomnou reakciou odpadných...

Spôsob neutralizácie znečistených minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267901

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hauskrecht Peter, Žaljazkov Vladimír

MPK: C02F 1/66

Značky: neutralizácie, kyselin, spôsob, minerálnych, znečištěných

Text:

...a odpadných alkalickýeh vôd vznikajú menej znećistené odadné vody ako pri neutralizácii odpndných minurálnyuh kynnlín inu 5 hydrnxidum vápenalým n nuulrnlizácinu odnadnýnh alkaiiukýuh vnd 5 minuľúlnymi k innmi. ľunlunm odľn vynáinzu, vzhľadom k tomu, že dôjdek vyzľážunĺu u uddnluniu Čüalĺ nučiulůt z rcnkćnej zmesi vo forme kalu, do vodného tokusa dostane menej nečistút ako keby sa vypúšťali odpadne minerálne kyseliny a odpadne alkalické vody...

Způsob neutralizace alkalických odmašťovacích lázní a oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 266819

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hanák Petr

MPK: C02F 1/66

Značky: způsob, alkalických, odmašťovacích, lázni, neutralizace, oplachových

Text:

...hodnota pH na 84-9. vzniklé kaly se oddělí např. metry požadovaným hodnotám zbytkového znečištění, vypouští např. do kanalizace.Výhodou řešení podle vynálezu je jeho snadná proveditelnost, jednoduchost průběhu a nenátočnost na potřebné pracovní zařízení. Jinou výhodou je, že zneškodnění a neutralizace probíhají spontánně za normálních podmínek (teploty místnosti a atmosférického tlaku), kontinuálně a rychle. Další výhodou je, že se likvidují...

Spôsob čistenia odpadovej vody z parenia alebo varenia dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265538

Dátum: 13.10.1989

Autori: Királyová Zuzana, Brežný Igor

MPK: C02F 1/66, C02F 1/74

Značky: spôsob, parenia, čistenia, odpadovej, dřeva, varenia

Text:

...zafarbená. Nepravidelné vypúšťanie týchto vôd a tým parenie dreva v znečistených vodách spôsobujú poškodenie kresby dýhy a jej celkového zafarbenia.Teraz sa zistilo, že odpadovú vodu z parenia alebo varenia dreva je možné účinne čistiťPodstata vynálezu spočíva v tom, že na odpadovú vodu sa najprv, za súčasného prevzdušňovania pôsobí alkalickým činidlom až do hodnoty pH 11,5. Takto upravená voda predstavujúca dokonale zhomogenizovanú zmes sa...

Spôsob úpravy vod z procesu hydrogenácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258714

Dátum: 16.09.1988

Autori: Szabová Elena, Antošová Jana, Krajčí Pavol, Antoš Jaroslav

MPK: C02F 1/52, C02F 1/66

Značky: úpravy, spôsob, hydrogenácie, procesu

Text:

...ako hydrogenačné vody je uplatnenie prostej neutralizácie a koagulácie neúčinný, a to aj v prípade použitia zaťažkávadla,vzhladom na zložitosť systému, keďže odp. vody sú silne znečistené okrem anorganických solí aj organickými látkami smolovitého charakteru.V dôsledku toho nie je možné v prevádzkových podmienkach zabezpečiť optimálne pH pre funkciu koagulantu a zaťažkávadla. Požadovaná oblasť pH 5,0-5,5 je jednostupňovou neutralizáciou...

Sposob likvidácie odpadných minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258229

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Ružička Karol

MPK: C02F 1/66

Značky: kyselin, spôsob, odpadných, likvidácie, minerálnych

Text:

...solí sa neutralizáciou vyzrážajú hydroxidy a/alebo sulfidy železitý, horečnatý, hlinitý, ktoré sa z reakčnej zmesi oddelia vo forme kalu.Vzhladom na nižšiu rozpustnost sulfidov železitého, hlinitého, horečnatého sa tieto z reakčnej zmesi prednostne vyzrážajú oproti hydroxidom železitým, hlinitým, horečnatým,hlavne pri hodnote pH nad 7.Výhodou podla vynálezu je, že sa na doneutralizáciu používajú odpadne vodné roztoky sulfidu a hydrogénsulfidu...

