Spôsob predikcie reakcie na liečbu inhibítorom dimerizácie HER

Číslo patentu: E 9020

Dátum: 24.05.2006

Autori: Strauss Andreas, Moecks Joachim, Zugmaier Gerhard

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob predikcie reakcie na liečbu inhibítorom dimerizácie HER Opis0001 Vynález sa týka spôsobu predikcie reakcie na liečbu inhibítorom dimerizácie HER u pacienta, ktorý zahŕňa kroky vyhodnotenia markerového proteínu kódovaného markerovým génom pre transformačný rastový faktor alfa alebo kombinácie markerového proteínu kódovaného markerovým génom pre. transformačný faktor alfa a markerovými proteínmi kódovanými markerovými génmi vybranými zo skupiny,ktorú tvorí epidermálny rastový faktor, transformačný rastový faktor alfa a markerový gén pre HER 2 vbiologíckej vzorke od pacienta, kde biologická vzorka je krvné sérum, a predikciu reakcie na liečbu inhibítorom dimerizácie HER u pacientavyhodnotenim výsledkov z prvého kroku. Sú opísané ďalšie použitia a spôsoby.0002 Rodina humánneho receptora epidermálneho rastového faktora (ErbB alebo HER) obsahuje štyri členy (HER 1-4), ktoré sú prostredníctvom aktivácie zložitej signálnej kaskády dôležitými mediátormi bunkového rastu, prežitia a diferenciácie. Prinajmenšom 11 rôznych génových produktov zo superrodiny epidermálneho rastového faktora (EGF) sa viaže na tri ztýchto receptorov, EGFR (tiež nazývaný ErbB 1 alebo HER 1), HER 3 (ErbB 3) a HER 4 (ErbB 4). Aj keď nebol identifikovaný žiadny ligand, ktorý viaže a aktivuje HER 2 (ErbB 2 alebo neu), prevažne sa predpokladá, že HER 2 je koreceptor, ktorý pôsobí v súhre s ďalšími HER receptormi na amplifikáciu a v niektorých prípadoch íniciuje signalizáciu receptora a ligandu. Na ich aktivitu je potrebná dimerizácia s rovnakým typom receptora (homodimerizácia) alebo ďalším členom HER rodiny (heterodimerizácia). HER 2 je výhodný dímerizačný partner pre ďalšie členy rodiny HER. Úloha rodiny HER v mnohých typoch epitelových nádorov je dobre doložená a viedla na racionálny vývoj novýchprotirakovinových činidiel namierených špecificky proti HER receptorom.Rekombinantná humanizovaná anti-HER 2 monoklonálna protilátka (mAb) trastuzumab je štandardnou starostlivosťou u pacientov s HER 2-pozitívnym metastázujúcim karcinómom prsníka (MBC). Predpokladom na liečbu trastuzumabom je nadmerná expresia/amplifikácia HER 2 proteínu/génu, ktorá sa vyskytuje v 20-30 prípadov karcinómu prsníka.0003 Pertuzumab (Omnitargm skôr 2 C 4) je prvé z novej triedy činidíel známych ako inhibítory dimerizácie HER (HDl). Pertuzumab sa viaže na HER 2 vjeho dimerizačnej doméne, a tým inhibuje jeho schopnosť tvoriť účinné dimérne komplexy receptora, a tak blokuje následnú signálnu kaskádu, ktorá nakoniec vedie na bunkový rast a delenie. Pertuzumab je úplne humanizovaná rekombinantná monoklonálna protilátka namierená proti extracelulárnej doméne HER 2. Väzba pertuzumabu na HER 2 na humánnych epitelových bunkách zabráni HER 2 tvoriť komplexy sdaIšími členmi rodiny HER (vrátane EGFR, HER 3, HER 4), a pravdepodobne tiež HER 2 homodimerizáciu. Blokádou tvorby komplexov pertuzumab zabráni účinkom stimulujúcím rast a signálom na prežitie buniek, ktoré sú aktivované Iigandmi HER 1,~HER 3 a HER 4 (napríklad EGF, TGFa, amfiregulín a heregulíny). Ďalšie názvy pre pertuzumab sú 2 C 4 alebo OmnitargTM. Pertuzumab je úplne humanizovaná rekombinantná monoklonálna protilátka založená na sekvenciách konzervatívneho úseku humánneho lgG 1(k). Štruktúra pertuzumabu sa skladá z dvoch ťažkých reťazcov (449 zvyškov) a dvoch ľahkých reťazcov (214 zvyškov). V porovnaní strastuzumabom (Herceptín®) má pertuzumab 12 odlišných aminokyselín v ľahkom reťazci a 29 odlišných aminokyselín v ťažkom reťazci lgG 1. 0004 Derynck, R., et al., opisujú štruktúru a expresiu prekurzora transformačného rastového faktora alfa v E. coli, ktorý je secernovaný mnohými humánnymi nádormi a ktorý môže indukovať reverzibilnú transformáciu netransformovanej bunkovej línie. 