Adam Valér

Spôsob prípravy zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262759

Dátum: 11.04.1989

Autori: Holčík Ján, Lichvár Milan, Kubečka Tomáš, Adam Valér, Galovič Elemír, Riška Miloslav, Sabadoš Július, Kukučka Ľubomír, Hyška Karel, Petro Pavol, Mašek Ján, Durmis Július

MPK: C07F 9/09, C07F 9/06

Značky: zmesí, triarylfosfátov, spôsob, přípravy

Text:

...hmot. dialkylfenolov, s P 0013 -v inólovom pomere POCl 3 k fenolickým látkam i 09 až 1,5 ,pri teplote 140 až ZUOWC. V druhom eitupni sa reakčný produkt nechá reagoval pri teplote 150 .až 200 °C a fenolom pri siiniáiinoiri mólov-oin pomere P 0015 k fenolitrkýni látlvam I 3 až 3,5, pričom nezrea,eovainé ľonoly sa po oddeleni recyklujii. Fenol .použitý v.~ druhom stupni môže byť fenolom ziskianým idestiláciou z-o zmesi po illłkyláilĺĺ.Tkázalo...

Spôsob prípravy bezfarebnej zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Galovič Elemír, Kukučka Ľubomír, Holčík Ján, Bencková Mária, Hyška Karel, Petro Pavol, Adam Valér, Mašek Ján, Riška Miloslav, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Durmis Július, Kubečka Tomáš

MPK: C07F 9/09, C07F 9/06

Značky: přípravy, bezfarebnej, triarylfosfátov, spôsob, zmesí

Text:

...tenolu a 20 0/0 hmot. dialkylfenolovl,nechá sa reagovat s P 0013 pri móiovom pomere P 0013 k fenoliokým látkam 120,9 .až 1,5 a pri teplote 150 x až 200 °C.V ďalšom stupni sa získaný produkt nechá reagovat s predestilovaným fenoiom »pri teplote 150 až 200 C a pri sumárnom mólovom pomere P 0013 k fenolickým látkám 1 3 až 3,5. Fenol predestilovaný na rektifikačnej kolóne už netreba stabilizovať .a netreba pridávať stabilizačné látky ani do...

Sposob arylalkylácie fenolu a/lebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257813

Dátum: 15.06.1988

Autori: Strečko Július, Schwarz František, Mikula Oldřich, Guba Gustáv, Kavala Miroslav, Adam Valér, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 33/24

Značky: fenolů, spôsob, arylalkylácie, alkylfenolu

Text:

...zvyšku z destilácie fenolu, tzv. fenolových smôl alebo teploty pri oddestilovávaní. Pre minimalizáciu jeho tvorby dehydratáciou dimetylfenylkarbinolu je zapotreby čo najvyššie vákuum pri destilácii fenolových smôl. Minimálna tvorba alfa-metylstyrénu je zapotreby ako z dôvodov úspor energie, tak aj výćažku kumylfenolov,lebo arylalkylácia fenolu alebo alkylfenolu prebieha s dimetylfenylkarbinolom selektívnejšie ako s alfa-metylstyrénom....

Sposob výroby alkénoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254005

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mikula Gustáv, Mondočko Jozef, Mitter Ladislav, Glevitzký Edmund, Adam Valér, Kráľ Bohumil

MPK: C07D 303/04

Značky: výroby, spôsob, alkénoxidov

Text:

...a pod., ktoré nerušia oxidačnú reakciu. Rýchlosť pridávania alkénu závisí od rýchlosti reakcie na príslušný halogénhydrín alebo sa pridáva alkén v prebytku. Elektrolytický článok pracuje v širokom rozmedzí teplôt a tlakov. Teplota je spravidla v rozmedzí 30 až 90 °C, tfak môže byt atmosférický 1 vyšší až do 2 MPa USA patq 3 288 692),resp. i nižší NSR pat. 1 768 443.Ako anódy sa používajú elektródy z grafitu, platiny, titantí pokrytého...

Nerozpustná anóda pre získavanie medi zo síranových elektrolytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246421

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adam Valér, Jureeek 1udovat, Kavala Miroslav, Jureeeková Emília

MPK: C25C 1/12

Značky: nerozpustná, síranových, anoda, elektrolytov, získavanie

Text:

...10 pre vyťahovanie anódy 1 z elektrolytu a vspodným hákom 7 opatreným sklopnou podložkou B z elektricky nevodivého materiálu na preruše 4vanie prívodu elektrického prúdu spodnýin hákom 7. K hornej časti anódy je pripevnený zásobník 2 medených okovín, ktorý je tvarovo prispôsobený tak, aby kyslík vzni-kajúci pri elektrolýze, mohol. účinne reagovat s náplňou 11 t. j. s medenými oxidmi v ňom umiestnenýimi, najmä s (kysličníkom medným a meďou....

Dezinfekčný prostriedok alebo dezinfekčný komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 238588

Dátum: 01.12.1987

Autori: Košalko Rudolf, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Adam Valér, Polievka Milan

MPK: A61L 2/16

Značky: dezinfekčný, komponent, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Dezinfekčný prostriedok alebo komponent na báze derivátov fenolov a/alebo odpovedajúcich fenolátov alkalických kovov a/alebo zemín pozostáva aspoň z jednej účinnéj látky zo skupiny kumylfenol, kumylfenolát alkalického kovu, kumylfenolát alkalickej zeminy, kumylfenolát amónný. Účinná látka je buď vo forme dispergovaného prášku, prípadne pár, zriedeného vodného a/alebo etanolického roztoku, obvykle v množstve 0,01 až 15 % hmot. /1 až 5%/...

