Účinné monobaktámové antibiotiká

Číslo patentu: E 10593

Dátum: 07.12.2006

Autori: Desarbre Eric, Roussel Patrick, Gaucher Bérangére, Page Malcolm

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oblast techniky Vynález sa týka farmaceutických kompozíc a spôsobov na liečbu infekcií spôsobenýchB-laktámové antibiotika sú široko využívané na liečbu bakteriálnych infekcií v nemocničných zariadeniach aj na liečbu v domacom prostredí. Klinické využitie našiel rad skupín B-laktámových antibiotík. Jedná sa napr. o penicilíny, cefalosporíny, cefamycíny,karbacefémy, oxacefémy, karbapenémy a monobaktámy.Účinnosť všetkých týchto skupín pri liečbe bakteriálnych infekcií je však znížená z dôvodu výskytu baktérií, ktoré sú k uvedeným antibiotikom rezistentné. Prevládajťicou príčinou tejto rezistencie je u gramnegatívnych baktérií expresie enzýmov známych ako 3 laktamázy, ktoré inaktivujú B-laktámové antibiotika ich hydrolýzou. Baktérie sú schopné tvoriť rôzne B-laktamázy, napr. penicilinázy, cefalosporinázy, cefamycinázy, karbapenemázy,monobaktamázy, širokospektré 3-laktamázy a B-laktamázy s rozšíreným spektrom účinku.Na možnosť zachovania účinnosti jednotlivých B-laktámových antibiotík ich kombinácií s ínhibitmi B-laktamáz, ktoré inaktivujú B-laktamázu predtým, než stihne hydrolyzovat B-laktámové antibiotika, bolo poukázané použitím klinicky účinných kombinací penicilinov, napr. amoxicilínu, ampicilínu a ticarcillínu, s inhibítormi B-laktamáz, napr. kyselinou klavulánovou, sulbaktámom a tazobaktámom. Tiež boli opísané aj ďalšie potenciálne kombinácie, ktoré zahrnujú cefalosporíny a novo vyvinuté inhibítory B-laktamáz,napr. mostíkové monobaktámy, penamsulfóny, fosfonátestery, exometylenpenámy a diazabícyklooktánové deriváty.Monobaktámy boli považované za stabilné voči mnohým B-laktamázam. V súčasnosti však existujú mnohé kmene gramnegatívnych baktérií, ktoré vykazujú B-laktamázou sprostredkovanú rezistenciu voči monobaktámovým antíbiotikom (aztreonam, karumonam a tigemonam).Predmetom vynálezu sú Zdokonalená liečivá s novými monobaktámovými antibiotikami, ktoré sú účinné proti aeróbnym gramnegatívnym baktériám rezistentným vočiPredmetom vynálezu sú monobaktámové antibiotika podľa patentového nároku l.Ďalšie predmety vynálezu vyplývajú z opisnej časti a patentových nárokov.Výraz alkylová skupina označuje (Cj-Cůalkylovú skupinu s priamym či rozvetveným reťazcom, napr. skupinu metylovú, etylovú, propylovú, butylovú, pentylovú,hexylovú, heptylovú, oktylovú, izopropylovú, izobutylovú, terabutylovú či neopentylovú.Tu používaný výraz alkoxyskupina označuje (Ci-Cůalkoxyskupinu s priamym či rozvetveným reťazcom, napr. metoxyskupinu, etoxyskupinu, propoxyskupinu, 1- alebo 2 butoxyskupinu, 1-, 2- alebo 3-pentyloxyskupinu, 1-, 2- alebo 3-hexyloxyskupinu, l-, 2-, 3 alebo 4-heptyloxyskupinu alebo tercbutoxy-skupinu. Výraz a 1 kylhydroxylová skupina má rovnaký význam ako výraz alkoxyskupína vo výraze alkylhydroxylová skupina má časť alkyl- vyššie uvedený význam.Zlúčeniny podľa patentových nárokov obsahujú kyslú skupinu (OSO 3 H alebo OCRaReťCOOH) a môžu byt prítomné vo forme soli vytvorenej s farmaceutický prijateľnou anorganickou zásadou (napr. NaOH, KOH, NHg, KgCOg, NagCOg, NZI 2 HPO 4 alebo K 2 HPO 4) či organickou zásadou (napr. NEÍ 3, HNiPrz, trietanolamín, TRIS alebo zásaditć aminokyseliny, napr. arginin a lyzín). Použitie uvedených solí spadá do rozsahu vynálezu. Pokiaľ niektoré zo zlúčenín obsahujú kyslú (OSO 3 H alebo OCRaRďCOOH) aj zásadítú skupinu (napr. pokiaľ R 6 je skupina Z-amino-l,3-tiazol-4-ylová, 5-amino-1,2,4-tiadiazol-3 ylová, S-amino-l,2,4-oxadiazol-3-ylová, 3-aminoisoxazol-5-ylová, S-amino-l-metylpyrazol 3-ylová, 5-aminopyrazo 1-3-ylová, ó-amino-Z-pyrídylová, 4-aminopyrimidín-2-ylová, 2 karbonylamino-l,3-tiazol-4-ylová nebo 2-amino-5-chlór-1,3-thiazol-4-yl)ová, môže byť vytvorená vnútomá (tzv. zwitteriontová) soľ, pričom všetky také vnútorne soli tiež spadajú do rozsahu vynálezu.Výhodnými zlúčeninami všeobecného vzorca Ipre tu opísané kombinácie sú aztreonam, karumonam, tigemonam a zlúčeniny uvedené vnasledujúcej tabuľke 1 (R 5 je V týchto zlúčenináeh vždy H), S-N OH ě SO 3 H H CH 3 OH N I N l HzNĺľ o g SO 3 H H CH 3 OO H 1 l He z a J 9 áSO 3 H H H OH N I O l HgNxg-ľ/ OH g OSO 3 H H CH 3 OH w l Í HzN /N a gľ OH lg SO 3 H .H CH 3 OH Í N Í HzNÝNr ÓH o-NR 1 ORZ ýORs O R 6 g 1 SO 3 H H CH OH HHN N m L 1/ OH A l g OCH 2 COOH ŤH CH OH N I HZNĚY óH 23 VOCH(CH 3)CO H CH L OH OH N I WNĚĎ/ óH gg OSO 3 H CHgF H OH HO I HHNĚY OH gg OSO 3 H QH 2 OCONH H OH N O HI míľ OH gg OSO 3 H CH 3 CH 3 OH N I Míľ N ČH g SO 3 H H FCH 3 OH HÝO ĺ N ,N t L 7 OH 29 0803 i A N H M WWČH v v N M OH NY u P OH

MPK / Značky

MPK: A61K 31/427, A61K 31/4436, A61K 31/43, A61K 31/545, A61K 31/407, C07D 487/04, A61K 31/69, C07D 417/14, A61K 31/662

Značky: monobaktámové, účinné, antibiotika

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/98-e10593-ucinne-monobaktamove-antibiotika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Účinné monobaktámové antibiotiká</a>

Podobne patenty