Beška Emanuel

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283209

Dátum: 18.02.2003

Autori: Toman Peter, Hronec Milan, Beška Emanuel, Pintér Jozef, Fiedler Karol

MPK: C07C 209/36, C07C 209/38, C07C 211/55...

Značky: spôsob, přípravy, 4-aminodifenylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu cez intermediálnu prípravu 4-nitrodifenylamínu a/alebo 4-nitrózodifenylamínu, a/alebo ich solí reakciou anilínu s nitrobenzénom v kvapalnom prostredí pri teplote 50 až 130 °C, za normálneho alebo zníženého tlaku, v inertnej atmosfére alebo v prítomnosti vzdušného kyslíka, s následnou hydrogenáciou medziproduktu 4-nitrodifenylamínu a/alebo nitrózodifenylamínu a vedľajších produktov, izoláciou...

Prostriedok na zníženie vysokého obsahu vegetáciou prijatelného draslíka v pode

Načítavanie...

Číslo patentu: 260289

Dátum: 15.12.1998

Autori: Beška Emanuel, Královič Ján

MPK: C09K 17/00, C02F 3/12

Značky: obsahu, zníženie, v, prijatelného, draslíka, prostriedok, vysokého, vegetáciou

Text:

...asimiluje a sú dobrým doplnkom minerálnych hnojív. Pre aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy by nemali obsahovať nežiadúce a škodlivé látky ako sú ťažké kovy a chlorované bifenyly. Ich aplikáciou sa zvyšuje sorpčná kapacita pôdy, zvyšuje sa obsah humusu a zlepšujú sa fyzikálne vlastnosti pôdy.Tekuté a pevné priemyselné odpady s vysokým obsahom biodegradabilných látok z potravinárskeho a hydrolýzneho priemyslu sú vhodnými surovinvami na...

Spôsob izolácie benzotiazolu zo surových a technických frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278714

Dátum: 13.05.1992

Autori: Ungvarský Cyril, Bystrický Ľubor, Hodúr Oskar, Beška Emanuel

MPK: C07D 277/62

Značky: surových, benzotiazolu, izolácie, frakcií, spôsob, technických

Zhrnutie / Anotácia:

Destiláciou predčistený benzotiazol sa nechá reagovať s chloridom zinočnatým v molárnom pomere 1 : 0,2 až 0,6 v prostredí vody alebo jej zmesi s inertným organickým rozpúšťadlom pri teplote od 5 °C do teploty varu reakčnej zmesi, na vzniknutú komplexnú zlúčeninu sa za rovnakých podmienok pôsobí rozkladným činidlom zo skupiny zahŕňajúcej alkalické a amónne uhličitany, hydrogenuhličitany, fosforečnany, sulfidy a hydrogensulfidy, hydroxidy...

Spôsob prípravy 2-etyl-6-metyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270548

Dátum: 12.07.1990

Autori: Konečný Václav, Tuleja Juraj, Beška Emanuel, Bystrický Ľubor, Kríž Miroslav

MPK: C07C 87/62

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...katalyzátorov, l-metoxy-2 ~propenclu o metokypropenőnu izolovených z výslednej reekćnej zmesi do čalšieho cyklu proceeu, podľa vynúlezu. Podstata vynúlezu spoči.va v too, že po odfiltroveniipoužiteho pletinoveho hydrogenečneho katelyzátore z výsled nej reakčnej zneei sa filtrot zmieša o oktivnym uhlie použitým v množstve odpovedejúcoml až 5 náeobku množstva použitého protőnovóho katalyzátoro o za vúkua e miešania sa des- žtiláciou...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-(1´-metoxy-2´-propylidén)anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270154

Dátum: 13.06.1990

Autori: Konečný Václav, Bystrický Ľubor, Beška Emanuel

MPK: C07C 87/62

Značky: 2,6-dialkyl-n-(1´-metoxy-2´-propylidén)anilínu, spôsob, přípravy

Text:

