B23B 31/10

Zariadenie na výrobu ozdobných hlavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3605

Dátum: 11.09.2003

Autor: Varga Jozef

MPK: B23B 31/10, B23Q 3/02

Značky: výrobu, hlavic, ozdobných, zariadenie

Text:

...obr. l zariadenie V náryse,obr. 2 zariadenie v pôdoryse (pohľad zhora) a obr. 3 ozdobnú hlavicu.Zariadenie podľa (obr. l, 2) pozostáva zo základnej platne 1, na ktorú sú pevne upevnené najmenej dve vedenia 2 v tvare plochých tyčí do ktorých sú vyfrézované jednostranné vodiace drážky 3, v ktorých je axiálne posuvne uložené pravá samostatná platňa 4 a ľavá samostatná platňa 5. Na základnej platni 1, ktorej súčasťou je nosný čap 6, je...

Tříčelisťové sklíčidlo pro upínání čtyřhranných obrobků a tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260450

Dátum: 15.12.1998

Autor: Borkovec Ladislav

MPK: B23B 31/10

Značky: upínání, tříčelisťové, čtyřhranných, obrobků, tyčí, sklíčidlo

Text:

...k ní kolrná.Vynálezem je odstraněna nutnost používat na soustružnických strojích dvoji sklíčidla, totiž tříčelisťová a čtyřčelisťová. Používání jediných tříčelistových sklíčidel,upravených pro vyměňování vložek, přináší značné časové úspory a snížení pracnosti. Vznikne-li totiž při současném stavu potřeba obrábět čtyřhranné součástí, zejménaobdélníkového průřezu, při soustružení krunových profilu, je nutná časově náročná demontáž...

Blokovacie zariadenie mäkkých čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260362

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: zariadenie, čelustí, skľučovadlá, mäkkých, blokovacie

Text:

...polomeru hmitť od rotačnej osi 202 skľučovadla 200 a pevná odstredivá blokovacie plocha 104 na vzdialenosť najväčšieho blokovacieho polomeru h max. Celkový radiálny odstup ai v tomto prípade musi byt väčší, než je súčet dĺžky d mäkkej čeľuste 201 a jej prestavovacieho rozsahu. p. V prípade, že výška v blokovacieho segmentu 110 odpovedá jednému prestavovacicmu skokumäkkej čeluste 201, JOČFJÍ blokovacich seg~ meniov 110 v jednom hlokovacom...

Spojovacie zariadenie na spojenie delených čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260361

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, spojenie, dělených, čelustí, spojovacie, zariadenie

Text:

...hmotnosť a zároveň je prevádzanie spevnenia jednoduché a ľahké.Príklad spojovacieho zariadenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkre-se, kde na obr. 1 je vidiet spojenie delenýchčeiusti V priečnom reze, na obr. 2 je iný priklad vytvorenia spojenia.Spojovacie zariadenie 100 na. spojenie delených čeľusii skľuížovadla pozostávaInatice 110, spevňovacej matice 120 a zo skrutky 130, ktorá má vytvorený jeden závit s ľavotočivým stúpanim...

Spojovací prvok najmä pre spevnenie základnej a upínacej čeluste sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260359

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10, B23Q 3/10

Značky: spevnenie, najmä, základnej, upínacej, prvok, skľučovadlá, čeľuste, spojovací

Text:

...pozostá 4va zo spevňovacej časti 12 a vodiace časti 11. Vodiaca časť 12 je usporiadané v dražke 21, napríklad tvaru l zakladnej čeľuste 2 U posuvne a otočne okolo svojej osi, čo umožňuje vodiace presadenie 14 rotačného tvaru. S touto časťou je pevne spojená spevňovacia časť 12 tvorená hlavou 13, napríklad tvaru T usporiadanou vo vybraní 32,vytvorenom na upínacej čeľusti 3 U zo strany stykovej roviny 31, v ktorej môže byt vytvorené...