Způsob regenerace využitých lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 256973

Dátum: 15.04.1988

Autor: Morys Emil

MPK: C02F 1/52, C02F 1/66

Značky: lázni, využitých, regenerace, způsob

Text:

...hydroxidů kovů alkalických zemin se složkami využitých upravovaných vod vzniká i alkalický louh, který ve stavu zrodu je aktivní odmaščovací, popř. srážecí složkou nové lázně.Takto upravené vody se využijí na přípravu odmasčovací lázně, na přípravu srážecí lázně při lakování, na neutralizační roztok V neutralizační stanici, popř. na první oplach po mycí lázni. Množství této vody nahradí zároveň ztráty, odpovídající kalu a zachyceném množství...

Spôsob úpravy odpadnej kyseliny chlorovodíkovej z výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244317

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pidermann Bohumil, Mojžíš Vratislav, Žáeek Václav, Šolc Jaroslav, Javurek Jan, Grössl Jioí, Pokorný František, Hájek Vladimír, Krasnický Slavomír

MPK: C07C 59/70, A01N 39/04, C02F 1/66...

Značky: chlorovodíkovej, kyseliny, odpadnej, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, spôsob, úpravy, výroby

Text:

...V roztoku nadbytok Ca ionov. lndikovanie požadovanej hodnoty pH je dané bielym zákalom reakčnej zmesi a je jednoduche a lahko pozoroVateiné. V oblasti pH 6 až 8 má reakčná zmes za týchto podmienok z hladiska hodnoty pll charakter tlmivého roztoku. Do predneutralizácio je možné z reakčnej zmesi získavať fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa použivząjú najpr. ako herbicidy. Ak V roztoku po (čiastočnej neutralizácii sú vápenaté ióny, možno s výhodou...

Způsob likvidace elektronových třísek při současné likvidaci odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251893

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zach František

MPK: C02F 1/66, C02F 1/00

Značky: likvidace, elektronových, způsob, odpadních, likvidaci, současné, třísek

Text:

...neutralizačini stanice.Elektnon je slitina hiořčíku, hliníku a dalších prvků zpravidla ve složeníHořčírk a jeho slitiny jsou vlivem svých chemi-ckých vlastností vznětlivější než ostrattní kovy a slitiny používané V průmys 251893lu. Třisky a hrubší prach hořčiklolvých slitizn se vzinití již při teplote 450 °C, hoři oslňujícím bílým pl-a-melnem za. teploty až 2 000 stupňů Celsia. Vlliký nebo mokrý bio-řčíkový prach má sklon k samovzinicení,...

Spôsob predčistenia odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231375

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lipka Radislav, Berežný Viktor, Lichvár Milan

MPK: C02F 1/52, C02F 1/66

Značky: spôsob, predčistenia, odpadových, výroby, lepidiel, močovino-formaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie málo stabilného močovino-formaldehydového kondenzátu z odpadových vod z výroby močovino-formaldehydových lepidiel a tým vylúčenie možnosti zanášania potrubí dopravných trás a čistiarenských zariadení. Uvedeného účelu sa dosiahne úpravou odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel anorganickou, alebo organickou kyselinou na pH 1-5, s výhodou na pH 1,2-2. Vypadnutý močovino-formaldehydový kondenzát sa...

Přenosná zařízení pro průběžnou neutralizaci a odměďování odpadních vod z chemických laboratoří

Načítavanie...

