B01D 21/02

Spôsob a zariadenie na čírenie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17770

Dátum: 28.10.2011

Autori: Gendrot Pascal, Capeau Patrice, Lopez Michel

MPK: B01D 21/01, B01D 21/28, B01D 21/02...

Značky: spôsob, zariadenie, čírenie

Text:

...rýchlosťou g do komory pod prívodmi prúdu, v uvedenej komore.0033 Vo vyššie uvedenej definícii je hodnota V 55 samozrejme hodnota objemu, napríklad vyjadrená v m 3.-3 0034 Komorou sa rozumie nádoba alebo reaktor s daným uzavretým objemom zahrnujúci vstup pre tok a výstup pre tok po spracovaní v obmedzenejšom priereze ako reaktor.0035 Komorou je teda komora na prechod toku pod tlakom.0036 Hodnota v V/20 alebo v 5 V predstavuje hodnotu,...

Spôsob oddelenia kvapalnej časti a tuhej látky v suspenzii kalu a zariadenie na vykonávanie takéhoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17766

Dátum: 28.10.2011

Autori: Gendrot Pascal, Capeau Patrice, Lopez Michel

MPK: B01D 21/02, B01D 21/01, B01D 21/28...

Značky: spôsobu, oddelenia, částí, takéhoto, kvapalnej, vykonávanie, spôsob, zariadenie, látky, suspenzií, tuhej

Text:

...do suspenzie alebo predchádzanie usadzovaniu najtažších častíc, ktoré sú napriek tomu schopne stúpať v reaktore a odchádzať v hornej časti spolu s najjemnejšími časticami.0034 Zóna pre rastúce lôžko zahrnujúce, pre množstvá hmotnosti približne 1 plynu, 0,1 vody a 0,01 tuhej látky, V tejto zóne je možné veľmi silné miešanie vďaka prívodu vzduchu odporúčanej kvality (rýchlosť toku a tlak).0035 Dekompresná zóna, regulcvaná napríklad...

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286257

Dátum: 14.05.2008

Autor: Drda Milan

MPK: B01D 21/02, B01D 21/24, C02F 3/30...

Značky: odpadových, spôsobu, biologického, vykonávanie, čistenia, spôsob, zariadenie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd je založený na tom, že v priebehu čistiaceho procesu je separovaná voda v určených intervaloch odčerpávaná z procesu separácie a sedimentácia je narušená jej intenzívnym miešaním, potom sedimentácia pokračuje. Zariadenie je na tento účel vybavené zdrojom (17) na intenzívne miešanie usporiadaným v usadzovacej nádrži (6) a čerpadlom (25) na zníženie hladiny (19) v nádrži (1) pred narušením sedimentácie.

Maloobjemové zariadenie na odstraňovanie sedimentovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4968

Dátum: 07.01.2008

Autori: Krcho Imrich, Lievaj Juraj

MPK: C12G 1/00, B01D 21/02

Značky: maloobjemové, zariadenie, odstraňovanie, sedimentovaného

Text:

...oxidácíi vína.Maloobjemové sedirnentačnokvasné zariadenie je tvorené telesom pozostávajúcim z homej valcovitej časti a spodnej kónicky zúženej časti, pričom spodná kónicky zúžená časť je ukončená kalovým zberačom s výpustným uzáverom, homá valcovitá časť je vzduchotesne prikrytá pokloporn, vo vnútri hornej valcovitej časti telesa je umiestnený vzduchotesniaci plavák, ktorý je vybavený po obvode elastickým tesnením priliehajúcim na jeho...

Spôsob a zariadenie na zahustenie kalov obsiahnutých v odpadových vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8004

Dátum: 03.11.2006

Autor: Kopmeier Achim

MPK: B01D 21/24, B01D 21/02, B01D 21/01...

Značky: spôsob, odpadových, zahustenie, kalov, vodách, zariadenie, obsiahnutých

Text:

...bezprostredne vo vstupnom otvore relatívne silný rádius a radiálne3 vonkajšia časť tohto oblúkovitého pohybu relatívne vysoký rádius. Túto skutočnosť je možné využiť, aby sa vprepadovej rúre cielene nastavilo nehomogénne rozdelenie hustoty kalov vodpadovej vode, tak aby odpadová voda s kalmi vyššej hustoty a/alebo veľkosti bola vnášaná do vnútorného oblúku a tam sa na základe tam platiacich vyšších hodnôt zrýchlenia kalovć častice...

Zariadenie na odber kalu z dna nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3459

Dátum: 04.03.2003

Autori: Boráň Jaroslav, Gabriel Petr, Tobeš Zdeněk

MPK: B01D 21/24, B01D 21/02, C02F 1/38...

Značky: zariadenie, nádrží, odber

Text:

...4 tak, že ich vyústenie je pod úrovňou hladiny 2 nádrže 3, pričom ich počet a rozmiestnenie je premenlivé a závislé najmä na rozmeroch vyprázdneného kalového priestoru 5 pri dne 31. nádrže 3. Ukončenie nasávacích nadstavcov 4 nad dnom 31 nádrže 3 je závislé na predpokladanej koncentrácii kalu,jeho mernej hustote a na úmysle použlvateľa zariadenia.V žľabe lje výhodne pri jednej zo stien 32 nádrže 3 vytvorený nasávací priestor 102 napríklad...

