Brenner Rudolf

Termoplastická kompozícia pre výrobu hydroizolačných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266974

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krkošková Mária, Brenner Rudolf, Kopernický Ivan, Sáraz Jozef, Ambrušová Marta, Liška Milan, Kaššovič Vratko, Bučko Miloš, Krb Rastislav, Porubská Mária, Nedas Jozef

MPK: C08L 95/00

Značky: termoplastická, pásov, hydroizolačných, výrobu, kompozícia

Text:

...koncentrácie asfaltu v zmesi, znížila by sa však ahdéziaizolačného materiálu k podkladu, ako i výhodná možnosť bezrozpúšťadlového lepenia natavovaním pomocou tepelného zdroja. znečisťovanie spodných vôd môžu spôsobiť i dalšie nízkomolekulové prísady, určené pre mäkčenie alebo mazanie zmesí popisovaných v hore uvádzaných patentoch.Tieto nedostatky odstraňuje predmet vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že kompozíçia pre výrobu...

Zmes na prípravu autoadhéznej fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261667

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lath Dieter, Florián Štefan, Brenner Rudolf, Romanov Andrej, Ambrušová Marta, Novák Igor

MPK: C08L 23/00, B29K 23/00, B29D 7/01...

Značky: přípravu, báze, difúziou, adhezíva, fólie, kontrolovanou, polyolefínov, autoadhéznej

Text:

...až 4,5 hmot. prírodnej kolotónie alebo glyceridu triabietátu.Výhodou zmesi na prípravu autoadhéznej folrena báze polyolefínov s kontrolovanou dlfuziou je jej jednoduchosť, dobrá spracovatelnost, ekonomická zvýhodnlenost V porovnani s doteraz používanými fóliami a skutočnosť, že nie je potrebná zmena technológie, ani úprava existujúcich zariadení na výrobu uvažovaných fólii.Žiadúci adhézny efekt sa dosiahol podľanavrhovaného riešenia v...

Zmes na prípravu autoadhéznej fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261666

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lath Dieter, Ambrušová Marta, Romanov Andrej, Florián Štefan, Brenner Rudolf, Novák Igor

MPK: C08L 23/00, B29K 23/00, B29D 7/01...

Značky: adhezíva, přípravu, báze, polyolefínov, autoadhéznej, kontrolovanou, difúziou, fólie

Text:

...až 4,5 hmojt. prírodnej kolofónie alebo glyceridu tríabietátu.Výhodou zmesi na prípravu autoadhêznej fólie na báze polyolefĺnov s kontrolovanou difuziou je jej jednoduchosť, dobrá spraco~ vateľnosť. ekonomická zvýhodnenost v po~ rovnaní s doteraz používanými fóliami a skutočnosť, že nie je potrebná zmena tech~ nológie ani úprava existujúcich zariadení na výrobu uvažovaných fólií.Žiadúci adhézny efekt sa dosiahol podľa navrhovaného...

Zmes na prípravu autoadhéznej fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261435

Dátum: 10.02.1989

Autori: Brenner Rudolf, Novák Igor, Florián Štefan, Lath Dieter, Romanov Andrej, Ambrušová Marta

MPK: B29K 23/00, C08L 23/00, B29D 7/01...

Značky: polyolefínov, difúziou, báze, fólie, přípravu, kontrolovanou, autoadhéznej, adhezíva

Text:

...fólie na báze polyolefínov s kontrolovanou difúziou je jej jednoduchosť, dobrá spracovateľnosf, ekonomická zvýhodnenost V porovnaní s doteraz používanými fóllamí a skutočnosť, že nie je potrebná zmena technológie ani úprava existujúcich zariadení navýrobu uvažovaných fólií.Ziadúci adhézny efekt dosiahol podľa navrhovaného riešenia v dôsledku synergickeho účinku systému Anízkomolekulová látka a živica. Uvedený binárny systém spĺňa aj...

Kompozícia na báze polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 258675

Dátum: 16.09.1988

Autori: Brenner Rudolf, Petrů Kamil, Michalíček Ľudovít, Hoffmannová Lenka

MPK: C08L 77/22

Značky: kompozícia, polyamidu-6, báze

Text:

...trenia kinetický 0,22 0,21 Tvarová stálosť za tepla °C 117 120 Pevnosť v ťahu MPa. 30,2 30,3 Ťažnost °/0 59 51 Vrubová húževnatost CharpyPolyamidová zmes pripravená ako v prí 4Tieto .nedostatky odstraňuje kompozícia na báze polyamidu-ô, práškového polytetrafluóretylénu a prípadne sklených vlákien,minerálnych plnív, retardérov horenia a prípadných ďalších prísad, vyznačujúca sa tým,že okrem hore uvedených zložiek obsahuje silikónový...

Spôsob zvýšenia stability polymérov etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256575

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žák Karol, Hrivík Alexander, Brenner Rudolf

MPK: C08L 23/08, C08L 23/06

Značky: etylénu, stability, spôsob, zvýšenia, polymérov

Text:

...zariadení s výhodou 5 až 15 násobným.Výhoda spočíva v tom, že počas predĺženého spracovania v prítomnosti vzdušného kyslíka sa v polyméri vytvoria oxidačné produkty, ktoré následne reagujú so stabilizátorom za vzniku nových zlúčením, kto,ré sú účinnejšími stabilizátormi ako je pôvodný produkt.Fólia z nízkohustotného polyetylénu pripravená hnetaním polyetylénu s prídavkom 2,2,6,6 tetrametyl-piperidinol-stearätu v komore plastograiu...

