Vysielač a prijímač vysielacieho signálu a spôsob vysielania a prijímania vysielacieho signálu

Číslo patentu: E 19409

Dátum: 01.02.2011

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania vysielacích signálov a prístroja na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, a konkrétnejšie spôsobu vysielania a prijímania vysielacích signálov, ktoré môžu mať zlepšenú účinnosť prenosu dát, a je kompatibilný s konvenčnýmí spôsobmi na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, a jeho prístroja na vysielanie a prijímanie.Keďže čoskoro skončí analógové vysielanie, vyvíja sa široká škála technológií pre vysielanie a prijímanie digitálnych vysielacích signálov. Digitálne vysielacie signály možno vysielať s väčšou kapacitou video a audio dát než analógové vysielacie signály a môžu obsahovať širokú škálu voliteľných dát navyše k video a audio dátam.Digitálny vysielací systém môže zabezpečiť obrazy s vysokým rozlíšením (HD - high definition), viackanálový zvuk a širokú škálu voliteľných služieb. Avšak účinnosť prenosu dát pre vysoko kapacitný prenos dát, odolnosť vysielacích a prijímacích siet a flexibilita sietí so zreteľom na mobilné prijímacie zariadenia sú problémy, ktoré stále treba vylepšovať.Dokument EP 2209219 opisuje vrstvenú modulácia s viacerými anténami. Audio/video obsahsa delí na základný tok a obohatený tok. Základný tok sa prenáša z jednej antény s vysokým výkonom a predsunutý tok sa vysiela z ďalšej antény s nízkym výkonom.Technickým cielom jedného uskutočnenia tohto vynálezu je poskytnúť spôsob a prístroj na vysielanie aprijímanie vysielacích signálov, ktoré môžu zvýšiť účinnost prenosu dát v digitálnom vysielacom systéme.Ďalším technickým cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, ktoré môžu prijímať vysielacie signály bez chyby, dokonca v interiérovom prostredí alebo pomocou mobilných prijímacích zariadení.Ďalším technickým cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, ktoré môžu udržiavať kompatibilitu s konvenčným vysielacím systémom navyše k dosiahnutiu vyššie opísaných cieľov.0008 Tento vynález je definovaný v nezávislých nárokoch.Podľa tohto vynálezu v digitálnom vysielacom systéme je možné zvýšiť účinnosť prenosu dát a zvýšiť odolnosť vzhľadom na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov pomocou zabezpečenia MIMO systému.Ďalej podľa tohto vynálezu je možné poskytnúť spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, ktorý môže prijímať digitálne vysielacie signály bez chyby dokonca v interiérovom prostredí, alebo pomocou mobilných prijímacích zariadení.Ďalej podľa tohto vynálezu, dokonca v prípade v ktorom sú prenosové cesty alebo kanály navzájom podobné V MIMO vysielacom systéme, je možné regenerovať a používať vysielaciu službu zabezpečením technológií škálovatelného video kódovania (SVC scalable video Coding).Okrem toho, podla tohto vynálezu, vysielací systém, využivajúci MIMO podľa tohto vynálezu, môže dosiahnuť vyššie opísané výhody, pričom si udržiava kompatibilitu s konvenčným vysielacím systémom, ktorý nevyužíva MIMO usporiadaním MIMO vysielacích signálov, ktoré sú SVC kódované na PLP alebo na snímku.Obrázok 1 zobrazuje vysielač vysielacieho signálu využlvajúci MIMO schému podla jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 2 zobrazuje vstupný procesný modul podla jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 3 zobrazuje adaptačný blok tokov obsiahnutých vo vstupnom procesnom module podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 4 zobrazuje BICM kódovač (modul) podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 5 zobrazuje snímkový vytvárač podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 6 zobrazuje OFDM generátor podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 7 zobrazuje prijímač vysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 8 zobrazuje OFDM demodulátor podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 9 zobrazuje snímkový syntaktický analyzátor podla jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 10 zobrazuje BICM dekódovač podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 11 zobrazuje Výstupný procesný modul prijímači a vysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 12 zobrazuje štruktúru na PLP založenej prenosovej snímke vysielanej a prijímanej vysielacím a prijímacím systémom podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 13 zobrazuje štruktúru na FEF založenej prenosovej snímke podla jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 14 zobrazuje procedúru generovania P 1 symbolu na identifikovanie novej prenosovej snímky podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 15 zobrazuje L 1 predsignalizačnú informáciu obsiahnutú vo vysielanom a prijímanom signáli podla jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 16 zobrazuje L 1 posignalizačnú informáciu obsiahnutú vo vysielanom aprijímanom signáli podla jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje L 1 posignalizačnú informáciu obsiahnutú vo vysielanom a prijímanom signáli podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač a prijímač vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač a prijímač vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač MIMO vysielacieho signálu a spôsob vysielania pomocou SVC podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač