Farmaceutický prostriedok obsahujúci fúzny proteín, izolovaná molekula polynukleotidu, expresný vektor, kultivovaná bunka, spôsob prípravy polypeptidu a izolovaný polypeptid

Číslo patentu: 288176

Dátum: 13.03.2014

Autori: Madden Karen, Gross Jane, Yee David, Xu Wenfeng

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka izoformy TNF receptora TACI označenej ako BR43x2 a modulácie aktivity ztnf4 (TNFSF13B, BAFF), ktorý je ligandom receptorov BR43x2, TACI a BCMA.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka bunkových povrchových receptorov, zvlášť receptorov faktora nádorovej nekrózy (TNFR),ktoré regulujú interakcie medzi rôznymi líniami hematopoetických buniek. Špeciálne sa zaoberá receptorom TACI a jeho umelo pripravenýqrii, rozpustnými analógmi.Bunkove interakcie, ku ktorým dochádza počas imunitnej odpovede, sú regulované členmi niekoľkých rodín bunkových povrchových receptorov, vrátane rodiny receptorov nádorovej nekrózy (TNFR). Rodina TNFR sa skladá z mnohých glykoproteínových receptorov integrovaných do bunkovej membrány, z ktorých mnohé v spojení so svojimi zodpovedajúcimi ligandmi regulujú interakcie medzi rôznymi líniami hematopoetických buniek (Smith a kol., Rodina TNF receptorov pre bunkové a vírusové proteíny aktivácia, súbeäiá stimulácia a smrť, 76 959 -62, 1994 Cosman, Stem Celis 12 440 - 55,1994).Jedným takýmto receptorom je TACI transmembránový aktivátor a CAML-interaktor (von Bülow a Bram,Science 228 138 - 41, 1997 a publikácia WIPO W 0 98/39 361). TACI je receptor viazaný na membránu, ktorý má extracelulárnu doménu obsahujúcu dve nedokonalé opakovania bohaté na cysteín, transmembránovú domenu a cytoplamiovoú doménu, ktorá interaguje s CALM (modulátor vápnika a cyklofyllnový ligand), čoje proteín, ktorý je súčasťou bunkovej membrány, umiestnený na vnútrobunkových vačkoch, ktorý ked je v nadbytku exprirnovaný v bunkách Jurkat, sa podieľa na indukcii NF-AT aktivácie. TACI je spojený s B-bunkami a subpopuláciou T-buniek, von Bülow a Bram (Science 228 138 - 41, 1997) opisujú, že ligand pre TACI nie je známy.Bolo zistené, že polypeptidy predloženého vynálezu, izoméma forma TACI, ktorá má iba jedno nedokonalé opakovanie, bohaté na cysteín (BR 43 x 2), TACI a podobný proteín B buniek, BCMA (Gras a kol., Int. Immunol. 17 1093 - 106, 1995), sa viažu k ligandu TNF, ztnt 4, teraz mámy ako neutrokín a (publikácia WIPO W 0 98/ 18 921), B 1 yS (Moore a kol, Science, 285 260 - 3, 1999), BAFF (Schneider a kol., J. Exp. Med., 189 1747 - 56, 1999), TALL-1 (Shu a kol., J. Leukoc. Biol. 65 680 - 3, 1999) alebo THANK (Mukhopadhyay a kol., J. Biol. Chem. 274 15978-81, 1999). Ako také by boli BR 43 x 2, TACI a BCMA vhodné na reguláciu aktivity ztnf 4, zvlášť pri aktivácii B-buniek.Záverom je možné povedať, že predložený vynález poskytuje proteínové terapeutiká na moduláciu aktivity ztnf 4 alebo iných BR 43 x 2, TACI alebo BCMA ligandov, odvodené prostriedky a metódy, a tiež ďalšie spôsoby použitia, ktoré by boli z uvedeného opisu zrejmé osobám so skúsenosťou v odbore.V jednom uskutočnení vynález poskytuje spôsob potlačenia aktivity ztnf 4 u cicavca, ktorý spočíva v podaní množstva látky vybranej zo skupiny zahfňajúcej a) polypeptid obsahujúci extracelulámu doménu BR 43 x 2 b) polypeptid obsahujúci extracelulámu doménu TACI