Spôsoby liečenia pooperačnej bolesti podávaním protilátky proti nervovému rastovému faktoru a prostriedky, ktoré ju obsahujú

Číslo patentu: E 9183

Dátum: 08.10.2003

Autori: Vergara German, Shelton David

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOBY LIEČENIA POOPERAČNEJ BOLESTI PODÁVANÍM PROTILÁTKY PROTI NERVOVÉMU RASTOVÉMU FAKTORU A PROSTRIEDKY, KTORÉ JU OBSAHUJÚ0001 Predkladaný vynález sa dotýka anti-nervový rastový faktor (NGF)protilátky na použitie v prevencii, zlepšení alebo liečení pooperačnej bolesti.0002 Nen/ový rastový faktor (NGF) bol prvý neutrofín, ktorý bol identifikovaný a jeho úloha v rozvoji a prežití periférnych a centrálnych neurónov bola dobre charakterizovaná. Bolo preukázané, že NGF je kritický pre faktor prežitia a udržiavania rozvoja periférnych sympatických a embryonálnych senzorických neurónov a bazálnych cholinergných neurónov predného mozgu (Smeyne a kol.,Nature 368 246-249 (1994) Crowley a kol., Cell 76 1001-1011 (1994. NGF reguluje smerom hore exprimovania neuropeptidov vsenzorických neurónoch(Lindsay a kol., Nature 337 362-364 (1989 a jeho aktivita je sprostredkovaná prostredníctvom dvoch rôznych kmembráne viazaným receptorom TrkA tyrozín kinázového receptora a p 75 receptora, ktorý je štruktúrne príbuzný s ďalšími členmi skupiny receptorov faktora nekróyzy tumoru (Chao a kol., Science 232 518-5210003 Navyše kjeho účinkom na nervový systém sa stále viacej zisťuje, že sa účastní procesov mimo nervového systému. Napríklad bolo preukázané, že NGF zvyšuje vaskulárnu permeabilitu (Otten a kol., Eur J Pharmacol. 106 199-201(1984, zlepšuje T- a B-bunkové imunitné reakcie (Otten a kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86 10059-10063 (1989, vyvoláva diferenciáciu lymfocytov a proliferáciu žirnych buniek a spôsobuje uvoľňovanie rozpustných biologických signálov zo žirnych buniek (Matsuda a kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85 6508-6512(1988) Pearce a kol., J. Physiol. 372 379-393 (1986) Bischoff a kol., Blood 79 2662-2669 (1992) Horigome a kol., J. Biol. Chem. 268 14881-14887 (1993. Aj ked bolo opísané, že exogénne pridaný NGF je schopný mať všetky tieto účinky, jedôležité poznamenať, že bolo iba výnimočne preukázané, že endogénny NGF je dôležitý v ktoromkoľvek z týchto procesov in vivo (Torcia a kol., Cell. 85(3) 345-56(1996. Preto nie je jasné, aký účinok, pokiaľ vôbec nejaký, môže mat inhibíciabiologickej aktivity endogénneho NGF.0004 NGF je produkovaný mnohými typmi buniek vrátane žirnych buniek(Torcia a kol., Cell 85 345-356 (1996), keratinocytov (Di Marco a kol., J. Biol. Chem. 268 22838-22846, bunkami hladkých svalov (Ueyama a kol., J. Hypertens. 11 1061-1065 (1993, fibroblastami (Lindholm a kol., Eur. J. Neurosci. 2 795-801(1990, bunkami bronchiálneho epitelu (Kassel a kol., Clin, Exp. Allergy 31 143240 (2001, ladvinovými mesangiálnymi bunkami (Steiner a kol., Am. J. Physiol. 261 F 792-798 (1991 a skeletálnymi svalovými myotubulmi (Schwartz a kol., J Photochem, Photobiol. B 66 195-200 (2002. NGF receptory boli nájdené v rôznych bunkových typoch mimo nervového systému. Napriklad TrkA bol nájdený0005 Spojenie medzi zvýšenými hladinami NGF a rôznymi zápalovými podmienkami bolo pozorované u ľudských pacientov, rovnako ako u rôznych zvieracích modelov. Tie zahŕňajú systemický lupus erythematodes (Bracci-Laudiero a kol., Neuroreporł 4 563-565 (1993, roztrúsenú sklerózu (Bracci-Laudiero a kol.,Neurosci. Lett. 147 9-12 (1992, Iupienku (Raychaudhuri a kol., Acta Derm. lenereol. 