Sklučovadlo s automatickou výmenou upínacích čelustí z čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 260358

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: automatickou, upínacích, čela, výměnou, čelustí, skľučovadlo

Text:

...časti sklučovadia V čiastočnom reze, na obr. 3 je príklad nedelenej upínacej čeľuste, na obr. 4je príklad delenej upinacej čeľuste a naobr. 5 je príklad delenej upínacej čeľuste s prestaviteľnostou.Skľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostáva zo základného telesa 110, upínacieho mechanizmu 120, zakladnej čeľuste 130, upinacej čeľuste 140 a alternatívne z nosiča 150 upiuacích čeľusti 140. Na obr. 1 je znazornený priklad prevedenia skľučovadla...

Čelusť skľučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270190

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: čeľusť, skľučovadlá

Text:

...vložiek sa diätanćná vložky možu spojit v kompaktný celok, čo je výhodné pri automatickej menipuláoii a nimi.Na pripojenom výkreee je znázornený priklad riešenie upinacej čeĺuete ekĺuoovadlapodla vynálezu, kde ne obr. l je znázornený bočný pohlad na beĺuef v zoradenom stave pre upnutie a na obr. 2 čiastočný raz rovinou I - I z obr. 1 LČeĺusf igg pozostáva zo základnáho teleea lg, upinaoej vložky gg a dištančnej vložky gg. Medzi dotláćacim...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267919

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: upínacie, skľučovadlo

Text:

...telesa igg deleného zvonku prerušovacou plochou llg, röznobežnou so známym klopným vedením lži, na kompenzačné teleso igg a nosné teleso ljg spojených kĺbom lâg, ktorý v príkladoch je pružný. V známom vodíacom vybraní lłg základného telesa igg je svojím odpovedajúcim klopným čeľusťovým vedením gig radiálne vedená čeľusť ggg. Ďeľusť ggg je prostredníctvom svojho záberového prostriedku ggg znázorneného na obr. l ako známe vybranie, na obr....

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265742

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jakab Vojtech, Tóth Imrich, Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...v potrebných miestach.Na pripojenom výkrese sú znázornená príklady vyhotovenia skľučovadla podľa vynálezu,kde na obr. 1 a obr. 2 sú príklady skľučovadla bez segmentov v čiastočnom pohľade, na obr. 3až obr. 6 sú príklady sklučovadla so segmentami v čiastočnom pohľade.va zo základného telesa 110, silového kinematickéhoskľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostá nakoľko priamo nesúvisímechanizmu, ktorý nie je znázornený na pripojených...

Zariadenie na meranie upínacích síl skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265514

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kollárik Dušan, Gyurkovics Gustáv, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadiel, upínacích, zariadenie, meranie

Text:

...v skľučovadle a jeho prepojenie so známym vyhodnocovacim zariade nim.Zariadenie gg na meranie upinacich sil Eu skľučovadiel gg pozostáva zo základného telesa ł a z deformačných telies gg. Základné teleso 3 má V sebe vytvorených n radiálnych vedeníÉ podľa počtu čeľusti gl meraných sklučovadiel gg, v ktorých je s vôlou Q posuvne uložených n deformačných telies Q tvoriacich jednu sadu gg. Proti samovoľnému vypadnutiu sú deformačné telesá łł...

Blokovacie zariadenie čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265325

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: blokovacie, čelustí, skľučovadlá, zariadenie

Text:

...vytvorené v základnom telese ggg T-zub ggg a základná čelust 299 má vytvorený T-otvor ggg. T-hlava glg základnej čeluste ggg respektive T-drážka głg blokovacieho zariadenia ggg sú vytvorené tak, že blokovacie zariadenie ggg je možné radiálne z čela skľučovadla jpg zasunúť do záberu so základnými čeľustami ggg. Kedže však pri dostredivom blokovani sa základné čeluste ggg nachádzajú pri vkladaní blokovacieho zariadenia ggg V hornej úvrati E 1 a...

Skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264993

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...realizovaný ako ozubený pastorok uložený súoso v telese llg a poháňanýnapr. neznázorneným rotačným hydromotorom, a je známym sposobom V zábere s pohonným členom 131. Na prednom čele 132 pohonneho člena lgł je priečne na pohybovú os Q základnej čeľustełgg prevedený rozširujúci sa výstupok łgg napr. prierezu rybiny prípadne písmena T. zo strany pôsobenia upínacej sily Eu, v znázornených príkladoch bližšie k neznázornenej osi rotácie skľučovadla...