c) polypeptid obsahujúci excelulámu doménu BCMA d) polypetid obsahujúci sekvenciu SEQ ID NO 10 (sekvenciou číslo 10) e) protilátku alebo fragment protilátky, ktorý sa špecificky viaže k polypeptidu so sekvenciou SEQ ID NO 2 t) protilátku alebo fragment protilátky, ktorý sa špecificky viaže k polypeptidu so sekvenciou SEQ ID NO 4 g) protilátku alebo fragment protilátky, ktorý sa špecificky viaže k polypepidu so sekvenciou SEQ 1 D NO 6 h) protilátku alebo fragment protilátky, ktorý sa špecificky viaže k polypeptidu so sekvenciou SEQ 1 D NO 8 i) protilátku alebo fragment protilátky, ktorý sa špecificky viaže k polypeptidu so sekvenciou SEQ ID N 0 10 k) polypeptid so sekvenciou SEQ 1 D NO 4 I) aminokyselinove zostatky l až 166 so SEQ 1 D NO 6 a m) aminokyselinové zostatky l až 150 so SEQ ID NO 8.V jednom uskutočnení vynálezu je látka fúznym proteínom, ktorý obsahuje prvú a druhú časť, ktoré sú spojené peptidovou väzbou, pričom prvá časť obsahuje polypeptid vybraný zo skupiny zahrňujúcej a) polypeptid obsahujúci sekvenciu SEQ ID N 0 8 b) polypeptid obsahujúci aminokyselinové zostatky 25 až 58 zo sekvencie SEQ ID NO 2 c) polypeptid obsahujúci aminokyselinové zostatky 34 až 66 zo sekvencie SEQ 1 D NO 6 d) polypeptid obsahujúci aminokyselinové zostatky 71 až 104 zo sekvencie SEQ ID NO 6 e) polypeptid obsahujúci aminokyselinové zostatky 25 až 104 zo sekvencie SEQ 1 D NO 6 f) polypeptid obsahujúci aminokyselinove zostatky 8 až 37 zo sekvencie SEQ ID N 0 8 g) polypeptid obsahujúci aminokyselinové zostatky 41 až 88 zo sekvencie SEQ ID N 0 8 h) polypeptid obsahujúci aminokyselinové zostatky 8 až 88 zo sekvencie SEQ ID NO 8 a druhá časť obsahuje iný polypeptid. V inom uskutočnení prvá časť ďalej obsahuje polypeptid vybraný zo skupiny zahŕňajúcej a) aminokyselinové zostatky 59 až 120 zo sekvencie SEQ ID NO 2 b) aminokyselinové zostatky 105 až 166 zo sekvencie SEQ ID N 0 6 a c) aminokyselinové zostatky 89 až 150 zo sekvencie SEQ ID NO 8. V inom uskutočnení je prvá časť vybraná zo skupiny zahŕňajú 10cej a) polypeptid obsahujúci extracelulámu doménu BR 43 x 2 b) polypeptid obsahujúci extracelulámu doménu TACI a c) polypeptid obsahuj úci extracelulámu doménu BCMA.V podobnom uskutočnení je prvá časť vybraná zo skupiny zahŕňajúcej a) polypeptid so sekvenciou SEQ ID N 0 4 b) aminokyselinové zostatky 1 až 154 zo sekvencie SEQ ID NO 6 a c) aminokyselinové zostatky 1 až 48 zo sekvencie SEQ 1 D N 0 8.V inom podobnom uskutočnení je druhou časťou konštantná časť reťazca imunoglobulínu.V inom usktutočnení je protilátka alebo fragment protilátky vybraný zo skupiny zahñíajúcej a) polyklonálnu protilátku b) myšiu monoklonálnu protilátku c) zušľachtenú protilátku odvodenú od b)., a c) ľudskú monoklonálnu protilátku.V podobnom uskutočnení je fragment protilátky vybraný zo skupiny zahŕňajúcej F(ab), F(ab), Fab, Fv,scFv a minimálnu rozpoznávaciu jednotku. V inom uskutočnení je cicavcom primát.V inom uskutočnení je aktivita ztnf 4 spojená s B-lymfocytmi. V inom podobnom uskutočnení je aktivita ztnf 4 spojená s aktivovanými B-lymfocytmi. V ešte inom uskutočnení je aktivita ztnf 4 spojená s kľudovými B-lymfocytmi. V inom uskutočnení je aktivita ztnf 4 spojená s produkciou protilátok. V podobnom uskutočnení je produkcia protilátok spojená s autoimunitnou chorobou. V podobnom