78 84-86 (1998, artritídu (Falcimi a kol., Ann. Rheum. Dis. 55 745-748(1996, zápalu močového mechúra (Okragly a kol., J. Urology 161 438-441 (1991 a astmy (Braun a kol., Eur. J lmmunol. 28 3240-3251 (1998.0006 Konzistentne je zvýšená hladina NGF v periférnych tkanivách spojená so zápalom a bola pozorovaná u mnohých foriem artritídy. Synovium pacientov zasiahnutých reumatickou artritidou exprimuje vysoké hladiny NGF, zatial čo u synovia bez zápalu bolo opísané, že NGF nebol detekovateľný (Aloe a kol., Arch. Rheum. 35 351-355 (1992. Podobné výsledky boli pozorované u potkanov s experimentálne vyvolanou reumatickou artritidou (Aloe a kol., Clin. Exp. Rheumatol. 10 203-204 (1992. Zvýšené hladiny NGF boli opísané u transgénnych artritických myší spolu so zvýšením počtu žirnych buniek. (Aloe a kol., lnt. J. Tissue Reactions-Exp. Clin. Aspects 15 139-143 (1993.0007 Liečenie exogénnym NGF vedie k zvýšeniu bolesti a citlivosti na bolesť u zvieracích modelov (Amann a kol., Pain 64, 323-329 (1996) Andreev a kol., Pain 63, 109-115 (1995 a ludí (Dyck a kol., Neurology 48, 501-505 (1997) Petty a kol.,Annals Neurol. 36, 244-246 (1994. Zdá sa, že NGF pôsobí mnohými mechanizmami vrátane vyvolania neurotrofín BDNF (Apfel a kol., Mol. Cell. Neurosci. 7(2), 134-142 (1996) Michael a kol., J. Neurosci 17, 8476-8490 (1997,ktorý naopak mení spracovanie signálu bolesti v mieche (Hains a kol., Neuroscí Lett. 320(3), 125-8 (2002) Miletic a kol., Neurosci Lett. 319(3), 137440 (2002) Thompson a kol., Proc Natl Acad Sci USA 96(14), 7714-8 (1999, vyvolanie zmien vperiférnych a centrálnych spojoch senzorických neurónov a ďalších neurónov prenášajúcich bolesť v mieche (Lewin a kol., European Journal of Neuroscience 6,1903-1912 (1994) Thompson a kol., Pain 62, 219-231 (1995, vyvolanie zmien v raste axónov (Lindsay, RM, J Neurosci. 8(7), 2394-405 (1988, vyvolanie exprimovania bradykinínového receptora (Peterson a kol., Neuroscience 83 161168 (1998, vyvolanie zmien vexprimovaní génov zodpovedných za nervovú aktiváciu a vedenie, ako sú iónové kanály (Boettger a kol., Brain 125(Pt 2), 252-63(2002) Kerr a kol., Neuroreport 12(14), 3077-8 (2001) Gould a kol., Brain Res 854(1-2), 19-29 (2000, potenciovanie receptora súvisiaceho sbolesťou VR 1(Chuang a kol., Nature 411 (6840), 957-62 (2001) a vyvolanie patologických zmien v svaloch (Foster a kol., J Pathol 197(2), 245-55 (2002. Veľa týchto zmien prebieha priamo vsenzorických neurónoch prenášajúcich bolest a zrejme sú nezávislé na sprievodnom zápale. Navyše existujú aspoň dva ďalšie typy buniek, o ktorých je známe, že reagujú na NGF a môžu sa zúčastniť zmien pocitu bolesti alebo citlivosti na bolesť. Bolo opísané, že prvá z nich, žírna bunka, reaguje na NGF degranuláciou (Yan a kol., Clin. Sci. (Lond) 80 565-569 (1991 alebo, viných štúdiách, spôsobuje alebo zvyšuje produkciu mediátora alebo uvoľňovanie v spolupráci sďalšími činidlami (Pearce a Thompson, J. Physiol. 372 379-393(1986), Kawamoto a kol., J. Immunol. 168 6412-6419 (2002. Jasne bolo u potkanov preukázané, že reakcie na bolesť sprostredkované pomocou NGF sú prinajmenšom čiastočne sprostredkované žírnymi bunkami (Lewin a kol., Eur. J. Neurosci. 