Bydžovský Jan

Elektropermanentná magnetická upínacia hlavica a elektropermanentný magnetický upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5804

Dátum: 04.08.2011

Autori: Ondreička Klement, Bydžovský Jan, Kollár Mojmír

MPK: B23Q 3/15

Značky: upínací, systém, hlavica, elektropermanentná, upínacia, magnetická, elektropermanentný, magnetický

Text:

...zdroj prúdových impulzov. Kým klasický elektromagnet je nepretržite napájaný počas režimu upnutia, tak elektroperrnanentný magnetický systém využíva prúdový impulz magnetizačnou cievkou len na zmenu remanentnćho magnetického stavu perrnanentného magnetu s nižšou hodnotou koercivity a tým aj nižšej požadovanej arnplitúdy prúdového impulzu. Parametre budiacej cievky a samotného zdroja prúdových impulzov sú navrhnuté tak, aby pri minimálnej...

Snímač pomerných pretvorení

Načítavanie...

Číslo patentu: 286132

Dátum: 19.03.2008

Autori: Pasquale Massimo, Kraus Luděk, Bydžovský Jan, Baláž Pavol, Švec Peter

MPK: G01L 1/12, G01N 3/00

Značky: přetvoření, poměrných, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač pomerných pretvorení je charakteristický tým, že medzi sledovanými bodmi A a B meraného objektu (4) je umiestnené magnetoelastické jadro (1) aspoň jednej cievky (2) pripojenej svojimi vývodmi k vyhodnocovaciemu zariadeniu (3). Magnetoelastické jadro (1) je s bodmi A a B pevne spojené. Magnetoelastické jadro (1) je z amorfného kovového materiálu. Amorfný kovový materiál jadra (1) je výhodne spracovaný v tepelnom a magnetickom poli pri...

Zapojení zesilovače s proměnným zesílením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270270

Dátum: 13.06.1990

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03F 3/04

Značky: zesílením, zesilovače, zapojení, proměnným

Text:

...zpčtnovazební odpor n 1 je zapojen v sérii s tranzistorem Sl,odpor 35 s tranzistorem 13 a odpor 51 s tranzistorem 22. Paralelnč je možno zapojit libovelný počet (nejměnč dvč) sěriovýoh kombinací zpčtnovazebníoh odporů a unipoláz-níoh tranzistorů. Zesílení operačniho zesilovače a je určeno velikosti odporu ve zpčtné vazbč,přičemž mezi výstupom a invertujíeím vstupom operačního zesilovače Al je zapojen základní zpčtnovazební odpor 31 g,...

Zapojení stykové desky mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269485

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G06F 3/00

Značky: zapojení, stykové, mikropočítače, desky

Text:

...g je připojen na vstup monostsbilního multivibrátoru lg, jeho výstup je připojen jednak přes budicí obvod §Dl na anodu diody Q, jednak na vstup § 13 klopného obvodu XC 1.Výstupní datový údaj mikropočítače se přendäí do záchytnáho registru Zĺł, ktorý je adresován pomocí adresověho dekodéru Q. Výstup l zdchytnáho registru Q je převeden přes oddälovací obvod Y 9 lna výstup dosky ll. Z výstupu tohoto oddčlovacího obvodu E je .zapínán přísluäm...

Zapojení pro obnovu stejnosměrné složky střídavého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268707

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03K 17/00

Značky: obnovu, zapojení, složky, stejnosměrné, střídavého, signálu

Text:

...pariodu klesá na nulu nebo na předem definovenou hodnotu. Nepřiklad signál z lineúrnich obrazových nebo fotoelektrických enimečo, kde se mčři periodicky polohe a signál u tenzonetrických eninačů, kde se periodicky nčni výstup e zadanou hodnotu»Na přiloženen výkreau je na obr. l znázorněno konkretni schéma zapojení pro obnovu stejnoemärnó složky atřidevdho signálu podle vynálezu e na obr. 2 jsou znázornčny průběhy výstupnich napčti pro rozne...