uskutočnení je autoimunitnou chorobou systemický lupus erythematodes, myastenie gravis, roztrúsená skleróm alebo zápal kĺbov. V inom uskutočnení je aktivita ztnf 4 spojená s astmou, bronchidtídou alebo podobne, ako aj s konečným stavom zlyhania ľa vín. V ešte inom uskutočnení je aktivita ztnf 4 spojená s chorobu ľadvín.V podobnom uskutočnení je chorobu ľadvín glomerulonefritída, vaskulitída, neñ-ítída alebo pyrlonefritída. V ešte inom uskutočnení je choroba ľadvín spojená s novotvarmi na ľadvinách, mnohonásobnými myelómarni, lymfómamí, neuropatiami alebo amyloidózou. V inom uskutočnení je aktivita ztnf 4 spojená s efektorovými T-bunkami.V podobnom uskutočnení je aktivita ztnf 4 spojená s tlmením imunitnej odpovede.V ešte inom uskutočnení je aktivita spojená s imunosupresiou. V ešte inom uskutočneníje imunosupresia spojená s odmietnutím štepu, reakciou štepu proti hostiteľovi alebo zápalom. V inom uskutočnení je aktivita spojená s autoimunitnou chorobou. V podobnom uskutočnení je autoimunitnou chorobou cukrovka závislá od inzulínu alebo Crohnova choroba. V inom uskutočnení je aktivita ztnf 4 spojená so zápalom. V podobnom uskutočnení je zápal spojený s bolesťou kĺbov, opuchom, anémiou, alebo septickým šokom. V inom uskutočnení predložený vynález poskytuje metódu na inhibíciu spojenia BR 43 x 2, TACI alebo BCMA receptorov so svojimi ligandami, spočívajúcu v podaní množstva zlúčeniny, ktorá je opisaná vyššie. V inom uskutočnení je spojenie BR 43 x 2, TACI alebo BCMA receptorov so svojimi ligandami spojené s B-lymfocytmi. V inom podobnom uskutočnení je spojenie BR 43 x 2., TACI alebo BCMA receptorov so svojimi ligandami spojené s aktivovanými B-lymfocytmi.V ešte inom uskutočnení je uskutočnenie spojenia BR 43 x 2, TACI alebo BCMA receptorov so svojimi ligandami spojených s kľudovými B-lymfocytmi.V inom uskutočnení je uskutočnenie spojenia BR 43 x 2, TACI alebo BCMA receptorov so svojimi ligandami spojených s produkciou protilátok. V podobnom uskutočneníje autoimunitnou chorobou systemický lupus erythematodes, myastenia gravis, roztrúsená skleróza alebo zápal kĺbov. V inom uskutočnení je spojenie BR 43 x 2,TACI alebo BCMA receptorov so svojimi ligandami spojené s astmou, bronchitídou alebo rozdutím pľúc. V ešte inom uskutočneníje spojenie BR 43 x 2, TACI alebo BCMA receptorov so svojimi ligandami spojené s konečným stavom zlyhania ľadvín. V ešte inom uskutočnení je spojenie BR 43 x 2, TACI alebo BCMA receptorov so svojimi ligandamí spojené s chorobou ľadvín. V podobnom uskutočneníje chorobou ľadvín glomeruloneñitída,vaskulitída, nefritída alebo pyrlonefritida. V ešte inom uskutočneníje choroba ľadvín spojená s novotvarmi na ľadvinách, mnohonásobnými myelómami, lymfómamí, neuropatiou alebo amyloidózou. V inom uskutočnení je spojenie BR 43 x 2, TACI alebo BCMA receptorov so svojimi ligandami spojené s efektorovými T-bunkami. V podobnom uskutočnení je spojenie BR 43 x 2, TACI alebo BCMA receptorov so svojimi lígandami spojené s tlmením imunitnej odpovede. V ešte inom uskutočnení je aktivita spojená s imunosupresiou. V ešte inom uskutočnení je irnunosupresia spojená s odmietnutím štepu, reakciou štepu proti hostiteľovi alebo zápalom. V inom uskutočnení je aktivita spojená s autoimunitnou chorobou. V podobnom uskutočnení je autoimunitnou chorobou cukrovka