Azaindolylpiperidínové deriváty ako antihistaminiká a antialergiká

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Azaindolylpiperidínové deriváty ako antihistaminiká a antialergiká0001 Predložený vynález sa týka nových azaindolylpiperidínových zlúčenín ą ich farmaceuticky prijateľných solí. Tieto zlúčeniny sú antagonistami H 1 histamínových receptorov a sú teda použiteľné pri liečení prieduškovej astmy, alergickej rinitídy, konjuktivitídy, dennatitidy,žihľavky a ďalších alergických ochorení.0002 Vďaka schopnosti prestupovať hematoencefalickou bariérou má väčšina komerčných antihistaminík nežiaduce vedľajšie účinky, napr. ospalosť a sedatívny účinok. Antihistaminiká s indolylpiperidínovým jadrom boli opísané V patentoch EP 224919 a W 0 0075130. Nedávno bolo objavené, že nahradenie jedného alebo viacerými atómov uhlíka V ó-člehnnpm kruhuindolylu zodpovedajúcim počtom atómov dusíka dramaticky znižuje schopnosť prestupovaťhematoencefalickou bariérou, čím dochádza ku zníženiu výskytu vedľajších účinkov.0003 Predložený vynález teda poskytuje konkrétne nove azaindolylpiperidínové zlúčeniny so zlepšenými antihistaminickými a antialergickými vlastnosťami a nižším výskytom sedatívnych a kardiovaskulámych vedľajších účinkov. Azaindolylpiperidíny s rôznou všeobecnou štruktúrou boli publikované v patente EP 842934 ako serotonínové agonisty. Patenty W 0 0214317 a W 0 0220013 sa týkajú substituovaných pyrazolov na použitie pri liečeníautoimunitných chorôb sprostredkovaných katepsínom S.0004 Ďalšími zámermi predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob prípravy.uvedených zlúčenín farmaceutické kompozície obsahujúce účinné množstvo uvedených zlúčenín použitie zlúčenín pri výrobe liečiva na liečenie ochorení citlivých na zlepšenie antagonizmom H histamínových receptorov, napr. alergických ochorení a spôsoby liečenia ochorení citlivých na zlepšenie antagonizmom H 1 histamínových receptorov, napr. alergických ochorení, zahŕňajúcepodanie zlúčenín podľa predloženého vynálezu subjektu, ktorý takéto liečenie potrebuje.0005 Predložený vynález poskytuje nové azaindolylpiperidínové zlúčeniny reprezentovanekaždé A, B, D a E nezávisle reprezentuje atóm dusíka alebo skupinu -CRl- s výhradouispočívajúcou V tom, že aspoň jedno z A, B, D alebo E je atóm dusíkasubstituent R, reprezentuje atóm vodíka alebo halogénu alebo hydroxyskupinu, alkyl, alkenyl, alkínyl, alkoxyskupinu, alkyltioskupinu, aminoskupinu, monalkylaminoskupinu, dialkylamino skupinu, nitroskupinu, kyanoskupinu alebo acylaminoskupinu, kde uhľovodíkový reťazec itýchto skupín je prípadne substítuovaný jedným alebo viacerými, napr. l, 2, 3 alebo 4, ďalšími substituentmi vybranými z halogénu, hydroxyskupiny, oxoskupiny, alkoxyskupiny, alkyltioskupiny, acylaminoskupiny, fenylu, alkoxykarbonylu, aminoskupiny, monoalkylarninoskupiny, dialkylaminoskupiny a hydroxykarbonylovej skupiny R reprezentuje atóm vodíka alebo skupinu vzorca L 3-(W 2)pL., L 2 a L 3 každý nezávisle reprezentuje jednoduchú väzbu alebo acyklický, priamy alebo rozvetvený, nasýtený alebo nenasýtený uhľovodíkový reťazec s 1 až 10 atómarni uhlíka,prípadne obsahujúci 1 až 3 skupiny nezávisle vybrané z -S-, -0- alebo -NR 3-, ktoré nahrádzajú zodpovedajúci počet nesusediacich atómov uhlíka, a kde substituent R 3 je vybraný z atómu vodíka alebo alkylovej skupiny kde uhľovodíkový reťazec je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými, napr. l, 2, 3 alebo 4, substituentmi vybranými z halogénu, hydroxyskupiny, oxoskupiny, acylaminoskupiny, fenylu, alkoxykarbonylu a hydroxykarbonylusubstituent R 4 a R 5 každý nezávisle reprezentuje atóm vodíka alebo halogénu, hydroxyskupínu alebo skupinu vybranú z jedného alkylu, alkoxyskupiny, alkenylu, alkinylu alebo fenylu, ktorý je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými, napr. l, 2, 3 alebo 4, substituentmiaminoskupiny, fenylu, alkoxykarbonylu, aminoskupiny, monoalkylaminoskupiny, dialkyl aminoskupiny a hydroxykarbonylu X reprezentuje -0- alebo -NR 5 substituent R 5 a R 7 každý nezávisle reprezentuje atóm vodíka, skupinu vzorca -(CH 2),-W 3 alebo skupinu vybranú z alkylu, alkenylu alebo alkinylu, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými, napríklad l, 2, 3 alebo 4, substituentmi vybranými z -(CH 2),-W 3,-O-(CH 2)m-W 3, -S-(CHým-Wg, -NR 3-(CH 