Zapojení indikačního obvodu velikosti osvětlení pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263773

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01J 1/44, G01B 11/02

Značky: indikačního, snímače, velikostí, zapojení, obvodů, lineární, obrazové, osvětlení

Text:

...děliče 1), který je tvoŕen inteqrovnnýmí ćítačí jsou pťipojeny vymezovecí obvody gł, g na jejichž výstupu je napětí, ktere vymezuje určité oblasti lineárního obrazového snímače g. Tyto oblasti představované určitým počtem fotocitlivých elementů jsou vhodné volený, tak, že první vymezovaoí obvod pl určuje oblast na počátku a druhý vymezovací obvod M 2 na konci lineárního obrazového snímače Ls. výstupní napětí obrazového snímače .s se zesiluje...

Zapojení pro indikaci polohy servopohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261001

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G05D 3/00

Značky: polohy, indikaci, servopohonů, zapojení

Text:

...çg, jehožvstup gł pro řízení čítaní vzad je připojen na nulovací vstupy 3 druhých klopných obvodu ggłg až ggm.Veškeré údaje o poloze servopohonu se vyhodnocují pouze pomocí pulsních snímačů ggł,§g. V praxi se jedná například o bezkontaktní pulsní snímač ggggg nebo optoelektronickésnímače. Oba tyto typy snímačů vyhodnocují pohyb mechanické clony, která je umístěna na výstupní hřídeli servopohonu. U uvedených snímačů UBM 22 při zasunutí kovové...

Zapojení testovacího obvodu pro analogově-číslicové převodníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260738

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03M 1/12

Značky: obvodů, testovacího, zapojení, převodníky, analogově-číslicové

Text:

...zkoušený vanalogově-číslicový převodník A/D.Výstup startovacího obvodu S je připojen ssotvčnasně na první lclopný obvod K 01, na jehož výstup je připojen druhý indlkační obvod I 2 a současně na druhý kl~opný obvoddruhý klopný obvod KD 2 připojen na první indikační obvod 11.Referenční číslicově-anal-ogový převodník D/A dává .na svém výstupu, tj. na výstupním odporu R anelogovê napětí, které odpovídá čísltc-ověmu údaji na číslice-vám vstupu...

Zapojení indikačního obvodu pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260615

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 7/02

Značky: indikačního, snímače, obrazové, obvodů, lineární, zapojení

Text:

...na vstupy paměťového obvodu, přičemž na jeho další vstup je přiveden výstup kmitočtového děllče přepisového napětí. Na výstup pamětového obvodu je přiveden diodový displej, kde se zobrazuje údaj o poloze objektu. vyhodnocova 260615cí jednotka je přlpojena na výstupy elektronicke časti měřicí hlavy. .Umístěním diodového displeje přímo jak součast měřicí hlavy je umožněno při pohyhu měřicí hlavy sledovat polohu měřeného objektu a optimálne...

Zapojení vstupní desky mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257941

Dátum: 15.06.1988

Autor: Bydžovský Jan

MPK: B06F 3/04

Značky: vstupní, desky, mikropočítače, zapojení

Text:

...prvků vlastního lineárního obrazového snímače. Pro zpracování signalu o vybočení je použito nové zapojení elektronických obvodů ktoréjsestává ze známých obvodů. Jejich kombinací se však dosahujea) informaci z měříče do interfaeeové desky je možno přenášetAseriově pouze jedním vodičom. V ćitačí se tato informace převádído binérního paralelního kőduxj b) Snímač je ve vlastním měříči elektronicky rozdělen na oblastikrajním oblastem odpovídají...

Zapojení bezkontaktního měřiče příčného rozměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257940

Dátum: 15.06.1988

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 5/10

Značky: měřiče, zapojení, příčného, rozměrů, bezkontaktního

Text:

...łgsnímkový obvod QÄ, jehož vstup je připojen na výstup řídioího osoilátoru 59. Nepětová výstupy g snímkového obvodu Qg jsou připojeny na vstupy rozdělovacího obvodu 2 Q,.jehož oba výstupy jsou připojeny jednak na vstupy blokovacího obvodu go, jednak na vstupy budícího stupně §§. První výstup lineárního obrazového snímače gs je přes první zesilovač A obrazového signálu přić pojen-na první vstup prvního komparátoru gł obrazového...

Zapojení pro nastavení symetrie výstupního napětí lineárního obrazového snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257652

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 11/10

Značky: zapojení, snímače, nastavení, lineárního, obrazového, napětí, symetrie, výstupního

Text:

...budíoíobvod připojen třetí výstup obvodu-řídící logiky. mezi emitorem prvního spínače a nulovým vývodem je poralelně zapojen první kondenzátora první omezujíoí dioda a mezi emitorem drlhého spínače a nulovým vývodem je paralelné zapojen druhý kondenzátor a druhá omezovecí dioda. První zpětnovezební odpor je zapojený mezi invertující vstup prvního-operačního zesilovače a jeho výstup který je přes třetí vstupní odpor připojen jednak na první...

