Za mokra lisované buničité a utieracie produkty s väčším CD pretiahnutím a nízkymi ťahovými pomermi vyrobené pomocou procesu krepovania materiálu s vysokým podieľom pevných častí

Číslo patentu: E 19900

Dátum: 12.04.2005

Autori: Edwards Steven, Mccullough Stephen

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Táto prihláška je založená na a nárokuje si prioritu predbežnej patentovej prihlášky Spojených Štátov sériového č. 60/562 025, podané 14. apríla 2004 (č. spisu zástupca 2636 GP-04-5). Táto prihláška je tiež čiastočne pokračovaním spoločne platnej patentovej prihlášky Spojených Štátov sériového č. 10/679 862 nazvanej Proces krepovania materiálu na výrobu absorpčného archu, podanej 6. októbra 2003, teraz patentu Spojených Štátov č. 7 399 378, ktorého priorita je nárokovaná. Ďalej si táto prihláška nárokuje výhodu dáta podania predbežnej US patentovej prihlášky sériového č. 60/416 666, podané 7. októbra 2002. Táto prihláška je zčasti zameraná na proces, kedy je sieťovina stláčaním zbavovaná vody, krepovaná na krepovací materiál a sušená, pričom spracovanie je riadené tak, aby produkovalo produktys veľkým CD natiahnutím a nízkymi ťahovými pomermi.0002 Spôsoby výroby papierových vreckoviek, utieracích produktov a podobne sú dobre známe, vrátane rôznych znakov, ako je Yankee sušenie,sušenie priechodom cez, krepovanie materiálom, krepovanie za sucha,krepovanie za mokra a tak ďalej. Konvenčné procesy Iisovania za mokra majú určité výhody oproti konvenčným procesom sušenia priechodom vzduchu,vrátane (1) nižších nákladov na energiu spojených s mechanickým odstraňovaním vody namiesto sušenia odparovaním pomocou horúceho vzduchu a (2) vyššej rýchlosti výroby, ktoré sa ľahšie dosahujú s procesmi,ktoré využívajú lisovanie za mokra na vytvorenie sieťoviny. Na druhú stranu spracovanie so sušením priechodom vzduchu bolo všeobecne prijaté pre nové kapitálové investície, hlavne na výrobu mäkkých, objemných buničitých a utieracích produktov prémiovej kvality.0003 Krepovanie materiálom bolo použité v spojení s papierenskými procesmi, ktoré obsahujú mechanické alebo stláčacie odvodňovanie papierovej sieťoviny ako prostriedok na ovplyvnenie vlastností produktu. Via. patenty Spojených Štátov č. 4 689119 a 4551 199, Weidon 4 849 054 a 4 834 838 Klowak a 6 287 426 Edwards a kol. Prevádzka procesov krepovania materiálom bola narušená náročnosťou efektívneho prenosu sieťoviny svysokou alebo strednou konzistenciou na sušič. Viď. tiež patent Spojených Štátov č. 6 350 349 Hermans a kol., ktorý zverejňuje prenos sieťoviny za mokra z rotačného prenosového povrchu na materiál. Ďalšie patenty súvisiace skrepovaním materiálom všeobecnejšie zahŕňajú nasledujúce 4834838 4 482 429 4 445 638 a také 4 440 597 Wells a kol.0004 V spojení s papierenskými procesmi bolo tiež formovanie materiálom použité ako prostriedok na dodanie textúry a objemu. Vtomto ohľade je zpatentu Spojených Štátov č. 6610173 Lindsay a kol. zrejmý spôsob odtlačenia na papierovú sieťovinu počas lisovania za mokra, ktoré vedie k asymetrickým výstupkom zodpovedajúcim deflekčným vedením deflekčného člena. Patent 173 uvádza, že transfer s rozdielom rýchlostí počas udalosti lisovania slúži k zlepšeniu formovania a odtláčania na sieťovinu pomocou deflekčného člena. U vyrobených buničitých sietovín sú reportované konkrétne sady fyzikálnych a geometrických vlastností, ako napríklad zhustená sieť so vzorom a opakované vzory výstupkov majúce asymetrické štruktúry. Formovanie sieťoviny za mokra pomocou textúrovaných materiálov, viď. tiež nasledujúce patenty Spojených Štátov 6 017417 a 5 672 248, oba Wendt a kol 5505 818 a 5510002 Hermans a kol a 4637 859 Trokhan. Použitie materiálov používaných na dodávanie textúry prevažne suchému archu, viď. patent Spojených Štátov č. 6 585 855 Drew a kol., a tiež zverejnený dokument Spojených Štátov č. US 2003/0000664 A 1.0005 Prechodom sušené, krepované produkty sú zverejnené v nasledujúcich patentoch patent Spojených Štátov č. 3 994 771 Morgan, Jr. a kol. patent Spojených Štátov č. 4 102 737 Morton a patent Spojených Štátov č. 4529 480 Trokhan. Procesy opísané vtýchto patentoch zahŕňajú, veľmivšeobecne, vytváranie sieťoviny na dierovanej podložke, tepelné predsušeniesieťoviny, aplikáciu sieťoviny na Yankee sušič pomocou štrbiny definovanej zčasti odtlačovacím materiálom, a krepovanie produktu zYankee sušiča. Obvykle je vyžadovaná relatívne priepustná sieťovina, čo sťažuje používanie recyklovanej papierenskej dávky na úrovni, ktorá môže byť požadovaná. Prenos na Yankee sušič je obvykle uskutočňovaný pri konzistenciách sieťoviny od cca 60 do cca 70 , aj keď v niektorých procesoch transfer prebieha pri ďaleko vyšších konzistenciách, niekedy až blížiacich sa vzduchom usušenému. 