B23Q 11/08

Zásobník nástrojov pre manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17720

Dátum: 31.08.2011

Autor: Denkmeier Thomas

MPK: B21D 37/14, B23Q 11/00, B21D 55/00...

Značky: nástrojov, manipulátor, zásobník

Text:

...môžu byt striedavo aktivované a deaktivované. Súčasný zásah manipulátora a operátora je tým spoľahlivo vylúčený, takže operátor môže bez rizika uskutočňovať vybavovanie zásobníka nástrojov.0009 Prostredníctvom vytvorenia podľa nároku 2 je zaistené, že zásahové otvory sú po celej ploche zaistené ochranným zariadením. Účinné plochy pritom majú tvar zodpovedajúci zásahovým otvorom, pričom pravouhlý tvar je pre väčšinu prípadov použitia...

Ochranné zariadenie pre stanicu pre procesy, spôsob automatického nakladania a/alebo vykladania stanice pre procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9798

Dátum: 27.11.2008

Autor: Faude Dieter

MPK: B25J 21/00, B23Q 7/04, B23Q 11/08...

Značky: vykladania, zariadenie, spôsob, ochranné, automatického, nakladania, stanicu, stanice, procesy

Text:

...pre procesy podľa vynálezu je komora s robotom usporiadaná na staniciPodľa jedného ďalšieho výhodného vytvorenia stanice pre procesy podľa vynálezu je komora s robotom usporiadaná na stanicialebo na podlahe rozoberateľne.Podľa ríslušného vhodného uskutočnenia stanice re roces P Yodľa v nálezu e komora s robotom us oriadaná na stanici otočne,P Y JPodľa príslušného výhodného uskutočnenia stanice pre procesy podľa vynálezu doplňuje toto...

Obrábací stroj s meničom obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2781

Dátum: 30.07.2005

Autori: Schwörer Tobias, Bernhard Franz-xaver

MPK: B23Q 11/08, B23Q 1/00, B23Q 1/25...

Značky: stroj, meničom, obrobkov, obrábací

Text:

...J ďalšie výhodné uskutočnenia a vylepšenia obrábacieho strojaMenič obrobkov je s výhodou opatrený zdvíhacím zariadením pre úložný element, aby zdvíhanie a pokladanie obrobkov alebopaliet s obrobkami bolo uskutočňované racionálne.Výhodným spôsobom je pre lineárnu premiestniteľnost úložného elementu tento usporiadaný na koľajovom vedení alebo teleskopickom výtahu, pričom toto koľajové vedenie alebo tento teleskopický Výtah sa pri OĽOČHOHI pohybe...

Teleskopický kryt najmä obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1184

Dátum: 22.09.2003

Autor: Borrini Matteo

MPK: B23Q 11/08

Značky: teleskopický, najmä, stroja, obrábacieho

Text:

...rýchlostiach krabicových elementov medzi 40 m/min a 100 m/min a akceleráciou do približne 2 g.0014 Ďalším cieľom tohto vynálezu je teleskopický kryt opatrený spojeniami medzikrabicovými elementmi spôsobilými udržať ich paralelne, keď sa klžu.0015 Ďalším cieľom tohto vynálezu je teleskopický kryt opatrený spojeniami medzi krabicovými elementrni, ktoré sú jednoduché na servis a ktorých parametre ako rýchlosť a akcelerácia môžu byť...

Teleskopický element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 104

Dátum: 02.06.2003

Autor: Schönerwald Kurt

MPK: B23Q 11/08

Značky: element, teleskopický

Text:

...ktorý má pri pomerne nízkej hmotnosti vysokú pevnosť, takže je stabilita teleskopického elementu výlučne alebo prevažne zaručená nosníkovým rámom. Vonkajšie zakrytie môže byť vyhotovené 2 menej pevného materiálu, takže sa funkcia plnená vonkajším zakrytímobmedzuje výlučne alebo prevažne na funkciu zakrývania. Celkovéusporiadanie môže byť ale uskutočnené tak, že vonkajšie zakrytie v určitom rozsahu vplýva na stabilitu celkového...

Zariadenie pre plynulý protibežný pohybový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 279289

Dátum: 09.09.1998

Autori: Slomek Vratislav, Láznička Robert

MPK: B23Q 11/08

Značky: pohybový, protibežný, plynulý, zariadenie, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na plynulý protibežný pohybový systém zaisťujúci automatické presunutie krytov pracovného priestoru obrábacieho centra je riešené tak, že na ráme (1) zariadenia je pripevnený prvý nosník (3) a druhý nosník (4), ktoré sú spojené vodiacou tyčou (2). Na vodiacej tyči (2) je klzne uložené prvé ložisko (51) s prvým priečnikom (511), druhé ložisko (52) s druhým priečnikom (521), tretie ložisko (61) s tretím priečnikom (611) a štvrté...

Kryt lineární měřicí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264764

Dátum: 12.09.1989

Autori: Knapek Stanislav, Maruška Josef

MPK: B23Q 11/08

Značky: soustavy, měřicí, lineární

Text:

...ve kterém se nachází induktivní lineární měřítko a jezdec. Zvyšuje se spolehlívost odměřovaciho systému, zabraňuje tak případné havarii stroje, vzniku zmetků a poškození nástrojů v důsledku selhání odměřovací soustavy mechanickým poškozením.Příkladné provedení krytu lineární měřicí soustavy podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je zakrytovaná soustava v čelním pohledu, na obr. 2 je...