závislá od inzulínu alebo Crohnova choroba. V inom uskutočneníje spojenie BR 43 x 2, TACI alebo BCMA receptorov so svojimi ligandami spojené so zápalom. V podobnom uskutočnení je zápal spojený s bolesťou kĺbov, opuchom, anémiou alebo septickým šokom.Z iného pohľadu predložený vynález poskytuje izolovanú molekulu polynukleotidov, ktorá kóduje polypeptid so sekvenciou SEQ lD NO 2. Je tiež poskytnutá izolovaná molekula polynukleotidu so sekvenciou SEQ ID NO 1. V podobnom uskutočnení je poskytnutý expresívny vektor, ktorý obsahuje nasledujúce operatívne viazané prvky transkrípčný promótor molekulu polynukleotidu opisanú vyššie a temiinátor transkripcie. V inom uskutočnení expresný vektor ďalej obsahuje sekretorickú sekvenciu spojenia receptor ligand, operatívne viazanú k uvedenej molekule polynukleotidu, Tiež je poskytnutá kultivovaná bunka, do ktorej bol vnesený expresný vektor, pričom táto kultivovaná bunka exprimuje polypeptid kódovaný uvedeným polynukleotidovým segmentom. Predložený vynález ďalej poskytuje metódu produkcie polypeptidu, ktorá spočíva v kultivácii bun 10ky, do ktorej bol vnesený expresný Vektor, ako bolo opísané vyššie. Táto bunka exprimuje polypeptid kódovaný uvedenou polynukleotidovou molekulou a exprimovaný polypeptid je izolovaný. Vynález tiež poskytuje izolovaný polypeptid, ktorý má sekvenciu SEQ ID ND 2. V podobnom uskutočnení je polypeptid v kombinácii s farmaceutický prijateľným nosičom.Tieto a ešte iné aspekty vynálezu sa stanú zreteľnej šie po uvedení nasledujúceho podrobného opisu.Pred uvedením vynálezu môže byť pre jeho pochopenie užitočné vysvetliť definície určitých termínov, ktoré tu budú ďalej používanéTermín añnitná mačka je tu používaný na označenie polypeptídového segmentu, ktorý môže byť pripojený k druhému polypeptidu, aby pomohol pri puriñkácii alebo detekcii druhého polypeptidu alebo aby poskytol miesta na pripojenie druhého polypeptidu k substrátu. V princípe akýkoľvek peptid alebo proteín, pre ktorý je dostupná protílátka alebo iné špecificky sa viažuce činidlo, môže byť použitý ako añnitná mačka. Medzi añnitné mačky patrí polyhistidínový úsek, proteín A (Nilsson a kol., EMBO J. 4 1075, 1985 Nilsson a kol., Methods Enzymol. 198 3, 1991), glutatión S-transferáza (Smith a Johnson, gene 67 3 l, 1988), afmitná značka Glu-Glu (Gmssenmeyer a kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82 7952 - 4, 1985), substancia P, peptid Flag (Hopp a kol, Biotechnology 6 1204 - 10, 1988), peptid viažuci streptavidín alebo iný antigénny epitop alebo väzbová doména. Všeobecne pozri Ford a kol, Protein Expression and Puriñcation 2 95 - 107,1991. DNA kóduj úce afinitne značky sú dostupne od komerčných dodávateľov (napr. Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ).Termínom alelový variant je tu označovaná akákoľvek z dvoch alebo viacerých altematívnych foriem génu,ktoré sú umiestnené na tom istom mieste na chromozóme. Alelové varianty vznikajú prirodzenou cestou mutáciami a môžu mať za následok fenotypový polymorñzmus vnútri populácie. Mutácie v génoch môžu byť tiché(t. j. nespôsobujú žiadne zmeny v nimi kódovanom polypeptide) alebo môžu kódovať polypeptidy, ktoré majú pozmenenú aminokyselinovú sekvenciu. Termíncalelový variant je tu tiež používaný na označenie proteínu kódovaného alelovým variantom