Bobovnický Jozef

Velkopriestorový parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258697

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír, Began Ctibor

MPK: F23C 11/02

Značky: spaľovaním, fluidným, velkopriestorový, parný, kotol

Text:

...schemiaticky veľkopriestorový parný kotol s fluidným spaľovaním a žiarovými rúrami. Na obr. 2 je znazornený rez BB vedený spaľovacou komorou.Palivo je do kotla privádzane gravitačnou zvoldkou 18 priamo do flu-letného ohniska 5, pod hladinu fluidnej vrstvy 8. Po zapálení paliva horskom 22 pri súčasnom privode tluidlzačného vzduchu cez vzduchovú k-r-abicu 13 a vzduchové trysky 23, uvoľnené spaliny postupujú do spaľovacej komory 1 a ďalej cez...

Zariadenie s vonkajším alebo vnútorným výmenníkom tepla na reguláciu teploty fluidnej vrstvy ponorenou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256727

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováčik Štefan, Geröfi Ivan, Bobovnický Jozef

MPK: F23B 7/00

Značky: zariadenie, tepla, fluidnej, ponorenou, vrstvy, plochou, vnútorným, výmenníkom, reguláciu, vonkajším, teploty

Text:

...teploty prehriatej pary.Uvedené problémy odstraňuje riešenie podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že za vstupnou komorou smyčiek ponornej výhrevnej plochy je zaradený vonkajší. alebo vnútorný výmennik tepla.Výhodou takéhoto riešenia je, že zmenateplotových pomerov pracovného média, určeného na chladenie fluidnej vrstvy nemá vplyv na udržiavanie požadovanej hodnoty teploty tluidnej vrstvy.Na pripojenom obrázku 1 je znázornená...

Zariadenie na reguláciu teploty prehriatej pary výmenníkom tepla, ponoreným vo fluidnej vrstve tuhých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 256726

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bobovnický Jozef, Kováčik Štefan, Geröfi Ivan

MPK: F23B 7/00

Značky: prehriatej, částic, fluidnej, reguláciu, zariadenie, ponoreným, teploty, vrstvě, tuhých, výmenníkom, tepla

Text:

...rúrok prehrievača pary a výstupné potrubie z vnútorných rúrok je zapojené do systému ohrievače v.ody, pričom jedna prípojka trojcestného ventilu napájacej vody je pripojená na prívodnapájacej vody, druhá prípojka na vstupné potrubie do vnútorných rúrok .a tretia pripojka na vstupné potrubie do ďalšej časti ohrievač-a vody.Výhodou t-akéhoto riešenia je, že výhrevnä plocha vonkajších rúrok je nadimenzovaha tak, aby ochladzovala fluidnú...

Zariadenie na reguláciu teploty medziprehriatej pary výmenníkom tepla, ponoreným vo fluidnej vrstve tuhých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 256725

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováčik Štefan, Geröfi Ivan, Bobovnický Jozef

MPK: F23B 7/00

Značky: tuhých, částic, fluidnej, tepla, reguláciu, teploty, výmenníkom, zariadenie, medziprehriatej, ponoreným, vrstvě

Text:

...je, že v zrovnení s výmennikom tepla prehriata para//medziprehriata para má zariadenie podľa vynálezu, najmä vplyv-om intenzívnejšieho prestupu tepla menšiu hmotnost a priaznivejšie dynamické vlastnosti. vylúčením vstre 4ku napájacej vody do okruhu medziprehrievača sa zamedzi zhoršenie termickej účinnosti bloku, ktoré by tento vstrek spôsobil.Na priloženom obrázku 1, je znázornená zariadenie na reguláciu teploty medziprehvriatej pary,...

Klobúčikový rošt fluidného ohniska s priestorovým usporiadaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252750

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Gubčo Vladimír

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidného, usporiadaním, priestorovým, rošt, ohniska, klobúčikový

Text:

...Plošná konkávnost je pritom vytvorená vytvarovaníní základnej dosky roštu.Ako príklad možno uviesť európsky patentový spis č. 50 518 obsahujúci rošt s konvexným usporiadaním üstí trubíc prechádzajúcich konkávnym dnom, v ktorého strede je zvod odpadu.Pri použití takýchto a podobných riešení je vzhladom na nemožnosť vytvorenia stagnujúcej izolačnej vrstvy ako aj priestorovo zložitosť základnej dosky roštu problema 4tlcké zaistiť tepelnú...