Kontaktovací elektroda pro jednovrstvé keramické kondenzátorové čipy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244261

Dátum: 01.05.1988

Autori: Mioínský Jioí, Mikuš Oldoich, Budíeek Ludvík Praha, Neužil Lubomír, Bydžovský Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: jednovrstvé, keramické, elektroda, kondenzátorové, kontaktovací, čipy

Text:

...první vrstvu niklu nanesena druhá vrstva hliníku, zatímco na druhé straně keramické hmoty je na první vrstvu niklu nanesena třetí vrstva mědi nebo zlata.Použitím kontaktovací elektrody podle výnálezu se dosáhne úspor drahch kovů až 100 . Keramický kondenzátorový čip s kontaktovací elektrodou podle vynálezu je spolehlivější než dopo~ sud používaný jednovrstvý keramický kondenzátorový čip, je lacinější než používané monolitické kondenzátorové...

Zapojení vstupní části bloku adaptivního řízení a aktivní kontroly zatížení nástrojů v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257205

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čapek Karel, Bydžovský Jan, Vaněk Josef, Zeman Luboš, Lang Pravdomil, Rada Petr, Steidl Karel

MPK: B23Q 15/12

Značky: aktivní, obráběcích, vstupní, bloků, řízení, strojů, zatížení, kontroly, adaptivního, zapojení, částí, systémech, nástrojů

Text:

...výkonu pohonu vřetena a pohonů posuvů.V bloku g analogo-číslicového převodníku je vstupní analogový signál převáděn tak, že výstupní číslicová hodnota na výstupu 21 reprezentuje maximální hodnotu vstupního analogového sinálu v intervalu mezi dvěma po sobě jdoucími řídicími impulsy, přivedené na vstup33 bloku Q časové zakladny z druhého výstupu 3 prvního programovatelného obvodu 1 vstupua výstupu. Vlastní generace těchto řídicích impulsü je...

Spôsob výroby prevažne rovnoreťazcových kyslíkatých organických zlúčenín C .sub.5.n. až C .sub.24.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245538

Dátum: 15.12.1987

Autori: Synek Pavel, Bydžovský Jan, Klazar Jaromír, Matulka Jan, Frank Josef

MPK: C07C 27/00

Značky: kyslíkatých, sub.5.n, sub.24.n, spôsob, převážně, zlúčenín, výroby, rovnoreťazcových, organických

Text:

...Prítomnosť pyridínu, fj-pikolínu a y-pikolínu a prípadne ďalších organických zásad jednak napomáha urýchľovaniu hydrokarboxyalkylácie, ale objemnosťovu katalytického systému vytvoreného s karbonylmi kobaltu umožňuje hydrokarboxyalkyláciu dvojitých väzieb, V podstate hlavne V polohe 1 .a navyše tento komplex prakticky nekatalyzuje hydroformyláciu.Ako alkénické suroviny prichádzajú do úvahy hlavne produkty dehydiogenácie n-alkánov,...

Zapojení vstupního analogového systému pro mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251350

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G06F 3/05

Značky: systému, zapojení, mikropočítače, analogového, vstupního

Text:

...HEAD u mikropočítače do aktivního stavu a provede se čtení výstupu analogově číslicovépo převodníku a počítač pokračuje dále v programu. Čekací doba počítače než proběhne převod je kratší než je programová obsluha u známého řešení. Čekání je omezeno pouze na nezbytně nutnou dobu a funkci převodníku řídí přidané obvody. Uvedené zkrácení je důě ležité např. u ryohlých převodníků, kde zpracování vstupního údaje trvá např. 5 s, zatímoo u...

Zapojení výstupního analogového systému mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251147

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bydžovský Jan, Koliáš Jan

MPK: G06F 3/05

Značky: zapojení, výstupního, analogového, systému, mikropočítače

Text:

...připojena přes měrný odpor Bg výstupní proudová svorka 22, která je přes druhý zpětnovazební odpor 51 a druhý spínač 33 připojena na neinvertující vstup operačního zesilovače 5, přičemž tento neinvertující vstup je přes první pomocný odpor El spojen se zemnící proudovou svorkou gł, na nížje zároveň připojena propojená třetí a čtvrtá svorka Q, Q prvního přepínače gł.V případě napětového výstupu je neinvertující vstup operačního zesilovače Q...

Spektrofluorimetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 244537

Dátum: 16.02.1987

Autori: Šimek Jioí, Vanik Jan, Svoboda Václav, Sládek Milan, Vávra Vojtich, Vitinger Jioí, Bydžovský Jan

MPK: G01N 21/64, G01J 3/30

Značky: spektrofluorimetr

Text:

...M monoXp 0 MaT 0 p 0 M emuccmm ycraaonueuo nnocnoe sepuano.Hpm emom nnocxoe aepxano ycmanonneno non yruom 45 ° K Hanpanneuum nanammero na Hero caewoaoro nyqna.Kpome TOPO, umnwnupmuecnnm Monynnrop conepmmm Kopnyc c uemupsmn npopesnmm M pesmemenauñ B nem cwaxan c qerupbma npopeaamu, Mmemmmñ peBepcmBHuñ npmaon/znywpm cranana ycmanonnena n 0 B 0 p 0 THaH pamxa, M Ha era nuywpenHeü nonepxnocmm aaKpenneHu orpanmqumenm nonopoma pamxw,oäecneumnammme...

Zapojení pro teplotní kompenzaci operačního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235114

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03F 1/30

Značky: kompenzaci, zesilovače, operačního, zapojení, teplotní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zesilovací elektroniky a jeho účelem je odstranění nutnosti vybírat vhodné operační zesilovače s kladnou nebo zápornou charakteristikou změny napětí v závislosti na změně teploty okolí a podle toho pak vyhledávat vhodné kompenzační prvky. Podle podstaty vynálezu se toho docílilo tím, že výstup, popřípadě vstup operačního zesilovače je zapojen v úhlopříčce kompenzačního můstku, v jehož jedné větvi jsou v každém ramenu...

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228494

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bydžovský Jan

Značky: řízení, zapojení, míchacího, programové, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru impulsní techniky -řízení míchacích strojů a řeší problém ochrany míchacího stroje, případně směsí při poruše čidla teploty nebo jiné závady při postupech míchání. Problém byl vyřešen tak, že v případě nedosažení patřičné tep loty každého cyklu v limitovaném čase na staví řídicí čítač předem v paměti připravený náhradní program. Vynález je vhodný zejména pro řízení míchacích strojů různých směsí, například PVC, granulátu...

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232997

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bydžovský Jan, Synek Pavel

MPK: G05B 19/02

Značky: řízení, míchacího, stroje, programové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro programové řízení míchacího stroje. Vynález je z oboru využití mikropočítačové techniky. Zabývá se vyloučením možnosti havárie míchacího stroje na umělé hmoty jako je PVC. Mikropočítač řídí celý technologicky proces míchání. Využívá především údaje o teplotách míchání. Jednotlivé složky, které jsou napouštěny do míchací nádoby mezi sebou chemicky reagují a teplota směsi stoupá. Zapojení umožňuje zjistit stav míchání například pří...

Zapojení převodníku nelineární odpor – kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 226326

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bydžovský Jan

Značky: odpor, zapojení, kmitočet, nelineární, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku nelineární odpor-kmitočet s odporovým čidlem v jedné větvi Wheatstonova můstku, v jehož jedné úhlopříčce je pevný zdroj napájení, opatřené kondenzátorem v linearizačním členu, vyznačené tím, že v druhé úhlopříčce Wheatstonova můstku je zapojen komparátor (K), na jehož invertující vstup je zapojen výstup linearizečního členu (L) připojeného řídicím obvodem (RO), na jehož druhý vstup je zapojen oscilátor (0), k čítači (CI)...

Zapojení pro nastavení krajních poloch snímání z obrazových řádkových snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225854

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bydžovský Jan

Značky: snímačů, zapojení, nastavení, řádkových, krajních, obrazových, poloch, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro nastavení krajních poloh snímání z obrazových řádkových snímačů při indikaci polohy měřeného objektu, opatřených ganerátorem impulsů obnovovacího napětí a lichých a sudých impulsů pro střídavý převod náboje z fotocitlivých prvků na lichý a sudý posuvný registr, zesilovačem obrazového signálu a výstupním registrem, vyznačené tím, že na výstup obnovovacího napětí generátoru (G) jsou zapojeny: nulovací vstup blokovacího klopného...

