Bajús Martin

Spôsob výroby motorových palív z polymérnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287556

Dátum: 12.01.2011

Autori: Lexa Ivan, Bajús Martin

MPK: C10G 1/00, C08J 11/00, C10G 45/00...

Značky: materiálov, palív, polymérnych, motorových, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby motorových palív z polymérnych materiálov. Podstata spôsobu spočíva v tom, že sa polymérne materiály podrobia termickému krakovaniu pri teplote 300 až 600 °C a atmosférickom tlaku za vzniku olejovoskov s teplotou varu 30 až 450 °C s obsahom nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov C5 až C30, následne sa z olejovoskov destiláciou pri atmosférickom tlaku oddelí frakcia benzínov pri teplote 30 až 180 °C...

Ekologicky vhodné palivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282533

Dátum: 09.09.2002

Autori: Zaťko Ľudovít, Bajús Martin, Bakoš Dušan, Komora Ladislav, Čičmanec Peter, Boroška Fedor, Macho Vendelín

MPK: C10L 10/00, B01D 53/34, C10L 5/16...

Značky: spôsob, ekologicky, výroby, palivo, vhodné

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologicky vhodné palivo tuhé a/alebo polotuhé až kvapalné za normálnych podmienok, na základe sírnych až vysokosírnych alebo arzénových horľavých uhlíkových a/alebo uhľovodíkových surovín a ich derivátov, ako aj popolovín a/alebo vody, spaľované za tvorby len minimálnych množstiev zlúčenín síry a/alebo zlúčenín arzénu v plynných exhalátoch, ktorá má výhrevnosť 8 až 42 MJ/kg a obsahuje 0,1 až 6 hmotn. % voľnej a/alebo viazanej síry, a/alebo...

Spôsob aktivácie organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281993

Dátum: 23.07.2001

Autori: Kuľka Anton, Snopek Pavol, Kaščák Stanislav, Magač Andrej, Bajús Martin

MPK: B01J 19/12, C10K 3/00, B01J 19/08...

Značky: aktivácie, spôsob, látok, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob aktivácie organických látok, najmä uhľovodíkov a uhľovodíkových zmesí z ropy a/alebo zemného plynu využiteľných v energetike, ďalej ako východiskové suroviny pre petrochémiu alebo ako palivá pre vznetové, zážihové a prúdové motory. Uvedené organické látky sa vystavia pôsobeniu elektromagnetického poľa o frekvencii od 10 Hz do 100 kHz tvoreného súčasne jednosmernou aj striedavou zložkou prúdu, pričom intenzita jednosmernej ako aj...

Ekologicky vhodné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1009

Dátum: 08.11.1995

Autori: Bakoš Dušan, Komora Ladislav, Zaťko Ľudovít, Bajús Martin, Boroška Fedor, Macho Vendelín, Čičmanec Peter

MPK: C10L 1/10, C10L 5/04

Značky: ekologicky, vhodné, palivo

Text:

...odprašovanla dymu aj ako bezarzénové palivo. Ďalšou výhodou je možnost využitia i synergizmu kontrolovaných množstiev vody s uvedenými aditivami, prejavujúci sa najmä pri teplotách kúrenísk nad 800 °C.V závislosti od predpokladanej. teploty. spaľovania jemožnost volby komponentovaditívnajmä zlúčenln horčíka pre nižšie teploty a zlúčenin vápnika vhodnejších pre vyššie teploty, dokonca možnost tormulovat skladbu paliva in situ v kúrenisku....

Spôsob spracovania benzínu na nízkomolekulové alkény a vysokooktánové zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269592

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bajús Martin, Hlinšťák Karol, Maňák Jiří, Tesař Ilja

MPK: C10G 9/14

Značky: spracovania, alkény, zložky, vysokooktanové, benzinu, spôsob, nízkomolekulové

Text:

...(VM) resp. 90 (lll) a po pridaní 0,839 g Ph/l sa zväčší na 104 (W) resp. 107 (Iní). Rovnorefazový pentán má oktánové číslo 62 (VI) resp. 61 (ma) a po pridaní 0,839 s Ph/l sa zväčší na 85 (VII) resp. 84 (IM) (A 0 ČSSR 227556). Napriek tomu sa v súčasnosti metylbután pyrolyzuje spôlu s primárnym benzínom, pričom jeho rozklad na etylén je nevýrazný. Pritom ide o velmi cenný komponent v hľadiska oktánového čísla. Prítomnoeťou metylbutánu vo...