Způsob výroby piva o nízké využitelné energii

Načítavanie...

Číslo patentu: 241838

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sukup Jan, Bobovnický Jozef, Jakubov Gabriel, Zuzeák Karol

MPK: C12C 7/00

Značky: využitelné, způsob, energií, nízké, výroby

Text:

...nápoj o nižší energetické hladině obsahující 14050 až 1300 ki V~ lednüm litru p~ři zachování charakteristickýich senzorivckých znaků pi-va českého typu. Další výhodou je odstranění enzymových preparátů z výroby nízkoenergetického nápoje.Podstata vynálezu spočíva v tom, že se podařilo nalézt technologický postułp výroby piva s snízlkou ivyužitelnou energií, který je »charakteristický tím., že se při přípravě mladiny pr-odlouží u prvního...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241836

Dátum: 15.09.1987

Autori: Liko 1udovat, Bobovnický Jozef

MPK: C01F 11/18

Značky: způsob, uhličitanu, sráženého, výroby, vápenatého

Text:

...zahuštěniąa snížení obsahu chloridu sodného.Základní úrčinerk způzsobu výroby ,podle vynálezu spolčívá rv tom, že se získa ząpét amoniak jakožto pomocné látka a čistý roztok chloridu vápenatého, které lze použít opět jalko vých-ozí suroviny. Tím se způsob výroby podle vynal-ezu stává oiprouti dosud známým výrobnírn postupům výrazně Výhodněvjším.Výroba můrže lbýtkołntinuálnní, diskontinuální, nebo kombinací obou těchto postjupů. Postupuje se...

Způsob výroby paty, resp. špice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244451

Dátum: 15.09.1987

Autori: Druska Ján, Sokáe Michal, Šranko Mikuláš, Bobovnický Jozef

MPK: D04B 9/56

Značky: resp, paty, výroby, špice, způsob

Text:

...platení klinková paty nebo äpice ss plate následujícím způsobem. První část paty se plate sa ujímání oček v obou platecích systemecn prostřednictvím ujimačů a, 2, LQ, n. Horní kolćnka ,L pracovní skupiny jehel při první obrátce ve smeru 5, což je smer opačný k rotsdnímu pletení, prochází oběma pletacími system po dráze g. Před zatehovacím zámkom á druhdho pletacího systemu je ujímačem ,L 2 svednuta první jehla z pravé strany pracovní...

Parný kotol s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252385

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: parný, spaľovaním, fluidným, kotol

Text:

...zvláštnosťou a výhodou riešenia výpanníkových rúrok umiestnených vo fluidnej vrstve ohnísk je to, že vhodným zvidličkovaním týchto rúnok vytvára sa v zvislej rovine hadov priestor aj pre umiestnenie ďalších rúro-k výstupných dielov prehrievača pary.Na pripojených výkresoch sú znázornené, na obr. 1 v priečnom reze parný koxbo-l s fluindným spaľovaním piodľa vynálezu so zvýnazneným systémom výparníka. Na obr. 2 a 3 sú v reze AA znázornená dve...

Výparník kotla s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251548

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: výparník, fluidným, spaľovaním, kotla

Text:

...a zav-odňovacími rú-rami tvoria samostatný - druhý cinkulaičný okruh.Roztdelením systému cirkulácie vody v 0 výparníiku kotla s fluidným spaľovaním na dva samostatné okruhy, dosahuje sa v druhom okruihu, do ktorého sú zaradené handovité rúrlky výparnika, priaizn-ivých ,podmienok pre vznik spoiahlivej cirkulálcie.Druhý cirkulaičný okruh je totiž výhodne nnapájaný samostatne vedenými vellkiopriemerovými zavodñovacími rúrami s ciel-om...