Klieštinové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264843

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20, B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, klieštinové

Text:

...toho vytvorené vybrania łgg, ktoré obsahujú dvojicu rovnobežných funkčných polôh lg s uhlovým sklonom °ä. základné čeľuste łgg spojené s upínacími čelustmi łgg Iubovoľnou známou spojovacou väzbou,ktoré sú svojimi klopnými vedeniami lil radiálne vedené v klopných vedeniach łgł snimatelného veka łgg majú na strmeni liłvytvorené dve rovnobežne ovládacie plochy lg odpovedajúce tvarom i rozmermi funkčným plcchám łgg vybrania łgg v silovom...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264842

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10, B23B 31/20

Značky: upínacie, zariadenie

Text:

...základnou čeľusćou ggg pomocou spojovacích prvkov gjg a z pružného prstence ggg usporiadaného v drážke ggg snimateľného veka ggg a spoluzaberajúci so základnými čeľustami ggg cez vybrania § 55 a svojim predpätim pritláča základné čeľuste ggg k blokovacim prvkom ggł. Na obr. 2 je znázornený iný priklad prevedenia polohovacieho zariadenia ggg. kde medzi každou základnou čelustou ggg samostatne a snimateľným vekom ggg je usporiadaný pružný prvok...

Prestavovacie zariadenie axiálnej polohy šnýkadla u posuvových mechanizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264817

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: prestavovacie, axiálnej, zariadenie, polohy, posuvových, šnýkadla, mechanizmov

Text:

...1 je realizované u šmýkadla ggg, ktoré ovláda základné čeluste lg silového sklučovadla. Prestavovacie zariadenie łłg pozostáva zo spojovaciet prvku łłł napríklad skrutky a z blokovacieho prvku łłä. Spojovací prvok lll je umiestnený v dutine łgł šmýkadla jpg, uzavretej závitovým krúžkom 393, ktorý má na sebe otvor lgá, cez ktorý je spojovací prvok łłł presunutý svojim závitom łłg. Je výhodné, ked axialna vô 1 ał 1v dutine 33 je väčšia ako...

Upínacia čelust sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264814

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, upínacia, čeľusť

Text:

...333 a z axiálneho blokovača łgg umiestneného na čele łgg čeľuste łgg tak, aby sa radiálne nemohol pohybovať.Radiálna upínacia plocha lggg čeluste jpg môže byt v príklade hladká, napríklad presústružená, ako pri známej mäkkej čelusti, čo je vidiet na obr. 2 a obr. 10, s axiálnym zúbkovaním ako je na obr. 4, s častou závrtu gggg ako je na obr. 1 a obr. 9, s častou závitu jggg, ktorého priemer Q je nekonečne veľký ako na obr. 5, 6. Je výhodné....

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 263398

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...v T-drážke łgg šmýkadla Lłgg sklonenej voči osi upínacieho sklučovadla jpg o uhol beta. základná čeľusť łgg je v základnom telese llg vedená vo dvojici klopných drážok lll vytvorených s uhlovým sklonom alfa k upínaciemu smeru 13, pričom základná čeľust ggg má na svojich bokoch łggàł vytvorené zdvojené klopné vedenie łgł s tým istým uhlovým sklonom alfa k upinaciemu smeru tu. základná čelust ggg má ešte vytvorené pero ggg a závitové...

Dostredivé blokovacie zariadenie mäkkých čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263386

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: dostředivé, skľučovadlá, zariadenie, mäkkých, čelustí, blokovacie

Text:

...łgg. Jednotlivé samostatné segmenty łgg sú radiálne posuvne usporiadané na ramenách lłł nosnej hviezdice łgg, pričom medzi nosnou hviezdicou łgg a každým samostatným segmentom łgg je usporiadané polohovacie zariadenie łjg.V príkladoch podľa obr. 1 a obr. 2 je toto polohovacie zariadenie łgg tvorené kolíkom lil, dvomi radmi polvalcových drážok 353 a polohovacimi otvormi ljg vytvorenými na samostatných segmentoch łgg. samostatné segmenty łgg...