Spôsob výroby nízkomolekulových alkénov a aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264748

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bajús Martin, Krivulka Ivan, Rybar Ivan, Baxa Jozef, Danila František

MPK: C10G 9/00

Značky: alkénov, výroby, nízkomolekulových, spôsob, aromátov

Text:

...pri zdržnej dobe kratšej ako 1 sekunda, výhodne 0,2 sekundy. Spôsob podľa vynálezu je možné zlepšiť tým, že sa za účelom zväčšenia výtažkov nizkomolekulových alkénov a aromátov a potlačania tvorby koksu pyrolýza uskutočňuje v prítomnosti sirovodika v množstve 0,3 až 50 hmot. na východiskovú surovinu.Vynálezom sa dosahuje pokrok v tom, že sa zbytková frakcia C 3 zhodnocuje pyrolýzou nielen na etylén, ale aj propén, benzén, toluén a...

Sposob výroby nízkomolekulových alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254946

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krivulka Ivan, Lexa Ivan, Baxa Jozef, Křižka Pavel, Bajús Martin

MPK: C10G 9/14

Značky: nízkomolekulových, výroby, alkénov, spôsob

Text:

...pre stredneteplotnú pyrolýzu na Gtyĺéll doteraz neponžívajú. Hlavným dôvodom je výrazný priebeh reakcií, v dôsledlçu ktorých vznika koks. Gáče, ktorých molekulová hmotnost sa pohybuje od 320 do 500 g.mól 1 totiž obsahujú 3 až 30 0/0 olejových podielov. Pre ich využitie za podmienok kopyrolýzy na nízkomolekulové alkény sa doteraz nenašla vhodná uhľovodíková frakcie, ktorá by spl nila funkciu nosiča. Dá sa predpokladať,že by to mala byt...

Sposob výroby 1-alkénov C6 až C18

Načítavanie...

Číslo patentu: 254941

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bajús Martin, Hlinšťák Karol, Baxa Jozef, Bučko Miloš, Lexa Ivan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C10G 47/32

Značky: 1-alkénov, spôsob, výroby

Text:

...na jede priechod, najmä však selektivity na lvaikés ny a zabránenie následným reakciäm, j vhodná zdržnzí doba 4 s.Jeleuie jednotlivými lrakcií krakovanizi sa robí známymi metódami a postupmi, á ko je destilácia, rektiíllçzícia, oxtrukcia. kryštalizácia s extrokciou. Izolácia nenasý~ tených. uhľovodíkov najmä vyšších alkéuov a s nimi hlavne 1 ~ulkeuov od allçanov a ďalších uhľovodíkov s prekrývajilcimi ra. temotami varu sa robí kryštalizáciou...

Mechanizmus riadenia hydraulického systému, hlavne poľnohospodárskych traktorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246037

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bajús Martin

MPK: B62D 7/16

Značky: hydraulického, riadenia, hlavne, traktorov, systému, poľnohospodárských, mechanizmus

Text:

...je znázornený na konkrétnom príklade .na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený mechanizmus riade.nia hydraulickéhlo systémru pri .pohľade zbroku a na obr. 2 je tiahlo s pružným prvkom v pozdĺžnom reze.Konzola 1 na riadenie hydrauliky pozo 4stáva zo skrinkovej spodnej konzoly 2, pripevnenej k podlahe 3 kabíny 4, pripevnenej prostredníctvom pružných prvkov 5 k podvozku 20 trakrora, ako aj z valcovitej konzoly 6 vedúcej páku 7,...

Dealkanizačný a hydrogenačný katalyzátor ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246035

Dátum: 15.12.1987

Autori: Florovie Stanislav, Oddejovie Gregor, Galba Vladimar, Bajús Martin, Oddejkovieová Iveta, Baxa Jozef, Forró Juraj

MPK: B01J 29/12

Značky: hydrogenačný, frakcií, dealkanizačný, katalyzátor, ropných

Text:

...2 0/0 hmotnostné, v asmiorfnom alumínnolsilirkáite menej ako 5 0/0 hmotnostných, s výhodou menej ako 1 0/0 hmloonostné, v zeolite typu faujassit menej alko 5 0/0 hmotnosbných, s výhod/alu menej ako 2,5 0/0 himotuosmného.Ka-talyzátor a spôsob jeho prípravy je o~ písaný v« nasledujúcich príkladoch.A Z vysokoukremílkvatého ze-oliwt-u zloženia 94 0/0 hmotnostných SiO 2, 5 0/0 hmotnostných A 1203, 0,1 0/0 hmotnostného Na 20 sa pripraví vodná...

Čerpadlo na transport velmi čistých kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 252985

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bajús Martin, Kurtiš Ľubomír

MPK: F04B 9/14

Značky: kvapalín, čerpadlo, transport, velmi, čistých

Text:

...a chemické a fyzikálne vlastnosti prečerpávanej kvapaliny. Práve posledné menované kritérium, ktoré zohľadňuje chemické a fyzikálne vlastnosti prečerpávanej kvapaliny značne zužuje výber čerpadiel vhodných pre transport veľmi čistých kvapalín.Uvedené nedostatky sú v podstatne miere odstránené čerpadlem na transport veľmi čistých kvapalín, ktoré je vyrobené z nekovového materiálu, napríklad zo skla, pozostávajúca z komory opatrenej trubicou pre...