Spôsob indikácie homogenity zmesí a zariadenie na jeho reaiizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239356

Dátum: 15.06.1987

Autor: Bobovnický Jozef

MPK: G01N 15/02, G06D 11/13

Značky: spôsob, homogenity, indikácie, zmesí, zariadenie, reaiizáciu

Text:

...platničkou,napr. z teflóiítt. Tangenciáhíe toky suroviny túto platničku nepoškodzitjú a vplyvy normálovýclí zložiek tokov by boli na závadu len pri poškodení vnútra antény, proti čomu anténu možno chrániť vložením clo pažnice.Pomocou vynálezu sa získa Libjektívny údaj o stupni homogenity zmesi s prakticky lubovolnou presnosťou, závisiacou od vlnovej dĺžky použitého elektromagnetického žiarenia a od vyhodnocovacích pristrojov....

Zariadenie na čistenie cisterien a nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 239355

Dátum: 15.06.1987

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

MPK: B08B 3/02, B08B 9/08

Značky: cisterien, nádob, čistenie, zariadenie

Text:

...kde sa nachádza usadenina, čim sa dosiahne vyššia účinnost využitia čistiaceho efektu prúdu kvapaliny, oproti zariadeniam, kde čistiace médium sa rozstrekuje do všetkých smerov priestoru, a tým čistiaci prúddopadá aj namiesta, ktoré nevyžadujú čistenie. Skutočnosť, že pomocou zariadenia podľa vynálezu sa s vyššou účinnosťou využije čistiaci,prúd média umožňuje pracovat s nižšímitlakmi 0,2-2,5 MPa než sú potrebné u vysokotlakých systémov...

Zariadenie pre impulzné čistenie regeneratívneho ohrievača vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238878

Dátum: 15.05.1987

Autori: Muráni Ján, Dóczy Anton, Bobovnický Jozef

MPK: F22B 37/00

Značky: regeneratívneho, ohrievača, zariadenie, vzduchu, impulzné, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia regeneratívnych ohrievačov vzduchu od nánosov popola impulzným spôsobom. Predmetom vynálezu je riešenie umiestnenia výstupných hubíc usmerňujúcich tlakovú vlnu na rotor regeneratívneho ohrievača vzduchu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rázová rúra sa prostredníctvom rozdeľovacieho kusa rozvetvuje do dvoch impulzovodov zakončených výstupnými hubicami umiestnenými nad a pod...

Fluidný dávkovač s triedičom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229266

Dátum: 15.08.1986

Autor: Bobovnický Jozef

MPK: G01F 11/00

Značky: fluidný, dávkovač, triedičom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka fluidného dávkovača s triedičom, ktorý rieši rovnomerné dávkovanie a triedenie pri doprave zrnitých materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nad fluidným roštom sú vo fluidnej komore s fluidizáciou zrnitého materiálu umiestnené výtokové otvory, do ktorých sú zaústené výtokové otvory, do ktorých sú zaústené výtokové rúrky pre odvod fluidujúcej časti zrnitého materiálu a na fluidnú komoru je napojená vzduchová komora so...

Spalinový kanál parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226673

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: kanál, spalinový, kotla, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Spalinový kanál parného kotla, vytvorený z celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien a samotných rúrok, vyznačujúci sa tým, že v spodnej zúženej časti spalinového kanála (1) je vytvorená výsypka (2) ukončená vstupnými komorami (3) pracovného média, pričom na bočných stenách sú vytvorené mreže (5) pre výstup spalín z fluidných ohnísk (6) a rúrky (7) bočných stien o rozostupe -t- sú v projektom danej výške striedavo pod šikmým uhlom...

Zavodňovací systém parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226672

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: kotla, zavodňovací, systém, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Zavodňovací systém parného kotla, pozostávajúci zo zavodňovacích rúr, rohových sít, obehových čerpadiel, zberných a rozdeľovacích zavodňovacích komôr, vyznačujúci sa tým, že najmenej dve a dve zavodňovacie rúry (2) sú symetricky vedené od kotlového bubna (1) po stranách parného kotla tak, že v mieste rohových sít (3) sú nasmerované k ose kotla a sú zaústené do zbernej zavodňovacej komory (4), ktorej spojenie s rozdeľovacou zavodňovacou komorou...

