Bindas Ján

Spôsob úpravy reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280097

Dátum: 06.08.1999

Autori: Bindas Ján, Žedényi Mikuláš, Paľo Ondrej, Lichvár Milan, Čorný Jozef, Vafek Oskár, Sabadoš Július, Roman Jozef, Kontra Andrej

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritolu, úpravy, reakčných, spôsob, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa úprava reakčných roztokov pentaerytritolu, získaných z formaldehydu a acetaldehydu v prítomnosti hydroxidu vápenatého, obsahujúceho 1 % hmotn. formaldehydu s pH minimálne 7,5, pôsobením viac ako 1 mólom oxidu uhličitého na 1 mól hydroxidu vápenatého, následne po odseparovaní uhličitanu vápenatého sa na reakčný roztok pôsobí kyselinami, výhodne kyselinou mravčou v množstve zaručujúcom pH 4,5 až 6,5 a z upraveného reakčného roztoku...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Komora Ladislav, Vanko Milan, Juhás Stanislav, Komorová Eva, Lichvár Milan, Bindas Ján, Olejník Vincent, Molnár Gabriel

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: cyklohexanonu, získavania, vyššievrúcich, cyklohexanolu, podielov, spôsob

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Komora Ladislav, Olejník Vincent, Vanko Milan, Juhás Stanislav, Komorová Eva, Bindas Ján, Molnár Gabriel, Lichvár Milan

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: podielov, spracování, výrobe, cyklohexanolu, vyššievrúcich, získavania, hydrolýzou, vznikajúcich, cyklohexanonu, spôsob

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Sposob spracovania odpadných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254679

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ambrož František, Olejník Vincent, Host Miroslav, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Tereščák Ignác, Bindas Ján, Lichvár Milan, Čorný Jozef

MPK: C02F 11/14, C02F 11/06

Značky: spracovania, spôsob, odpadných, výroby, pentaerytritolu, produktov

Text:

...a hydrogenuhličitanu sodného, ktorú možno vo lĺorme roztoku alebo po získaní kryřtalickej sódy použiť na zražanie vápnika v odpadných produktoch výroby pentaerytritoiu.Zmes vytvorená s roztokom kyselín a esterov, ako odpadného produktu z výroby cyklolierzanónu najmä hydroxykapronouvá, kapronvova, iadipová . . . sa môže poiąžiľ tiež pri opal-ovaní odpadnýchswodných solí »C 3 až C 6 monvoukarboxylových kyselín z výroby cyklohexanónu,...

Spôsob izolácie pentaerytritolu a/alebo mravčanu vápenatého z roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253445

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vajda Jozef, Vanko Milan, Paľo Ondrej, Komora Ladislav, Kováč Jozef, Chocholáček Ľudovít, Žedényi Mikuláš, Bindas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: roztokov, vápenatého, pentaerytritolu, izolácie, mravčanu, spôsob

Text:

...alebo s odrel-tifikovczníni nezreagovaneho fornialdehydu.V prvom prípade, ked vedľajším produktom reakcii sú kondenzáty Íormaldehydu,hydroxyaldehydy -~ sirupi, vzhľadom k ich viskozite a vzhľadom k viazaniu časti vápnika je potrebné pracovať s vyšším »obsahom vody v odťahu pentazsiríipov. V prípade, že kondenzáiy forínaldehydu nie sú v roztoku prítomné, je stupeň zahusteniči vyšší.Kontrolu obsahu kondenzátov iormaldehydu je možné robil na...

Spôsob prípravy roztokov spracovávaných na technický pentaerytritol a mravčan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 252869

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bindas Ján, Chocholáček Ľudovít, Kolesár Ján, Ambrož František, Čorný Jozef, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent

MPK: C07C 31/24

Značky: spôsob, mravčan, roztokov, vápenatý, pentaerytritol, technicky, spracovávaných, přípravy

Text:

...roztok zmesi kyseliny mrevčej a kyseliny nocbovej z výroby oylklohexarnórou y takom -mnionžstve, aby vzniľkol výsledný roztok o pH 4,5 »až 7,5. Pri tomto -spôsolbe Ipriprarvy rotzit-okoąv p~entae~rytriitovlu a imriarvčtasnu vápenatehzo vi Ílormwolvdveťhylďu oproti lľD/ĎTOVĚIIIIU p~omeru týrchto reawktantov pri postupe .príprovy roztokouv ~s pridávanim rsustperrzie hydroxidu vápenauteho v dvoch jpTÚdrOCh druhý prúd »do okvončcouvalnia...

Sposob zníženia obsahu alebo odstrátenia vápnika z roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252393

Dátum: 13.08.1987

Autori: Čorný Jozef, Lichvár Milan, Komora Ladislav, Olejník Vincent, Bindas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: spôsob, obsahu, roztokov, zníženia, pentaerytritolu, vápnika, odstrátenia

Text:

...najčastejšie sa regenerácie uskutočňuje kyselinou chl-orovodíkovou), po neu-trallzácii ktorých sa zvyšuje solncst odpadových vôd z výrobne pentaerytritolu Výhodnejší je postup, ked sa v stupni odstraňovanie vápnika použije kyselina oxálová alebo fosforečná, problémy sú s ich zaistovanim.Pri štúdiu možnosti odstraňovanie vápnika z roztokov sur-svého pentaerytritolu sa zistilo, že na odstránenie vápnika je možné s výhodou použit odpadné...

Způsob likvidace fenolů a dehtů v surovém generátorovém plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242780

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ambrož František, Eorný Jozef, Olejník Vincent, Bindas Ján

MPK: C10J 3/00

Značky: způsob, generátorovém, fenolů, dehtu, surovém, likvidace, plynů

Text:

...oxidu uhelnatého ą vodíku v plynu i celkové složení plynu.vzhledem k tomu, že plyny a páry za pyrolyzérem neobsahují složky, které by například při kondenzaci zanášely teplosměnné plochy, lze s výhodou využít entalpie těchto plynů a par pro vlastní zplyñovací proces, především pro výrobu zplyňovací páry.Pokud se proces V pyrolyzéru provádí za přítomnosti katalyzátorů, lze s výhodou získat přímo plyn s poměrem oxidu uhelnatého a vcdíku vhodným...

Sposob ukončovania reakcie formaldehydu s acetaldehydom pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čorný Jozef, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Chocholáček Ľudovít, Kolesár Ján, Ambrož František, Bindas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: výrobe, acetaldehydom, ukončovania, reakcie, spôsob, pentaerytritolu, formaldehydu

Text:

...mravčanu vápenatého, z neutralizovaných reakčných roztokov sa uskutočňuje ich zakoncentrovanim s následnou trakčnou kryštalizáciou a filtráciou. Pretože zawhust-ovanie uvedených roztokov sa uskutočňuje vo viacstupñovej vákuovvej odparke v čs. technológii v trojstupňovej s indexom hospodárnosti vyšším ako 1,5, je výhodné na ukončovanie reakcie použit priamo roztok kyselín z oxidácie cyklohexánu bez predchádzajúceho zakoncentrovania.Octan...

Spôsob získavania pentaerytritolu z vodonerozpustných substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235236

Dátum: 15.02.1987

Autori: Čorný Jozef, Zlacký Alojz, Lichvár Milan, Bindas Ján

MPK: C07C 29/14

Značky: pentaerytritolu, získavania, vodonerozpustných, substrátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie účinnosti získavania pentaerytritolu z vodonerozpustných substrátov, predovšetkým z pevných adsorbentov používaných v procese čistenia vodných roztokov pentaerytritolu a z pevných, v procese výroby pentaerytritolu vznikajúcich odpadných produktov. Zvýšenie účinnosti získavania pentaerytritolu sa dosiahne tým, že na pevný adsorbent, najčastejšie na aktívne uhlie, alebo na pevný odpadný produkt z výroby...

Sposob zlepšenia kvality pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248103

Dátum: 15.01.1987

Autori: Michlovič Vasil, Čorný Jozef, Bindas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: zlepšenia, pentaerytritolu, spôsob, kvality

Text:

...sa použije na premývanie surového pentaerytrit-olu priamo na separačnotm zariadení a časť sa vracia znova do výrobne na získanie v ňom rozpusteného pentaerytritolu.Zvýšenie účinnosti čistenia je výhodne previesť podľa tohoto vynalezu, kde požad-ovaný APHA test sa dá dosiahnut bez zvyšovania použitého množstva aktívneho uhlia.Podľa tohoto vynalezu sa spôsob zlepšenia kvality pentaerytritolu kryštalizáoiou surovéh-o» pentaerytritolu...

Spôsob získavania mravčanu vápenatého zo stupňa adsorpčnej rafinácie surového pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232650

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lichvár Milan, Bindas Ján, Kováč Jozef, Sabadoš Július

MPK: C07C 53/06

Značky: stupňa, spôsob, rafinácie, pentaerytritolu, získavania, mravčanu, surového, vápenatého, adsorpčnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob získavania mravčanu vápenatého zo stupňa čistenia roztokov tzv. surového pentaerytritolu. Frakčnou kryštalizáciou získaný surový pentaerytritol obsahuje v závislosti od vlhkosti koláča premenlivé množstvo mravčanu vápenatého, prítomnosť ktorého v technickom pentaerytritole negatívne ovplyvňuje jeho kvalitatívne parametre. Mravčan vápenatý sa z roztoku surového pentaerytritolu odstraňuje na katexe v H+ cykle, z ktorého sa...