B01F 5/00

Absorbér oxidu uhličitého s presným a bezstratovým dávkovaním CO2

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5603

Dátum: 08.11.2010

Autor: Halyák Juraj

MPK: A01K 63/04, B01D 35/16, B01F 5/00...

Značky: bezstratovým, uhličitého, absorbér, oxidů, přesným, dávkováním

Text:

...tvaru z priesvitného plexiskla. Je rozdelené na dve komory absorpčnú komoru A a čerpadlovú komoru B. Strop absorpčnej komory A má otvor 1 na ukotvenie viacúčelovej hadice. Komory sú od seba oddelené medzikomorovou stenou s otvorom 2 pre vyústeníe výtokovej rúry čerpadla. Dno čerpadlovej komory B je súčasne dnom absorbéra.V čerpadlovej komore B je umiestnené elektrické vodné čerpadlo, ktoré akváriovú vodu nasáva cez otvor 3 na bočnej strane...

Statický miesič, spôsob výroby a konfigurácia miesičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10611

Dátum: 20.04.2009

Autor: Jud Michael

MPK: B01F 15/00, B01D 53/34, B01D 53/74...

Značky: spôsob, staticky, výroby, konfigurácia, miesičov, miesič

Text:

...by sa mali presne vyladiť, príliš silne narušia.0009 Z patentového spisu DE 43 13 393 A 1 je známe usporiadanie statických miesičov, pri ktorom v radochprebiehajúcich naprieč na smer prúdenia je usporiadaných viacerolichobežníkových vychyľujúcich prvkov. Vychyľujúce prvky sú v každom rade paralelne k sebe navzájom naklonené V smere prúdenia. Susedné rady sú pritom vyhotovené vždy po pároch,ktorých vychyľujúce prvky V pozdĺžnom smere sú k...

Zariadenie na zmiešavanie prúdu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7702

Dátum: 11.02.2005

Autor: Hansen Michael Bo

MPK: B01F 5/00, B01F 15/00

Značky: zariadenie, prúdu, zmiešavanie, kvapalín

Text:

...zariadenia alebo vložkových štruktúr na zmiešavanie niekoľkých prúdov kvapalín. Vložkové štruktúry sú ohnuté pozdlž priamych línii na vytvorenie prierezu V tvare písmena (o alebo w, v dôsledku čoho sú tietoštruktúry tenšie a ľahšie, ako sú konvenčné vložkové štruktúry. Tieto štruktúry umožňujú zabudovanie relatívne ľahkých nosičov na pripevnenie vložkových štruktúr tak, že sa mechaničke usporiadanie systému zlepší. Uvedené konvenčné vložkové...

Spôsob premývania biofiltra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7740

Dátum: 14.11.2003

Autor: Lahtinen Heikki

MPK: C02F 1/00, B01F 5/00, C02F 3/00...

Značky: premývania, biofiltra, spôsob

Text:

...je založená na biologickej aktivite na povrchu filtra. Pri rýchlych filtroch je filtračná rýchlosť podstatne vyššia ako pri pomalých filtroch. Filtračná rýchlosť môže byť napríklad od 2 m/h do 50 m/h. Pri rýchlych filtroch nemá biologická aktivita taký veľký význam, ako pri pomalom filtrovaní.0011 Z hľadiska ñmgovania zariadenie je tiež dôležité, ako efektívne je možné zariadenie čistiť. Zrazenina nahromadená vo íiltroch znižuje výkon filtra...

Zariadenie na výrobu soľanky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3232

Dátum: 04.06.2002

Autor: Nožička Jaroslav

MPK: B01F 5/00, B01F 3/12

Značky: zariadenie, výrobu, soľanky

Text:

...zvislou prepážkou 3 na dve časti. V jednej z časti je umiestnená násypka g so zvislým prierezom v tvare písmena V, ktorej steny sú v dolnej časti opatrené šiestimi otvormi i. Do bočnej steny tejto časti nádrže l je zaústený prívod vody i. Z dna druhej časti nádrže l vychádza rúrka Q na odvod soľanky do indikátora hustoty Z, zktorého vychádza rúrka 8 rozvetvená jednak kvýpustu 2, jednak k čerpadlu 10. Z čerpadla 10 vychádza rúrka , zaústená...

