Autoimunitné poruchy a poruchy NADPH oxidázy

Číslo patentu: E 4521

Dátum: 13.05.2003

Autori: Olofsson Peter, Holmdahl Rikard

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobov a materiálov používaných na diagnostiku a liečbu autoimunitných porúch. Vynález sa konkrétne týka metód a materiálov používaných pri diagnostika artritických stavov, ktoré sú sprevádzané nedostatočnosťou NADPH oxídázy, metód a materiálov používaných na liečbu, prevenciu alebo oneskorovanie nástupu artritických stavov, ktoré sú sprevádzané nedostatočnosťou NADPH oxídázy, ametód astavov používaných pri identifikácii agonistov aantagonistov aktivity NADPH oxidázy.Autoimunitné poruchy sú stavy, pri ktorých imunitný systém cicavca začne reagovať proti svojim vlastným tkanivám. Medzi také poruchy patrí (ale nielen) artritída (napr. reumatoidná artritída (RA, roztrúsená skleróza, lupus, autoimunitná uveitída, diabetes typu I, bronchiálna astma. septická artritída vyvolaná stafylokokmi alebo streptokokmi a kardiovaskulárna choroba zahŕñajúca vaskulitídu.RA je chronická zápalová choroba, ktorá sa vyskytuje u približne 1 - 2 populácie. RA primárne postihuje periférne kĺby, kde zápalová synovitída vedie kdeštrukcii chrupavky, erózii kosti a nakoniec kdeformitám kĺbov a strate funkcie kĺbov. RA je zložitá choroba vtom, že vo vnímavosti voči RA sú zapojené environmentálne faktory ako aj viaceré Chromozómové oblasti. Medzi induktory artritídy vo zvieracích modeloch patria adjuvans, kolagén (napr. kolagén typu ll)(artritída indukovaná kolagénom (CIA, hexadekán (artritída indukovaná hexadekánom (HIA, olej (napr. Freundovo neúplné adjuvans), skvalén (artritída indukovaná skvalénom (SIA) a pristán (artritída indukovaná pristánom (P|A. Medzi Chromozómové oblasti, o ktorých je známe, že sú spojené s rozvojom RA, patrí velká histokompatibilitná komplexná oblasť. Okrem toho je známe, že rôzne genómové oblasti riadia rôzne fázy choroby, napríklad nástup, závažnosť počas fázy akútnehonástupu a závažnost deštrukcie vo fáze chronickej recidivy.Vynález poskytuje metódy a materiály týkajúce sa diagnostikovania a liečby autoimunitných porúch. ako je artritída (napr. RA), roztrúsená skleróza, iupus,autoimunitná uveitída, diabetes typu l, bronchiálna astma, septická artritída indukovaná stafyiokokmi alebo streptokokmi a kardiovaskulárna choroba zahŕňajúca vaskulitídu. Vynález napriklad poskytuje metódy a materiály používané pri diagnostike autoimunitných porúch, ktoré sú sprevádzané nedostatočnosťou NADPH oxidázy, metód a materiálov používaných na liečbu, prevenciu a/alebo oneskorovanie nástupu autoimunitných porúch, ktoré sú sprevádzané nedostatočnosťou NADPH oxidázy, a metód a stavov používaných pri identifikácii agonistov a antagonistov aktivity NADPH oxidázy. Medzi autoimunitné poruchy, ktoré sú sprevádzané nedostatočnosťou NADPH oxidázy, patri (ale nielen) artritída (napr. RA), roztrúsená skleróza, lupus, autoimunitná uveitída, diabetes typu l, bronchiálna astma, septická artritída vyvolaná stafyiokokmi alebo streptokokmi a kardiovaskulárna choroba zahŕňajúca