génu. Patria sem tiež rovnaké proteíny od jedného druhu, ktoré sa líšia od štandardnej aminokyselinovej sekvencie alelovou variácíou. Alelová variabilita označuje prirodzene sa vyskytujúce odchýlky medzi jednotlivcami v génoch kódujúcich určitý protein.Tenníny bližšie k aminovému koncu a bližšie ku karboxylovému koncu sú tu používané na označenie polohy vnútri polypeptidov a proteínov. Tam, kde to kontext dovoľuje, sú tieto termíny používané s odkazom na určitú sekvenciu alebo časť polypeptidu alebo proteínu, na označenie blízkosti alebo relatívnej polohy. Napríklad určitá sekvencia umiestnená vnútri proteínu bližšie ku karboxylovému koncu štandardnej sekvencie je umiestnená bližšie smerom ku karboxylovému koncu štandardnej sekvencie, ale nie je nevyhnutne až na karboxylovom konci celého proteínu.Termínom pár komplement/antikomplement sú tu označované neidentické zložky, ktoré za vhodných podmienok vytvárajú nekovalentne spojený, stabilný pár. Napríklad biotín a avídín (alebo streptavidín) sú prototypickýmí členmi takého páru komplement/antikomplement. Ine príklady párov komplenet/antikomplement zahŕňajú páry receptor/ligand, páry protilátka/antigén (alebo hapten, alebo epitop), páry sense/antisense polynukleotidov, a podobne. Tam, kde je žiaduca následná disociácia párov komplement/antikomplement, má pár komplement/antíkomplement väzbovú aíinitu l 09 M.Termínom kontig je tu označovaný polynukleotid, ktorý obsahuje súvislý úsek totožnej alebo komplementámej sekvencie iného polynukleotidu. O súvislých sekvenciách sa uvádza že pokrývajú daný úsek polynukleotidovej sekvencie bud úplne, alebo pokrývajú iba časť úseku daného polynukleotidu. Napríklad reprezentatívne kontigy pre polynukleotidovú sekvenciu 5-ATGGCTTAGCTT-3 sú 5-TAGCTT gagtct-Ta 3-gtcgacTACCGA-5.Termínom komplementy polynukleotidových molekúl sú tu označované polynukleotidy, ktoré majú v porovnaní so štandardnou sekvenciou komplementámu sekvenciu bázy a reverznú orientáciu. Napríklad sekvencia 5-ATGCACGGG-3 je komplementáma k 5-CCCGTGCAT-3.Termínom degenerovaná nukleotidová sekvencia alebo degenerovaná sekvencia sú tu označované sekvencienukeotidov, ktoré zahŕňajújeden alebo viacej degenerovaných kodónov (v porovnaní so štandardnou polynukleotidovou molekulou, ktorá kóduje polypeptid). Degenerované kodóny obsahujú odlišné triplety nukleotidov,ale kódujú rovnaký aminokyselinový zostatok (t. j. každý z triplerov GAU a GAC kóduje Asp). Termínom expresný vektor je tu označovaná DNA molekula, lineáma alebo kruhová, ktorá obsahuje segment kódujúci polypeptid, o ktorý ide a ktorý je operatívne viazaný k ďalším segmentom, zabezpečujúcim jeho transkripciu. Takéto prídavné elementy môžu zahŕňať promótorové a termínátorové sekvencie a prípadne jeden alebo viacej začiatkov replikácie, jeden alebo viacej selektovateľných markerov, zosiľovač transkripcie, polyadenylačný signál a podobne. Expresné vektory sú všeobecne odvodené z plazmidovej alebo vírusovej DNA, alebo môžu obsahovať elementy obidvoch.Termínom ízoforma sú tu označované rôzne formy proteínov, ktoré môžu byť produkované z rômych génov alebo z toho istého génu následkom altematívncho zostrihu. V niektorých prípadoch sa izoformy líšia svojou transportnou aktivitou, časom, kedy sú vo vývoji exprimované, tkanivovou distribúciou, rozmiestnením