Lamelový dekantér a postup jeho vyčistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4324

Dátum: 08.01.2003

Autor: Boulant Alain

MPK: B01D 21/02

Značky: dekantér, postup, lamelový, vyčistenia

Text:

...pevných kolíkov stien rezervoáru so spodnými stenami trubicových prvkov vytvára bodové kĺbové prepojenie,ktoré umožňuje výrazné zníženie trení vytvárajúcich sa behom otáčania doštičiek, činm sa umožní maximálne odľahčenie štruktúry umožňujúce poháňanie doštičiek, a tak, konečne,zhotovenie jednoducho ovládateľného a relatívne lacnéhoNižšie sú uvedené ďalšie vlastnosti dekantéru podľa- dekantér podľa súčasného vynálezu je...

Malokapacitné biologické čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282315

Dátum: 19.11.2001

Autori: Koch Reinhard, Peukert Volkmar

MPK: C02F 3/12, C02F 3/30, B01D 21/02...

Značky: biologické, čistiace, zariadenie, malokapacitné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z nádrže (1) na predbežné čistenie vody a ukladanie kalu, ktorá je vybavená prívodom (6) odpadovej vody a za ktorou je zaradený biologický stupeň (2) s biológiou oživeného kalu/biológiou vrstiev a odpojiteľným zavzdušňovacím zariadením (4), ktorý je sčasti vyplnený mikroorganizmami oživiteľnými kultivačnými telieskami (5) s povrchom najmenej 800 m2 na m3 sypného objemu, v ktorom je na zadržiavanie kultivačných teliesok (5)...

Kontinuálny odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1587

Dátum: 10.09.1997

Autori: Slánský Tomáš, Kaliba Daniel

MPK: B01D 21/02

Značky: odlučovač, látok, kontinuálny, ropných

Text:

...zbernej komory.Objasnenie gpgázkov na výkresochNa obrázku je príklad konkrétneho uskutočnenia kontinuál neho odlučovača ropných látok v reze.Odlučovač je vytvorený nádržou l, do ktorej potrubím priteká kvapalina v smere šípky. Kvapalina sa dostáva cez koalescenčnü vložku § do priestoru, ktorý je zhora ohraničený vodorovnou priehradou A a vpredu v smere prúdenia hornou stenou g, pod ktorou sa kvapalina dostáva k odtokovému potrubiu. Pred týmto...

Přelivový žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 263917

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kupf Lubomír, Rybička Jiří, Kalouš Vratislav

MPK: C02F 3/00, C02F 1/00, B01D 21/02...

Značky: žľab, přelivový

Text:

...Distančními trubkami a otvory prochází šrouby a držaky jsou čepy vložený do průchozích otvorů s osazením.Přelivový žlab podle vynálezu má ve srovnání s dosud známymi žlaby větší tvarovou a ohybovou tuhost. Tato tuhost je zajištěná vytvořenním uzavřených profilů v rovině rov 2noběžné s povdélnou -osou a v r-ovině k ní kolmě. Uzavřené profily se vytváří vložením distannčních trubek do průchozích otvorů s osazením ve výztuhách tvarovatelné...

Separátor pro dělení plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263892

Dátum: 12.05.1989

Autor: Straka František

MPK: B01D 21/02

Značky: kondenzátu, plynového, separátor, dělení

Text:

...osu a pod spodní stranou nálevkoivé vestavby.Výhodou řešení je, že kuželov-ité usměrňovaci vestavby spolu s nálevkovou vestavbou usměrňují pád sedimentují-cích hrubých častlc tuhých podilů směrem ke dnu separační nádoby k vynášecímu podávači tuhých látek, přičemž tyto vestavby současně nebranl oddělov-änl těžkých dehtů a umožňují jejich přetékání do vnějšího prostoru separační nádoby, mimo kuželovi-té vestavby a jejich odváděnl pod...

Sběrný žlab dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 251420

Dátum: 16.07.1987

Autor: Miklenda Jiří

MPK: C02F 1/40, B01D 21/02

Značky: nádrže, dosazovací, sběrný, žľab

Text:

...sekce norné stěny251 42 | 1 je ve své dolní části opatřene nejménä jednou narážkou.Výhodou sběrného žlabu podle vynálezu je jeho jednoduchá konstrukceçumožňující sklopení sekce norné stěny a tím i odtok zadrženým plovoucím nečistotám najednou z celého povrchu dosazovací nádrže. Další jeho výhodou je, že proudění V dosazovací nádrži se po dobu odkalování nenarušuje změnou místa odtoku vody, nebo zvyšováním hladiny.Na přiloženém výkresu je...

Podélná nádrž proměnlivého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247504

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hřava Lubomír

MPK: B01D 21/02

Značky: proměnlivého, nádrž, podélná, průřezu

Text:

...ve směru průtoku se dosahuje záporného gradientu rychlosti v podélném směru. Vlivem klesající rychlosti ve směru proudění klesá spojitě hodnota Reynoldsova čísla, charakterizujícího druh proudění.Nádrž lze z tohoto hlediska považovat za otevřené koryto, pro něž platí, že laminární proudění je vyjádřeno Reynoldsovým číslem menším než 580. Pokud je podélná usazovací nádrž s proměnlivým průřezem navržena tak, aby skutečná doba zdržení byla...