Nábehové zariadenie parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 226669

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Geröfi Ivan, Kováčik Štefan, Novotný Kazimír

Značky: zariadenie, nábehové, kotla, parného, fluidným, spaľovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Nábehové zariadenie parného kotla s fluidným spaľovaním, pozostávajúce z nábehového cyklónu so zabudovaným horákom, z prechodového kusa, z rozvádzacieho potrubia a z nahrievacích dýz, ďalej pozostáva zo zavodňovacích rúr, vstupnej komory, vychladzovacích rúrkových stien nábehového cyklónu, výstupnej komory a prevádzacích rúr, vyznačujúce sa tým, že nábehový cyklón (1) so zabudovaným horákom (2) je spojený prostredníctvom prechodového kusu (3) a...

Zadná stena parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227922

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Kazimír, Drahoš Ivan, Bobovnický Jozef

Značky: zadná, parného, kotla, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zadnej steny parného kotla, u ktorého sa rieši spojenie dvoch častí celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien v mieste výstupu spalín a parného kotla. Podstatou vynálezu je to, že rúrková stena prehrievača pary s rúrkovou stenou výparníka je spojená prostredníctvom rúrok prehrievača pary, ktoré v rozostupoch mreže pre výstup spalín z parného kotla zapadajú do medzier v rúrkovej stene výparníka, vytvorených vyhnutím rúrok...

Parný kotol s výtavným ohniskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223656

Dátum: 15.03.1986

Autori: Muráni Ján, Novotný Kazimír, Liko Ľudovít, Bobovnický Jozef, Geröfi Ivan, Zuzčák Karol

Značky: ohniskom, výtavným, kotol, parný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku spaľovania vysokopopolnatého hnedého uhlia. Podstata vynálezu spočíva v konštrukčnom riešení vychladzovacieho priestoru ohniska stropu a stien medziťahu ako aj stien druhého ťahu kotla, ich radenie a umiestenie v náväznosti na použitie celokovových plynotesných rúrkových panelov, z ktorých sú tieto steny vytvorené. Vynález je možné realizovať v obore parných kotlov hlavne tam, kde sa...

Ochranný kryt šikmého dna druhého ťahu parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222884

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: parného, kotla, ťahu, šikmého, druhého, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka šikmého dna druhého ťahu parného kotla typu "box", u ktorého sa rieši zakrytie dna krycími ochrannými plechmi proti abrazívnemu vplyvu popolčeka z odvádzaných spalín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ochranné krycie plechy so žlabmi sú striedavo preložené krycími ochrannými plech mi s lemami, ktoré sú opatrené minimálne jedným dilatačným výrezom pre vodiace ploché tyče, ku ktorým sa privárajú príchytky. Tieto ochranné krycie...

Fluidný dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 222649

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gubčo Vladimír, Liko Ľudovít, Bobovnický Jozef

Značky: dávkovač, fluidný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru pneumatickej dopravy sypkých materiálov. Rieši problematiku ich rovnomernej distribúcie do viac dopravných potrubí. Podstata vynálezu spočíva v tom, že fluidný dávkovač je napojený na zásobník prášku pomocou spojovacieho kusu s fluidizáciou materiálu nad fluidným roštom vo vnútri fluidnej komory vytvorenej v telese fluidného dávkovača, pričom nad fluidným roštom vo fluidnej komore sú umiestnené výtokové otvory, do ktorých...

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 226240

Dátum: 01.02.1986

Autori: Liko Ľudovít, Novotný Kazimír, Malec Jan, Muráni Ján, Kováčik Štefan, Bobovnický Jozef, Geröfi Ivan

Značky: palív, parný, fluidné, spaľovanie, kotol, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív vyznačujúci sa tým, že pozostáva z jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4), ktoré sú umiestnené vedľa seba a v dvoch úrovniach nad sebou. a stupne prehrievača pary (7,8,9,10) sú ponorené vo fluidných vrstvách jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4) a stupne medziprehrievača pary (21,22,23,24) sú nad fluidnými vrstvami jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4).

