Spôsob vykonávania inštrukcie pre selektívnu modifikáciu parametrov funkcie adaptéra

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB WKONÁVANIA INŠTRUKCIE PRE SELEKTÍVNU MODIFIKÁCIU PARAMETROV FUNKCIE ADAPTÉRA0001 Tento vynález sa všeobecne týka vstupno/výstupného spracovania v počítačovom prostredí, a najmä uľahčenia komunikácie s adapténni počítačového prostredia.0002 Počítačové prostredie môže obsahovať jeden alebo viac typov vstupno/výstupných zariadeni, vrátane rôznych typov adaptérov. Jeden typ adaptéra, ktorý môže byt zahrnutý je PCI adaptér (Peripheral Component Interconnect, vzájomné prepojenie periférnych komponentov), alebo PCI Express (PCIe) adaptér. Adaptér používa na komunikáciu všeobecný protokol priemyselného štandardu bus-level a link-level. Avšak jeho protokol na úrovni inštrukcie je špecifický pre predajcu. Špecifikácia PCI je k dispozicii na adrese www.gcisig.com/home.0003 US zverejnená prihláška č. 2008/0126648 A 1, publikovaná 29. mája 2008, Brownlow a kol., Message Signaled Interrupt Management For A Computer Input/Output Fabric Incorporating Platform Independent Interrupt Manager, opisuje zariadenie, program a spôsob dynamického priradenia signalizácie prerušenia správou (MSI, Message Signalled Interrupt) zdielaných prostriedkov niekoľkých klientov k možnosti prerušenia počítača s funkcionalitou MSI. Okrem toho správa takýchto priradení sa môže realizovať pomocou platformy programu nezávislého prerušenia so schopnosťou manažovať niekoľkonásobne MSI priradenia medzi MSI prostriedkami pre možnosť prerušenia, prepojenej so základnou hardvérovou platformou počítača cez pre platformu špecifický uzavretý kód programu.0004 US zverejnená prihláška č. US 2007/0226386 A 1, zverejnená 27. septembra 2007, Sharp a kol. Method and Apparatus For Using A Single Multi EP 2 433 212 HÓRMANNOVÁ - TOMEŠ 35087/T wwwbhłpolontskFunction Adapter With Different Operating Systems uvádza, že flexibilné usporiadanie umožňuje single usporiadanie Ethernet adaptéra kanálu (ECA) hardvérových funkcií a javí sa ako potrebné na dosiahnutie súladu s rôznymi modelmi nasadenia operačného systému. PCI rozhranie predstavuje logický model virtuálnych zariadení vhodných na príslušný operačný systém. Parametre a hodnoty mapovania sú spojené s prúdom paketov na to, aby sa umožnilo správne spracovanie prúdu paketov v súlade s predloženým Iogickým modelom a potrebnými operáciami. Mapovanie sa vyskytuje tak na strane hostitela ako i na strane siete, aby sa umožnili viacnásobné operácie ECA, ktoré sa majú vykonať, pričom má byť umožnené správne doručenie na každom rozhraní.0005 Patent US 6978338 B 2, udelený 20. decembra 2005, Wang a kol.,PCI Extended Function Interface and PCI Device Using the Same, opisuje PCI rozhranie s rozšírenou funkciou a PCI zariadenie využívajúce také rozhranie. PCI rozhranie s rozšírenou funkciou je vhodné na použitie v PCI zariadení, ktoré obsahuje hlavné zariadenie a aspoň jedno pomocné zariadenie. PCI rozhranie s rozšírenou funkciou obsahuje aspoň jeden spojovací port a prvý obvod. Pomocné zariadenie je spojené so zodpovedajúcim spojovacím portom a PCI rozhranie s rozšírenou funkciou vysiela riadiaci signál cez spojovací port pre riadenie činnosti zodpovedajúceho pomocného zariadenia. Prvý obvod je použitý na určenie konñguračného priestoru.0006 Komunikácia medzi zariadením a systémom vyžaduje určitú inicializáciu a zavedenie špeciñckej dátovej štruktúry.0007 US patentová prihláška US 2005/0114623, Craddock a kol. opisuje metódu pre správu pamäťou mapovaných I/O operácií na alternatívny adresný priestor použitím presmerovaných operácií načítaj/ulož.0008 V súlade s aspektom tohto vynálezu je poskytnuté vybavenie nauľahčenie komunikácie medzi adaptérmi a procesormi. Napríklad je poskytnutáschopnosť, ktorá umožňuje nastaviť operačné parametre pre určitú operáciu spojenú s adaptérom. V ďalšom aspekte predkladaného vynálezu je kópiaoperačných parametrov sprístupnená operačnému systému.0009 Nedostatky doterajšieho stavu techniky sú prekonané a