...raakola aa zaatavt pri zložanl roakčnoj zoool 2-aatyl-6-atylanllincSchlffova btzo 1 3 1 a to 1 vtody kod aa oatoxypropanőn zobario do roakcia v nadbytku.Teraz aa zlattloä za ja aožno pripraviť 236-dtalkyl-N-/l-aato×y-2-propyl 1 dán/an 1 lin viaobacnóho vzorca I 1v ktoroa R 1 a R 2 znolanojú nazaviala na aobo aatyl alabo otyl raakciou prloluinaho 2,5-dialkylanillnu o Iatoxypropanőnoo podľa vyndlazu. Podatata vynalazu apoćlva v toa,ža raakcia...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-(1´-metoxy-2´-propyl)anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270153

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bystrický Ľubor, Konečný Václav, Beška Emanuel

MPK: C07C 87/62

Značky: přípravy, 2,6-dialkyl-n-(1´-metoxy-2´-propyl)anilínu, spôsob

Text:

...vzorca Iv ktorom R 1 a R 2 znamenajú motyl alebo otyl, je možná pripraviť hydrogenáciou 2,6-dialkyl-N-/1-meto×y-2-propy 1 idán/ anilínu všeobecného vzorca IIv ktorom R 1 a R 2 majú už uvedený význam na hydrogonačnom katalyzátore, podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ako hydrogenačný ketelyžátor eo použije meůnatochromitý katalyzátor a reakcia sa uskutočňuje v bezvodom organiokom rozpúšťadle zo skupiny zahrňujúcoj etanol....

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-(1´metoxy-2´-propyl)anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267385

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kuruc Ľudovít, Kubala Vojtech, Roller Ladislav, Handlovský Andrej, Konečný Václav, Fiedler Karol, Wenchich Štefan, Kríž Miroslav, Hronec Milan, Beška Emanuel, Tuleja Juraj

MPK: C07C 87/50

Značky: 2,6-dialkyl-n-(1´metoxy-2´-propyl)anilínov, přípravy, spôsob

Text:

...cyklu hydrogenačnej alkylácie. Z oddestilovanej zmesi vody, metoxypropanónu a 1-metoxy-2-propanolu sa rektilikáciou pri atmosférickom tlaku získa čistý 1-metoxy-2-propanol. Z procesu regenerovaný l-metoxy-Z-propanol sa vracia do ďalšieho cyklu hydrogenačnej alkylácie ako rozpúšťadlo, alebo sa katalytickou hydrogenáciou spracuje na metoxypropanón.Postupovat je možné aj tak, že po skončení hydrogenačnej alkylácie sa reakčná zmes vo forme...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266996

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuruc Ľudovít, Handlovský Andrej, Durmis Július, Bystrický Ľubor, Konečný Václav, Kríž Miroslav, Tuleja Juraj, Fiedler Karol, Beška Emanuel

MPK: C07C 87/50

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...sa uskutočnila so zmesou 6,0 g (0,044 môlu) 2-metyl-6-etylanilínu,4,7 g (0,053 mőlu) metoxypropanőnu, 16,4 g 1-metoxy-2-propanolu, 18 mg platinového katalyzátora (nosič - aktívne uhlie) s obsahom kovu 10 a 140 mg 85 -nej kyseliny trihydrogénfosforečnej pri 50 OC a tlaku vodíka 5,0 MPa. Po 2,5 h sa reakcia prerušila a analýzou metódou plynovej chromatoqrafie sa zistila, že anilínová frakcia reakčnej zmesi obsahuje 0,4 nezreagovaného...

Sposob prípravy 2-metyl-6-etyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266995

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuruc Ľudovít, Konečný Václav, Tuleja Juraj, Bystrický Ľubor, Kríž Miroslav, Beška Emanuel, Fielder Karol

MPK: C07C 87/50

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...sa hydrogenovala v autokláve s objemom 100 cma 5,0 MPa počas 3,5 h. Potom z reakčnej zmesi odfiltroval hydrogenačný katalyzátor a oddestilovalo rozpúšťadlo, z destilačného zvyšku pozostávajúceho z dvoch fáz sa oddelil protônový katalyzátor a anilínová frakcia sa analyzovala metódou plynovej chromatografie. Zistilo sa, že obsahuje 1,6 8 2-metyl-6-etylanilinu, 0,3 azometinu /2-metyl-6-etyl-N-/1-metoxy-2-propylidén/anilín/ a 97 ...