Miešač, predovšetkým fermentačných zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 577

Dátum: 07.09.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: B29B 7/00, B01F 5/00

Značky: fermentačných, miešač, predovšetkým, zmesí

Text:

...vedľa míešača.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie bude bližšie osvetlenć pomocou výkresov, naobr 1 - bočný pohľad na miešačobr. 2 - čelný pohľad na miešačobr. 3 - bočný pohľad na hriadeľ miešacieho zariadenia s vyznaćenými rovinami. v ktorej sú umiestnené dvo jice hriadeľovbočný pohľad na časť hriadeľa s dvojicou protiľahlých driekov a lopatkamičelný pohľad na zostavu z obr. 4lopatkami rovinou lgł 2 obr. 3. V pohľade smerom S 2 obr....

Miešač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 576

Dátum: 07.09.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: B02C 18/06, A01F 29/02, B01F 5/00...

Značky: miešač

Text:

...na miešač obr. 3 - detail drviaceho zariadenia v čiastočnom reze skri ňou drviča rovinou A-A 2 obr. 2Príklady uskutočnenia technického riešeniaMiešač g fermentačných zmesi (obr. 1,2) pozostáva z rámu,zhotoveného z oceľových profilov, na ktorom je uložená skriňa 1 miešača 2, vybavená na jednom konci vstupným otvorom g a na druhom konci výstupným otvorom 5. Výstupný otvor 5 je vybavený uzavieracim zariadením. Bočné steny skrine l miešača g sú...

Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269227

Dátum: 11.04.1990

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel, Horejš Jan

MPK: B01F 5/00

Značky: přípravu, plynných, směšovací, nádoba, směsi

Text:

...při metodě exponencíálního zředování tím, Že směšovací nádoba müže být uzavřena v plášti, jehož prostor může být vyplněn vhodnou atmosférou. Neuplatní se tedy v takové míře vliv okolní atmosféry, například chyba difuzí některé složky ze vzduchu.Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí je dále popsána na příkladu provedení a připojeném výkresu, na němž je znázorněn podélný řez v náryse.Směšovací nádoba pro přípravu plynných směsí...

Směšovací nádoba pro testování dynamické odezvy detektorů plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269203

Dátum: 11.04.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Volf Radko, Ledvinka Karel, Horejš Jan

MPK: B01F 5/00

Značky: dynamické, nádoba, látek, plynných, odezvy, testování, detektoru, směšovací

Text:

...čehož nelze při velmi nízkých konccntracích testované látky zaručít těsnost.Výše uvedené nedostatky odstraňuje směšovací nádoba pro testovaní dynamické odezvy detektorů plynných látek podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívà v tom, žepod vnitřní stenu kulové nádoby je vyvedeno ústí vstupní kapiláry a ústí výstupní kapiláry je umístěno v podstatě ve středu kulová nádoby.Základní výhoda směšovací nádoby podle vynálezu spoćívá v tom, že...

Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255916

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ditl Pavel, Kabátek Jan Ing

MPK: B01F 5/00

Značky: kontinuálnímu, směšování, tekutin, zařízení

Text:

...Průmězf kružnioo opaanákoląąém průřezu hranolu ie roven vnitřn Anímu průměru potrubí L. Délka vložky 1 může činit 0,5 aš.10 ~oł.vnáooook vnątřního průměru potrubí ł, o výhodou 1,1 ožije-ti náaohekvnitřního .průměru potrubí. l, a výhodou 1,1 až .1,5 ~tináaobek. stěny g vložky .ą tvoříoí duté hranolová těleo, 3.5011 v pevnýchhranáöhvzáàemñä odděleny téměř po celé dáloe hrany a vyjimkou průřezu na začátku vložw 1. Pootoöením volného konee každá...

Zařízení pro mísení dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255669

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šnyta Bohumír, Gornisiewicz Arnošt

MPK: B01F 5/00

Značky: zařízení, mísení, kapalin

Text:

...rovinou úhel v rozmezí 0 až 90 °. Do čelní stěny žlabu výše položené je zaústěna trubka pro přívod kapaliny pod ptetlakem minimálně 0,1 Mpa, jejíž dynamická viskozita nepřesáhne 2,0 . 103 m-1 . kg . 9-1 a při zhruba stejné viskozitě obou kapalin té, jejíž množství bude větší. Tím, že je konec trubky opatřen tryskou, dochází ke zvýšení výtokové rychlosti této kapaliny. Do tohoto proudu se v tšsné blízkosti trysky płivede trubkou...

