Vysielač vysielacieho signálu a spôsob vysielania

Číslo patentu: E 20005

Dátum: 01.02.2011

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania vysielacích signálov a prístroja na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, a konkrétnejšie spôsobu vysielania a prijímania vysielacích signálov, ktoré môžu mať zlepšenú účinnosť prenosu dát, a je kompatibilný s konvenčnými spôsobmi na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, a jeho prístroja na vysielanie a prijímanie.Kedže čoskoro skončí analógové vysielanie, vyvíja sa široká škála technológií pre vysielanie a prijímanie digitálnych vysielacích signálov. Digitálne vysielacie signály možno vysielať s väčšou kapacitou video a audio dát než analógové vysielacie signály a môžu obsahovať širokú škálu voliteľných dát navyše k video a audio dátam.Digitálny vysielací systém môže zabezpečiť obrazy s vysokým rozlíšením (HD - high definition), viackanálový zvuk a širokú škálu voliteľných služieb. Avšak účinnosť prenosu dát pre vysoko kapacitný prenos dát, odolnosť vysielacích a prijímacích sieť a flexibilita sietí so zreteľom na mobilne prijímacie zariadenia sú problémy, ktoré stále treba vylepšovať.V MIMO Performance of the Next Generation DVB-T (Charakteristika MIMO v DVB-T nasledujúcej generácie), 2009 IEEE 69 TH VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE(69. konferencia IEEE v 2009 o pojazdnej technológii) konanej v Barcelone, Španielsko, v apríli 2009, strany 1 až 5, XP 031474619, P. Atanes et al. sa rozoberá charakteristika MIMO v systémoch DVB-T 2.Technickým cieľom jedného uskutočnenia tohto vynálezu je poskytnúť spôsob a prístroj na vysielanie aprijímanie vysielacích signálov, ktoré môžu zvýšiť účinnosť prenosu dát v digitálnom vysielacom systéme.Ďalším technickým cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, ktoré môžu prijímať vysielacie signály bez chyby, dokonca v interiérovom prostredí alebo pomocou mobilných prijímacích zariadení.Ďalším technickým cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, ktoré môžu udržiavať kompatibilitu s konvenčným vysielacím systémom navyše k dosiahnutiu vyššie oplsaných cieľov.Podľa jedného aspektu tohto vynálezu sa poskytuje spôsob vysielania vysielacieho signálu ako je definovaný v nároku 1 a vysielač vysielacieho signálu ako je definovaný v nároku 6. uskutočnenia vynálezu sú ďalej definované v nárokoch 2 až 5 a 7 až 10.Podla tohto vynálezu v digitálnom vysielacom systéme je možné zvýšiť účinnosť prenosu dát a zvýšiť odolnosť vzhladom na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov pomocou zabezpečenia MIMO systému.Ďalej podľa tohto vynálezu je možné poskytnúť spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacích signálov, ktorý môže prijimat digitálne vysielacie signály bez chyby dokonca v interiérovom prostredí, alebo pomocou mobilných prijímacích zariadení.Ďalej podľa tohto vynálezu, dokonca v prípade v ktorom sú prenosové cesty alebo kanály navzájom podobné v MIMO vysielacom systéme, je možné regenerovať a používať vysielaciu službu zabezpečením technológií škálovateľného video kódovania (SVC scalable video coding).Okrem toho, podla tohto vynálezu, vysielací systém. využivajúci MIMO podľa tohto vynálezu, môže dosiahnuť vyššie opisané výhody, pričom si udržiava kompatibilitu s konvenčným vysielacím systémom, ktorý nevyužíva MlMO usporiadanim MIMO vysielacích signálov, ktoré sú SVC kódované na PLP alebo na snímku.0013 Nasledujúci opis avýkresy ilustrujú uskutočnenia vynálezu, ktoré zahŕňajú znaky nezávislých nárokov, ako aj uskutočnenia súvisiacich vynálezov, ktoré nezahŕňajú všetky znaky nezávislých nárokov. ale sú užitočné na lepšie pochopenie nárokovaného vynálezu.Obrázokl zobrazuje vysielač vysielacieho signálu využívajúci MIMO schému podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 2 zobrazuje vstupný procesný modul podla jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 3 zobrazuje adaptačný blok tokov obsiahnutých vo vstupnom procesnom module podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu0 brázok 4 zobrazuje BICM kódovač (modul) podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 5 zobrazuje snímkový vytvárač podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 6 zobrazuje OFDM generátor podla jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 7 zobrazuje prijímač vysielacieho signálu podla jedného uskutočnenia tohto vynálezu0 brázok 8 zobrazuje OFDM demodulátor podla jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 9 zobrazuje snímkový syntaktický analyzátor podla jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 10 zobrazuje BICM dekódovač podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 11 zobrazuje Výstupný procesný modul prijímači a vysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 12 zobrazuje štruktúru na PLP založenej prenosovej snímke vysielanej aprijímanej vysielacím a prijímacím systémom podla uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje štruktúru na FEF založenej prenosovej snímke podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje procedúru generovania P 1 symbolu na identifikovanie novej prenosovej snímky podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje L 1 predsignalizačnú informáciu obsiahnutú vo vysielanom a prijímanom signáli podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje L 1 posignalizačnú informáciu obsiahnutú vo vysielanom a prijímanom signáli podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje L 1 posignalizačnú informáciu obsiahnutú vo vysielanom a prijímanom signáli podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač a prijímač vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač a prijímač vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač MIMO vysielacieho signálu a spôsob vysielania pomocou SVC podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač MIMO vysielacieho signálu a spôsob vysielania pomocou SVC podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielač MIMO vysielacieho signálu a spôsob vysielania pomocou SVC podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje štruktúru prenosového toku vysielaného terestriálnym vysielacím systémom, na ktorý sa aplikoval MIMO vysielací systém pomocou SBC podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje MIMO vysielací a prijímací systém podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka BER/SNR zobrazujúca rozdiely charakteristiky medzi GC schémou a SM schémou využívajúcich vonkajší kód podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka BER/SNR zobrazujúca rozdiel charakteristiky medzi GC schémou a SM schémou podľa modulačných schém a kódovacej rýchlosti vonkajšieho kódu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje spôsob vysielania a prijímania dát na základe MIMO prenosu SM schémy v prostredi kanálov podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vstupné signály a vyslaný a prijatý signál na ktorom sa vykonala metóda MIMO kódovania podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka BER/SNR zobrazujúca charakteristiku metódy MIMO kódovania podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiku metódy MIMO kódovania podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezu v nekorelovanom kanálije tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiku metódy MIMO kódovania podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezu v plne korelovanom kanálizobrazuje konštelácia keď sa podmnožina GS použije ako MIMO kódovacia matrica a v prípade prvého uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky keď sa použije podmnožina GS ako MIMO kódovacia matrica a v prípade prvého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vzťah medzi euklidovskou vzdialenosťou a Hammingovou vzdialenosťou v konšteláciách, keď sa použije podmnožina GS a MIMO kódovacia matrica a v prípade prvého uskutočnenia tohtozobrazuje vstupné signály a vyslaný a prijatý signál, na ktorom sa vykonala metóda MIMO kódovania podľa druhého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje metódu MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vstupné signály a vyslaný a prijatý signál, na ktorom sa vykonala metóda MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky metód MIMO kódovania podľa tohto vynálezuje ďalšia tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky metód MIMO kódovania podľa tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky podľa kombinácií modulačných schém v metóde MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky podľa koreIácie kanálov, keď sa použije prenosové schéma QPSKQPSK MIMO v metóde MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky podľa koreIácie kanálov, ked sa použije QPSK 16-QAM MIMO prenosová schéma v metóde MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuje tabuľka kapacita/SNR zobrazujúca charakteristiky podľa koreIácie kanálov, ked sa použije 16-QAM 16-QAM MIMO prenosová schéma v metóde MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje MIMO vysielač a MIMO prijímač podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje MIMO vysielač a MIMO prijímač podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje MIMO vysielač a MIMO prijímač podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje MIMO vysielač a MIMO prijímač podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu azobrazuje blokovú schému. ktorá zobrazuje spôsob vysielania vysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu.V ďalšom, hoci detailne budú opísané výhodné uskutočnenia tohto vynálezu, s odkazom na pripojené výkresy a obsah. ako je opísaný vo vzťahu k pripojeným výkresom, treba rozumieť, že tento vynález nie je obmedzený na jeho uskutočnenia.Tento vynález sa týka vysielača vysielacieho signálu aprijlmača vysielacieho signálu,využívajúceho spracovávanie s viacerými vstupmi a s viacerými výstupmi (MIMO - multi input multi-output).

MPK / Značky

MPK: H03M 13/09, H04B 7/04, H03M 13/11, H04L 27/34, H04H 20/33, H04W 52/26, H04L 27/26, H03M 13/15, H03M 13/25, H04W 52/32, H03M 13/35, H03M 13/29, H04W 52/42

Značky: signálu, vysielacieho, vysielania, spôsob, vysielač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/92-e20005-vysielac-vysielacieho-signalu-a-sposob-vysielania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysielač vysielacieho signálu a spôsob vysielania</a>

Podobne patenty