0006 Ako bolo poznamenané vyššie, prechodom sušené produkty majú tendenciu vykazovať lepší objem a mäkkosť avšak tepelné odvodňovanie pomocou horúceho vzduchu býva náročné na energiu. Prevádzky s Iisovaním za mokra, kedy sú sieťoviny mechanicky odvodňované, sú výhodné z hľadiska energií a sú ľahšie aplikované na papierenské dávky obsahujúce recyklované vlákna, ktoré majú tendenciu kvytváraniu sieťovín smenšou priepustnosťou než nepoužité vlákna. Mnoho vylepšení sa týka zväčšenia objemu a absorpcie stláčaním odvodňovaných produktov, ktoré sú obvykle odvodňované, sčasti,pomocou papierenskej plsti.0007 Navzdory pokrokom vtejto oblasti techniky skôr známe procesy Iisovania za mokra neprodukovali vysoko absorbujúce sieťoviny s výhodnými fyzikálnymi vlastnosťami, hlavne vyšším CD natiahnutím pri relatívne nízkych MD/CD ťahových pomeroch, ktoré sú vyhľadávané na použitie v prémiových buničitých a utieracích produktoch.0008 Podľa predkladaného vynálezu je absorpciu, objem a natiahnutie za mokra Iisovanej sieťoviny možné výrazne zlepšiť krepovaním sieťoviny materiálom za mokra a preusporiadaním vlákien na krepovacom materiáli,pričom je zachovaná vysoká rýchlosť, tepelná účinnosť a tolerancia k papierenským dávkam s recyklovanými vláknami konvenčných procesov s Iisovaním za mokra.0009 Podla prvého aspektu vynálezu je teda navrhovaný absorpčný arch zcelulózových vlákien, obsahujúci zmes vlákien ztvrdého dreva a vlákienz mäkkého dreva, usporiadaných vretikule, majúci (i) niekoľko hrebeňovitých,vláknami obohatených regiónov s relatívne vysokou miestnou plošnou hmotnosťou prepojených pomocou (ii) niekoľkých spojovacích regiónov s nižšou miestnou plošnou hmotnosťou. Orientácia vlákien v spojovacích regiónoch je predovšetkým pozdĺž smeru vedúceho medzi ním spojovanými hrebeňovitými regiónmi. Reiatívna plošná hmotnosť, stupeň vytvorenia hrebeňov, pomer tvrdého dreva kmäkkému drevu, rozloženie dĺžky vlákien,orientácia vlákien a geometria retikula sú riadené tak, aby arch vykazoval percento CD natiahnutia aspoň 2,75 krát pomer natiahnutia archu za sucha. Vjednom výhodnom uskutočnení arch vykazuje objem dutín aspoň cca 5 g/g,CD natiahnutie aspoň cca 5 percent a ťahový pomer MD/CD menší než cca 1,75. V ďalšom výhodnom uskutočnení je ťahový pomer MD/CD menší než cca 1,5. V ďalšom výhodnom uskutočnení má arch absorpciu aspoň cca 5 g/g, CD natiahnutie aspoň cca 10 percent a ťahový pomer MD/CD menší než cca 2,5. V ešte ďalšom výhodnom uskutočnení arch vykazuje absorpciu aspoň 5 g/g CD natiahnutie aspoň cca 15 percent a ťahový pomer MD/CD menší než cca 3,5. CD natiahnutie aspoň cca 20 percent a ťahový pomer MD/CD menší než cca 5 sú považované za dosiahnuteľné podľa predkladaného vynálezu.0010 Ako bude zrejmé zdát, ktoré nasledujú, percento CD natiahnutia aspoň cca 3, 3,25 alebo 3,5 krát ťahový pomer za sucha sú ľahko dosahované podľa predkladaného vynálezu.0011 Všeobecne sú percentá CD natiahnutia aspoň cca 4 krát ťahový pomer za sucha od cca 0,4 do cca 4 typické u produktov podľa vynálezu. Produkty majú svýhodou CD natiahnutie aspoň cca 5 nebo 6. Vniektorých prípadoch je výhodné CD natiahnutie aspoň cca 8 alebo aspoň cca 10.0012 Produkty podľa vynálezu majú obvykle objem dutín aspoň cca 5 alebo 6 g/g. Objemy dutín aspoň 7 g/g, 8 g/g, 9 g/g alebo 10 g/g sú podobne typické.0013 Inovatívny arch môže pozostávať predovšetkým (z viac než 50 ) zvlákien tvrdého dreva alebo vlákien mäkkého dreva. Arch obvykle obsahuje zmes týchto dvoch vlákien.

MPK / Značky

MPK: D21H 11/20, D21F 11/02, B31F 1/12

Značky: částí, procesu, produkty, pevných, pomocou, krepovania, ťahovými, buničité, väčším, nízkými, pretiahnutím, mokra, pomermi, utieracie, vysokým, podielom, materiálů, vyrobené, lisované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/98-e19900-za-mokra-lisovane-bunicite-a-utieracie-produkty-s-vacsim-cd-pretiahnutim-a-nizkymi-tahovymi-pomermi-vyrobene-pomocou-procesu-krepovania-materialu-s-vysokym-podielom-pevnych-casti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Za mokra lisované buničité a utieracie produkty s väčším CD pretiahnutím a nízkymi ťahovými pomermi vyrobené pomocou procesu krepovania materiálu s vysokým podieľom pevných častí</a>

Podobne patenty