v bunke alebo kombináciou týchto vlastností.Termínom izolovaný polynukleotid je tu označovaný polynukleotid, ktorý bol zobraný zo svojho prirodzeného genetického prostredia aje takto zbavený vonkajších alebo neželateľných kódujúcích sekvencií, a je vo forme vhodnej na použitie v rámci produkčných systémov pre geneticky upravené proteíny. Takýmito izolovanými molekulami sú tie, ktoré sú vypudené zo svojho prirodzeného prostredia a zahŕňajú cDNA a genómové klony. Izolované DNA molekuly, ktoré sú predmetom tohto vynálezu, sú zbavené iných génov, s ktorými sú obyčajne asociované, ale môžu obsahovať prirodzene sa vyskytujúce 5 a 3 neprekladané oblasti, ako sú promótory a terminátory. Určenie asociovaných oblastí bude zrejmé osobám so skúsenosťami v odboreTerminom izolovaný polypeptid alebo proteín sa tu označuje polypeptid alebo proteín, ktorý sa nachádza v podmienkach iných ako vo svojom prirodzenom prostredí, ako je napríklad mimo krvi alebo živočíšneho tkaniva. Vo výhodnej fomie je izolovaný polypeptid v podstate zbavený iných polypeptidov, zvlášť iných polypeptidov živočíšneho pôvodu. Je výhodne poskytnúť polypeptidy vo vysoko čistej forme, t. j. vo vyššej ako 95 čistote, výhodnejšie vo vyššej ako 99 čistote. Pokiaľ sa používa v tomto kontexte termín izolovaný,nevylučuje prítomnosť toho istého polypeptidu v altematívnych fyzikálnych formách, ako sú diméry alebo altematívne glykozylované alebo derivované formy.Operatívne viazaný. Pokiaľ je aplikovaný na nukleotidové segmenty, termín operatívne viazaný označuje, že segmenty sú usporiadané tak, že fungujú, pokiaľ sa týka ich zamýšľaného účelu, v harmonickej súčinnosti, napríklad transkripciaje mčatá na promótore a prebieha pozdĺž kódujúceho segmentu k termínátoru.Tenriínom ortológ sa tu označuje polypeptid alebo jeho proteín, ktorýje získaný z jedného druhu a ktorý je funkčným partnerom polypeptidu alebo proteínu z iných druhov. Sekvenčné rozdiely medzi ortológmi sú výsledkom špeciácíe.Tennínom polynukleotid je tu označovaný jednoreťazcový alebo dvojreťazcový polymér deoxyribonukleotidových alebo ribonukleotidových báz, čítaný od 5 konca ku 3 koncu. Polynukleotidy zahŕňajú RNA a DNA a môžu byť izolované z prírodných zdrojov, syntetizované in vitro, alebo pripravené kombináciou prírodných a syntetických molekúl. Veľkosti polynukleotidov sú vyjadrené v pároch báz (skrátené bp), nukleotidoch (nt) alebo v kilobázach (kb). Tam, kde to kontext umožňuje, posledne dva uvedené termíny môžu označovať polynukleotidy, ktoré sú jednoreťazcové alebo dvojreťazcové. Keďje termín použitý pre dvojreťazcové molekuly, je použitý na označenie celkovej dĺžky a je chápaný ako ekvivalent termínu páry báz. Osoby so skúsenosťami v odbore si uvedomujú, že dva reťazce dvojreťazcového polynukleotidu sa môžu svojou dĺžkou málo odlišovať a že ich konce môžu byt špecificky usporiadané v dôsledku enzymatického štiepenia to znamená, že všetky nukleotidy v dvojreťazeovej polynukleotidovej molekule nemusia byt párované. Takéto nepárované konce obyčajne nepresahujú dĺžku 20 nukleotidov.Terinínom polypeptid je tu označovaný polymér aminokyselinových zostatkov spojených peptidovými väzbami, či už sú produkované prirodzene alebo synteticky. Polypeptidy obsahujúce menej ako 10 aminokyselinových zostatkov sú bežne označované