sú poskytované výhody prostredníctvom dodania počítačového programu na vykonanie strojovej inštrukcie v centrálnej procesorovej jednotke. Počítačový programový produkt obsahuje pre vykonávanie spôsobu počítačom čitatelné úložné médium čitatelné obvodom spracovania a inštrukciu na ukladanie. Tento spôsob zahŕňa napríklad, získanie strojovej inštrukcie na vykonanie, strojovej inštrukcie určenej na vykonávanie počítačom podľa počítačovej architektúry,strojovej inštrukcie zahrňujúcej pole operačného kódu určujúce modifikovať inštrukciu adaptéra prvé pole identifikuje umiestnenie, ktorého obsah zahŕňa handle funkcie identifikujúcej adaptér, označenie adresného priestoru spojeného s adaptérom na ktorý sa vzťahuje operácia modifikovať, a riadenie operácie počítača so špecitikáciou operácie, ktorá má byt vykonaná pre adaptér, riadenie operácie špecifikuje jednu operáciu z množstva operácií, ktoré môžu byt vybrané a druhé pole na identifikáciu adresy funkčného informačného bloku, ktorý sa používa pre operáciu modifikácie a vykonanie strojovej inštrukcie, vykonanie zahŕňa napríklad určenie hodnoty riadenia operácie a modifikovanie, v odpovedi na riadenie operácie, záznamu tabuľky,ktorý obsahuje parametre spojené s adaptérom. pričom modiñkácia zahŕňa selektívnu aktualizáciu jedného alebo viac parametrov záznamu tabuľky na základe riadenia operácie a na základe jednej alebo viacerých kontrol, ktoré sú závislé od riadenia operácie.0010 V súlade s ďalším aspektom tohto vynálezu je k dispozícii počítačový programový produkt na vykonávanie strojovej inštrukcie v centrálnej procesorovej jednotke. Počítačový programový produkt obsahuje počítačom čitatelné úložné médium čitatelné obvodom spracovania a ukladanie inštrukcií pre vykonávanie obvodom spracovania pre vykonávanie spôsobu. Spôsob zahŕňa napríklad získanie strojovej inštrukcie na vykonanie, strojová inštrukcia je definovaná pre vykonanie počítačom podľa architektúry počítača, strojová inštrukcia zahŕňa napríklad pole operačného kódu špecitikujúce inštrukciu naukladanie prvé pole identifikuje umiestnenie, pričom jeho obsah zahŕňa handle funkcie identifikujúci adaptér a označenie adresného priestoru spojeného s adaptérom ku ktorému sa operácia uloženia vzťahuje a druhé pole na identifikáciu miesta, kde má byt výsledok inštrukcie uložený a vykonanie strojovej inštrukcie, pričom toto vykonanie zahŕňa napríklad získanie informácií z funkčného informačného bloku spojenej s adaptérom a kopírovanie informácií z funkčného informačného bloku na pamäťové miesto, v odpovedi na úspešné dokončenie jednej alebo viacerých kontrol platnosti.0011 Spôsoby a systémy, týkajúce sa jedného alebo viacerých aspektov tohto vynálezu sú tiež opísané v tomto dokumente a nárokoch. Ďalšie znaky a výhody sú realizované technikami tohto vynálezu. lné uskutočnenia a aspekty vynálezu sú podrobne popísané v tomto texte a sú považované za súčasťSTRUČNÝ OPIS NIEKOĽKÝCH POHĽADOV NA VÝKRESOCH0012 Teraz bude opísané výhodné uskutočnenie predkladaného vynálezulen formou príkladu, s odkazom na pripojené výkresy, na ktorýchOBR. 1 A znázorňuje jedno uskutočnenie počítačového prostredia na začlenenie alebo použitie jedného alebo viac aspektov tohto vynálezuOBR. 1 B znázorňuje jedno uskutočnenie záznamu tabulky zariadení,nachádza sa v I/O hube z obr. 1 A a je použité v súlade s aspektom tohto vynálezuOBR. 1 C znázorňuje ďalšie uskutočnenie počítačového prostredia na začlenenie a použitie jedného alebo viac aspektov tohto vynálezuOBR. 2 znázorňuje jeden príklad adresných priestorov funkcií adaptéra,v súlade s aspektom tohto vynálezu

MPK / Značky

MPK: G06F 9/445, G06F 9/30

Značky: modifikáciu, parametrov, spôsob, vykonávania, inštrukcie, adaptéra, funkcie, selektívnu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/93-e17214-sposob-vykonavania-instrukcie-pre-selektivnu-modifikaciu-parametrov-funkcie-adaptera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vykonávania inštrukcie pre selektívnu modifikáciu parametrov funkcie adaptéra</a>

Podobne patenty