Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Číslo patentu: E 10419

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY Oblasť vynálezu0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, a konkrétnejšie, spôsobu na vysielanie a prijímanie signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšit efektívnosť prenosu dát.0002 Ako sa vyvíja technológia digitálneho vysielania, používatelia prijímajú ñlmy s vysokým rozlíšením (HD - High Definition). S neustálym vývojom kompresného algoritmu a vysokou výkonnosťou hardvéru sa používateľom v budúcnosti poskytne lepšie prostredie. Systém digitálnej televízie (DTV - Digital Television) môže prijimat digitálny vysielací signál a používateľom poskytovať širokú škálu doplnkových služieb, ako aj video signál a audio signál. Digitálne televízne vysielanie (DVB) Európskeho inštitútu telekomunikačných noriem (ETSI - European Telecommunícations Standards Institute), Štruktúra rámcovania,kanálové kódovanie a modulácia pre digitálny terestriálny televízny vysielací systém druhej generácie (Frame structure channel codíng and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system) (DVB-T 2), jún 2008, opisuje kódovanie a moduláciu kanálov služieb digitálnej televízie.0003 Digitálne televízne vysielanie (DVB)-C 2 je treťou špecífikáciou na spojenie radu prenosových systémov DVB druhej generácie. DVB-C, vyvinuté v roku 1994, sa dnes rozvinulo do viac než 50 miliónoch káblových tunerov na celom svete. V súlade s ostatnými systémami DVB druhej generácie DVB-C 2 využíva kombináciu kontroly parity s nízkou hustotou (LDPC - Low Density Parity Check) a BCH kódy (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem). Táto výkonná dopredná korektúra chýb (FEC - Forward Error Correction) poskytuje oproti DVB-C zlepšenie pomeru nosná voči šumu približne 5 dB. Primerané schémy vkladania bitov optimalizujú celkovú odolnost systému FEC. Tieto rámce rozšírené o záhlavie sa nazývajú linky fyzických vrstiev (PLP - Physical Layer Pipe). Jedna alebo viac týchto PLP sa multiplexuje do dátového segmentu (data slíce). Na každý segment sa používa dvojrozmerné vkladanie (v časovej a frekvenčnej doméne), čo umožňuje, aby prijímač elimínoval dopad zhoršenia zhlukov a frekvenčne selektívne rušenie, ako je vnikanie jedinej frekvencie.0004 S vývojom týchto technológií digitálneho vysielania sa zvýšila požiadavka na takú službu ako je video signál a audio signál a postupne narástla veľkost dát, požadovaná používateľmi, alebo počet vysielacích kanálov.0005 Preto sa tento vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na pristroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý v podstate predchádza jednému alebo viacerým problémov z dôvodu obmedzení a nevýhod súvisiace techniky.0006 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania vysielacieho signálu do prijímača podľa nároku 1.0007 Ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob prijímania vysielacieho signálu podľa nároku 4.0008 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje vysielač vysielania vysielacieho signálu do prijímača podľa nároku 8.0009 Ešte další aspekt tohto vynálezu poskytuje prijímač prijímania vysielacieho signálu podľa nároku 11.Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cieľom ďalšieho pochopenie vynálezu a súzačlenené v tejto prihláške, a tvoria jej súčasť. zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie princípu vynálezu. Na výkresochObrázok 1 zobrazuje priklad 64 K kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation), použivanej v európskej DVB-T.Obrázok 2 zobrazuje spôsob binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code).Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko gaussiánu modiñkovaním 64-QAM požívanej v DVB-T. Obrázok 4 zobrazuje Hammingovu vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.Obrazok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os I a os Q.Obrázok 6 zobrazuje spôsob modifikovania QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. Obrázok 7 zobrazuje príklad modifikovanej 64 I 256/1024/4096-QAM. Obrázky 8 a 9 zobrazujú príklad modifikovanej 64-QAM pomocou zrkadlového páruObrázky 10 a 11 zobrazujú priklad modifikovanej ZSG-QAM pomocou zrkadlového páruObrázky 12 a 13 zobrazujú priklad modifikovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (0 ~ 511).Obrázky 14 a 15 zobrazujú príklad modifikovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (512 ~ 1 o 23).Obrázky 16 a 17 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (0 ~ 511).Obrázky 18 a 19 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (512 ~ 1023).Obrázky 20 a 21 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (1024 ~ 1535).Obrázky 22 a 23 zobrazujú priklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (1536 ~ 2047).Obrázky 24 a 25 zobrazujú priklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (2048 ~ 2559).Obrázky 26 a 27 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (2560 ~ 30711).Obrázky 28 a 29 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (3072 ~ 3583).Obrázky 30 a 31 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (3584 ~ 4095).Obrázok 32 zobrazuje priklad bitového mapovania modifikovanej QAM, kde 256-QAM je modifikované pomocou BRGC.Obrazok 33 zobrazuje príklad transformácie MQAM na nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje príklad digitálneho prenosového systému. Obrázok 35 zobrazuje priklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informácia, ktorá môže byt obsiahnuté v základnom pásme (BB Base Band).-3 Obrázok 37 zobrazuje príklad kódovanej modulácie s vkladaním bitov (BICM - Bitlnterleaved Coded Modulation).Obrázok 38 zobrazuje príklad skráteného/punktuovaného kódovača. Obrázok 39 zobrazuje príklad použitia rôznych konštelácií.Obrázok 40 zobrazuje ďalší príklad prípadov, keď sa zvažuje kompatibilita medzi konvenčnými systémami.Obrázok 41 zobrazuje štruktúru rámca, ktorá zahrnuje preambulu pre signaiízovanie L 1 a dátový symbol pre dáta PLP.Obrázok 42 zobrazuje príklad vytvárača rámcov.Obrázok 43 zobrazuje príklad pilotnej vložky (404) zobrazenej na obrázku 4. Obrázok 44 zobrazuje štruktúra SP.Obrázok 45 zobrazuje novú štruktúru SP alebo pilotný model (PP - Pilot Pattern) 5. Obrázok 46 zobraz je navrhovanú štruktúru PP 5.Obrázok 47 zobrazuje vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou.Obrázok 48 zobrazuje další vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou. Obrázok 49 zobrazuje príklad profilu oneskorenia káblové-ho kanála.Obrázok 50 zobrazuje rozptýlenú pilotnú štruktúru, ktorá využíva z 56 a z 112. Obrázok 51 zobrazuje priklad modulátora založenom na OFDM.Obrázok 52 zobrazuje príklad štruktúry preambuly.Obrázok 53 zobrazuje príklad dekódovania preambuly.Obrázok 54 zobrazuje proces navrhovania optimalizovanejšej preambuly. Obrázok 55 zobrazuje ďalší príklad štruktúry preambuly.Obrázok 56 zobrazuje ďalší príklad dekódovania preambuly.Obrázok 57 zobrazuje príklad štruktúry preambuly.Obrázok 58 zobrazuje príklad dekódovania L 1.Obrázok 59 zobrazuje príklad analógového procesora.Obrázok 60 zobrazuje príklad digitálneho prijímacieho systému.Obrázok 61 zobrazuje príklad analógového procesora používané v prijímači. Obrázok 62 zobrazuje príklad demodulátora.Obrázok 63 zobrazuje príklad syntaktického analyzátora rámcov.Obrázok 64 zobrazuje príklad demodulátora BICM.Obrázok 65 zobrazuje príklad dekódovania LDPC s využitím skrátenia/punktuovania. Obrázok 66 zobrazuje príklad výstupného procesora.Obrázok 67 zobrazuje príklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 68 zobrazuje príklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 69 zobrazuje novú opakovaciu frekvenciu bloku L 1 7,61 MHz.Obrázok 70 zobrazuje príklad signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlaví rámca. Obrázok 71 je preambula a výsledok simulácie štruktúry L 1.Obrázok 72 zobrazuje príklad symbolového vkladača.Obrázok 73 zobrazuje príklad prenosu bloku L 1.