Udalosť MON87460 rastliny kukurice a kompozície a spôsoby jej detekcie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 V tomto dokumente sa zverejňujú transgénne bunky,semená a rastliny, ktoré obsahujú rekombinantnú DNA exprimujúcu proteín chladového šoku, ktorý udeľuje rastlinám zlepšenú toleranciu voči stresu a/alebo zlepšený výnos. Toto zverejnenie zahŕňa aj spôsoby uskutočnenia, použitia a detekcie takých buniek, semien a rastlín. Predložený vynález sa týka najmä rastlín kukurice tolerantných voči stresu,označených ako MON 87460, a spôsobov a kompozícii na detekciuprítomnosti DNA MON 8746 O vo vzorke.0002 Transgénne rastliny so zlepšenými agronomickými znakmi,ako je napríklad výnos, environmentálna tolerancia voči stresu, odolnosť proti škodcom, tolerancia voči herbicídom,zlepšená štruktúra semien a podobne, žiadajú farmári aj producenti semien. Aj keď značné úsilia v šľachtení rastlín poskytli významné zlepšenia žiadaných znakov, schopnosť vkladať špecifickú DNA do genómov rastlín poskytuje ďalšie príležitosti na vytvorenie rastlín so zlepšenými a/alebo0003 V tomto dokumente sa poskytujú kompozície a spôsoby týkajúce sa transgénnych rastlín kukurice tolerantných voči stresu z vodného deficitu, označených ak MON 87460, a ich0004 V jednom aspekte tento vynález poskytuje chromozóm kukurice obsahujúci spojovací polynukleotid transgén/genóm SEQ ID NO 1 a heterológny transgénny inzert obsahujúci skrátený promótor ryžového aktínu, ktorý je funkčne spojený s génom cspB, pričom 5-koniec tohto inzertu sa prekrýva s3-koncom SEQ ID NO 1. Ďalším aspektom tohto vynálezu je semeno pochádzajúce z transgénnej rastliny kukurice, označenej ako MON 87460, alebo jej potomstva, pričom vzorové semeno tejto rastliny kukurice bolo uložené s lodnou zásielkou zaslanou 31. januára 2008 v zbierke American Type Culture Cbllection (ATCC) s prideleným prírastkovým č. PTA-8910 a pričom toto semeno obsahuje SEQ ID NOl. Ďalší aspekt vynálezu zahŕňa potomstvá rastlín alebo semená alebo regenerovateľné časti rastlín a semien rastliny MON 87460. Potomstvá rastlín alebo semená alebo regenerovateľné časti rastlín a semien obsahujúce SEQ ID NO 1,SEQ ID NO 2, SEQ ID NO 3, SEQ ID NO 4, SEQ ID NO 7 alebo SEQ ID NO 24 sa taktiež poskytujú v tomto dokumente.0005 Ďalší aspekt vynálezu poskytuje rastlinu kukurice,ktorá má chromozóm obsahujúci spojovací polynukleotid transgên/genóm SEQ ID NOl a heterológny transgênny inzert obsahujúci skrátený promótor ryžového aktínu, ktorý je funkčne spojený s génom cspB, pričom 5-koniec tohto inzertu prekrýva3-koniec SEQ ID NO 1.0006 Predložený vynález sa týka aj semena z rastliny kukurice, ktorá má chromozóm obsahujúci spojovací polynukleotid transgên/genóm SEQ ID NO 1 a heterológny transgénny inzert obsahujúci skrátený promótor ryžového aktínu, ktorý je funkčne spojený s génom cspB, pričom 5-koniec tohto inzertu sa prekrýva s 3-koncom SEQ ID NO 1. Osobitne zaujímavý je chromozóm, v ktorom heterológnypolynukleotid obsahuje skrátený promótor ryžového aktínu naexpresiu génu cspB a v ktorom tento skrátený promótor ryžového aktínu susedí s genómovovou sekvenciou kukurice SEQ ID NO 5. V istých uskutočneniach sa poskytuje chromozóm kukurice obsahujúci SEQ ID N 01 a heterológny transgénny inzert obsahujúci skrátený promótor ryžového aktínu, ktorý je funkčne spojený s génom cspB. 5-Koniec heterológneho transgênneho inzertu sa môže v istých uskutočneniach prekrývať s 3-koncom SEQ ID NOl. V istých uskutočneniach môže chromozóm kukurice obsahovať SEQ ID NO 7 alebo SEQ ID NO 24. V istých uskutočneniach je chromozóm podľa vynálezu umiestnený V bunke kukurice, ktorá taktiež obsahuje druhý neviazaný heterológny polynukleotid na expresiu proteínu 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfátsyntázy (CP 4 EPSPS) rezistentnej na glyfosát. Taktiež sa poskytuje použitie semena kukurice, ako sa definuje vyššie,na výrobu spracovanej potraviny alebo krmiva, pričom semeno kukurice má chromozóm obsahujúci SEQ ID NO 1 a heterolôgny transgénny inzert obsahujúci skrátený promótor ryžového aktínu, ktorý je funkčne spojený s génom cspB, a pričom spracovaná potravina alebo krmivo obsahuje detegovateľné množstvo polynukleotidu obsahujúceho nukleotidovú sekvenciu SEQ ID NO 1, SEQ ID NO 2 alebo ich komplement. V istých uskutočneniach potravina alebo krmivo obsahuje kukuričnú krupicu, kukuričnú múku alebo kukuričný glutén. V istých uskutočneniach môže polynukleotid obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEQ ID NO 3, SEQ ID NO 4 alebo ich komplement. V ďalších uskutočneniach môže polynukleotid navyše obsahovať nukleotidovú sekvenciu nachádzajúcu sa V SEQ ID NO 5, SEQ IDNO 6, SEQ ID NO 7 alebo SEQ ID NO 24.0007 Ďalší aspekt vynálezu poskytuje spôsob detekcie prítomnosti SEQ ID NO 1 alebo SEQ ID N 02 vo vzorkekukuričného pletiva, pričom tento spôsob zahŕňa(a) privedenie vzorky do styku s párom primérov DNA, pričom tento pár primérov obsahuje i) prvý primêr odvodený od sekvencie DNA v genóme rastliny MON 87460 vedľa miesta inzercie inzertovanej heterológnej DNA (transgénnej DNA) a druhý primêr odvodený od inzertovanej heterológnej DNA alebo ii) dva priméry odvodené od genómovej sekvencie na obidvoch stranách inzertovanej heterológnej DNA a polynukleotid môže navyše obsahovať nukleotidovú sekvenciu nachádzajücu sa v SEQ ID NO 5, SEQ ID NO 6, SEQ ID NO 7 alebo SEQ ID NO 24.Podľa ďalšieho aspektu vynálezu sa pár nukleotidových primérov používa pri spôsobe detekcie DNA, pri ktorom tento pár primérov pri použití pri spôsobe amplifikácie nukleovej kyseliny produkuje amplikón, ktorý obsahuje ktorúkoľvek z SEQ ID NOl až SEQ ID NO 4. Detekcia ktorejkoľvek z SEQ ID No 1 až SEQ ID NO 4 v amplikóne produkovanom týmto spôsobom je diagnostický pre prítomnosť nukleových kyselín z rastliny kukurice MON 87460 vo vzorke analyzovanej touto detekčnou metódou. Také spôsoby zahŕňajú (a) privedenie vzorky obsahujúcej genómovú DNA MON 87460 do styku s párom primérov DNA a (b) uskutočnenie amplifikačnej reakcie nukleových kyselín, čím sa vytvorí amplikón a (C) detekciu amplikónu, pričom amplikón obsahuje SEQ ID NO 1 až SEQ ID NO 4.0008 Podľa ďalšieho aspektu vynálezu sa poskytujú spôsoby detekcie prítomnosti DNA zodpovedajúcej špecificky DNA rastliny kukurice MON 87460 vo vzorke. Také spôsoby zahŕňajú(a) privedenie vzorky obsahujúcej DNA MON 87460 do styku so sondou DNA, obsahujúcou ktorúkoľvek z SEQ ID NO 1 až SEQ ID NO 4, alebo DNA molekuly V podstate homológnej s SEQ ID NO 1 až SEQ ID NO 4, ktoré hybridizujú za stringentných podmienok hybridizácie s genómovou DNA z rastliny kukurice MON 87460 anehybridizujü za stringentných podmienok hybridizácie s DNA,

MPK / Značky

MPK: C12N 15/82, A01H 5/10

Značky: spôsoby, udalosť, kukurice, kompozície, rastliny, mon87460, detekcie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/96-e14672-udalost-mon87460-rastliny-kukurice-a-kompozicie-a-sposoby-jej-detekcie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Udalosť MON87460 rastliny kukurice a kompozície a spôsoby jej detekcie</a>

Podobne patenty