Vysielač vysielacieho signálu a spôsob vysielania

Číslo patentu: E 20277

Dátum: 01.02.2011

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania vysielacích signálov a prístroja na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, a konkrétnejšie spôsobu vysielania a prijímania vysielacích signálov, ktoré môžu mať zlepšenú účinnosť prenosu dát, a je kompatibilný s konvenčnými spôsobmi na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, ajeho prístroja na vysielanie a prijímanie.Keďže čoskoro skončí analógové vysielanie, vyvíja sa široká škála technológií pre vysielanie a prijímanie digitálnych vysielacích signálov. Digitálne vysielacie signály možno vysielať s väčšou kapacitou video a audio dát než analógové vysielacie signály a môžu obsahovat širokú škálu voliteľných dát navyše k video a audio dátam.Digitálny vysielací systém môže zabezpečiť obrazy s vysokým rozlíšením (HD - high deñnition), viackanálový zvuk a širokú škálu voliteľných služieb. Avšak účinnosť prenosu dát pre vysoko kapacitný prenos dát, odolnosť vysielacích a prijímacích sieť a flexibilita sietí so zreteľom na mobilné prijímacie zariadenia sú problémy, ktoré stále treba vylepšovať.Dokument W 0 2009/145549 uvádza také charakteristiky ako OFDM demodulácia,syntaktické analyzovanle snímok, MIMO dekódovanie, QAM spätné mapovanie a FEC dekódovanie, a predpokladá používanie rôznych QAM modulácií pri MIMO spracovávaníV MIMO Performance of the Next Generation DVB-T (MIMO charakteristika DVB-T nasledujúcej generácie), 69. konferencia IEEE 2009 o vozidlovej technológii, konanej v Barcelone, Španielsko, v apríli 2009, strany 1 až 5, XP 031474619, P. Atanes et al. sa zaoberajú MIMO charakteristikou v systémoch DVB-T 2.Technickým cielom jedného uskutočnenia tohto vynálezu je poskytnúť spôsob a prístroj na vysielanie aprijímanie vysielacích signálov, ktoré môžu zvýšiť účinnosť prenosu dát v digitálnom vysielacom systéme.Ďalším technickým cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, ktoré môžu prijímať vysielacie signály bez chyby, dokonca v interiérovom prostredí alebo pomocou mobilných prijímacích zariadení.Ďalším technickým cielom tohto vynálezu je zabezpečiť spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, ktoré môžu udržiavať kompatibilitu s konvenčným vysielacím systémom navyše k dosiahnutiu vyššie opísaných cieľov.Podla jedného aspektu tohto vynálezu sa poskytuje spôsob prijímania vysielacích signálov deñnovaný v nároku 1 a prístroj na prijímanie vysielacích signálov detinovaný v nároku 5. uskutočnenia vynálezu sú ďalej definované v nárokoch 2 až 4 a 6 až 8.Podľa tohto vynálezu v digitálnom vysielacom systéme je možné zvýšiť účinnosť prenosu dát a zvýšiť odolnosť vzhľadom na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov pomocou zabezpečenia MIMO systému.Ďalej podľa tohto vynálezu je možné poskytnúť spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, ktorý môže prijímať digitálne vysielacie signály bez chyby dokonca v interiérovom prostredí, alebo pomocou mobilných prijímacích zariadení.Dalej podľa tohto vynálezu, dokonca v pripade v ktorom sú prenosové cesty alebo kanály navzájom podobné v MIMO vysielacom systéme, je možné regenerovať a používať vysielaciu službu zabezpečením technológií škálovateľného video kódovania (SVC scalable video coding).Okrem toho, podľa tohto vynálezu, vysielací systém, využívajúci MIMO podľa tohto vynálezu, môže dosiahnuť vyššie opísané výhody, pričom si udržiava kompatibilitu s konvenčným vysielacim systémom, ktorý nevyužíva MIMO usporiadanľm MIMO vysielacích signálov, ktoré sú SVC kódované na PLP alebo na snímku.0014 Nasledujúci opis a výkresy ilustrujú uskutočnenia vynálezu, ktoré obsahujú charakteristiky nezávislých nárokov, ako aj uskutočnenia súvisiacich vynálezov, ktoré neobsahujú všetky charakteristiky nezávislých nárokov, ale sú užitočné na lepšie pochopenie nárokovaného vynálezu.Obrázok 1 zobrazuje vysielač vysielacieho signálu využívajúci MIMO schému podľajedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 2 zobrazuje vstupný procesný modul podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 3 zobrazuje adaptačný blok tokov obsiahnutých vo vstupnom procesnom module podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 4 zobrazuje BICM kódovač (modul) podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázokö zobrazuje snímkový vytvárač podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 6 zobrazuje OFDM generátor podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 7 zobrazuje prijímač vysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 8 zobrazuje OFDM demodulátor podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 9 zobrazuje snímkový syntaktický analyzátor podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 10 zobrazuje BICM dekódovač podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 11 zobrazuje výstupný procesný modul príjímači a vysielacieho signálupodľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu 2zobrazuje štruktúru na PLP založenej prenosovej snímke vysielanej a prijímanej vysielacím a prijímacím