Blažek Karel

Způsob temperace monokrystalů yttrito-hlinitého granátu aktivovaného ceritými ionty s výrazně potlačeným obsahem iontů ceričitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 270626

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Zikmund Jan, Blažek Karel, Autrata Rudolf, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/28

Značky: výrazně, ceričitých, iontů, obsahem, temperace, ceritými, aktivovaného, monokrystalů, způsob, ionty, yttrito-hlinitého, granátu, potlačeným

Text:

...příeluěejících iontům ytria. Následující nízkoteplotní temperací dochází na povrchu monokryatalu k rozkladu oxidu na kov. Hliníková atomy, jakožto rozměrově male častice, difundují do monokrystalu a zaplňují neobsazená kationtová polohy, zatímco elektrony uvolněné z hliníku mění aniontové vakance na F centra. Jejich náboj zabraňuje předměně Ce 3 na Ce 4, což se mimořádně příznivě projeví na luminiscenčních vlastnostech...

Způsob přípravy yttritohlinitého perovskitu pro lasery s vysokým průměrným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269349

Dátum: 11.04.1990

Autori: Blažek Karel, Bouček Ivan, Kvapil Jiří, Košelja Michal, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/24, C30B 29/22

Značky: průměrným, způsob, yttritohlinitého, perovskitu, vysokým, lasery, výkonem, přípravy

Text:

...s nepatrným obsahom vaksncí, což má zs následok odolnost materiálu proti ozáření svštlem výbojek, protože v něm prakticky nedochází k přenosu nositelů nábojů. V takto připrsvenýoh monokrystelech se absorpcí fotonu na iontech ncodymu převádí jeho elektrony jen do výše kvantcvých sts~ vů, nikoliv do záchytných center mimo ionty neodymu a proto se energie fotonů využije Jen k čerpání iontů neodymu a na ku tvorbě barevných center.Uvedeným...

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Josef, Zikmund Jan, Blažek Karel, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: perovskitu, vysokých, způsob, dotace, stabilní, cerem, především, aktivovaným, teplot, taveniny, pěstování, redukci, granátu, proti, odolné, monokrystalů, ionty, hlinito-yttritého, formě

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Scintilační detektor nízkoenergetického beta záření a elektronů s dielektrickými vrstvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263791

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažek Karel, Kvapil Jiří, Škoda Václav, Perner Bohumil, Autrata Rudolf, Kvapil Josef

MPK: H01L 31/00, G01T 1/20

Značky: detektor, vrstvami, záření, nízkoenergetického, dielektrickými, elektronů, scintilační

Text:

...(Ti 02) s odrazivostí větší než 80 I pro zafení o vlnových délkach vymezených pološířkou emise detektoru dopadajícího na povrch detektrou pod úhlem 0 až 45 °, přičemž plochy určené pro vstup beta záření nebo elektronů jsou navíc opatřeny elektricky vodivou vrstvou oxidu oiničitého (snoz) nebo oxidu inditého (In 203) o tlouštce 3 až 20 nm e vodivosti vyšší než 1 o 5 s. Plocha určená pro výstup světla může být opatžena vrstvou...

Způsob úpravy povrchů monokrystalu hlinitoytrického perovskitu a hlinitoytritého granátu pro detekci nízkoenergetického beta záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263772

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažek Karel, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: H01L 31/00, G01T 1/20

Značky: povrchu, granátu, záření, hlinitoytritého, perovskitu, úpravy, nízkoenergetického, hlinitoytrického, způsob, monokrystalů, detekci

Text:

...postupem jako před temperaci ve vodtku, doplněným působenim kyseliny dusične (HNOBI o koncentraci 50 až 70 1 hmot. podobu 10 až 30 min při teplotě 50 až 70 °C s následným promytim ve vodě (E 20) a sušenim pri teplotě so až vo °c po dobu zo až ao hodin.Uvedený způsob prípravy způsobuje v prvni fázi, že pri temperaci oleptaných polotovsrůnedocházi k difuzi iontů různých prvků, zvlaltě železa, které se vyskytuji na povrchupo opracováni na...