- 4 0072 Obrázok 74 zobrazuje ďalší príklad signalizovania L 1 prenášaného v záhlaví rámca.0073 Obrázok 75 zobrazuje priklad frekvenčného alebo časového vkladania/rozkladania.0074 Obrázok 76 zobrazuje tabuľku analyzujúcu réžiu signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlaví FECFRAME v module vkladania MoclCod záhlavia 307 na dátovej dráhe BICM modulu zobrazeného na obrázku 3.0075 Obrázok 77 zobrazuje štruktúru záhlavia FECFRAME pre minimalizovanie réžie.0076 Obrázok 78 zobrazuje charakteristiku bitovej chybovosti (BER - bit error rate) vyššie uvedenej ochrany L 1.0077 Obrázok 79 zobrazuje príklady prenosového rámca a štruktúry FEC rámca. 0078 Obrázok 80 zobrazuje príklad signalizovania L.0079 Obrázok 81 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1.0080 Obrázok 82 zobrazuje štruktúru signalizačného bloku L 1.0081 Obrázok 83 zobrazuje časové vkladanie L 1.0082 Obrázok 84 zobrazuje priklad extrahovania modulácie a kódovej informácie. 0083 Obrázok 85 zobrazuje ďalší priklad predsignalizovania L 1.0084 Obrázok 86 zobrazuje príklad plánovania signalizačného bloku L 1 ktorý je prenášaný v preambule.0085 Obrázok 87 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1 keď sa zvažuje zosilnenie výkonu. 0086 Obrázok 88 zobrazuje priklad signalizovania L 1.0087 Obrázok 89 zobrazuje ďalší priklad extrakcie modulácie a kódovej informácie.0088 Obrázok 90 zobrazuje ďalší priklad extrakcie modulácie a kódovej informácie.0089 Obrázok 91 zobrazuje priklad predsynchronizácie L 1.0090 Obrázok 92 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1.0091 Obrázok 93 zobrazuje priklad signalizovania L 1.0092 Obrázok 94 zobrazuje príklad signalizačnej dráhy L 1.OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ VYNÁLEZU0093 Teraz sa podrobne poukáže na výhodné uskutočnenia tohto vynálezu, ktorých príklady sú zobrazené na priložených výkresoch. Vždy, ked je to možné, sa použijú rovnaké referenčné čísla na všetkých výkresoch, aby sa označili rovnaké alebo podobné časti.0094 V nasledovnom opis pojem služba znamená každý obsah vysielania, ktorý môže vysielať/prijimat prístroj na vysielanie/prijímanie signálu.0095 Kvadratúrna amplitúdová modulácia (QAM) s využitím binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC) sa používa ako modulácia v prostredi vysielacieho prenosu, ked sa používa kódovaná modulácia s vkladanim bitov (BICM - Bit lnterleaved Coded Modulation). Obrázok 1 zobrazuje príklad 64-QAM používanej v európskej DVB-T.0096 BRGC sa môže uskutočniť pomocou spôsobu zobrazeného na obrazku 2. N bilová BRGC sa môže uskutočniť pridaním reverzného kódu (n-1) bitovej BRGC (t. j. zrkadlového kódu) na koniec bitu (n-1) pripočitaním núl na predok originálnej (n-1) bitovej BRGC a pripočitanim jednotiek na predok zrkadlového kódu. Kód BRGC vytvorený týmto spôsobom má Hammingovu vzdialenosť medzi susednými kódmi jedna (1). Okrem toho, ked sa BRGC použije na QAM, Hammingova vzdialenosť medzi nejakým bodom a štyrmi bodmi, ktoré sú najbližšie k týmto bodom, je jedna (1),a Hammingova vzdialenosť medzi týmto bodom a ďalšími štyrmi bodmi, ktoré sú druhé najbližšie k týmto bodom, je dva (2). Takúto charakteristiku Hammingových vzdialenosti medzi bodom špecifickej konštelácie a ďalšími susednými bodmi v QAM možno označiť ako Grayovo mapovacie pravidlo.

MPK / Značky

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26, H03M 13/00, H04L 5/00, H04H 20/76, H04L 27/34, H04H 20/65

Značky: prijímania, signálu, spôsob, vysielania, prístroj, prijímanie, vysielanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/97-e10419-pristroj-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu-a-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu</a>

Podobne patenty