Zariadenie proti zákmitom kláves, časovač na oneskorenie zdvojených vstupov pre príkazy aplikácie v DVD prehrávači

Číslo patentu: E 5120

Dátum: 07.09.2005

Autori: Oashi Masahiro, Okubo Masafumi, Ohto Hidetaka

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Názov Zariadenie proti zákmitom kláves, časovač na oneskorenie zdvojených vstupov pre príkazy aplikácie v DVD prehrávači.Tento vynález sa týka techniky na prehrávanie video dát v synchronizácii s aplikáciou, a najmä zlepšenia aktivácie aplikácie v odpovedi na operáciu používateľa.Synchrónne prehrávanie video dát a aplikácie označuje techniku, používanú napríklad vo video prehrávači, na vykonávanie prehrávania video dát v synchronizácii s Java aplikáciou (Java je registrovaná ochranná známka, čo platí aj nižšie). V oblasti výroby komerčných produktov sa očakáva rozsiahly záujem o takúto techniku. Aplikácia, ktorá má byť vykonávaná v synchronizácii s video dátami, je vo všeobecnosti združená s jedným alebo viacerými prehrávacími celkami (playback unit) video dát, nazývanými tituly. Keď používateľ vyberie združený titul, daná aplikácia je aktivovaná v synchronizácii s prehrávaním video dát.Súvisiaci doterajší stav techniky je zverejnený napríklad v nasledovných patentových dokumentoch 1 a 2- Publikácia japonskej patentovej prihlášky s číslom 2002-125199- Publikácia japonskej patentovej prihlášky s číslom 2003-513555.Okrem toho, US 2004/098730 A 1 zverejňuje interpretáciu programov v DVD assembly jazyku pre TV prijímače pracujúce v Java TV prostredí. Kód napísaný v DVD assembly jazyku je prijatý modulom pre vstup diaľkového ovládania a preložený ínterpreterom. V súlade s preloženým príkazom riadi modul riadenia videa video funkcie.JP 60 231229 A zverejňuje spracovanie klávesového vstupu za účelom predchádzania zákmitom kláves. Po prijatí klávesového vstupu sa nastaví časovač na VOPTGÓ definovaný časový úsek, a nastaví sa znova, ak je v priebehu tohto vopred definovaného časového úseku zadaný ten istý klávesový vstup. Po uplynutí vopred definovaného časového úseku je zadaný signál klávesového vstupu vyslaný na výstup.Podstata vynálezu Problémy, ktoré sa vynález pokúša riešiťAvšak žiaľ, doterajšia technika zahŕňa problém spôsobený zákmitmí kláves. ktoré môže spôsobiť používateľ v čase výberu titulu. Pojem zákmity kláves (chattering) označuje prijatie toho isteho vstupu od používateľa opakovane viackrát v rámci extrémne krátkeho časového úseku. Ak je ten istý vstup od používateľa prijatý rýchlo a opakovane v rámci extrémne krátkeho časového úseku, aplikácia združená s vybratým titulom sa opakovane aktivuje. V dôsledku toho je pravdepodobne, že zobrazenie na obrazovke bude narušené a prevádzka celého systému bude mrznúť.Naviac, v prípade, keď prehrávač vykonáva trickplay. rýchlosť zobrazovania (rendering rate) aplikácie pri zvyšovaní prehrávace rýchlosti nezodpovedá rýchlosti zobrazovania video dát. To spôsobuje, že zobrazenie na obrazovke sa mení príliš rýchlo, až prekročí postrehnuteľnú hranicu čo sťažuje používateľovi porozumenie zobrazovaného. Okrem toho sa môže stať, že sa program združený so sekciou video dát, ktoré nie sú obzvlášťdôležité na hrubé porozumenie obsahu. vykoná zbytočne.Trickplay je funkcia umožňujúca zrýchlené prehrávanie (fast-forward playback) a spiatočné prehrávanie (reverse playback). vyhľadávanie titulov, vyhľadávanie kapitol,vyhľadávanie v čase a podobne. V závislosti od druhu trickplay je technicky nemožné vykonávať aplikáciu v synchronizácii s prehrávaním video dát. Aj počas takého trickplay však môže byť zbytočne aktivovaná aplikácia.Tento vynález vznikol so zreteľom na hore popísané problémy. a má za cieľ poskytnúť prehrávač zaručujúci stabilné vykonávanie aplikácie združenej s video dátami v synchronizácii s prehrávaním video dát v odpovedi na operáciu používateľa aj napriekzákmitom kláves zadaných používateľom.Prostriedky na riešenie problémovZa účelom dosiahnutia vyššie definovaného cieľa, tento vynález poskytuje prehrávač na vykonávanie prehrávania video dát v synchronizácii s aplikačným programom združeným s video dátami. Prehrávač zahŕňa aktivačnú jednotku. prijímaciu jednotku a jednotkuriadenia aktivácie. Aktivačná jednotka je ovládateľná aktivovať aplíkačrtý program. Prijímacia jednotka je ovládateľná prijať od používateľa vstup, špecifikujúci jednu z viacerých prehrávacích sekcií. Každá prehrávacia sekcia je združená s časťou video dát a s aplikačným programom. Ak prijímacia jednotka prijme prvý vstup nasledovaný druhým vstupom v rámci predurčeného