stavy vaskulitídy, ktoré koexistujú s nedostatočnosťou aktivity NADPH oxidázy alebo sú ňou spôsobené. Na účely tohto vynálezu pojem artritída sprevádzaná nedostatočnosťou NADPH oxidázy (v skratke ASNNO) označuje akýkoľvek artritický stav, ktorý koexistuje s deficienciou aktivity NADPH oxidázy alebo je ňou spôsobený. Takou nedostatočnosťou môže byť úplný nedostatok aktivity NADPH oxidázy alebo čiastočné zníženie aktivity NADPH oxidázy. Napriklad cicavec môže mať ASNNO, keď má tento cicavec artritidu ako aj bunky, ktoré vykazujú aktivitu NADPH oxidázy v miere nižšej, ako vykazujú zdravé cicavce rovnakého druhu. Podobne môže mať cicavec roztrúsenú sklerózu sprevádzanú nedostatočnosťou NADPH oxidázy, keď má tento cicavec roztrúsenú sklerózu ako aj bunky, ktoré vykazujú aktivitu NADPH oxidázy v miere nižšej, akovykazujú zdravé cicavce rovnakého druhu.Treba poznamenať, že tu opisané metódy a materiály na diagnostiku a liečbu ASNNO možno použit na diagnostiku a liečbu aj iných autoimunitných porúch, ktoré sú sprevádzané nedostatočnosťou NADPH oxidázy. Tu opisané metódy a materiály možno napriklad použit na diagnostiku a liečbu stavov roztrúsenej sklerózy, ktoré súsprevádzané nedostatočnosťou NADPH oxidázy. V tomto ohľade je experimentálnaalergická (autoimunitná) encefalomyelitída (EAE) užitočným modelom pre roztrúsenúDiagnostikovanie pacientov sautoimunitnou poruchou sprevádzanou nedostatočnosťou NADPH oxidázy (napr. ASNNO) môže pomôcť klinikom určiť pre týchto pacientov vhodnú liečbu. Napriklad klinik, ktorý diagnostikuje upacienta ASNNO, môže tohto pacienta liečiť medíkáciou, ktorá zlepšuje pacientov stav artritídy aj nedostatočnosti NADPH oxidázy. Vniektorých prípadoch možno použiť jedinú medikáciu na zlepšenie úrovne aktivity NADPH upacienta tak, že sa upacienta znížia alebo potlačia symptómy artritídy. Liečba pacienta sASNNO moduláciou aktivity NADPH oxidázy môže teda zlepšiť zdravotný stav a kvalitu života daného pacienta napríklad znížením symptómov alebo závažnosti symptómov spojených s artritídou alebo oneskorením nástupu artritídy.Okrem toho identitikovaníe agonistov a antagonistov aktivity NADPH oxidázy môže pomôcť klinikom aj pacientom. Tu opísané metódy a materiály možno napríklad použiť na identitikovanie prostriedkov, ktoré zvyšujú aktivitu NADPH oxidázy tak, že pacienta s autoimunitnou poruchou sprevádzanou nedostatočnosťou NADPH oxidázy (napr. ASNNO) možno úspešne liečiť.vynález je založený na zistení, že artritída môže byť spojená alebo spôsobená zníženou úrovňou aktivity NADPH oxidázy. Napríklad rozvoj symptómov ťažkej artritídy vo zvieracom modeli artritídy môže aspoň čiastočne závisieť od prítomnosti nízkej aktivity NADPH oxidázy. vynález vychádza aj zo zistenia, že znížená úroveň aktivity NADPH oxidázy zodpovedná za vnímavosť na artritídu môže byť spôsobená sekvenčnými variáciami (napr. zmutovanými fosforylačnými miestami) v polypeptidovej zložke (napr. polypeptid P 47 PHOX) enzýmu NADPH oxidázy cicavca. Okrem toho vynález vychádza aj zo zistenia, že cicavce náchylné na rozvoj artritídy možno chrániť