B23K 25/00

Spôsob a zariadenie na výrobu dosadacej plochy na konštrukčnej časti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15895

Dátum: 02.11.2009

Autori: Hermann Hans-werner, Mbaya Zakaria

MPK: B23K 9/173, B23K 25/00, B23K 9/00...

Značky: zariadenie, částí, plochy, dosadacej, výrobu, spôsob, konštrukčnej

Text:

...legujúcich prvkov oproti materiálu drôtov typicky približne 5 vH oproti približne 25 vH v dosadacej plochevyrobenej podľa známych spôsobov.0009 V spôsobe podľa vynálezu môže byť elektróda zapojená ako katóda a konštrukčná časť s prídavným drôtom ako anóda alebo alternatívne elektróda ako anóda a konštrukčná časť s prídavným drôtom ako katóda zdroja zváracieho prúdu.0010 Prednostne je v spôsobe podľa vynálezu hlavný drôt trubičkový drôt....

Sposob privárania nátrubku k povrchu nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260181

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ehrenstein Elemír, Vrbenský Josef, Pawera Karol, Bůžek Zdeněk

MPK: B23K 25/00

Značky: povrchu, nátrubků, privárania, spôsob, nádoby

Text:

...spôsobu privárania po 4dľa vynálezu sú v tom, že umožňuje podstatne zjednodušiť tvary zvarových plôch nátrubku, a tým znížiť výrobný čas a náklady na ich mechanické obrábanie, a hlavne najde uplatnenie najmä pri priváraní nátrubkov, osi ktorých sú orientované pod obecným uhlom k povrchu a k osi valcového plášťa alebo sférického dna, prípadne ich častí alebo segmentov. Proces elektrotroskového privárania je velmi dobre kontrolovatelný,...

Spôsob elektrotroskového zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 280762

Dátum: 15.07.1992

Autor: Murgaš Marian

MPK: B23K 9/18, B23K 25/00, B23K 13/01...

Značky: elektrotroskového, spôsob, zvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrotroskového zvárania a navárania, ktorý je založený na vedení procesu odtavnou elektródou zosintrovanou na 70 až 80 % teoretickej hustoty, keď do miesta zvaru je privedené magnetické pole 0,1 až 0,15 T. Navrhované riešenie umožňuje odstránenie hrubej liatej štruktúry zvarového kovu, výrazné zlepšenie mechanických vlastností zvarového kovu s prechodovou oblasťou, podstatné zmenšenie hĺbky závaru a zníženie tepelného ovplyvnenia...

Zařízení na zhotovování dutiny zápustky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270383

Dátum: 13.06.1990

Autori: Königsmark Jiří, Budka Josef, Fait Zdeněk, Pilous Václav, Rajtmajer Jaroslav, Vacík Petr

MPK: B23K 25/00

Značky: zařízení, dutiny, zhotovování, zápustky

Text:

...destíček. Zařízení podle vynćiezu je take ekonomicky výhodné z důvodu evojí jednoduchosti.vynález a jeho účinky jsou blíže vyevetleny v popise příkledu jeho provedení podle připojenćho výkresu. kde obr. 1 znázorňuje schematícky v nátyee a obr. 2 v půdoryse zařízení na zhotovení dutiny zćpuetky podle vynálezu.Zařízení na zhotovuvání dutiny zápustky seetćvá z přípravku 7 pror elektroetruskovő navařování s odtavovanými drúty g. Na bočních...

Spôsob renovácie pohybového pásu elektrotroskovým naváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 267083

Dátum: 12.02.1990

Autori: Grégr Miroslav, Slaboň Ivan, Campr Jiří, Blaškovits Pavel

MPK: B23K 25/00

Značky: pohybového, naváraním, elektrotroskovým, pásu, renovácie, spôsob

Text:

...a zhoršená hygiena práce na zváračskom pracovisku.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob renovácie pohybového pásu, ~ktorého opotrebovaná doska sa v zvislej polohe zarovná a elektrotroskovým naváraním vytvorítvar rebra, podstata ktorého spočíva v tom, že doska po opracovaní sa spojí s pevnou formovacou príložkou a elektrotroskovým naváraním sa prúdom od 1 000 do l 500 A a napätím 26 až 45 V vytvorí návar.Renovácia dosiek...