Sposob výroby arylalkylačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251959

Dátum: 13.08.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Adam Valér, Jureček Ľudovít, Košalko Rudolf

MPK: C07C 33/22

Značky: spôsob, arylalkylačného, činidla, výroby

Text:

...na kontinuálnu arylalkyláciu, uskutočňovanú na fosfov rečnanovom katalyzátore na kremeline ako nosiči guľôčky o priemere 5 mm, s obsahom 22,6 hmot. fosforu a čísle kyslosti 298 mg KOH/g), V prúde dusíka pri teplote 160 °C a zaťažení katalyzátora 0,4 g.cm 3.Získava sa arylalkylát tohto zloženia v perc. hmot. acetofenón 46,2 dinietylfenylkarbino - 0,4 teno r. 4,6 a kumylfe» noly 32. Po oddelení kumvlfenolov cez kumylfenoláty sodné...

Sposob prípravy arylalkylačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251952

Dátum: 13.08.1987

Autori: Adam Valér, Macho Vendelín, Košalko Rudolf, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 33/22

Značky: činidla, přípravy, spôsob, arylalkylačného

Text:

...5 milimetrov, s obsahom 22,6 hmot. fostoru a čísla kyslosti 298 mg KOH/gL v prúde dusíka pri teplote 160 °C a zaťažení katalyzátora 0,4 g.cm 0.h 1. Získava sa arylalkylát tohto zloženia v 0/0 hmot. acetofenón 46,2 dimetylfenylkarbinol z 0,4.tenol 4,6 a kumylfenoly 32. Po oddelení kumylfenolov cez kumylfenoláty sodné oddestilovaitá acctoľenónova frakcie obsahuje 72 0/0 hmot. acotofonónu a zvyšok tvoria ,Ilvedené a ďalšie presnejšie...

Vzorovací zařízení tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245019

Dátum: 16.03.1987

Autori: Košalko Rudolf, Maciho Vendelan, Adam Valér, Pavlov Genadij Petrovie, Eernych Sergej Prokopevie, Abramova Galina Viktorovna

MPK: D03D 47/38

Značky: tkaniny, vzorovací, zařízení

Text:

...c oupenenemmm ycnmem Ha zcopuyc zmrenepxtawem 19, a 33 mm Toro, qmo mnpomummp 16 KnHemarnqecxcu cmaau c Kopnycom anrenepxamem 19, TO npnA noaopore xmrenepmarem 19 paóoqar unknown cJmBaeTca namnpormmampa 16 qepea TDYÓOHDOBOJI 38 s da 8. Iroóu sarmrs ncxozmoe noJroxtex-me, npn nonarze cnrHaJLa nepememaerca aonowxmx n panom xmrxocn uocrynaew 13 mnpommnnp 16, Kampaň, 3 03 cm ouepanb, Bosneücmnyer na Kopnyc murenepmarem 19, Iro npmaomr...

Sposob odstraňovania zlúčenín vápníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249457

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zikmund Miroslav Člen Korešpondent Sav, Adam Valér, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C01F 11/18, C01F 5/24

Značky: zlúčenín, vápnika, spôsob, odstraňovania

Text:

...amônnym, v celkovom množstvek 4 odpovedajúcom požadovanému stupňu vylúženia vápenatej zložky z praženca a/alebo oxidovej.resp. hydroxidovej suroviny a ostávajúci oxidu horečnatý a/alebo produkty jeho hydratácie, prípadne s nevylúženými komponentmi, sa od roztoku oddeli, napr. filtráclou, cdstreďovaním, spravidlaVýhodou spôsobu podľa tohto vynálezu je technická jednoduchosť nevyžadujúca si technicky príliš náročné zariadenie, nízky počet...

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 235382

Dátum: 15.02.1987

Autori: Macho Vendelín, Hudák Michal, Patušová Elena, Adam Valér, Papp Jozef, Rendko Tibor

MPK: C07D 301/19, C07D 303/04

Značky: zvýšenia, spôsob, olefínov, selektivity, epoxidácie, diénov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5 na alkénoxidy. Epoxidácia sa uskutočňuje kuménhydroperoxidom pri 60 až 150 °C (90 až 110° Celsia) za katalytického účinku homogénneho epoxidačného katalyzátora (Mo-naftenát) pri molárnom pomere olefín/kuménhydroperoxid = 1 až 10, prípadne tiež za prítomnosti zásad. Pre dosiahnutie vysokej selektivity je rozhodujúca prítomnosť aspoň jedného cyklického alkoholu C5 až...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Guba Gustáv, Schwarz František, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Masarovič František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kovaľ Ján, Hagara Anton, Bučko Miloš, Richter Ján, Tomčík Kazimír, Adam Valér, Kavala Miroslav, Jureček Ľudovít, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 49/08, C07C 39/00

Značky: spôsobu, produktov, výroby, spracovania, fenolů, vedľajších, zariadenie, komplexného, acetónu, spôsob, uskutočňovanie, tohto

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Spôsob jednostupňovej výroby N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfenamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225046

Dátum: 15.02.1986

Autori: Holčík Ján, Mašek Ján, Adam Valér, Riška Miloslav, Sudek Vlastimil, Kačáni Stanislav, Mihály František

Značky: n-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu, jednostupňovej, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob jednostupňovej výroby N- cyklohexylbenztiazol-2-sulfenamidu vzorce reakciou surového 2-merkaptobenztiazolu, získaného vo forme produktu reakcie anilínu, sirouhlíka a síry, s cyklochexvlamínom s oxidačným činidlom, napríklad chlórnamom sodným alebo peroxidom vodíka, pri ktorom sa pracuje v nadbytku cyklohexylamínu v množstve 2,1 až 2,9 mólov na 1 mól 2-merkaptobenztiazolu a teplote 40 až 60 °C vyznačujúci sa tým, že sa reakcia surového...