Silovoovládané sklučovadlo s tangenciálnymi tyčami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263385

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, tangenciálnymi, tyčami, silovoovládané

Text:

...premieatňovaníu k obvodu a teda nepriznivý účinok rozpínania samotného telesa sklučovadla otáčkami prakticky nie je vnášaný do silového mechanizmu, pričom radiálna deformácie samotného šmýkadla je nepomerne menšia, než deformácie rozrezaného základného telesa sklučovadla.Riešenie silovoovládaného skľučovadla s tangenciálnymi tyčami podľa vynálezu je znázornené nap ripojených výkresoch, kde na obr. 1 je vidiet sklučovadlo v čiastočnom priečnom...

Sklučovadlo s elimináciou odstredivých síl čelustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260790

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: odstředivých, čelustí, elimináciou, skľučovadlo

Text:

...čelustí podľa vynálezu je znazornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázornený priklad prevedenia sklučovodla v čelnom pohľadečiastočnc-m reze a na obr. 2 je priklad iného usporiadania sklučovaxdla v priečnom reze.Sklučovadlo ll s elimináciou odstredivých sil čeľusti pozostáva z telesa 11, upinacieho mechanizmu 12 usporiadaného známym spôsobom v teleso 11 .a spojovacieho prvku 20 tvaru prstence, ktorý je nasunutý na teleso 11. Medzi...

Samostrediace sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260775

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, samostrediace

Text:

...jednostranný bočný kiin, čelna spirála, tangenciálna tyč a pod. vyvolá pri upnuti obrobku určitú zlo-žku sily pôsobiacej d-o bočnéh-o vedenia čeľusti, avšak tieto sily sú nepostačujúce a tieto riešenia neumožňujú bočné spevnenie delených čeľustí.Uvedené nevýhody zmierňuje samostredia 4ce skľučovadlo podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že upinacia plocha všetkých čeľustí je .voči osi ich bočného vedenia v telese skľučovadla...

Dvojčinný uťahovací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 258654

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jakab Vojtech, Tóth Imrich, Zsigó Zoltán

MPK: B23Q 11/12, B23B 31/10

Značky: válec, dvojčinný, utahovací

Text:

...puzdro 121 stacllonárnej časti 100. V telese 210 je známym spôsobom vratne posuvné uložený piest 220 .a nimi vymedzený tlakový priestor 212 a odpadový priestor 213, do ktorých vyúsťuje cez známy hydraulický zámok 214 vstupná vetva e,e, resp. výstupná vetva i, ř, ktorá realizuje prívod tlakového média.V puzdre sú na vnútornom povrchu v strednej časti jeho dĺžky vytvorené dve obvodové drážky 126. Do jednej vyú-sťuje vstupná vetva e telesa...

Silovoovládané sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254201

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, silovoovládané

Text:

...prvkom vo výmennej polohe, na obr. 4 je rez B-B z obr. 3 a na obr. 5 je čiastočný pohľad smerom P z obr. 1.Ťažná rúra 50, ktorá vyvodzuje ovládaciu silu sklučovadla, je spojená s ovládacím členom čeľustí 20 známym spôsobom. Teleso skľučovadla 10 je zložené z predného telesa-ll a zo zadného telesa 12, ktoré sú spojené bežným spôsobom. V prednom telese 11 je vedený ovládací člen čeľustí 20 prostredníctvom základnej vodiacej plochy 21....

Zariadenie na výmenu upínacích prvkov skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247005

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bárta Miroslav, Kubart Miroslav

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadiel, výměnu, zariadenie, prvkov, upínacích

Text:

...tiahla 203 šikmo uloženého V telese skľučovadla 202 a je v zábere s vymieňacím prostriedkom 201 v tomto pripade so skrutkou, ktora je v zábere s poílmaticou 234 radiálne v telesa skľučovadla 202 vedeného upínacieho prvku 230 realizovaného ako upinacía čelusť.K samotnej výmene upínacích prvkov 230 je využitý perestavovací mechanizmus upínaících prvkov 230. Výmena je realizovaná otáčaním vymieňacieho prostriedku 201 skrutky, cez .ozubený...