Spôsob elektrotroskového zvárania, najmä legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256063

Dátum: 15.04.1988

Autori: Musil Zdeněk, Adamka Jozef, Pilárik Stanislav, Murgaš Marian

MPK: B23K 25/00

Značky: elektrotroskového, legovaných, najmä, oceli, zvárania, spôsob

Text:

...v tekutej oblasti ingotu. Daně zariadenie v prevedení podľa vynalezu umožňuje sýtenie podstatne vyššie pri nižšej spotrebe energie. Pokrok tohoto riešenia sa prejavil vo vnesení vibrácií tak do roztaveného, ako aj do tuhnú 4ceho kovu, čo sa prejavuje aj vyšším účinkom na kvalitu materiálu a tým aj výrobku.Prenešenim tejto známej technológie v spojení s procesom eiektrotroskového zvárania a prispôsobením zariadenia v tom, že sa...

Zariadenie pre ovplyvňovanie tuhnutia roztaveného kovu, najmä pri zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246014

Dátum: 15.12.1987

Autori: Graeev Viktor Alexaddovie, Kiss Štefan, Liševie Nina Alexejevna, Rajeáni Ján

MPK: B23K 25/00

Značky: zariadenie, zváraní, najmä, tuhnutia, roztaveného, ovplyvňovanie, kovů

Text:

...plynulého odl-ieva-nia a pretavovania kovov .sa osvedčilo technológia ovplyvňovanie .kryštalizácie tuhnúceho kovu dvojicou magnetických polí podľa ČSSR AO čí-s. 170 919, zariadeniam podľa ČSSR AO číslo 171943, pozostávajúceho z dvoch pólovýscvh nastavcov eielttnomagnetu s dvojicou cievok navinutých okolo daných. polovýoh enástavcov, ktoré boli umiestené po bokoch içryštazlizátora, v tesnej blizkosti tohoto, v -tekutej oblasti...

Svařovací hubice pro svařování automatem pod tavidlem dvěma přídavnými dráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246635

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krejsa Jan

MPK: B23K 25/00

Značky: dráty, svařování, dvěma, přídavnými, automatem, hubice, tavidlem, svařovací

Text:

...svařovací hubice je to, ie je umožnán přímočarý pruäný přítlsk přítlećných čelistí v celá jejich délce ns prídavné dráty, což umožňuje vyrovnávání prípadných nerovnosti prídavných drátú ve dvou prostorových osách.Přímočarý pružný styk s přídavným dráten v celé délce pŕítlečných čelistí zaručí dokonalý přenos svařovscího proudu i při vyšší proudové hustotö. Hmotnost celé svařovecí hubice a její tverová členení umožní dokonslejěí odvod teple z...

Spôsob elektrotroskového navárania valcov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 239017

Dátum: 01.11.1987

Autori: Zajac Ján, Blaškovitš Pavol, Turianský Ladislav, Slavkovský Ján, Lesňák Štefan, Levius Rudolf, Martišík Alojz

MPK: B23K 25/00

Značky: valcov, spôsob, válcovacích, stolic, navárania, elektrotroskového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrotroskového navárania valcov valcovacích stolíc, ktorý sa vykonáva pásovými elektródami, ktoré sú usporiadané vedľa seba v kruhu naváraného valca. Pásové elektródy pri naváraní valca vykonávajú pohyb smerom do návarového kúpeľa, ako aj vratný rotačný, najmenej o veľkosti šírky rozostupu dvoch susedných elektród, čím sa dosiahne homogénnejší návar, plynulejší prechod vo vrstve návaru a základného materiálu a odstránia sa vnútorné...

Zařízení pro elektrostruskové sváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 247135

Dátum: 29.08.1987

Autori: Plachý Jioí, Hyneica Václav, Králíeek Jaroslav, Hartman Miroslav, Škrle Jan

MPK: B23K 25/00

Značky: zařízení, sváření, elektrostruskové

Text:

...13, c nouombm xonuenovo Bmxnmqawena 11 npexpamaewcx nepeuemenne csapoqnoro uynmryxa Bnepx no naxnounoň, onuonpeueuno Bxumuáercn pene speuenn, a Tax Kax snexrpomnaxonmň npouecc npononxaewcx, ro.no uepe nobeua Merannuqecxoü saunu paccmoanue uemny heü n Hennasxmuucn snexrpoou coxpamaercn H cnapoqnuü TOK npn svou Bospacwaew, Buenxn ononunwenbnoe fonnqecwao renna (qwo ynyqmaer xaqecwno Qopuuposannn msa). W Bareu qepes 2-6 c pene npeueun...