Sposob prípravy 2,6-dialkyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266994

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kríž Miroslav, Beška Emanuel, Kuruc Ľdovít, Fiedler Karol, Konečný Václav, Tuleja Juraj

MPK: C07C 87/50

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...v prvom stupni.Prakticky je možné postupovat tak, že sa V autoklâve ponechá usadený platinový katalyzátor z ukončenej alkylácie a do nového procesu sa pridá 10 až 50 hmotnostných čerstvého katalyzátora v prepočte na množstvo katalyzátora, použité v prvom cykle tak, aby V druhom cykle bol pomer už použitého a čerstvého katalyzátora 2 až 101.Proces je možné uskutočniť násadovýmspôsobom v autokláve alebo kontinuitne V jednomalebo dvoch reakčnýoh...

N-/2,6-dialkylfenyl/-N-furfuryl-N’-/arénsulfonyl/močoviny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266987

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bachratá Magdaléna, Konečný Václav, Magdolen Peter, Beška Emanuel

MPK: A01N 47/30

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...postupmi známymi 2 literatúry ako napriklad hydrogenáciou príslušného azometinu,hydrogenačnou alkyláciou 2,6-dialkylanilinov 5 furfuralom alebo alkyláciou 2,6-dialkylanilinov s furfurylchloridom.Východiskové zlúčeniny všeobecného vzorca III možno taktiež pripraviť postupmi známymi z literatúry, napriklad reakciou sulfônamidov s fosgěnom (US 3 317 114, DE 2 152 971, H. Ulrich a sol. Angew. Chem. 78, 761 (1966), alebo reakciou...

Sposob prípravy N-/2,6-dialkylfenyl/-N’-arénsulfonylmočovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266986

Dátum: 12.01.1990

Autori: Magdolen Peter, Konečný Václav, Beška Emanuel

MPK: C07C 127/19

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...spôsobu podľa vynàlezu V porovnaní so známymi spôsobmi spočíva najmä v jeho jednoduchosti a vysokých výťažkoch.Medziprodukty všeobecného vzorca II, kde R 2, R 3 a R 4 majú už uvedený význam, je možné pripraviť známymi postupmi (J. Am. Chem. Soc. 43, 282, 1943 Ber. 73, 1 377, 1940 Ark. Kemi 22 A, No 18, 4, 1946). Medziprodukty všeobecného vzorca III, kde R 1 má už uvedený význam,je možné pripraviť napr. reakciou arénsulfönamidov s...

Substituované N-/2,6-dialkylfenyl/-N’-arénsulfonyl-močoviny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266985

Dátum: 12.01.1990

Autori: Magdolen Peter, Konečný Václav, Beška Emanuel

MPK: A01N 47/34

Značky: substituované, přípravy, spôsob

Text:

...napríklad odsatím.zlúčeniny všeobecného vzorca II - medziprodukty - je možné pripraviť postupmi známymi z literatúry, ako je hydrogenačná alkylácia 2,6-dialkylanilinov ketônmi (BE 810 763,CS 219 B 56, US 4 200 451) alebo reakciou 2,6-dialkylanilinov s alkylbromidmi, alkylbenzénsulfonátmi alebo alkyltosylátmi, (DE 2 318 340) pripadne alkyláciou 2,6-dialkylanilínov estermi kyseliny 2-halogénpropiónovej.Východiskově zlúčeniny všeobecného...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 246393

Dátum: 01.08.1988

Autori: Beška Emanuel, Varkonda Štefan, Koneený Václav, Sutoris Viktor

MPK: C30B 29/28

Značky: způsob, lasery, yttritohlinitého, pěstování, monokrystalů, granátu

Text:

...a především zhášení luminiscenoe ostatních neodymitých iontů v žávislosti na dlouhodobém ozařování a tím přispívat ke kolísání výstupní energie laserového zařízení. Pokud jsou přítomny trojnooná ionty ceru v krystalu, které také zvyšují odolnost krystalu proti záření, může za některých podmínek dojít k jejich částečně změně na čtyřmocné ionty a tím také ke kolísání výstupní energie.Tyto potíže lze podstatně odstranit způsobem pěstoh...