Krížový spojovací zámok, najmä pre čeľuste skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Antoš Kamil, Hodul Pavel

MPK: B23B 31/10

Značky: spojovací, skľučovadiel, zámok, čeľuste, křížový, najmä

Text:

...je jednoduché. Na pripojenom výkrese je znázornený príklad krížového spojovacieho zámku podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený v čiastočnom priečnom pohľade, na obr. 2 v čiastočnom pozdlžnom reze. Na obr. 3 je znázornený iný príklad uspo 4riadania dorazových prvko-v, na obr. 4 iné prevedenie pozdĺžnych vybraní pre spojovací prvok a na obr. 5 bočný pohlad na spojovací prvok z obr. 1.Križový spojovací zámok v príkladoch podľa vynálezu...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252036

Dátum: 13.08.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...klopných medzivložíek je jednoduchá a súčasne je využitá na utesnenie ce 4lého skľučovadla. Delením čeľuste V klopnej rovine klopných medzivložiek alebo medzi nimi sa dosiahne jnrestaviteľiíosť čeľusti a súčasne sa využije dosadacia plocha obidvoch čeľustí na Vytvorenie požadovanej vôle v klopnom vedení Vymedzením ich vzdialenosti od klopných rovín klopných medzivložiek.Na pripojenlom výkrese je znázornený príklad skľučovadla podľa Vynálezu,...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252024

Dátum: 13.08.1987

Autori: Tóth Imrich, Szegheo Mikuláš

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...10, je v nosiči čeľuste 10 a vo výmennej čeľusti 20 vytvorené horné vybranie 13 a dolné vyľbranie 23, výhodne rybinovitého prierezu, 4rovnobežne s osou sklučovadla. V týchto vybraniach 13, 23 je uložené poisťovacie teleso 30 priečneho prierezu týchto vybraní a je delené pozdĺžnou rovinou if, rôznobežnou s osou skľučovadla na ľavé teleso 34 a pravé teleso 35. Sklon deliacej roviny If napriklad 6 ° pri vzájomnom presunutí týchto telies 34, 35...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251531

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...tlaku prítomného vo vnútornom priestore telesa lslklučovadla.Pridaíiím, alebo zmenou aktívneho média je možné premłazávvarnie funkčných plôch ujpílnacieho mechanizmu, nakoliko je riešené v pod-state tým istým obvodom, ako ofukovanie..Ak-tívne médium je vyu-žitelné i na spolahlivá vyjsúvanie nosiča z telesa eklučovadia priamo do zásobníka, prípadne ,prenášacieho zariadenia jednoduchej konštruk cie, nalk-olko vnútorný priestor telesa...

Sklučovadlo s vyvažovacím mechanizmom čelustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251501

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: čelustí, mechanizmom, skľučovadlo, vyvažovacím

Text:

...a v dôsledku toho potrebný záberový moment stroja.Pohybom závažia sa zmeni i isúčinitel sitaitickeho trenie vo .vyvažovaicom meoha 4nizme na kinematický, čim vzrastie účinok vyvažova-cieho systemu..Naviac uhlovou zmenou polohy, napríklad závažia vyvažovacieho mechanizmu voči pálke sa zmeni statický svúčinitel trenia iv lkĺ nematidký, čím sa zvýši účinok vyvažovania na jednej strane a na strane druhej sa poruši .sam-osv-ornost...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250830

Dátum: 14.05.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...miere podporuje vibrácie, ktoré sa prenášajú na nástroj i ostatné dielce stroja. Sú snahy o zníženie vibrácií na strane nástroja použitím tlmičov,avšak samotné sklhčovadlo ostáva nepovšimnuté.Uvedené nevýhody zmierňuje skručovadlo podstatou ktorého je to, že čeluste sú usporiadané v telese skľučovadla s nerovnomerným stredovým uhlom.Skľučovadlom podľa vynálezu sa jednoduchým spôsobom, obdobne ako napríklad u frézovacích hláv s...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250816

Dátum: 14.05.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...vzdialenosť § 1 klinových výstupkov ggg čeľuste ggg je menšia ako šírka § 2 spevňovacieho výstupku lg základného telesa łgg reppektíve T-hlavy 420 klinoveho šmýkadla ggg, je T-hlava ggg klinového šmýkadla ggg svojim vonkajším povrchm 13, napríklad valcovým, podopreté pri silovom upínaní vnútorným priľahlým povrchom Q spevňovacieho výstupkulgâ základného telesa łgg v celej šírke S 2, ako je to zná zornené na obr. l šípkami.To umožní znížiť...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249940