Zařízení pro tavné sváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 246586

Dátum: 20.08.1987

Autori: Klusák Radimír, Tichavský Vladimír, Skalický Jan, Jandoš František, Porkert Jioí

MPK: B23K 25/00

Značky: tavné, sváření, zařízení

Text:

...Hanpasnammaa nononuurenbuoů npucanoquoň nposonoxu, amnonnennan B nue Tenecxonuqecxoro.nóñ c KpoHmTeñHoM 13, ycwauosneu penepcnnuuň snekrponexauuan 26,-HcnonHH Tenbuuů Mexaunsu xoroporo cnasan c ocnonaunem Kopnyca 15 nonammero MexannsMa ononHuTenbHoň ronosxn.YcTpoñcTBo paöoraer cneymmum o 6 pa 3 oM.B aanucumocru or xapaxwepncwnxn Marepnana n Texnonornqecxnx ocoôenuoćTéň cnapnnaemoro nnu nanpannaemoro usnennn BmöupaeTcx Texaonornqecknü...

Formovacia príložka pre edektrotroskové zváranie hliníka a jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239835

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ministr Zdenik, Nimec Miloslav

MPK: B23K 25/00

Značky: formovacia, zváranie, hliníka, zliatin, edektrotroskové, príložka

Text:

...alko jeden kus pre celú vdlžku zvaru. Pri nalievaní trosky cez hornú časť zvaru na dlhej dráhe troska rýchlo ohladne .alebo tuhne na zvarových hranách a elektróde,takže kým pretečie do nábehovej časti zvaru jej lteyplota je nizka a neumožňuje okamžitý vznik elektrotroslkového procesu. Vzniká opät elektrický oblúk a musí sa použiť rovnaký postup alko .pri tradičnom začínaznízvárania. Pri tomto zváraní sa nemôžu po-užiť krátke posuvné...

Sposob elektrotroskového zvárania hliníka alebo jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250031

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vehner Ladislav

MPK: B23K 25/00

Značky: zliatin, hliníka, spôsob, zvárania, elektrotroskového

Text:

...jeho nevýhodou je, že nezaručuje spoľahlivé spojenie pri zváraní rhrubých plných kusov so zväzkom líšt alebo zväzkom plechov, čo je častý spoj puri stavbe prúdovodičovýrch systémom, zberníc.Uvedené nevýhody sa do značnej miery odstránia spôsobom elelktrotrosłkového zvárania hlinika podľa vynálezu, kt-orého (pod stata spočíva v tom, že zvárací prúd privádzaný do pevného kusa je 0 15 až 40 nižší aIk-o zvárací prúd, priváldzaný do zväzku lišt...

Sposob elektrotroskového zvárania hliníka alebo jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249892

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vehner Ladislav

MPK: B23K 25/00

Značky: elektrotroskového, spôsob, zliatin, zvárania, hliníka

Text:

...je zváranie, je energeticky náročný a predlžujev čas prípravy materiálu pred zváraním. Dalšou jeho nevýhod-ou je, že nezaručuje spolahlive spojenie pri zváraní.Uvedené nevýhody sa do značnej miery odstránia spôsobom elektrotroskovéąho zvárania hliníka podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na tenší kus sa privedie väčší zvárací prúd a nahrubší kus sa prive-die menší zvárací prúd, Spôsob podľa vynálezu umožňuje zvárať dielce...

Zariadenie na elektrotroskové naváranie valcov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248071

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lesňák Štefan, Blaškovitš Pavol, Turianský Ladislav, Zajac Ján, Martišík Alojz, Slavkovský Ján, Levius Rudolf

MPK: B23K 25/00

Značky: naváranie, valcov, zariadenie, elektrotroskové, stolic, válcovacích

Text:

...upevňovacřch mechanizmov so sulportmi umiestnených na vnútornom obvode točnice sa navára-cie elektródy na začiatku navärania udržiavajú v šikmej polohe a .postupným o-dtavovánim sa približujú dopolohy zvislej čo má pri značných dĺžikachelekťrod zamedziť krátkemu spojeniu naväracích elektród s telom valca po jeho dĺžke. Zariadenie umožňuje doladiť nerovnomernosť .prievaru po obvode rozkyvu elektróid,čo ma veľmi priaznivý nplyv na...

Spôsob výroby a renovácie mlecích elementov naváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 233499

Dátum: 15.09.1986

Autori: Lesňák Štefan, Ecler Miroslav, Blaškovits Pavel, Kunka Antonín, Krajňák Ján

MPK: B23K 25/00

Značky: výroby, naváraním, mlecích, elementov, renovácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby a renovácie mlecích elementov ventilátorových mlynov používaných v parných elektrárňach. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na opotrebený mlecí element z mangánchromovej ocele alebo v prípade výroby nového kusa na nízkouhlíkatú oceľ alebo oceľoliatinu sa navarí elektrotroskove na nosnú plochu materiál odolný voči erózii definovaného chemického zloženia a na reznú hranu materiál odolný voči obrazii s rázmi tiež...