Spôsob zníženia pozberových strát cukru v bulvách cukrovej repy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255370

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zahradníček Jozef, Královič Ján, Beška Emanuel

MPK: A01N 3/00

Značky: zníženia, pozberových, spôsob, cukrovej, cukrů, strát, bulvách

Text:

...známe, že aplikáciou niektorých chemických látok na cukrovú repu V priebehu vegetácie už V nízkych dávkach 0,028 až 0,28 kg . ha 2,4-D, dicamba alebo picloram sa naopak pozberové straty sacharózy počas skladovania zvýšenou respiráciou buliev zvýšili v porovnaní s kontrolou Schroeder G. L. a spol. Weed Sci. 31, 6, 831 ~ 836, 1983.Teraz sa zistilo, že je možné znížiť pozberové straty cukru V bulvách cukrovej repy počas skladovania spôsobom podľa...

Moridlo semien kultúrnych rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254669

Dátum: 15.01.1988

Autori: Varkonda Štefan, Beška Emanuel, Hudecová Daniela, Konečný Václav

MPK: A01N 43/08

Značky: kultúrnych, semien, rastlín, mořidlo

Text:

...infikovali vodnou suspenziou mikromycéty Fusaria konídií Zldñovej kultúry 250 000 konídií . ml 1 a vysušili pri laboratórnej teplote do pôvodnej hmotnosti. Nainfikované obilky sa na elektrickej trepačke na-morili skúšanými zlúčeninami v dávke 2,1, 0,5, 0,25, kg účinnej látky.t 1 osiva. Namorené obilky sa po 48 hodinách vysadili na agarovú živnú pôdu do Petriho misiek 4 25 obiliek. Po 48- a 72 hodinovej inkubácii pri teplote 22 C sa...

Prostriedok na odstraňovanie extrémne tenkých olejových filmov z vodných hladín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246896

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kramárik Ján, Beška Emanuel

MPK: C11D 1/83

Značky: filmov, odstraňovanie, olejových, vodných, prostriedok, hladin, tenkých, extrémně

Text:

...je 5 až 10,2 až 6 hmotnostných dietylhexylsulfojantaranu sodného a 24 až 85 hmotnostných vody.Aplikácia prípravku má výhodu V tom,že jeho použitím dochádza z hluknutiu olejového filmu na podstatne menšiu plochu. Aplikáciou 1 mi prípravku na plochu 1 m znečistenú z 80 až 9 D 0/0 olejovým filmom dôjde k zníženiu znečistenia na 15 až 20podielu olejového filmu na vodnej ploche.vynález je dalej objasnený na príkladoch,ktorými však jeho...

Herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 239039

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kuruc Ľudovít, Beška Emanuel, Šťota Zdeněk, Frajšták Pavol, Benda Ferdinand, Hýblová Oľga, Varkonda Štefan, Konečný Václav

MPK: A01N 43/707

Značky: herbicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka herbicídneho prostriedku proti jedno a dvojklíčnym burinám na báze 4-amino-3-metyltio-6-terc. butyl-l, 2,4-triazín-5/4H/ ónu a o- alebo p-toluénsulfónamidu. Vynález je možno využiť v poľnohospodárstve.

