B62D 33/06

Filtroventilačné zariadenie kabíny vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6419

Dátum: 03.04.2013

Autor: Veľas Martin

MPK: F41H 7/03, B60H 3/06, B62D 33/06...

Značky: zariadenie, kabiny, vozidla, filtroventilačné

Text:

...sa nasadzujú len V prípade predpokladaného toxického ohrozenia posádky,- na takto zmontovaný komplet sa stykové interakčné fixované plochy vybavia nánosom polyuretánového hybridu - činidla na vyznačených plochách len nosných rámov podľa pozícií l a 2 (priečne šrafovanie) podľa definovaného postupu výrobcom čínidla,- takto celý zmontovaný komplet FVZ v technologickom stave montáže sa usadí dosadacími plocharni proti zadnej stene a podlahe...

Vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 655

Dátum: 07.12.1994

Autor: Wendler Ulrich

MPK: B62D 33/04, B62D 33/00, B62D 33/06...

Značky: vozidlo

Text:

...riešenia v tom, že skriňová nadstavba je tvorená výmenným kontajnerom. Napriek tomu, že riešenie podľaužitkovúho vzoru možno obecne použiť pri všetkých prepravnýchvozidlách sazodpovedajúcou konštrukciou skriňovej nadstavby uskutočnenej ako priebežná karoséria alebo výmenný kontajner,sú výhody tohoto riešenia zvlášť výhodné, obzvlášť u pancierovaných vozidiel. V dalšom vyhotovení riešenia podľa užitkovéhovzoru je v tomto prípade v...

Poistka vzpery veka núdzového východu, hlavne pre poľnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267338

Dátum: 12.02.1990

Autori: Skośkiewicz Ryszard, Bonasewicz Jan

MPK: B62D 33/06

Značky: poistka, hlavne, poľnohospodárske, vzpěry, východu, traktory, núdzového

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že poistku tvori pružná podložka priskrutkovene do strechy na hrane zárezoveho protilováho otvoru, v ktorom je pripevnená vzpere pomocou spojky, ktorá sa dotýka podložky.Podľa alternatívy ja pružná podložka priskrutkovaná do veka na hrane zárezového protilového otvoru. v ktorom je pripevnená vzpere pomocou spojky, ktoré sa dotýka podložky.Vvudunnľnu Luhutu vhunonlo je lacno u jednoducho kunotrukciu ulutky, umuňujnun...

Prodloužená střecha budky řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259963

Dátum: 15.11.1988

Autor: Trubáček Karel

MPK: B62D 33/06

Značky: prodloužená, budky, řidiče, střecha

Text:

...střeohou v místě spojení obou dílů. Sbodováním obou dílů se zpevní grow.oužená střecha ve vyztužovacím příčném profilu.Konkrćtní příklad provedení je uveden na přiloženem výkreeu, kde na obr.l je znázornená krátké střeohe v podćlném řezu bez použití grodiuzovucího nástavku a na obr.2 je znúaorněnaprodloužené střeche za použití prodluäomncĺno náetavku střechy rovněž V podélnóm řezu.Z obr.1 je zřejmý tvar noeného lemu Q, vytvořenéno na...

Kombinované přídavné zařízení k uzavírání kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259035

Dátum: 16.09.1988

Autori: Wetzel Wilhelm, Schleichardt Helmut, Linkelmann Norbert, Rosenow Peter

MPK: B62D 33/06

Značky: přídavné, řidiče, zařízení, kombinované, uzavírání, kabiny

Text:

...npoymnam samxa, ownocsmeñcn R pane, öynew HBCTOHBKO Buaenen HS cnoero nonomeaun, uwo Humuxa cTyneHb Kpmxa ocnoöoauwcn H ace sa nopuue H npnaonue nerann sa cqer npymnnu pacwzxenun nosnpamnmcn anwomarn łeCKH H 583 ,IIOHOJIHHTGHSHOPO DYHHOFO BMGHISTGJIBCTBB H 8 HCXOJIHBIG IIOSHHHH.Eonee nopoöuo usoöpeweuue noacnxewcs Ha npnMepe ero ocymecwnneuua Ha owHocamuxcn K arony qepremax noxasanozur.l H 2 - KoM 5 HHnpoBaHHoe ycTpoücTao nn...

Zařízení kombinovaného indikátoru opotřebení a polohy závěru zámku kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259034

Dátum: 16.09.1988

Autori: Linkelmann Norbert, Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/06

Značky: řidiče, zámku, indikátoru, polohy, kombinovaného, kabiny, opotřebení, závěru, zařízení

Text:

...nxayopa Hsuoca npkxonr B C 0 npHKOCHOBeHHe,C KHonoqHuM mynóm.Bonee nopoöno HSOÓDBTBHHG noacuaewcn na npHMepe ero ocymecrnneaua.Ha ornocnmeucn K 3 ToMy qepreme noxasano0 Hr.l - Ycwpoňcwno KOMĎHHHPOBSHHOPO Hnnnxawopa Hsaoca H nonomeHHH sanopa H 8 sauxax xaônnu sonnrenx. ~Koaueaoň nuxnwuawenb 3 c Knonoumuu mynou 3 b H Keumoä npHcoeHHeHHn 3 a Hann Kaunu ycwanonnen nnyrpn sauna npn noMomH Kpenemnoä raäxu 4 na Kpenemnon peö pe 9, KOT 0 pOe mecwxo...