ako peptidy.Termínom promótor je tu označovaná tá časť génu, ktorá obsahuje DNA sekvencie zabezpečujúce väzbu RNA polymerázy a začatie transkripcie. Promótorové sekvencie sa obyčajne, ale nie vždy, nachádzajú v 5 nekódujúcich oblastiach génov.Teimínom proteín je tu označovaná makromolekula obsahujúca jeden alebo viacej polypeptidových reťazcov. Proteín môže tiež obsahovať nebielkovinové zložky, ako sú napríklad sacharidové skupiny. Sacharidy a iné nebielkovinové substituenty môžu byť pridané k proteínu bunkou, v ktorej je proteín vytvorený, a bude sa meniť podľa typu bunky. Proteíny sú tu definované v termínoch štruktúr ich aminokyselinovej kostry substituenty, ako sú sacharidové skupiny, nie sú obyčajne špecifikované, avšak môžu byť prítomné. Temiínom receptor je tu označovaný s bunkou asociovaný proteín alebo polypeptidová jednotka takého proteínu, ktorý sa viaže k biologicky aktívnej molekule (ligand) a sprostredkuje účinok ligandu na bunku. Väzba ligandu k receptoru má za následok zmenu receptora (a v niektorých prípadoch multimerizáciu receptora, t. j.,asociácia totožných alebo odlišných podjednotiek receptorov), ktora spôsobí interakciu medzi efektorovou doménou (doménaini) receptora a inou molekulou (molekulami) V bunke. Tieto interakcie potom vedú k zmenám v metabolizme bunky. Metabolicke javy, ktoré sú viazané na interakcie receptor-ligand zahŕňajú transkripciu génu, fosforyláciu, defosforyláciu, biuikove množenie, zvýšenie produkcie cyklického AMP, mobilizáciu bunkového vápnika, mobilizáciu membránových lipidov, bunkovú adhéziu, hydrolýzu inozitolových lipidov a hydrolýzu fosfolipidov. BR 43 x 2 má, ako je tu podrobne opísané, charakteristiky TNF receptorov.Termínom sekrečná signálna sekvenciaje tu označovaná DNA sekvencia, ktorá kóduje polypeptid (sekrečný peptid), ktorý ako súčasť väčšieho polypeptidu vedie väčší polypeptid sekrečnou dráhou bunky, v ktorej je syntetizovaný. Väčší polypeptid je obyčajne počas prechodu sekrečnou dráhou štiepený, aby bol sekrečný peptid odstránený.Terrnínom rozpustný receptor je tu omačovaný taký polypeptid receptora, ktorý nie je viazaný na bunkovú membránu. Rozpustnými receptonni sú najčastejšie také receptorové polypeptidy, ktorým chýbajú transmembránove a cytoplazmové domény. Rozpustne receptory môžu obsahovať ďalšie amínokyselinové zostatky, ako sú napríklad afmítné značky, ktoré napomáhajú puriñkácii polypeptidu alebo poskytujú miesta na

MPK / Značky

MPK: A61K 38/00, C07K 14/00, A61P 37/06, A61P 11/06, C12N 15/00, C12N 15/63, A61K 39/395, A61K 38/17, A61P 11/00, A61K 39/00, C12N 15/11, A61P 13/12, C07K 14/715, C12N 1/21, C07K 16/28

Značky: fúzny, kultivovaná, buňka, expresný, polypeptidů, polypeptid, prostriedok, obsahujúci, polynukleotidů, proteín, molekula, spôsob, izolovaná, přípravy, izolovaný, vektor, farmaceutický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/93-288176-farmaceuticky-prostriedok-obsahujuci-fuzny-protein-izolovana-molekula-polynukleotidu-expresny-vektor-kultivovana-bunka-sposob-pripravy-polypeptidu-a-izolovany-polypeptid.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutický prostriedok obsahujúci fúzny proteín, izolovaná molekula polynukleotidu, expresný vektor, kultivovaná bunka, spôsob prípravy polypeptidu a izolovaný polypeptid</a>

Podobne patenty