2)m-W 3, hydroxyskupiny, oxoskupiny, halogénu,alkoxyskupiny, alkyltioskupiny, aminoskupiny, monoalkylaminoskupiny a dialkylaminoskupiny kde alkylový reťazec v alkoxy-, alkyltio-, monoalkylamino- a dialkylamino-substítuentoch je pripadne substítuovaný jedným alebo viacerými, napríklad 1, 2, 3 alebo 4, ďalšími substituentmi vybranými z -(CH 2)m-W 3, hydroxyskupiny, oxoskupiny, halogénu, alkoXy~W 1, W 2 a W 3 každý nezávisle reprezentuje 3- až 7-člennú aromatickú alebo nearomatickú cyklickú skupinu obsahujúcu 0 až 4 heteroatómy vybrané z N, O a S, ktorá je prípadne kondenzovaná k ďalšej 3- až 7-člennej aromatickej alebo nearomatickej cyklickej skupine obsahujúcej 0 až 4 heteroatómy vybrané z N, O a S kde cyklicke skupiny sú prípadne substituované jedným alebo viacerými, napriklad l, 2, 3 alebo 4, substituentmi vybranými z halogénu, alkylu, alkenylu, alkinylu, arylu, cykloalkylu, heteroarylu, heterocyklylu, hydroxyskupiny, alkyléndioxyskupiny, alkoxyskupiny, alkyltioskupiny, aminoskupiny, monoalkylaminoskupiny, dialkylaminoskupiny, nitroskupiny, kyanoskupiny, oxoskupiny, hydroxykarbonylu,alkylkarbonylu, alkoxykarbonylu, acylaminoskupiny, karbamoylu a alkylkarbamoylu kde uhľovodíkove reťazce a cyklické časti týchto substituentov sú prípadne substituované jedným alebo viacerými, napríklad 1, 2, 3 alebo 4, ďalšími substituentmi vybranými z halogénu,hydroxyskupiny, oxoskupiny, alkoxyskupiny, alkyltioskupiny, acylaminoskupiny, karbamoylu,alkylkarbamoylu, hydroxyalkoxyskupiny, fenylu, alkoxykarbonylu, aminoskupiny, monoalkyl aminoskupiny, dialkylaminoskupiny a hydroxykarbonylu mje celé číslo 0 do 4 n a p sú nezávisle 0 alebo lqje celé číslo od 1 do 9za predpokladu, že zlúčenina vzorca I nie je terc-butylester 4-(5-an 1 ino-1 H-pyrolo 3,2 b pyridín-3 -yl)piperidín- l -karboxylovej kyseliny.0006 Uhľovodíkový reťazec, ako je tu používaný, je priama alebo rozvetvená necyklická sekvencia atómov uhlíka kovalentne pripojených jednoduchými, dvojitými alebo trojitýmí väzbami a substituovaná atómami vodíka, napr. priamou alebo rozvetvenou alkylovou, alkenylovou alebo alkinylovou skupinou, časťami alebo reťazcami. Typicky obsahujú uhľovodíkové0007 Alkylové, alkenylová alebo alkinylová skupina alebo časť, ako je tu používaná, zahŕňa priamu alebo rozvetvenú skupinu alebo časť. Typicky ide o Cl-Clo skupinu alebo časť,napríklad C 1-C 5 skupinu alebo časť, výhodne C 1-C 4 skupinu alebo časť. Príklady zahŕňajú metyl, etyl, í-propyl, n-propyl, n-butyl, t-butyl, alyl, 2-propenyl a 3-butinyl. Ked skupina obsahuje dve alebo viacero alkylových, alkenylových alebo alkinylových častí, tieto časti môžu byť rovnaké alebo rozdielne. Pokiaľ alkylový, alkenylový alebo alkinylový reťazec, skupina alebo časť nesie 2 alebo viac substituentov, potom substituenty môžu byť rovnaké alebo0008 Alkylénová skupina alebo časť, ako je tu používaná, je divalentná alkylová časť s typicky l až 6, napr. l až 4, atómami uhlíka. Príklady C 1-C 4 alkylénových skupín zahŕňajú metylénovć, etylénové, propylénové a butylénové skupiny. Pokiaľ alkylénová skupina alebo alkyléndioxyskupina je prítomná ako substituent na druhej skupine, bude skôr považovaná zajediný substítuent než za skupinu vytvorenú z dvoch substituentov.0009 Alkylové reťazce, ako sú tu používané, nachádzajúce sa v alkoxyskupine, alkyltioskupine, monoalkylaminoskupine, dialkylanlinoskupine, hydroxyalkoxyskupine, alkylkarbonyle, alkoxykarbonyle, alkylkarbamoyle a alkyléndioxyskupine znamenajú typicky priame aleborozvetvené alkylové reťazce obsahujúce 1 až 6 atómov uhlíka.0010 Acylová skupina alebo časť, ako je tu používaná, typicky obsahuje 2 až 7 atómov uhlíka. Teda ide typicky o skupinu vzorca -COR, v ktorej substituent R je skupina uhľovodíkového reťazca s l až 6 atómami uhlíka. Výhodne ide o skupinu vzorca -COR, v

MPK / Značky

MPK: A61K 31/5025, C07D 209/00, C07D 471/00, A61K 31/4353, A61P 17/00, C07D 221/00, A61K 31/498, A61P 37/00, A61K 31/519, A61K 31/53, C07D 487/00, A61P 11/00

Značky: antialergiká, deriváty, antihistaminika, azaindolylpiperidínové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/93-e880-azaindolylpiperidinove-derivaty-ako-antihistaminika-a-antialergika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Azaindolylpiperidínové deriváty ako antihistaminiká a antialergiká</a>

Podobne patenty