Sposob výroby n-alkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252524

Dátum: 17.09.1987

Autori: Baxa Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Bajús Martin

MPK: C10G 73/02

Značky: výroby, n-alkánov, spôsob

Text:

...druhu a aktivity katalyzátora, tak aj požadovanej hĺbky hydrokrakovania ulíľovoçiíkových surovín. Pracovat možno pri teplotách. 290 až 500 °C, ale obvykle itajvhodnejšia je teplota V rozsahu 380 až 430 °C.Hydrokrakovecie katalyzátory sú najčastejšie na báze kovov alebo zlúčením VI. a. VIII. skupiny periodického systému prvkov,spravidla na kyslých nosičoch, ako je alumina, hlinitokreníičiiany prírodné, ale najmä syntetické, ďalej oxidy...

Vlhku vzdorná vlnitá lepenka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240432

Dátum: 15.12.1986

Autori: Deeík Robert, Tupý Miloslav, Magvaši Štefan, Bajús Martin, Kurtiš Lubomar

MPK: D21H 1/04, B32B 29/00

Značky: vlhku, vlnitá, lepenka, vzdorná

Text:

...xaproHa,conepmamaronennmnoay, cnnsymmee n xnaryaar, Kneenon nnenun, pacuonomeuuon uexuy cnuaun Kapmuna n dyuaru, conepmamen monuBuamnonun cnupr, nnnunnnunauerarnym uucuapcum u sony. Coruacno swouy usoópereanm. B xauecmaa cnnaymuero cnon roçpupnnasaoro RBPTDHB conepnar cuócb eH 0 no-®bpuanbnerunaoü peaoubaon cuonu H nonunuuunonuro cnnpra-4 nn nonunnunnanerara. a KHGBBBH nnanxa coneptur nunnnuHunonun onupr, nonnnnaunanemar mna eaon 0-®opuan...

Spôsob spracovania primárneho benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227556

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hlinšťák Karol, Maňák Jiří, Tesař Ilja, Bučko Miloš, Baxa Jozef, Bajús Martin

Značky: benzinu, primárneho, spôsob, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania primárneho benzínu na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa z primárneho benzínu oddelí pentánová frakcia s teplotou varu 28 až 65°C s profilujúcim zastúpením n-a izopentánu, z ktorej sa oddelí izopentán a zvyšok obsahujúci prevážne n-pentán sa podrobí pyrolýze samotný alebo v zmesi s ľahkými uhľovodíkmi C3, C4 alebo s destilačným zbytkom z primárneho benzínu po oddelení pentánovej frakcie.

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 230447

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bajús Martin, Hlinšťák Karol, Baxa Jozef

MPK: C10G 69/06

Značky: pyrolýzou, spôsob, olefínov, ťažkých, podielov, hydrokrakovania, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je výroba olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania. Podľa vynálezu sa z produktov hydrokrakovania oddelí zvyšok skladajúci sa zo zmesi alkánov a alkylmonocyklánov s obsahom aromátov do 10 % hm. s teplotou varu nad 360 °C, ktorý sa pyrolyzuje pri teplote 750 až 900 °C pričom sa získa 26 - 38 % hm. etylénu. Zvýšenie konverzie a potláčanie tvorby koksu sa dosahuje prídavkom sírnych zlúčenín. Vynález može byť využitý v...

Způsob výroby etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230053

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bajús Martin, Weisser Otto, Králíková Ulrika, Kubička Rudolf, Mostecký Jiří, Baxa Josef, Zelenka Jan, Lederer Jaromír

MPK: C07C 11/04

Značky: způsob, výroby, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití přebytečných nebo odpadních plynných alkenů z pyrolysu nebo katalyckého krakování k výrobě etylénu. Podle vynálezu se způsob výroby etylénů z plynných uhlovodíků provádí pyrolyzou v přítomnosti vodní páry při teplotě 800 až 900 °C a zdržné době kratší než 1 sekunda za přídavku sirovodíku nebo elementární síry v množství 0,05 až O,3 % hmot. na surovinu. Jako surovina pro pyrolyzu se použije směs plynných uhlovodíku s...