0005 WO 2004/092353 a W 0 2004/091384 prezentujú nálezy, že, tvorba heterodimérov Her 2 sdalšími receptormi by mala byť spojená s účinnosťou alebo vhodnosťou pertuzumabu.0006 Zabrecky, J.R. et al., J. Biol. Chem. 266 (1991), 1716-1720, opisujú, že uvoľnenie extracelulárnej domény Her 2 môže mať implikácie vonkogenézii a jej detekcia by mohla byť užítočná na diagnózu rakoviny. Colomer, R. et al., Clin.Cancer Res. 6 (2000), 2356-2362, opisujú cirkulujúcu Her 2 extracelulárnu doménu arezistenciu na chemoterapiu pre pokročilý karcinóm prsníka. Prognostické a prediktívne hodnoty extracelulárnej domény Her 2 sú zhodnotené Hait, W.N., Clin. Cancer Res. 7 (2001), 2601-2604.0007 Dokument US 2004/106161 opisuje identifikáciu nádorov podľa citlivosti na liečbu anti-Her 2 protilátkami detekciou prítomnosti HER 2/HER 3 a/alebo HER 2/HER 1 proteínového komplexu alebo HER 2 fosforylácie vo vzorke nádorových buniek. Pacienti trpiaci nádorom, ktorý obsahuje HER 2/HER 1 a/alebo HER 2/HER 3 heterodiméry a/alebo HER 2 fosforyláciu sú liečení anti-HER 2 protilátkami, ako je napríklad rhuMAb 2 C 4.0008 WO 20005/047534 poskytuje kompozície, spôsoby a použitie pre predikciu,diagnózu, prognózu, prevenciu a liečbu malignej neoplázie a najmä karcinómu prsníka. Sú opísané gény, ktoré sú vprsnom tkanive pacientok skarcinómom prsníka exprimované odlišne oproti tkanive zdravých osôb.0009 WO 2004/091384 sa týka skupiny biomarkerov vo vzorcoch od pacientov obsahujúcich diméry ErbB bunkových povrchových membránových receptorov. 0010 Panica, L., set al., Int. J. Cancer 65 (1996), 51-56, opisujú diferenciálnu imunohistochemickú detekciu transformačného rastového faktora alfa, amfiregulínu a0011 Stále sú potrebné ďalšie spôsoby na stanovenie progresie ochorenia pre pacienta s rakovinou liečeného inhibítorom dimerizácie HER.0012 V uskutočnení vynálezu je teda poskytnutý spôsob predikcie reakcie na liečbu inhibítorom dimerizácie HER pacienta, ktorý zahŕňa krokya) vyhodnotenie v biologickej vzorke od pacienta, pričom biologická vzorka je krvné sérum, hladiny expresie- markerového proteínu kódovaného markerovým génom pre transformačnýrastový faktor alfa alebo- kombinácia markerových proteínov kódovaných markerovými génmi, kde sa íkombinácia markerových proteínov kódovaných markerovými génmi skladá- markerovým génom pre transformačný rastový faktor alfa a HER 2,- markerovým génom pre transformačný rastový faktor alfa a epidermálny rastový faktor,- markerovým génom pre amfiregulín a pre transformačný rastový faktor alfa- markerovým génom pre transformačný rastový faktor alfa, epidermálny rastový faktor a HER 2,- markerovým génom pre amfiregulín, epidermálny rastový faktor a transformačný rastový faktor alfa,- markerovým génom pre amfiregulín, transformačný rastový faktor alfa a HER 2,- markerovým génom pre epidermálny rastový faktor, transformačný rastový faktor alfa a HER 2,- markerovým génom pre amfiregulín, epidermálny rastový faktor,transfomačný rastový faktor alfa a HER 2. ab) predikcia reakcie na liečbu inhibítorom dimerizácie HER pre pacienta0013 Vdalšom uskutočnení vynálezu je protilátka, ktorá sa špecificky viaže na markerový proteín transformačnému rastovému faktoru alfa použitá na predikciu reakcie na liečbu protilátkou 2 C 4 pre pacienta.0014 Jednotné číslo použité v tomto texte sa týka jedného alebo viac ako jedného(to je aspoň jedného) gramatického objektu. Napríklad prvok znamená jeden prvok alebo viac ako jeden prvok.0015 Termín biologická vzorka všeobecne znamená ktorúkoľvek biologickú vzorku získanú od jedinca, telesnú tekutinu, bunkovú líniu, tkanivovú kultúru alebo iný zdroj. Telesné tekutiny sú napríklad lymfa, sérum, plazma, moč, semeno,synoviálna tekutina a spinálna tekutina. Spôsoby získania tkanivových biopsií a telesných tekutín od cicavcov sú v odbore dobre známe. Ked je termín vzorka použitý samotný, stále to znamená, že vzorka je biologická vzorka, to je termíny

MPK / Značky

MPK: G01N 33/574, C12Q 1/68

Značky: predikcie, dimerizácie, spôsob, reakcie, liečbu, inhibítorom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/98-e9020-sposob-predikcie-reakcie-na-liecbu-inhibitorom-dimerizacie-her.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob predikcie reakcie na liečbu inhibítorom dimerizácie HER</a>

Podobne patenty