Způsob přípravy a následného zpracování neodymem aktivovaného ytritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 260074

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Bouček Ivan, Blažek Karel, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/28

Značky: způsob, neodymem, aktivovaného, následného, lasery, ytritohlinitého, přípravy, granátu, zpracování

Text:

...stálému materiálu, ale jeho kvantová účinnost není optimální. Teprve po následující temperaci v atmosféře obsahující volný kyslík dojde k zaplnění kyslíkových vakancí v blízkosti iontů neodymu ionty kyslíku, přičemž lokalizace párových kladných nábojů ve vakancích kationtových se neprojeví negativně na spektrálně luminisceněních vlastnostech neodymem aktivovaného ytritohlinitého qranátu. Teplota posledné uvedené temperace však nesmí...

Způsob přípravy detektorů ionizujícího záření z monokrystalů hlinitoyttritého granátu nebo perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258823

Dátum: 16.09.1988

Autori: Balounek Vratislav, Perner Bohumil, Blažek Karel, Mejzlík Jiří, Kvapil Josef, Autrata Rudolf, Schauer Petr, Kvapil Jiří

MPK: G01T 1/185

Značky: perovskitu, hlinitoyttritého, monokrystalů, přípravy, detektoru, granátu, ionizujícího, záření, způsob

Text:

...tímto leptáním před leštěním rovněž odstraněny broušením porušené vrstvy a leštěním zejména na tzv. mechanickochemickým se vytvoří jen málo poruch, které bez zjevného porušení vzhledu povrchu odstraní leptaní směsí kyseliny sírové a dueičné. Rovné, respektive nezvlněné lesklé plochy napomáhají odrazu světla vznikajícího v destičce zpět, tj. na neleštěnou plochu - výstupní plochu detektcru. Proto je rovinná leštěná plocha použite jako vstupní...

Podkladní vrstva vozovky a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256273

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štěpánek Robert, Večerka Igor, Blažek Karel, Baroš Jiří

MPK: E01C 7/08

Značky: výroby, vrstva, podkladní, způsob, vozovky, její

Text:

...suspenze lze vysvětlit takto. Předevěím tyto vlastnosti mohou vzniknout pouze u homogenního a netolik jemniho materiálu, u něhož může dojít k rovnováze gravítačních sil částio s jejich dynamickou viskozitou. Proto jakékoliv měs, vyráběná kromě popílku Ivlhčenímdrobného nebo hrubého kameniva, nedává vzniknout tizotropním vlastnostem. Mechenisus-využití tixotropních vlestnos~ tí pcpílkové suspenze v podkladní vrstvě vozovky je následovný,...

Složený detektor z monokrystalů vizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256143

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blažek Karel, John Václav, Vrzala Pavel

MPK: G01T 1/20, G01T 1/202

Značky: složený, monokrystalů, detektor, vizmutgermanátu

Text:

...délce emise 480 nm existují do indexu lomu n 1,6. Při použití takového tmelu dochází k několikanásobné reflexi na rozhrani krystal/tmel, čímž ve vzniklém gama-spektru dojde k rozmazávání píků, popřípadě vzniku dvojpíků a podstatnémuzhoršení energetické rozlišovací schopnosti.Tyto obtíže odstraňuje a umožňuje vytváření velkých detekčních celkñ složený detektor z monokrystalü vizmutgermanátu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že...

Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255739

Dátum: 15.03.1988

Autori: Štverak Bohumil, Blažek Karel, Pechlák Bohuslav, Zikmund Jan

MPK: C30B 35/00

Značky: zařízení, během, změn, pěstování, roztoku, kontinuálnímu, koncentrací, měření, monokrystalů

Text:

...cyklü dlouhodobě stabilní. iTyto nevýhody odstraňuje zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování nonokrystalů podle vynálezu, založeného na měření absorpce gamma-záření sledovaným roztokem. jehož podstata spočívá v tou, že z jedné strany měřeného roztoku je umístěn zářič o energií 0,01 až 2,0 Mev s poločasem radioaktivní přeměnyestejným nebo větěím než délka sledovaného děje a aktivitouod 1...

Způsob pěstování monokrystalů vizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255654

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vrzala Pavel, Mánek Břetislav, Blažek Karel, John Václav, Horák Jiří

MPK: C30B 29/32

Značky: pěstování, vizmutgermanátu, monokrystalů, způsob

Text:

...při použití kelímku se speciálně upraveným kulovým dnem, nicméně i tyto nejsou vždy V celém svém objemu dokonale homogenní a vhodná surovina pro výrobu scintilačních detektorů se musi z nich získávat výběrem.Tyto nevýhody odstraňuje způsob pěstováni monokrystalů vizmutgermanátu vysoké jakosti Czochralskiho metodou tažením z taveniny v platinovém kelimku podle vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že gradient teploty v pěetovaci aparatuře se...