Prehrievač pary parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 225649

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: fluidným, prehrievač, parného, spaľovaním, kotla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prehrievača pary parného kotla s fluidným spaľovaním, ktorým sa rieši rozmiestnenie jednotlivých stupňov prehrievača pary ponorených do fluidnej vrstvy, aby sa zaistila rovnomernosť teploty fluidnej vrstvy po celom jej priereze. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rúrky prvého stupňa a štvrtého stupňa prehrievača pary sú vo vzájomne vystriedanom usporiadaní ponorené do fluidnej vrstvy v jednej polovici fluidného ohniska, pričom...

Prehrievač pary parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 228649

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

MPK: F22G 7/00

Značky: parného, kotla, spaľovaním, fluidným, prehrievač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prehrievača pary parného kotla s fluidným spaľovaním, ktorým sa rieši rozmiestnenie jednotlivých stupňov prehrievača pary ponorených do fluidnej vrstvy, aby sa zaistila rovnomernosť teploty fluidnej vrstvy po celom jej priereze. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rúrky prvého stupňa a štvrtého stupňa prehrievača pary sú vo vzájomne vystriedanom usporiadaní ponorené do fluidnej vrstvy v jednej polovici fluidného ohniska, pričom...

Zadná stena spaľovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219694

Dátum: 01.12.1985

Autori: Novotný Kazimír, Drahoš Ivan, Bobovnický Jozef

Značky: stěna, zadná, komory, spaľovacej, kotla, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov, u ktorého sa rieši spojenie celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej výparníkovej steny s celokovovou plynotesne zvarenou rúrkovou prehrievačovou stenou, vytvorenie spalinového usmerňovača a prenos tiaže z týchto častí parného kotla do nosnej konštrukcie. Podstatou vynálezu je to, že výparníkové rúrky celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej výparníkovej steny sa v prechodovom páse striedajú s...

Nosná konštrukcia celokovových plynotesných rúrkových stien parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219682

Dátum: 01.12.1985

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: plynotesných, celokovových, nosná, parného, konštrukcia, stien, rúrkových, kotla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nosnej konštrukcie celokovových plynotesných rúrkových stien parného kotla. Rieši problém prenosu tiaže, silových pôsobení a dilatácií medzi jednotlivými časťami nosnej konštrukcie. Podstatou vynálezu je to, že podperný rošt je pevne uložený na hlavnom hornom nosníku a na hlavnom dolnom nosníku prostredníctvom valivého ložiska, pričom hlavný horný nosník a hlavný dolný nosník sú vzájomne spojené pomocou vyvažovacích ramien,...

Ohnisko parného kotla s fluidným spaľovaním palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 222082

Dátum: 15.07.1985

Autori: Malec Jan, Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: palív, spaľovaním, fluidným, parného, kotla, ohnisko

Zhrnutie / Anotácia:

Ohnisko parného kotla s fluidným spaľovaním palív vytvorené z celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien, fluidného roštu a sústavy rúrkových zväzkov výhrevných plôch, vyznačujúce sa tým, že bočné steny (3) a predná stena (4) sú vytvorené z vertikálne vedených plynotesne zvarených rúrok (6) výparníka, pričom pokračovanie prednej steny (4) tvorí šikmý strop (5) a zadnú stenu (7) tvorí vertikálna rúrková výparníková stena spalinového...

Zariadenie pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218163

Dátum: 15.09.1984

Autori: Dóczy Anton, Bobovnický Jozef, Zuzčák Karol, Muráni Ján, Štuller Juraj

Značky: výhrevných, impulzné, čistenie, vlnou, tlakovou, zariadenie, parných, ploch, kotlov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia vonkajšieho povrchu rúrok výhrevných plôch. Predmetom vynálezu je riešenie vlastného zariadenia pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do zariadenia tvoreného impulznou komorou, rázovou rúrou, impulzovodom a výstupnou hubicou sa privádza cez plynovú a vzduchovú trasu a cez zmiešavací kus výbušná zmes, ktorá sa...