Zařízení pro regulaci polohy mimopodvozkové části vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242829

Dátum: 01.04.1988

Autor: Votápek Václav

MPK: B62D 33/06

Značky: mimopodvozkové, částí, polohy, vozidla, regulaci, zařízení

Text:

...upevněny vlnovce nebo válce Ž vyplnené tlakovým mődiem l,kterým je v příkladu provedení podle vynálezu stlaöný vzduch dodávyný zeívzduchového systému vozidla. V jiné alternativě provedení by mohla být použita tlakové kapalina. Tlakové medium lI- je vedeno jednak přívodním potrubim Lopatřeným elektricky ovládanými ventily ž a dále vypouštěcím potrubím g,opatřeným elektricky ovládanými ventily 6. Vypouätěcí potrubí 8 je dále opatřeno regulaöním...

Uspořádání zadní stěny kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 242819

Dátum: 01.04.1988

Autori: Martinec Alexandr, Capuliak Jozef

MPK: B62D 33/06

Značky: stěny, kabiny, řidiče, zadní, uspořádání

Text:

...že nad plochou kapoty motoru je umístěn rovný příčník, který je svou spodní částí pevně zakotven spodními sloupky do nosných podélníků kabiny a vrchní částí pevně spojen výztužnými horními sboupky s hornín nosníkem zadní stěny kabiny.Výhodou tohoto řešení je to, že příčník je pevně připojen spodními sloupky k roštu a tvoří tak jeho montážní podskupinu. Horní sloupky tak mohou být posunuty mimo osu spcdních sloupkůpodle potřeby nebo požadavku...

Zařízení pro omezení naklánění kabiny tahače návěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251630

Dátum: 16.07.1987

Autor: Opička František

MPK: B62D 33/06

Značky: naklánění, návěsu, tahače, omezení, kabiny, zařízení

Text:

...výkyvně uložena točne 1 s pevné uchycenym remenem Q. Ke konci ramene Q je vykyvně pŕipojsno zadní táhlo 2, které je druhým koncem výkyvně spojene s převodovou pákou 1, zde dvojremennou e uchycenou výkyvně na rámu L tehsče.K dvoaremenné pece 1 je výkyvně připsvněno přední táhlo 1, které je druhým koncem výkyvně spodeno se zadní částí kebiny g. Kabine g je přední částí výkyvně uložene ne rámu L tahače. Na obr. 2 je znázornên taheč...

Kabina řidiče pro samostatný pracovní stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245703

Dátum: 15.07.1987

Autori: Hlaváeek Ivo, Kratochvíl Jioí, Šlof Alois, Vaculka Jaroslav

MPK: B62D 33/06

Značky: pracovní, stroj, řidiče, kabina, samostatný

Text:

...aa cqem cmnenma nonmrenn.nan onncaaaoro cnyqaa npnqnnu Henocmarxon usnecruux pamennu cocrosr 3 ŕou, qwo uns ocymecraneuun P 0 pM 30 HTaHbHOP 0 nepeuemenus 3 onnou cnyqae npennaramwcs nepwmxanhno pacnonoxeanue nonnnnaue ynopu aeóonnmon nnmnu. B npyrou cnyqae onmpanne Macau kadunu H 8 Heoóxonnuun cneunannnuü Hanpannnmmmn anenenm Heónaronpm smno nnnaer Ha croncrna nonnpymunusaams M auopmmaaumm. Ocnöeano. mpynno odecneqmmb ponbmne nywm...

Otočné pracovisko riadiča pre jazdu mobilného stroja v oboch smeroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 233878

Dátum: 01.04.1987

Autori: Boháčik Miroslav, Rišian Jozef, Slezák Vladimír

MPK: B62D 33/06

Značky: mobilného, smeroch, stroja, jazdu, pracovisko, riadiča, otočné, oboch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otočné pracovisko riadiča tak, aby jazda mobilného stroja v oboch smeroch bola rovnako pohodlná a bezpečná. Uvedeného účelu sa dosiahne takým usporiadaním, že nosič, na ktorom je upevnené sedadlo, prístrojový panel, volant, hydraulické servoriadenie, je otočne uložený v točnici, pričom obe polohy určené pre jazdu sú zaistené blokovacím zámkom ovládaným ručnou pákou, ktorou sa zároveň uvádza do činnosti parkovacia brzda. V ose...