Způsob přípravy kyseliny trihydrogen nebo trideuterofosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 255561

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zikmund Jan, Blažek Karel, Kvapil Josef

MPK: C01B 25/20

Značky: způsob, kyseliny, přípravy, trihydrogen, trideuterofosforečné

Text:

...předsuäenýn filtro vaným argonem nebo dusikem a reakce je prováděna v uza vřenóm prostoru, vo ktoré jsou oddělenž uloženy navážky oxidu fosrorečného a vody, respektive těžké vody V Jako materiál reakěních mia ee nejlépe oavědčuje polytetrafluoretylen, ze skel pro reakční systém je nejvhodnější aklovina SIMAX. Reakoe probíhá až do úplnáho vyčerpání navážky vody, respektíve těžké vody, ne- čež se vzniklá kyselina podrobí ultrafiltraoi v systému...

Způsob výroby tepelně izolačních panelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240885

Dátum: 01.01.1988

Autori: Blažek Karel, Kvapil Josef, Zahrádka Jan, Potueek Pavel, Perner Bohumil, Babka Vlastimil

MPK: B28B 7/38

Značky: izolačních, tepelně, způsob, výroby, panelu

Text:

...směsi obsahující v sušině 40 hmotnostních dílů esteru kyseliny kokosového tuku se sacharosou, 40 hmotnostních dílů mono 5 diglyceridů kyselín kokosového tuku, 15 hmotnostních dílů draselného mýdla karboxylových kyselín s 8 - 16 uhlíky v řetězci a 5 hmotnostních dílů výchozích nezreagovaných surovín.Po zaschnutí se forma vypění hmotou Sibafén. Tím se vytvorí lsendvičový panel, kde plochy 2 hmoty Sibafén (nezakryté plechovým pláštěm) jsou...

Způsob pěstování monokrystalů hlinitanů yttria nebo/a lantanidu s perovskitovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253997

Dátum: 17.12.1987

Autori: Perner Bohumil, Blažek Karel, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: yttria, způsob, strukturou, perovskitovou, hlinitanu, lantanidů, monokrystalů, pěstování

Text:

...část přebytku kovových iontů se odstraní následujícím zahříváním ve vakuu,a to i bez předchozího ochlazení přímo po ukončení pěstování v pěstovacím zařízení. Takto upravený monokrystal lze případně dále zahřívat v suché,kyslík obsahující atmosfáře bez nebezpečí tvorby barevných center, což může mít význam pro úpravu celkového valenčního stavu některých lantanidů, například terbia nebo europia a při tepelné úpravě povrchů hotových výrobků,...

Scintilační materiál pro detektor radioaktivity pro chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 253658

Dátum: 17.12.1987

Autori: Blažek Karel, Vávra Stanislav, Svoboda Vratislav

MPK: G01N 30/48

Značky: scintilační, chromatografii, materiál, detektor, radioaktivity

Text:

...pro snížení nespecifické sorpce některých látek.Výchozí surovina ve formě směsi oxidů hliníku, yttria a ceru v atomárnim poměru/Y Ce/ Ce 1 0,0005,byla přetavena v molybdénovém kelímku v odporové peci pod ochrannou atmosférou z 80 obj. argonu a 20 obj. vodiku. Tavenina byla po vychladnutí nadrcena a vybrány frakce 1 až 5/um, 10 až 15/um, 20 až 25/um a 100 až 150/um a tyto frakce byly použity jako materiál pro detektor radioaktivity...

Způsob přípravy hlinitoyttritého perovskitu v krystalické formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236165

Dátum: 01.12.1987

Autori: Blažek Karel, Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Svoboda Vratislav

MPK: C30B 29/00

Značky: způsob, krystalické, hlinitoyttritého, přípravy, perovskitu, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy hlinitoyttritého perovskitu v krystalické formě jako materiálu pro detekci ? záření, se zvýšenou účinností a stabilitou, kde cíle je dosaženo tím, že tavenina, sestávající ze směsi oxidů hliníku, yttria, ceru a lanthanu při molárním poměru (Y + Ce) : Al = 1,005 až 1,080 a poměru Ce : (Y + Ce)= 0,05 až 0,0005 a koncentraci lanthanu 0,1 až 1.10-4 hmot. % se přehřeje po dobu 0,5 až 3 h na teplotu 1950 až 2100°C, přičemž tavení...