Spôsob fixácie skládok sypkých anorganických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247318

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lakatoš Jozef Ing, Kirner Jozef, Patúc Jaroslav Ing, Stopka Ján, Brenner Rudolf, Kopál Pavel

MPK: C09K 3/22

Značky: anorganických, sypkých, spôsob, materiálov, fixácie, skládok

Text:

...až do rýchlosti 106 kni.h 1. Po desaťdňovom daždivom období s úhrnom zrážok 35 milimetrov povrchová vrstva zostáva bez badateľných zmien a v nasledujúcom dvadsatjedendňovom bezzrážkovom období odoláva vetru až do rýchlosti 94 km.h 1.Povrchová vrstva rovinnej skládky popolčeka rovnakého pôvodu a chemického zloženia ako v príklade 1, sa rovnakým spôsobom jednorázove postrieka 6 Ú/o-nym roztokom kyseliny chlorovoclíkovej v dávke 4 dm 5 na l m...

Spôsob stabilizácie polymérov etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236375

Dátum: 01.11.1987

Autori: Brenner Rudolf, Kořen Ján, Žák Karol, Pintér Jozef

MPK: C08K 5/34, C08L 23/04

Značky: polymérov, etylénu, stabilizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je komplexná ochrana polymérov etylénu voči účinkom prirodzeného atmosferického stárnutia jedinou prísadou. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím stéricky bránených amínov na báze 2,2,6,6-tetrametylpiperidinu ako komplexného svetelného i termooxidačného stabilizátora v množstve od 0,01 do 1,0 % hmot. Použitím jediného aditiva podľa predmetu tohto vynálezu sa dosiahné úspory aditiv, ako i zjednodušenie technológie ich pridávania...

Stabilizovaný polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 252740

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brenner Rudolf, Žák Karol, Petrů Kamil

MPK: C08K 5/34, C08K 3/10, C08K 3/16...

Značky: stabilizovaný, polyamid

Text:

...2 a 4 l-fenyletyltenoljñostitovvšetkým na báze chloridu meďnatého, mer kaptobenzimidazolu a soli anorganických a- III.lebo organických kyselín tak, ako je to uve- 0,2 chloridu meďnzatého aCuC 12 . 2 H 20 dené v Cs. AO 168 274, 167 652, 167659 a 0,2 AO-ô, t. j. technická zmes tris169 083. Stabiiizované typy plastikárskeho 2 a 4 l-fenyljetyite-nol fosfitov polyamidu 6 sa v ČSSR zatiaľ nevyrábajú, ich potreba so pokrýva dovozomz nesocia-...

Polovodivé kompozície z polyolefínov a ich kopolymérov s vylepšenými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230250

Dátum: 15.08.1986

Autori: Michalíček Ľudovít, Náplava Antonín, Brenner Rudolf, Jahnátek Ľubomír

MPK: C08L 23/02

Značky: vlastnosťami, polovodivé, vylepšenými, kompozície, polyolefínov, kopolymérov, fyzikálno-mechanickými

Zhrnutie / Anotácia:

Polovodivé kompozície z polyolefínov a ich kopolymérov s vylepšenými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami, vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z 35 až 93 % hmot. polyolefínov ako sú polyetylén, polypropylén, štatistický kopolymér propylén-etylén s obsahom 1 až 10 percent hmotnostných etylénu alebo 1 až 10 percent hmotnostných propylénu, sledové kopolyméry propylén-etylén s obsahom 5 až 20 % hmot. etylénu, ďalej 5 až 35 % hmot. sadzí, 1 až 10 %...

Stabilizovaný polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 233433

Dátum: 15.08.1986

Autori: Chrástová Viera, Lesná Marie, Kizlink Juraj, Žák Karol, Sedlář Jiří, Mejzlík Jiří, Benč Gabriel, Brenner Rudolf, Citovický Pavol, Rattay Vladimír

MPK: C08L 23/06

Značky: stabilizovaný, polyetylen

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný polyetylén obsahujúci 97 až 99 % hmot. polyetylénu s obsahom 0,1 až 0 2 % hmot. antioxidantov ako 2,6-ditercbutyl-4-metylfenolu alebo fenyl-etyl-fenyl-fosfitu a 1 až 3 % hmot. očkovaného polyetylénu obsahujúceho naviazaný UV stabilizátor zo skupiny látok zahrnujúcich sekundárne alicyklické amíny so stericky bráneným atómom dusíka ako je 1,7-bis-(3,3,5,5-tetrametyl-4-aza-cyklohexyl)-2-oxo-1,7-diazaheptán alebo...

Zmesi polyolefínov a ich kopolymérov so zlepšenou kĺzavosťou, zniženou elektrizáciou a prilnavosťou s vylepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227092

Dátum: 01.01.1985

Autori: Brenner Rudolf, Pokojný Josef, Náplava Antonín, Michalíček Ľudovít

Značky: vylepšenou, zníženou, zmesí, polyolefínov, elektrizáciou, spracovatelnosťou, zlepšenou, kopolymérov, prilnavosťou, kĺzavosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi polyolefínov a ich kopolymérov so zlepšenou kĺzavosťou, zníženou elektrizáciou a priľnavosťou s vylepšenou spracovateľnosťou, vyznačujúca sa tým, že pozostávajú z 94,5 až 99,98 % polyolefínov alebo ich kopolymérov. 0 až 5 % prísad ako sú antioxidanty, napr. 2,6-ditero-butyl-4-metylfenol, zmes substituovaných fenolov, pentaerytritoltetrakis-3-3,5-diterobutyl-4-hydroxyfenyl propionát, distearyltiodipropionát, zmes tris-1-fenyletylfenol...