MIMO vysielacieho signálu a spôsob vysielania pomocou SVC podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač MIMO vysielacieho signálu a spôsob vysielania pomocou SVC podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje štruktúru prenosového toku vysielaného terestriálnym vysielacím systémom, na ktorý sa aplikoval MIMO vysielací systém pomocou SBC podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje MIMO vysielací a prijímací systém podla jedného uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka BER/SNR zobrazujúca rozdiely charakteristiky medzi GC schémou a SM schémou využívajúcich vonkajší kód podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka BER/SNR zobrazujúca rozdiel charakteristiky medzi GC schémou a SM schémou podľa modulačných schém a kódovacej rýchlosti vonkajšieho kódu podľa jedného uskutočnenia tohtozobrazuje spôsob vysielania a prijímania dát na základe MIMO prenosu SM schémy v prostredí kanálov podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vstupné signály a vyslaný a prijatý signál na ktorom sa vykonala metóda MIMO kódovania podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka BER/SNR zobrazujúca charakteristiku metódy MIMO kódovania podľa prvého uskotočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiku metódy MIMO kódovania podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezu v nekorelovanom kanálije tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiku metódy MIMO kódovania podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezu v plne korelovanom kanálizobrazuje konštelácia keď sa podmnožina GS použije ako MIMO kódovacia matrica a v prípade prvého uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky keď sa použije podmnožina GS ako MIMO kódovacia matrica a v prípade prvého uskotočnenia tohto vynálezuzobrazuje vzťah medzi euklidovskou vzdialenosťou a Hammingovou vzdialenosťou v konšteláciách, keď sa použije podmnožina GS a MIMO kódovacia matrica a v prípade prvého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vstupné signály a vyslaný a prijatý signál, na ktorom sa vykonala metóda MIMO kódovania podľa druhého uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 36 zobrazuje metódu MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohtoObrázok 37 zobrazuje vstupné signály a vyslaný a prijatý signál, na ktorom sa vykonala metóda MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohtoje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky metód MIMO kódovania podľa tohto vynálezuObrázok 39 je ďalšia tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky metódMIMO kódovania podľa tohto vynálezuObrázok 40 je tabuľka kapacita/SNR zobrazujúce charakteristiky podľa kombinácii modulačných schém v metóde MIMO kódovania podľa tretiehoObrázok 41 je tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky podľa korelácie kanálov, ked sa použije prenosové schéma QPSKQPSK MIMO vmetóde MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 42 je tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky podľa korelácie kanálov, keď sa použije QPSK 16-QAM MIMO prenosová schéma vmetóde MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 43 je tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky podľa korelácie kanálov, keď sa použije 16-QAM 16-QAM MIMO prenosová schéma v metóde MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohtoa MIMO prijímač podľa jednéhoa MIMO prijímač podľa ďalšiehoa MIMO prijímač podľa ďalšiehouskutočnenia tohto vynálezu aa MIMO prijímač podľa ďalšiehoObrázok 48 zobrazuje blokovú schému, ktorá zobrazuje spôsob prijímaniavysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu.V ďalšom, hoci detailne budú opísané výhodné uskutočnenia tohto vynálezu, s odkazom na pripojené výkresy a obsah, ako je opísaný vo vzťahu k pripojeným výkresom, treba rozumieť, že tento vynález nie je obmedzený na jeho uskutočnenia.Tento vynález sa týka vysielača vysielacieho signálu aprijímača vysielacieho signálu. využívajúceho spracovávanie s viacerými vstupmi a s viacerými výstupmi (MIMO - multiinput multi-output).Charakteristiky systémov využívajúcich MIMO závisia od charakteristík prenosového kanálu a konkrétne od systémov. ktoré majú prostredie nezávislých kanálov, ktoré vykazujú vysokú charakteristiku. Charakteristika systému, na ktorý sa uplatní MIMO, sa môže zlepšiť, ked kanály od antén vysielača po antény prijímača sú nekorelované a nezávislé. Avšak v prostredí kanálov, v ktorom korelácia medzi kanálmi, medzi vysielacími anténami a prijímacimi anténami je vysoká ako je prostredie priamej viditeľnosti (LOS - line-of sight),charakteristika systému využívajúceho MIMO sa môže náhle znížiť alebo systém nemusi fungovať.Ked sa MIMO uplatní na vysielacie systémy využívajúce schému jedného vstupu a jedného výstupu (SISO - single-input singIe-output) a schému viacerých vstupov ajedného výstupu

MPK / Značky

MPK: H04H 20/33, H04N 7/015, H04B 7/04, H04L 27/26

Značky: přijímač, signálu, vysielacieho, vysielač, spôsob, prijímania, vysielania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/93-e19409-vysielac-a-prijimac-vysielacieho-signalu-a-sposob-vysielania-a-prijimania-vysielacieho-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysielač a prijímač vysielacieho signálu a spôsob vysielania a prijímania vysielacieho signálu</a>

Podobne patenty