Způsob zvyšování detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detektory nízkoenergetického beta-záření a elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253389

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kvapil Josef, Blažek Karel, Zikmund Jan

MPK: G01T 1/20

Značky: beta-záření, detekční, zvyšování, elektronů, luminiscenční, materiálů, nízkoenergetického, detektory, krystalických, způsob, účinnosti

Text:

...lze odstraňovat známým postupem odleptáváním 10 ním hydroxidem sodným, ale tento způsob vykazuje špatnou reprodukovatelnost a zvýšení luminiscenční účinnosti nejvýše o 10 .Dobré reprodukovatelnoàti a podstatného zvýšení luminiscenční účinnosti umožňuje způsob zvyšoiání detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detekci nízkoenergetického A-záření a elektronů na bázi yttritohlinitého granátu a yttritohlinitého perovskitu...

Způsob přípravy suroviny pro pěstování monokrystalů triglycinsulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252917

Dátum: 15.10.1987

Autori: Blažek Karel, Kvapil Josef, Zikmund Jan

MPK: C30B 29/54

Značky: suroviny, triglycinsulfátu, přípravy, monokrystalů, způsob, pěstování

Text:

...v řádech 102 až 103 vyvolávají pozorovatelné změny vlastností krystalů, je prakticky nemožné spolehlivě určit přítomnost organických nečistot a tím méně jejich strukturu.Co se týče anorganických nečistot, lze na základě neutronové aktivační analyzy předpokládat, že jejich celkový obsah po dvojí rekrystalizaci pěstovací suroviny z redestilované vody nepřesahuje v žádném případě desítky ppm, z toio paramagnetických iontů pouze jednotky ppm....

Způsob přípravy korundu pro dosimetrické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 233264

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Trousil Jaroslav, Perner Bohumil, Blažek Karel, Havrdlík Miroslav, Štverak Bohumil, Plichta Jiří, Mánek Břetislav

MPK: G01T 1/11

Značky: způsob, korundu, přípravy, účely, dosimetrické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy korundu pro dosimetrické účely s vysoce stabilními dosimetrickými vlastnostmi, čehož se dosáhne záhřevem oxidu hlinitého obsahujícího 10-3 až 100 hmot. % iontů alkalických zemin a případně ještě 5.10-5 až 10-2 hmot. % iontů titanu na teplotu 1000 až 1800 °C po dobu 0,5 až 30 h v atmosféře, obsahující volný kyslík a následujícím záhřevem na teplotu 1200 až 2000 °C po dobu 0,5 až 15 h v atmosféře obsahující volný vodík.

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého granátu pro scintilační detektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 220542

Dátum: 15.11.1985

Autori: Blažek Karel, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Večerník Josef, Večerníková Eva

Značky: monokrystalů, granátu, ytritohlinitého, způsob, detektory, scintilační, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou předloženého vynálezu je příprava aktivního materiálu pro scintilátory na bázi ytritohlinitého granátu (YAG). Způsob přípravy podle vynálezu je vyznačen tím, že monokrystaly YAG se pěstují z taveniny kysličníků hliníku a ytria v atomárním poměru Al : Y = 5 : 2,9 - 3,1 obsahující dále 105 až 102 hmotnostních procent titanu a nejvýše 1,2 hmotnostních procent vzácných zemin, přičemž pěstování monokrystalů je prováděno v redukční...

Scintilátor pro detekci alfa- a beta-záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 216088

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Autrata Rudolf, Blažek Karel, Schaurer Petr, Večerníková Eva, Večerník Josef

Značky: beta-záření, alfa, scintilátor, detekci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilátoru z yttritohlinitého granátu dotovaného cerem, který ve spojení se světlovodem a fotonásobičem slouží k detekci alfa a beta záření. Vynálezem se řeší problematika vysoce odolných scintilačních zařízení, které jsou schopny registrovat záření i ve velmi agresivním prostředí. Scintilátor z yttritohlinitého granátu vykazuje vhodné luminiscenční vlastnosti, jakým jsou krátké doby dosvitu, vhodné spektrální rozložení...