Zařízení k míchání a směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253130

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nechleba Josef, Koza František

MPK: B01F 5/00

Značky: směšování, tekutin, míchaní, zařízení

Text:

...média v prostoru kuželových prstenců pohybující se v rozmezí 2 až 16 m/s a pro rychlost pomocného média až do kr 1 ~ tícké rychlosti zvuku V daném prostředí. Počet kuželových prstenců se pohybuje podle technologické bilance kolem 2 až 12 kusů.Zařízení pro mícháni a směšováni tekutín je výhodné zejména pro tlumicí účinky zvukových vln v prostoru miseni, dále vhodně distribuuje pomocnou tekutinu v malých průřezech a současně zužuje tlakový...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 237383

Dátum: 01.08.1987

Autori: Dolejš Václav, Hác Jaroslav

MPK: B01F 5/00

Značky: staticky, směšovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického směšovače šroubového, který sestává ze dvou šroubovitě uspořádaných plochých pásů s opačným směrem rotace a trubky nebo tyče, která je umístěna v ose pláště směšovače, přičemž vnitřní šroubovitý pás je pevně navinut na vnitřní trubce nebo tyči a vnější pás přiléhá k vnitřní stěně pláště. Vnitřní a vnější šroubovitě uspořádané ploché pásy jsou pevně spojeny. Je výhodné, aby pracovní prostory vymezené oběma šroubovitě...

Generátor aerosolu s řízeným směšováním plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243649

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vašina Pavel

MPK: B01F 5/00

Značky: řízeným, plynů, směšováním, generátor, aerosolů

Text:

...generátoru. Dále je možné dosáhnout disperzity aerosolu nedosažitelné jiným způsobem směšování.Na připojeněm výkresu je v řezu znázorněn příklad provedení qenerátoru podle vynälezu.Generátor seatává ze zdroje ł horké parovzdušné směsi, zdroje 3 chladného vzduchu a směšovací komory Q. ve směšovací komoře g je na přívodní trubce A upevněna hubice Q s otvory §, jejichž otevření lze měnit posuvem regulačního prstence §. Regulační prstenec Ě je...

Zařízení pro výrobu desek na bázi sádry

Načítavanie...

Číslo patentu: 236759

Dátum: 15.02.1987

Autori: Delcoigne Adrien, Lanneau Jacques

MPK: B01F 5/00

Značky: zařízení, výrobu, desek, sádry, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu desek na bázi sádry, z práškové sádry a vody jako výchozích surovin, které je tvořeno míchacím zařízením, opatřeným míchacím elementem, soustavami pro přivádění práškové sádry a vody do míchacího zařízení v předem určených množstvích, a soustavou pro odlévání a formování tekuté směsi na pohyblivou licí plochu, vyznačující se tím, že míchací zařízení (M) tvořené pláštěm (6) má ve své dolní části zužující se konec (52), který...

Zařízení na výrobu dvousložkové pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236077

Dátum: 01.12.1986

Autori: Zahrádka Vratislav, Nešleha Karel

MPK: B01F 5/00

Značky: výrobu, zařízení, pěny, dvousložkové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu dvousložkové pěny se skládá z první rozprašovací komory, spojené s pěnotvorným válcem, ukončeným výstupní trubkou, do které je zaústěna druhá rozprašovací komora, přičemž obě rozprašovací komory jsou opatřeny víčky s regulačními jehlami, přívodní kohouty pro zpěňovadlo a stabilizační složku jsou propojeny společnou pákou, zatímco pro přívod stlačeného vzduchu do první rozprašovací komory je samostatný ventil a přívody...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229231

Dátum: 01.03.1986

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01F 5/00, C02F 1/72, B01F 3/04...

Značky: zařízení, plynů, kapalin, směšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na směšování kapalin a plynů a řeší konstrukční uspořádání a provedení jednotlivých částí průtokového směšovače. Podstata spočívá v tom, že střední díl vytvořený z válce, kuželovitého rozšíření a trubky s přírubou je válcem nasunut na válcové zakončení vstupního dílu a trubkou na výstupní trubku výstupní části opatřenou připojovací přírubou a šikmo uloženými. podélně tvarovanými přepážkami na vnitřním povrchu, přičemž...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229230

Dátum: 01.03.1986

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01F 5/00, C02F 1/72, B01F 3/04...

Značky: kapalin, plynů, zařízení, směšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke směšovaní kapalin a plynů a řeší konstrukční uspořádání a provedení jednotlivých částí průtokového směšovače. Podstata spočívá v tom, že válec (3) středního dílu s přívodem (9) opatřený přírubou (10) a vestavbou tvořenou dvěma protilehlými komolými kužely (4, 5) uchycenými základnami na jeho vnitřním povrchu je jedním koncem nasunut na válcové části (1) vstupního dílu opatřené redukcí (2) a druhým koncem na trubce...