Číslo patentu: 248633

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šafrán Dalibor, Šafrán Antonín, Smetana Jiří

MPK: C02F 1/58, C02F 1/66

Značky: prenosná, laboratoří, odměďování, průběžnou, neutralizací, chemických, odpadních, zařízení

Text:

...laboratoři podle vynálezu.Nádoba 1 je celosveřovaná konstrukce z plastu - integrovaného polypropylenu. Na čelech je V horní části jednak přívod Q e protilehle vývod 1. Nádoba 1 je rozdělena přepážkou 3 z polypropylenu, dělíoí prostor na část I e ľl. Na jejím dně jsou umístěny duté podstavce 2,na kterých jsou naskládány prepravky 1 a i z umelé hmoty.V části I jsou prepravky 1 naplnäny kovovým neutrelizečním činidlem, ku příkledu odmaštěnými...

Způsob odkyselování vod obsahujících čpavek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 235810

Dátum: 01.12.1986

Autori: Rokyta Miroslav, Wittenberg Ervín, Štěpánek Arnošt

MPK: C02F 1/20, C02F 1/66

Značky: čpavek, způsob, obsahujících, provádění, zařízení, odkyselování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odkyselování vod obsahujících čpavek a kyselé složky jako oxid uhličitý, sirovodík a kyanovodík, za zvýšené teploty a tlaku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se odkyseluje přímo surová čpavková voda bez předchozího koncentrování za teplot 110 až 160 °C a tlaku 0,3 až 0,8 MPa ve dvou, bezprostředně na sebe navazujících částech téže pracovní zóny, ve spodní části zóny se surová čpavková voda odkyseluje a v horní části...

Spôsob neutralizácie alkalických odpadných vôd kysličníkom uhličitým a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230868

Dátum: 15.11.1986

Autori: Zamiška Štefan, Jarošek Karol, Bujalka Vladimír, Pogorielov Konštantín

MPK: C02F 1/66

Značky: zariadenie, uhličitým, alkalických, neutralizácie, odpadných, spôsob, kysličníkom, prevádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob neutralizácie alkalických odpadných vôd s obsahom suspendovaného alebo rozpustného hydroxidu vápenatého vyznačený tým, že alkalické odpadové vody sa odsadia od suspendovaného hydroxidu vápenatého a ďalej sa neutralizujú v prvom stupni plynným kysličníkom uhličitým o koncentrácii min. 90%, pričom zvyšok tvorí vzduch alebo jeho zložky, na pH 9-10,0, pričom vzniklý vyzrážaný kal uhličitanu vápenatého sa oddelí a zahustí sedimentáciou a...

Způsob biologického čištění odpadních vod s obsahem sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230233

Dátum: 15.08.1986

Autori: Koller Jan, Grünwald Alexander

MPK: C02F 3/00, C02F 1/66

Značky: způsob, odpadních, obsahem, čištění, sloučenin, biologického, sirných

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se pH odpadní vody čištěné biologicky kontinuálně udržuje přídavkem alkálie, například hydroxidem sodným, vápenatým, oxidem vápenatým, uhličitanem sodným, vápenatým nebo odpadní vodou, jejíž pH je vyšší než 7, v rozmezí 6 až 11, s výhodou 8,5 až 9,5, přičemž látkové zatížení směsné kultury sulfidy se udržuje v rozmezí 0,05 až 2,0 kg.kg-1.d-1S2-, s výhodou 0,2 až 0,5 kg.kg-1.d-1S2- a zatížení thiosírany v rozmezí 0,05 až 20,0...

Způsob čištění odpadních vod a mycích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 233804

Dátum: 01.07.1986

Autor: Hoření Ladislav

MPK: C02F 1/66

Značky: odpadních, způsob, čištění, lázni, mycích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém čištění odpadních vod a mycích lázní obsahujících rozpustné soli pryskyřičných kyselin. Působí se na ně anorganickou kyselinou do dosažení nejméně pH 4. Vyloučené nerozpustné pryskyřičné kyseliny se od roztoku oddělí. Využití v oborech, kde se polotovary pro opracování tmelí pryskyřičnými tmely.