Antiventilačný kryt pre upínače rotujúcich súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264163

Dátum: 13.06.1989

Autori: Tóth Imrich, Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23Q 11/08

Značky: upínače, rotujúcich, antiventilačný, súčastí

Text:

...môže znížiť Výkon pohonu skúšobných zariadení na daeštrukčné skúšky.V ďalšom sapomocou týchto krytov zníži prúdenia vzduchu V oľkuolí skľučovadla a roznášanie triesok do priestoru nárazom do vystupujúcich častí.Na pripojenom výkrese sú znázornená príklady usporiadania antiventilačnéhokrytu podľa vynálezu, kde .na obr. 1 je príklad antiventilačného krytu vv osovom rezea v použití na skľučovadle. Na obr. 2 je ďalší príklad telesného vytvorenia...

Ochranný kryt obslužnomanipulačného otvoru obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 264161

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23Q 11/08

Značky: obslužnomanipulačného, obrábacieho, ochranný, otvorů, stroja

Text:

...pozostáva z ľavého posuvného krídla 1 a pravého posuvného krídla 2, ktoré sú navzájom symetrické a uložené v hornom vedení 3, ako aj dolnom vedení 4. Obidve posuvné krídla 1, 2 sú na ich navzájom prilahlých stranách opatrené obdlžnikovýmvýrezom 5 pre samostatný vymedzovací plášť ti ohslužného priestoru 7. Vymedzevaci plášť a je na svojej vnútornej strane opatrený upevňovacou päticou s, ktorou je prostrednictvom skrutkových spojov 9...

Zařízení ke snížení hluku u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256904

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tröger Johannes

MPK: B23Q 11/08

Značky: snížení, hluku, strojů, zařízení, obráběcích

Text:

...ynpaaneumn noroxou noaxa na neunúnpymmen sneueure Š pacnonoxeu xonuenoů suxnmuawenb. Bp npeua paöowu ycrpoňcwna saroronxą noaew ~ C 8 j( HHCTDYMEHTY HOCPBIICTBOM TDBHCIIODTHDYIOIIIHX QIIGMÉHTOB. HPP STOM E 963 KOH.uenoň auxnmqarenh nonaeTcaynpaanammnü Hmnýnbc, Gnarogapa xoropony cmawuü aosyx nocrynaem qepes xanan nqnaun aosyxa nqepes owaepcrua 3 nosymuym KaMepy nnn 3 necxonbxo npsnymnm xanep. , . - . - qepea wpancnoprnponxy saroronxa...

Zariadenie na ochranu vodiacej skrutky sústruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252852

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dužek Pavol, Baco Miloslav, Stanik Stefan, Poláček Jozef

MPK: B23Q 11/08

Značky: skrutky, sústruhu, ochranu, vodiacej, zariadenie

Text:

...isúčaenéiho» etaivu odstraňuje ziairiaidienie nie ~oichirainu voidilaicej eikrurtiky -súetriuihu podľa vynálezu, kitioiréno ipioidsŕriaitiom je, že oichraimný .plášť je vytvorený z muihéłro neuziaitvoirenélmo tirmbkovehio tslegmenitu, krtioirý prekrý-via~ vodiaicu rslorultku v celej jej dĺžke iai je svojim jediným koncom uchyitený -v pirirube a idrulhý-m koncom je iucihytený vkionziolie ložiska, pričom plášť je .prieibeižine prieclroldlzí...

Prídržná lišta posuvného krytu manipulačného otvoru obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 251528

Dátum: 16.07.1987

Autor: Polár Martin

MPK: B23Q 11/08

Značky: manipulačného, posuvného, lišta, prídržná, obrábacieho, stroja, krytu, otvorů

Text:

...zvyšky chladiacej kvapaliny .a -triesok opät do pracovného prie.storu obrábacieho stroja, pričom zabraňuje aj priamemu styku chladiacej kvapaliny s tesnením.-a .pomerne »málo náročná na ivýrolbu.Dva prikllady vyhotovenia pridržnej lišty podľa lvynálezu sú znázornená na výkresoch,na ,ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na pridržnú lištu, ktorej priečne sklonená odlkvapná plocha je rovinná, obr. 2 bokorysiný rez pridržnej lišty v rovine...

Kryt pracovního prostoru obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250608

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mazur Jiří

MPK: B23Q 11/08

Značky: stroje, obraběcího, pracovního, prostoru

Text:

...prochází vřeoteno obrobku 11 je uložene jímka gma jejímž konci boční stěny je po celém obvodu upraven žlábek g, jehož vnitřní boční stěna 33.,je nižší než vnější boční etěne ggg. Ve epodní části jímky g je upravena otvorpro odvod tekutého chladicího média a v bočníatěně otvor ga pro odvod chladicího média ve forměhmlhy.Víkoje pevně epřaženo e naklápěcím ramenem i frézpvecího stroje, na kterém je otočně uložena ťrézovací hlavice j, kterou...

Suport obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230006

Dátum: 15.09.1986

Autori: Galantič Kosťa, Horák Jiří, Michalec Josef, Poláček Jozef, Müller Karel

MPK: B23Q 11/08

Značky: obraběcího, suport, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Suport obráběcího nebo jiného výrobního stroje vybaveného přívodem chladicí kapaliny, osvětlením, pohyblivými kabely a hadicemi, případně skříní řízeni stroje a krytem místa řezného procesu, vyznačený, tím, že je pevně spojen s vertikální konzolou (5), která je umístěna za krycí stěnou (6) a je spojena s horizontální konzolou (4), na které je připevněn přívod chladicí kapaliny (11), osvětlovací těleso pevné (9) a pohyblivé (10) a skříň (1)...