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...rozbehu skľučovadla vyvodi stav p-odľa obr. 2, pri ktorom v stlačenom pružnom elemente 31 vytvorené napätie spôsobuje rozkmitanie závažia 32 okolo rovnovážnej osi 34 a tým prenos vibrácií na celý vyvažovací mechanizmus 30 a z neho na upínací mechanizmus 20. Sila daná tuhosťou pružného elementu a jeho deformáciou musi zabezpečiť, aby Vyvažovacie závažie 32 nedosadlo natrvalo na páku 37. To je-umožnené voľbou tuhosti pružného elementu v...

Zariadenie k výmene čeľustí skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237842

Dátum: 15.03.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: zariadenie, čelustí, skľučovadiel, výměně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadením k výmene čeľustí sa zjednoduší proces výmeny čeľustí skľučovadiel, umožní automatizovať proces výmeny čeľustí, pričom k výmene je využité prestavovacie zariadenie čeľustí skľučovadla.

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 237137

Dátum: 15.03.1987

Autor: Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka upínacieho skľučovadla umožňujúceho výmenu čeľustí z čela skľučovadla rovnobežne s osou skľučovadla pomocou novej úpravy, zabudovaním vytláčacieho zariadenia do telesa skľučovadla, ktorého akčný člen je v zábere s vymeniteľnými prvkami, pozostávajúcich z čeľustí a nosiča čeľustí.

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248056

Dátum: 15.01.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: upínacie, skľučovadlo

Text:

...»dobudované o zaťažovací prostriedok 400 realizované ako prídavné, napriklad olovené závažie uložené v zaťažovacom vybraní 140 kompenzačného telesa e 120 .a o prepoj-ovaci prostriedok 500 realizovaný .ako pružný prstenec rokol-o základného telesa 100 skľučovadia.Základné teleso 100 je šikmo delené prerušovanou plochou 110 podľa obr. 1 čiastočne a podľa obr. 4 úplne na kompenzačné teleso 120, ktoré pri rotácii svojou odstredivou silou vytvára...

Tříčelisťové sklíčidlo pro upínání čtyřhranných obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233374

Dátum: 01.01.1987

Autor: Borkovec Ladislav

MPK: B23B 31/10

Značky: obrobků, tříčelisťové, sklíčidlo, čtyřhranných, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Tříčelisťové sklíčidlo soustružnických strojů, určené pro upínání čtyřhranných obrobků. Účelem řešení je zjednodušit, urychlit a usnadnit upínání čtyřhranných obrobků tím, že je možno využít tříčelisťového sklíčidla s výměnnými vložkami. Jedna z těchto vložek má dvě tvarové rovinné plochy, tvořící pravoúhlý výřez. Další dvě výměnné vložky mají vytvořeny rovinné tvarové plochy, které svou vzájemnou polohou vytvářejí rovněž pravý úhel. Průsečík...

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230218

Dátum: 15.08.1986

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je upínacie skľučovadlo, kde sa rieši vedenie základných a nesených čeľustí. Podstatou vynálezu je, že základné teleso je opatrené klopným vedením pre základné čeľuste, pričom klopné vedenie má priečny prierez zhodný s priečnym prierezom predného vedenia nesenej čeľuste a zadného vedenia základnej čeľuste a ich deliaca rovina pretína priečny prierez klopného vedenia základného telesa.

Tříčelisťové sklíčidlové upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233778

Dátum: 15.08.1986

Autor: Borkovec Ladislav

MPK: B23B 31/10

Značky: upínací, tříčelisťové, sklíčidlové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Tříčelisťové sklíčidlové upínací zařízení s výměnnými vložkami, vhodné pro upínání obrobků kruhového, šestihranného a čtyřhranného průřezu na soustružnických strojích, zejména na strojích pracujících v režimu malosériové a kusové výroby. Cílem řešení je vytvoření všestranného upínacího zařízení, jež je schopno velmi rychle se přizpůsobit změně upínaného rozměru a průřezu. Čelisti jeho sklíčidla jsou vytvořeny z jednoho kusu. K nim jsou...