časového úseku od prijatia prvého vstupu. a neprijme tretí vstup v rámci predurčeného časového úseku od prijatia druhého vstupu. tak jednotka riadenia aktivácie spôsobí. že aktivačná jednotka aktivuje aplikačný program podľa druhého vstupu.S vyššie uvedenou štruktúrou tento vynález zneplatní prvý vstup prijatý od používateľa,ak je v rámci predurčeného časového úseku od prijatia prvého vstupu prijatý druhý vstup. Ak nie je prijatý tretí vstup v rámci predurčeného časového úseku od prijatia druhého vstupu, aplikácia sa aktivuje podľa druhého vstupu. V dôsledku toho sa zabráni zbytočne aktivácii viacerých aplikácií, takže sa zabráni narušeniam zobrazenia na obrazovke a mrznutiu operácie celého systému. Navyše, keďže sa aplikácia aktivuje na základe druhého vstupu, tak aj ked je omylom zvolený nesprávny titul, používateľ môže v rámci predurčeného časového úseku zvoliť správny titul. Toto zabraňuje aktiváciinepotrebných aplikácií združených s chybne zvolenými titulmi.Jednotka riadenia aktivácie môže zahŕňať časovač a opakovaciu jednotku. Opakovacia jednotka je ovládateľná tak, že opakuje proces nastavenia časovača, ked prijímacia jednotka prijme prvý vstup posúdi, či je prijatý druhý vstup v rámci predurčeného časového úseku od prijatia prvého vstupu a znovu nastaví časovač, ked je posúdeniepozitívne. Tento proces sa opakuje až kým je posúdenie negatívne.S vyššie uvedenou štruktúrou nastaví prehrávač po prijatí prvého vstupu časovač na posúdenie, či sa v rámci predurčeného časového úseku prijme druhý vstup. Ak sa prijme druhý vstup v rámci predurčeného časového úseku, tak prehrávač znovu nastaví časovač, a tento proces sa opakuje. To znamená. že opakovanim vyššie spomenutého procesu toľkokrát, koľkokrát je potrebné, je prehrávaču umožnené narábať so vstupom používateľa, zadanom viac ako trikrát za sebou.Jednotka riadenia aktivácie môže zahŕňať nadobúdaciu jednotku a posudzujúcu jednotku. Nadobúdacia jednotka je ovládateľná získať informáciu, udávajúcu prešpecitikovanú prehrávaciu sekciu, s ktorou je združená časť video dát a aplikačný program, informáciu udávajúcu aktivačný atribút združeného aplikačného programu. Posudzujúca jednotka je ovládateľná posúdiť, či aktivačný atribút udáva, že aplikačný program sa má automaticky vykonať, ked sa vykonáva prehrávanie združenej časti video dát Jednotka riadenia aktivácie je ovládateľná vykonávať riadenie aktivácie, akposudzujúca jednotka posúdi pozitívne.S vyššie uvedenou štruktúrou sa posudzuje, či jednotka riadenia aktivácie má alebo nemá vykonávať riadenie aktivácie v súlade s aktivačným atribútom aplikačného programu. Aktivačný atribút udáva, či sa aplikácia má aktivovať automaticky po spustení prehrávania video dát, ktoré sú združené s aplikáciou. V dôsledku toho vykoná jednotka riadenia aktivácie riadenie aktivácie, iba keď sa aplikácia má automaticky aktivovat pospusteni prehrávania video dát s aplikáciou združených.Každá prehrávacia sekcia, s ktorou je združená časť video dát a aplikačný program,môže byť titul. Každý titul je alebo filmový titul, ktorého hlavný aspekt je vo video dátach,alebo interaktívny titul, ktorého hlavný aspekt je v aplikácii. Jednotka riadenia aktivácie je ovládateľná vykonať riadenie aktivácie, ak špecifikovaná prehrávacia sekcia je filmovýS vyššie uvedenou štruktúrou, ak je titul filmovým titulom, ktorého hlavný aspekt je vovideu a audiu, tak jednotka riadenia aktivácie vykoná riadenie aktivácie aby sa predišloopakovanej viacnásobnej aktivácii aplikácie. Na druhej strane, ak je titul interaktívnymtitulom, ktorého hlavný aspekt je v aplikácii, tak sa aplikácia aktivuje normálnym spôsobom. Takže zobrazenie je prezentované na obrazovke okamžite po operácii vyhľadávania titulu. Toto slúži na odstránenie frustrácie používateľa.Prehľad obrázkov na výkrese Obr. 1 znázorňuje hierarchickú dátovú štruktúru BD-ROM Obr. 2 znázorňuje vrstvový model softvéru, podľa ktorého je navrhnutý BD-ROM Obr. 3 znázorňuje vnútomú štruktúru prehrávača podľa pwého uskutočnenia

MPK / Značky

MPK: G11B 27/00, G11B 20/10

Značky: zariadenie, príkazy, přehrávací, zákmitom, aplikácie, proti, vstupov, časovač, oneskorenie, kláves, zdvojených

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/93-e5120-zariadenie-proti-zakmitom-klaves-casovac-na-oneskorenie-zdvojenych-vstupov-pre-prikazy-aplikacie-v-dvd-prehravaci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie proti zákmitom kláves, časovač na oneskorenie zdvojených vstupov pre príkazy aplikácie v DVD prehrávači</a>

Podobne patenty