Spôsob výroby alkénov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221178

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bajús Martin, Maťaš Michal, Veselý Václav, Hlinšťák Karol, Bučko Miloš, Baxa Jozef, Matejíček Jozef, Smiešková Agáta

Značky: spôsob, frakcií, ropných, výroby, alkénov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Týka sa spôsobu výroby alkénov pyrolýzou hydrogenových ropných frakcií. Postupuje sa tak, že benzín, petrolej, plynový olej alebo ich ľubovoľná zmes sa privedie za prítomnosti vodíka do kontaktu s katalyzátorom, obsahujúcim kovy 8. podskupiny v množstve 0,2 až 5 % hmot. nanesených na alumíne alebo na amorfnom, respektíve kryštalickom alumínosilikáte alebo ich zmesi, pričom pomer SiO2/Al2O3 v...

Spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bajús Martin, Baxa Jozef, Smrž Zdeněk, Veselý Václav, Kadlec Vlastimil, Kubička Rudolf, Novák Václav, Svoboda Jiří, Zelenka Jan

Značky: olefínov, výroby, frakcií, ropných, hydrogenovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Rieši spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií, pri ktorom sa postupuje tak, že petrolej, atmosférický alebo vákuový plynový olej sa hydrogenuje za prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje aktívne zložky WS2 a/alebo MoS2 a ako aktivátory NiS a/alebo CoS na Al2O3, výhodne WS2 . NiS na Al2O3 pri tlaku 7 až 30 MPa a teplote 280 až 450 °C a získaný hydrogenát sa pyrolyzuje v...

Spôsob pasivácie reaktora pri pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 214923

Dátum: 30.10.1984

Autori: Bučko Miloš, Baxa Jozef, Kopernický Ivan, Veselý Václav, Metke Marian, Slimák Jozef, Krivulka Ivan, Bajús Martin

Značky: pyrolýze, pasivácie, reaktora, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pasivácie reaktora pri pyrolýze individuálnych uhľovodíkov a ropných frakcií s teplotou varu 30 až 400 °C v prítomnosti vodnej pary na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa vnútorný povrch pyrolýzneho reaktora pred pyrolýzou pasivuje sírou alebo tepelne rozložiteľnými sírnymi zlúčeninami v teplotnom intervale 600 až 900 °C v trvaní 10 až 180 minút pri priestorovej rýchlosti od 2 kg/m3 . h do 3000 kg/m3 . h vzhľadom na prítomnú síru v...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov v prítomnosti síry a sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214406

Dátum: 01.07.1984

Autori: Potisk Jozef, Bajús Martin, Bučko Miloš, Kopernický Ivan, Baxa Jozef, Hlinšťák Karol, Veselý Václav, Huba František

Značky: sírovodíka, pyrolýzou, přítomnosti, uhľovodíkov, olefínov, spôsob, výroby, síry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov z ropných frakcií v prítomnosti elementárnej síry a sírovodíka. Vynálezom sa rieši problém zvýšenia konverzie pri pyrolýze ropnej frakcie pôsobením elementárnou sírou a sírovodíkom na olefíny za súčasného potláčania tvorby koksu. Pyrolýza sa podrobuje frakcia s teplotou varu 170 - 240°C, ktorá obsahuje 12 až 20 % hmotnostných aromátov s nízkym substitučným stupňom alkylových...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214405

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kopernický Ivan, Veselý Václav, Baxa Jozef, Huba František, Bajús Martin, Bučko Miloš, Hlinšťák Karol, Potisk Jozef

Značky: výroby, uhľovodíkov, spôsob, olefínov, pyrolýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov z ropných frakcií. Rieši sa problém zhodnocovania uhľovodíkovej suroviny na olefíny vo väčšej miere. Pyrolýze sa podrobia uhľovodíky z ropnej frakcie so strednou teplotou varu okolo 200 °C, ktorá obsahuje l2 až 20 % hm, aromátov s nízkym substitučným stupňom dlhších a rozvetvených alkylových reťazcov pri teplote 600 až 900 °C pri parciálnom tlaku nižšom než 100 kPa a pri zdržnej dobe...

Spôsob pyrolýzy stredných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 214013

Dátum: 01.06.1984

Autori: Veselý Václav, Slimák Jozef, Baxa Jozef, Krivulka Ivan, Bučko Miloš, Bajús Martin, Metke Marian, Kopernický Ivan

Značky: stredných, ropných, frakcií, spôsob, pyrolýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úprava spôsobu pyrolýzy tak, že stredné ropné frakcie s teplotou varu 100 až 400 (C sa pyrolyzujú v prítomnosti vodnej pary a sírných prísad, aby sa zvýšila premena v teplotnom intervale 600 až 1000 (C. Postupuje sa tak, že do suroviny pred pyrolýzou sa pridávajú zlúčeniny síry v množstve 0,001 až 1,5 % hmotnostných, pričom z anorganických zlúčenín je to síra, sirovodík, sirouhlík, kysličník siričitý, sírniky, sírany,...