Yttritohlinitý granát se stálými laserovými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240135

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koneený Václav, Sutoris Viktor, Beška Emanuel, Žužiová Jozefana

MPK: C30B 29/20

Značky: laserovými, granát, stálými, vlastnostmi, yttritohlinitý

Text:

...kdy je pořadována dlouhodobá provozní stabilita.Monokrystaly yttritohlinitého granátu s obsahem 1,0 až 1,1 at. neodymu vztaženona yttritum byly pěstovány za použití oxidu yttritého a hlinitého čistoty 99,9999 a ~oxiduneodymitého čistoty 99,999 °/0. Přes použití takto čistých výchozích surovín vylíazovaly laserové tyče o průměru 5 mm a délce 50 mm zhotovené z vypěstovanýchmonokrýstalů v pulsním laserovém provozu ąpři energií...

Způsob výroby skleněné perle, perličky, zejména rokajlové perličky a obdobných výrobků a/nebo polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242752

Dátum: 15.05.1987

Autori: Beška Emanuel, Barabáš Ján, Talán Peter, Koneený Václav, Mucha Juraj

MPK: C03C 19/00

Značky: rokajlové, perle, skleněné, polotovarů, zejména, perličky, výrobků, výroby, způsob, obdobných

Text:

...výhody vznikají například při výrobě rokajlu použije-li se jako výchozího polotovaru pro vstup do lešticí lázně samotné sekanice nebo sekanice upravené tvarově šitlováním,rumplováním a podobné. Tím se totiž dále snižuje pracnost výroby, odstraňuje se další operace kulacení, získá se nový tvar perličky, snižuje se energetická náročnost výroby atd.Způsobu podle vynálezu lze dále využít i pro úpravu velikosti nestandardních výrobků na...

Prostriedok na zvyšovanie úrody fazule

Načítavanie...

Číslo patentu: 232137

Dátum: 15.12.1986

Autori: Beška Emanuel, Královič Ján

MPK: A01N 47/34

Značky: úrody, fazule, prostriedok, zvyšovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prostriedku na zvýšenie úrody fazule, ktorý ako účinnú zložku obsahuje 3-(4-chlór-3-toluyl)-1,1-dimetylmočovinu.

Herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 230328

Dátum: 15.10.1986

Autori: Varkonda Štefan, Kuruc Ľudovít, Beška Emanuel, Konečný Václav

MPK: A01N 47/34

Značky: prostriedok, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok vyznačujúci sa tým, že ako účinnú látku obsahuje N-arénsulfonyl-N`-(p-metoxykarbamoylsulfonylfenyl)-močovinu všeobecného vzorca I, v ktorom R znamená atóm chlóru, fluóru, metylskupinu, metoxyskupinu, trifluórmetylskupinu, nitroskupinu alebo metoxykarbonylskupinu a n znamená celé číslo 0, 1, alebo 2.

N-arénsulfonyl-N’-[1,2,4-triazín-5(4H)-ón-4-yl]močoviny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226916

Dátum: 15.05.1986

Autori: Konečný Václav, Kuruc Ľudovít, Beška Emanuel

Značky: přípravy, n-arénsulfonyl-n'-[1,2,4-triazín-5(4h)-ón-4-yl]močoviny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-arénsulfonyl-N´-[1,2,4-triazín-5(4H)- ón-4-yl]močoviny všeobecného vzorca I v ktorom R1 znamená atóm vodíka, chlór alebo fluór, methylskupinu, nitroskupinu alebo trifluór methylskupinu, R2 znamená methylthioskupinu, methoxyskupinu, methylskupinu, anilínoskupinu alebo morfolínoskupinu, R3 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, fenyl alebo cyklohexylskupinu a n znamená celé číslo 0 až 3.

Prostriedok na reguláciu rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226915

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hýblová Oľga, Kuruc Ľudovít, Varkonda Štefan, Beška Emanuel, Konečný Václav

Značky: rastlín, rastu, prostriedok, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na reguláciu rastu rastlín vyznačujúci sa tým, že ako účinnú látku obsahuje N-[p-toluénsulfonyl(-N´-)3-methylthio-6-(1,1-dimethylethyl)-1,2,4- triazín-5(4H)-ón-4yl) močovinu vzorca I

Herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226914

Dátum: 15.05.1986

Autori: Konečný Václav, Beška Emanuel, Varkonda Štefan, Kuruc Ľudovít

Značky: herbicídne, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne prostriedky vyznčujúce sa tým, že ako účinné látky obsahujú N-arénsulfonyl-N´-[1,2,4-triazín-5(4H)-ón-4-yl] močoviny všeobecného vzorca I v ktorom Rl znamená chlór, alebo fluor, methylskupinu, nitroskupinu, alebo trifluormethylskupinu, R2 znamená methylthioskupinu, methoxyskupinu, methylskupinu, anilínoskupinu, alebo morfolínoskupinu, R3 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, fenylskupinu alebo cyklohexylskupinu a n znamená celé...

N-arylsulfonyl-N´-/p-metoxykarbamoylsulfonylfenyl/ močoviny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225045

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kuruc Ľudovít, Kurucová Magda, Konečný Václav, Beška Emanuel, Varkonda Štefan

Značky: přípravy, spôsob, močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

N-arylsulfonyl-N´-(p-metoxykarbamoylsulfonylfenyl)-močoviny všeobecného vzorce I v ktorom R znamená atóm chlóru, fluóru, metylskupinu, metoxyskupinu, trifluórmetylskupinu, nitroskupinu alebo metoxykarbonylskupinu, n znamená celé číslo 0, 1, 2 alebo 3.

N-arénsulfonyl-N´-(2-substituované-4-chlór-3/2H/-pyridazinón-5- yl)močoviny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225882

Dátum: 15.10.1985

Autori: Konečný Václav, Varkonda Štefan, Kuruc Ľudovít, Beška Emanuel

Značky: přípravy, spôsob, yl)močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

N-arénsulfonyl-N´-/2-substituované-4-chlór-3/2H/-pyridazinón-5-yl/ močoviny všeobecného vzorca I v ktorom R1 znamená atóm vodíka, R2 znamená atóm chlóru, fluóru, metylskupinu, trifluórmetylskupinu, nitroskupinu, R3 znamená fenyl alebo metylskupinu a n znamená celé číslo 0, 1, 2 alebo 3.

Herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 225881

Dátum: 15.10.1985

Autori: Varkonda Štefan, Konečný Václav, Beška Emanuel, Kuruc Ľudovít

Značky: herbicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok vyznačujúci sa tým, že ako účinnú látku obsahuje N-arénsulfonyl-N´-/2-substituovanú-4-chlór-3/2H/-pyridazinón-5-yl/ močovinu všeobecného vzorce I v ktorom R1 znamená atóm vodíka, R2 znamená metylskupinu, nitroskupinu alebo trifluórmetylskupinu, R3 znamená fenyl alebo metylskupinu a n znamená celé číslo 0, 1, 2 alebo 3.

Prostriedok na zvýšenie úrody kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 216423

Dátum: 01.06.1985

Autori: Královič Ján, Beška Emanuel, Čierna Libénia

Značky: zvýšenie, úrody, kukurice, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na zvýšenie úrody kukurice a zlepšenie jej technologickej kvality obsahujúci ako účinnú zložku 3-metyl-4-amino-6-fenyl-1,2,4-triazín-5(4H)-on vzorca.

Granulát a mikrogranulát s kontrolovaným uvoľňovaním bioregulátorov rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217457

Dátum: 15.05.1984

Autori: Královič Ján, Beška Emanuel, Vaňo Juraj

Značky: kontrolovaným, rastlín, mikrogranulát, uvoľňovaním, granulát, bioregulátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Granulát a mikrogranulát s kontrolovaným uvoľňovaním účinných látok, v ktorom účinnými látkami sú bioregulátory rastlín a nosným materiálom je inertný a/alebo sorpčný nosič, prípadne obsahujúci ďalšie pomocné látky vo vrstvách ako sú plnidlá, dispergátory, zmáčadlá, adsorbenty, zmäkčovadlá, pričom nosný materiál je obalený 1 až 4 vrstvami syntetických a/alebo prírodných polymérov o hrúbke 0,01 až 20 µm a obsahuje najmenej jednu alebo viac...