Způsob výroby [S]-epimerů esterů kyseliny 7.beta.-malonamido-7.alfa.-methoxy-3-tetrazolylthiomethyl-1-dethia-1- oxa-3-cefem-4-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 244940

Dátum: 17.09.1985

Autori: Homolka Dimitrij, Mráz Vladimír, Hlavonik Jaroslav, Bydžovský Jan

MPK: C07D 498/04

Značky: způsob, esterů, výroby, 7.beta.-malonamido-7.alfa.-methoxy-3-tetrazolylthiomethyl-1-dethia-1, oxa-3-cefem-4-karboxylové, kyseliny, s]-epimerů

Text:

...diethanolamin, pyridin, pikolin, kolidín nebo chinolin nebo alkohol, například methanol, ethanol, propanol, hexanol, oktanol nebo benzylalkohol, nebo průmyslové rozpouštědla příslušejíci k jiným řadám rozpouštédel nebo směsi dvou nebo vice rozpouštědel, které jsou uvedeny výše.Zvláště výhodným r-ozpsouštědlem je uhlovodík, halogenovaný uhlovodík, e-ster, keton, ether, alkohol, amid nebo sulfoxld nebo voda.Množství přidávané báze je od 100 ppm...

Zapojení zobrazovací jednotky alfanumerických znaků pro komunikaci s počítačem nebo mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217238

Dátum: 15.03.1985

Autor: Bydžovský Jan

Značky: počítačem, zobrazovací, mikropočítačem, alfanumerických, jednotky, komunikaci, zapojení, znaků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru počítačové techniky - záznam a zobrazování dat a řeší problém zápisu údajů prioritního charakteru a předání zobrazovaného obsahu paměti nebo její části nadřazenému počítači. Podle vynálezu toho bylo docíleno tím, že je opatřeno nejméně jedním počítačem anebo mikropočítačem řízeným nadřazeným adresovacím obvodem, jehož adresovací výstup je zapojen na vstup pomocného multiplexu zapojeného mezi výstup multiplexu a adresovací...

Zapojení pro indikaci polohy objektu měřeného pomocí lineárního obrazového snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 224103

Dátum: 01.11.1984

Autor: Bydžovský Jan

Značky: indikaci, měřeného, zapojení, pomocí, polohy, lineárního, objektu, obrazového, snímače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro indikaci polohy objektu, měřeného pomocí lineárního obrazového snímače, opatřeného generátorem lichých a sudých impulsních napětí pro střídavý převod náboje z fotocitlivých prvků na dva posuvné registry snímače, na jejichž výstupy je zapojen výstupní vyhodnocovací obvod, na jehož výstupy je zapojen zesilovač obrazového signálu, k jehož výstupu je připojen přednastavený čítač impulsů s výstupy spojenými se vstupy výstupního...

Zapojení programovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217593

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bydžovský Jan

Značky: jednotky, zapojení, programovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru uchovávání informací. Účelem vynálezu je zrychlit programování v paměťových maticích s přepalováním tavných spojek a okamžitou kontrolu provádění. Podle podstaty vynálezu se toho dosáhlo tak, že paralelně k ovládacímu obvodu programovacího zdroje je na výstupu multiplexu řízeného v rytmu generátoru zapojen porovnávací obvod s výstupem připojeným na odečítací vstup vratného čítače, na jehož sečítací vstup je zapojen...

Zapojení pro sériové řízení periférií a pomocných periférních obvodů připojených k jednotkám interface počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 214603

Dátum: 30.03.1984

Autor: Bydžovský Jan

Značky: periférií, počítače, zapojení, jednotkám, obvodů, pomocných, interface, sériové, řízení, připojených, periférních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro sériové řízení periférií a pomocných periférních obvodů připojených k jednotkám interference počítače. Na výstupy čítače s dekodérem jsou přes propojovací pole pomocí pozitivních výstupů klopných obvodů zapojeny jednotky interface. Každá jednotka interface má jeden vstup pro ovládání příslušné periférie a jeden vstup pro zpětné hlášení. Elektrickým signálem, bez zásahu operátora, se počítač automaticky uvede do...