systémom podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje štruktúru na FEF založenej prenosovej snímke podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje procedúru generovania P 1 symbolu na identifikovanie novej prenosovej snímky podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje L 1 predsignalizačnú informáciu obsiahnutú vo vysielanom a prijímanom signáli podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje L 1 posignalizačnú infonnáciu obsíahnutú vo vysielanom a prijímanom signáli podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje L 1 posignalizačnú informáciu obsiahnutú vo vysielanom a prijímanom signáli podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač a prijímač vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač a prijímač vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač MIMO vysielacieho signálu a spôsob vysielania pomocou SVC podlajedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač MIMO vysielacieho signálu a spôsob vysielania pomocou SVC podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač MIMO vysielacieho signálu a spôsob vysielania pomocou SVC podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje štruktúru prenosového toku vysielaného terestriálnym vysielacím systémom, na ktorý sa aplikovat MIMO vysielací systém pomocou SBC podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje MIMO vysielací a prijímací systém podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka BER/SNR zobrazujúca rozdiely charakteristiky medzi GC schémou a SM schémou využívajúcich vonkajší kód podľa jednéhoje tabuľka BER/SNR zobrazujúca rozdiel charakteristiky medzi GC schémou a SM schémou podľa modulačných schém a kódovacej rýchlosti vonkajšieho kódu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje spôsob vysielania a prijímania dát na základe MlMO prenosu SM schémy v prostredí kanálov podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vstupné signály a vyslaný a prijatý signál na ktorom sa vykonala metóda MIMO kódovania podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka BER/SNR zobrazujúca charakteristiku metódy MIMO kódovania podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiku metódy MIMO kódovania podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezu v nekorelovanom kanálije tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiku metódy MIMO kódovania podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezu v plne korelovanom kanálizobrazuje konštelácia keď sa podmnožina GS použije ako MIMO kódovacia matica a v prípade prvého uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky keď sa použije podmnožina GS ako MIMO kódovacia matica a v prípade prvého uskotočnenia tohto vynálezuzobrazuje vzťah medzi euklidovskou vzdialenosťou a Hammingovou vzdialenosťou v konšteláciách, keď sa použije podmnožina GS a MIMO kódovacia matica a v prípade prvého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vstupné signály a vyslaný a prijatý signál, na ktorom sa vykonala metóda MIMO kódovania podľa druhého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje metódu MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vstupné signály a vyslaný a prijatý signál, na ktorom sa vykonala metóda MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky metód MIMO kódovania podľa tohto vynálezuje ďalšia tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky metód MIMO kódovania podľa tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky podľa kombinácii modulačných schém v metóde MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky podľa korelácie kanálov, ked sa použije prenosové schéma QPSKQPSK MIMO v metóde MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky podľa korelácie kanálov, keď sa použije QPSK 16-QAM MIMO prenosová schéma v metóde MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky podľa korelácie kanálov, ked sa použije 16-QAM 16-QAM MIMO prenosová schéma v metóde MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje MIMO vysielač a MIMO prijímač podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje MIMO vysielač a MIMO prijímač podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje MIMO vysielač a MIMO prijímač podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje MIMO vysielač a MIMO prijímač podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu azobrazuje blokovú schému, ktorá zobrazuje spôsob prijímania vysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu.0016 V ďalšom, hoci detailne budú opísané výhodné uskutočnenia tohto vynálezu, s odkazom na pripojené výkresy a obsah, ako je opísaný vo vzťahu k pripojeným výkresom, treba rozumieť, že tento vynález nie je obmedzený na jeho uskutočnenia.

MPK / Značky

MPK: H04B 7/04, H04L 27/34, H04L 27/26, H04H 20/42, H04H 60/11

Značky: vysielacieho, spôsob, vysielania, vysielač, signálu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/92-e20277-vysielac-vysielacieho-signalu-a-sposob-vysielania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysielač vysielacieho signálu a spôsob vysielania</a>

Podobne patenty