tým, že sa u týchto cicavcov zabezpečia normálne úrovne aktivity NADPH oxidázy. Napríklad zvieraci model náchylný na rozvoj symptómov ťažkej artritídy možno zachrániť tým, že sa zvieraťu zabezpečí plne funkčná dráha NADPH oxidázy.vynález vo všeobecnosti uvádza spôsob hodnotenia vnímavosti cicavca narozvoj autoimunitnej poruchy (napr. artritídy alebo roztrúsenej sklerózy), pričom tentospôsob zahŕňa (a) zabezpečenie vzorky krvi alebo synoviálnej tekutiny zcicavca obsahujúcej bunku (b) určenie úrovne aktivity NADPH oxidázy bunky po kontaktovaní bunky s aktivátorom NADPH oxidázy (c) určenie, či je úroveň menšia ako kontrolná úroveň aktivity NADPH oxidázy, pričom kontrolná úroveň je priemerným množstvom aktivity NADPH oxidázy kontrolných buniek zpopulácie cicavcov bez autoimunitnej poruchy (napr. neartritických cicavcov) a pričom cicavce bez autoimunitnej poruchy sú toho istého druhu ako daný cicavec a (d) identifikovanie cicavca ako vnimavého na rozvoj autoimunitnej poruchy, keď je úroveň nižšia ako kontrolná úroveň. Aktivátorom NADPH oxidázy môže byť norfloxacin, kyselina fosfatidová, diacylglycerol, kyselina arachidónová,forbolmyristátacetát, Iyzofosfatidylcholin, fMLP, pristán, fytol, oktán, dekán, undekán,dodekán, tridekán, tetradekán, hexadekán, hexadecén, heptadekán, octadekán,galektin 1 alebo galektin 3. Úroveň aktivity NADPH oxidázy možno určiť meraním superoxidov alebo reaktívnych kyslikových častíc. Populácia môže obsahovať najmenej 10 cicavcov. Krok (c) môže zahŕňať určenie, či je úroveň o 5 až 75 nižšia ako kontrolná úroveň, pričom krok (d) zahŕňa identifikovanie cicavca ako vnimavého na rozvoj autoimunitnej poruchy, keď je úroveň o 5 až 75 nižšia ako kontrolná úroveň. Krok (c) môže zahŕňať určenie, či je úroveň 025 až 55 nižšia ako kontrolná úroveň, pričom krok (d) zahŕňa identifikovanie cicavca ako vnimavého na rozvoj autoimunitnej poruchy, keď je úroveň 025 až 55 nižšia ako kontrolnáVynález uvádza aj spôsob hodnotenia vnímavosti cicavca na rozvoj autoimunitnej poruchy (napr. artritidy alebo roztrúsenej sklerózy), pričom tento spôsob zahŕňa (a) zabezpečenie vzorky krvi alebo synoviálnej tekutiny z cicavca (b) určenie úrovne zložky krvi alebo synoviálnej tekutiny, ktorá odráža aktivitu NADPH oxidázy (c) určenie, či je úroveň menšia ako kontrolná úroveň. pričom kontrolná úroveň je priemerným množstvom zložky v kontrolných vzorkách populácie cicavcov bez autoimunitnej poruchy (napr. neartritických cicavcov) apričom cicavce bez autoimunitnej poruchy sú toho istého druhu ako daný cicavec a (d) identifikovanie cicavca ako vnimavého na rozvoj autoimunitnej poruchy, ked je úroveň nižšia ako kontrolná úroveň. Zložkou, ktorá odráža aktivitu oxidázy NADHP, môže byt malóndialdehyd.

MPK / Značky

MPK: C12Q 1/26, A61P 37/00, G01N 33/50, C12Q 1/00, C12Q 1/68

Značky: poruchy, nadph, autoimunitné, oxidázy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/98-e4521-autoimunitne-poruchy-a-poruchy-nadph-oxidazy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Autoimunitné poruchy a poruchy NADPH oxidázy</a>

Podobne patenty