6 1903-1912 (1994), Woolf a kol., J. Neurosci. 16 2716-2723 (1996) aj keď ešte ostáva preukázať prípadnú relevanciu tejto skutočnosti u ľudí. Tiež je známe, že primárne sympatická neuróny reagujú na NGF a tiež sa účastnia signalizácie bolesti (Aley a kol., Neuroscience 71 1083-1090 (1996. Je jasné, že4 odstránenie sympatickej inervácie modifikuje hyperalgéziu normálne pozorovanúvreakcii na liečenie pomocou NGF (Woolf a kol., J. Neurosci. 16 2716-27230008 Každý rok podstupuje operácie dvadsat tri miliónov pacientov. Bolesť je zvyčajne Iokalizovaná v blízkosti miesta rezu. Pooperačná bolest môže mať dva klinicky dôležité aspekty, konkrétne pokojná bolest alebo bolesť. ktorá sa objavuje,keď sa pacient nepohybuje, a mechanickú bolesť, ktorá je zhoršená pohybom(kašľanie/kýchaníe, vstávanie z postele, fyzioterapia atď.). Hlavný problém s liečenim pooperačnej bolesti pri väčšine operácií je, že v súčasnosti používané lieky majú rôzne významné vedľajšie účinky, ktoré oneskorujú zotavenie, predlžujú hospitalizáciu a podrobujú určité citlivé skupiny pacientov riziku vážnych komplikácií. Pooperačná bolesť alebo bolesť, ktorá sa objavuje po operácii alebotraumatickom poraneni, je vážny a často neriešiteľný lekársky problém.0009 Existujú dve všeobecné kategórie liekov pre liečenie bolesti s tým, že obe majú nevýhody. Prvá kategória zahŕňa nesteroidné protizápalové lieky (NSAID),ktoré sú používané pre liečenie miernej alebo strednej bolesti, ale ktorých terapeutické použitie je obmedzené nežiaducimi gastrointestínálnymi účinkami, ako je odieranie žalúdka, vznik žalúdočných vredov alebo zápal dvanástnika a čreva. NSAID tiež môžu pri predĺženom používaní spôsobiť ľadvinovou toxicitu a ďalej, ako je opísané nižšie, nie sú veľmi účinné pre liečenie bolesti súvisiacej s alebo vznikajúcej zurčitých podmienok vrátane pooperačnej bolesti. Druhá kategória zahŕňa morfín a príbuzné opiáty, ktoré sú používané pre liečenie strednej až závažnej bolesti, ale ktorých terapeutické použitie je obmedzené zdôvodu nežiaducich účinkov, ako je sedácia, zmätenosť, Zápcha, obmedzovanie dýchania,ľadvinová kolika, tolerancia pri predĺženom používaní a riziko návyku. Preto sú potrebné zlúčeniny použiteľné pre liečenie bolesti smenej alebo sžiadnymi0010 Bolest je často kategorizovaná ako zápalové, neuropatická alebo viscerálna, ale tieto tradičné všeobecné označenia majú podstatné problémy. Implikujú mechanistickú podobnosť alebo identitu medzi všetkými zdrojmi bolesti vjednej z týchto veľmi všeobecných kategórií. V skutočnosti existuje veľa rôznychtypov zápalovej bolesti a zdrojov bolesti, ktoré nie sú ani zápalové ani neuropatické.

MPK / Značky

MPK: G01N 33/53, A61K 39/395

Značky: faktoru, nervovému, pooperačnej, spôsoby, prostriedky, proti, liečenia, bolesti, podávaním, protilátky, obsahujú, rastovému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/92-e9183-sposoby-liecenia-pooperacnej-bolesti-podavanim-protilatky-proti-nervovemu-rastovemu-faktoru-a-prostriedky-ktore-ju-obsahuju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsoby liečenia pooperačnej bolesti podávaním protilátky proti nervovému rastovému faktoru a prostriedky, ktoré ju obsahujú</a>

Podobne patenty