Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Táto prihláška sa týka prolíečivo-derivátov 2-amino-6-2-(4-chlórfenyl)-l,3-tiazol-4-y 1 metyltio)-4-4-(2-hydroxyetoxy)fenylpyridín-3,S-dikarbonitrilu, spôsobu ich výroby, ich použitia na liečenie a/alebo profylaxíu ochorení, ako aj ich použitia na výrobu liečiv naProliečivá sú derivátmi látky, v ktorých dochádza in vivo k jedno-alebo viacstupňovej biotransformácií enzymatického a/alebo chemického typu ešte predtým, ako dôjde k uvoľneniu vlastnej účinnej látky. Proliečivo- zvyšok je spravidla použitý na zlepšenie profilu vlastností základnej účinnej látky P. Ettrnayer et al., J. Med. Chem. 47, 2393-2404 (2004). Aby sa dosiahol optimálny účinný profil, musí sa pritom štruktúra proliečivo-zvyšku, ako aj požadovaný mechanizmus uvoľňovanía veľmi presne zladiť s individuálnou účinnou látkou,indikáciou, miestom účinku a spôsobom podania. Veľký počet liečiv sa podáva vo forme proliečiv, ktoré majú oproti základnej účinnej látke zlepšenú biologickú dostupnosť, čím sa napriklad dosahuje zlepšenie fyzikálno-chemického profilu, najmä rozpustnosti, zlepšenie aktívnych alebo pasívnych absorpčných .vlastností alebo zlepšenie tkanivovej špecifickej distribúcie účinnej látky. Z početnej literatúry týkajúcej sa proliečiv je možné napríklad uviesť H. Bundgaard (Ed.), Design of Prodrugs Bioreversible derivatives for variousfunctional groups and chemical entítíes, Elsevier Science Publishers B.V., 1985.Adenozín, ktorý je purínovým nukleozidom, je k dispozícii vo všetkých bunkách a uvoľňuje sa pri početnej fyziologickej a patofyziologickej stimulácii. Adenozín vnútrobunkovo vzniká pri odbúraní adenozín-5-monofosfátu (AMP) a S-adenozylhomocysteínu ako vedľajšieho produktu, pričom však môže byť uvoľnený z bunky a pôsobí potom mechanizmom väzby na špecifické receptory, pričom má účinky ako hormónom podobná látka, alebo ako neurotransmiter. Adenozín A 1-receptorom sú ovplyvnené základné funkcie predovšetkým V excitabilných a/alebo činných bunkách rôznych tkanív pozri K. A. Jacobson a Z.-G. Gao,Nat. Rev. Drug Discover. 5, 247-264 (2006).Zlúčenina 2-an 1 ino-6-( ( 2-(4-chlórfenyl)- 1 ,3-tiazol-4-ylmetyl)tio)-4-4-(2-hydroxyetoxy)fenylpyridín-3,S-dikarbonitril Zlúčenina A je perorálne účinným agonistom adenozín Al receptora a je v súčasnosti predmetom dôkladných klinických skúšok ako možná nová liečiváúčinná látka na prevenciu a terapiu najmä kardiovaskulámych ochorení WHO DrugInformation zv. 20, č. 2 (2006) výroba a použitie tejto zlúčeniny je uvedené vo W 0CI (A) Zlúčenina (A) však má len obmedzenú rozpustnosť vo vode, vo fyziologických médiách a V organických rozpúšťadlách, ako aj len veľmi nízku biologickú dostupnosť po perorálnom podaní suspenzie kryštalického materiálu. To jednak dovoľuje iba intravenózne podanie účinnej látky len v malých dávkach infúzne roztoky na báze fyziologických soľných roztokov s použitými solubilizujúcimi látkami sa dajú pripraviť len s veľkými ťažkosťami. Na druhej strane je sťažene í formulovanie do tabletovej formy. Cieľom tohto vynálezu preto bolo identifikovanie derivátov alebo proliečiv zlúčeniny (A), ktoré majú zlepšenú rozpustnosť v uvedených médiách a/alebo zlepšenú biologickú dostupnosť po perorálnom podaní a ktoré súčasne dovoľujú po podaní regulované uvoľňovanie účinnej látky (A) v tele pacientov. Zlepšenou intravenóznou aplikovateľnosťou by mohli byť prístupne i ďalšie terapeutickéaplikačné oblasti pre túto účinnú látku. Prehľad proliečivých derivátov na báze esterov karboxylových kyselín a možných vlastností takýchto zlúčenin je napriklad uvedený v K. Beaumont et al., Curr. Drug Metab. 4, 461-485Predmetom tohto vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I)C (ľ), v ktorom RA znamená skupiny VzorcaO kde znamená miesto pripojenia na O-atóme, L 1 a L 2 znamenajú nezávisle jeden od druhého väzbu alebo -CH 2-, R 1, R 2 a R 3 znamenajú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka alebo metyl, R 4 a R 6 sú rovnaké alebo odlišné a nezávisle jeden od druhého znamenajú vodík alebo metyl(omitín), 2-aminoetyl (kyselina 2,4-diaminomaslová), arninometyl (kyselina 2,3-diaminopropiónová), 3-guanidínopropán-l-yl (arginín) a 3-ureidopropán- l -yl (citrulín), R 5 a R 6 nezávisle jeden od druhého znamenajú vodík alebo metyl, L 3 znamená priamy alebo rozvetvený (Cz-Cro-alkándiyl, ktorý je okrem toho substituovaný skupinou amino, R 8, R 9 a R nezávisle jeden od druhého znamenajú vodík alebo metyl, m znamenajú číslo 2, 3, 4, 5 alebo 6, L 4 znamená priamy alebo rozvetvený (C 2-C 4)-alkándiyl, ktorý je okrem toho substituovaný skupinou karboxyl, R znamená vodík alebo metyl an znamená číslo l, 2, 3 alebo 4, ako aj ich soli, solváty a solváty solí.Zlúčeninami podľa vynálezu sú zlúčeniny vzorca (I) a ich soli, solváty a solváty solí, pod všeobecný vzorec (I) spadajúce zlúčeniny ďalej uvedených vzorcov a ich soli, solváty a solváty solí, ako aj pod všeobecný vzorec (I) spadajúce ďalej príklady uskutočnení uvedených zlúčenín a ich solí, solváty a solváty solí, pokiaľ sa pod všeobecný vzorec (I) spadajúcich, ďalej uvedených zlúčenín už nejedná o soli, solváty a solváty solí.Zlúčeniny podľa vynálezu môžu v závislosti od ich štruktúry existovať v stereoizomérnych formách (enantioméry, diastereoméry). Vynález preto zahŕňa enantioméry alebo diastereoméry a ich príslušné zmesi. Z takýchto zmesí enantioméru a/alebo diastereoméru môžu bytizolované stereoizomérne jednotné zložky známym spôsobom.Pokiaľ môžu zlúčeniny podľa vynálezu existovať v tautomémych formách, zahŕňa tentovynález všetky takéto tautoméme formy.Ako soli sú V rámci tohto vynálezu výhodné fyziologicky neškodné soli zlúčenín podľa vynálezu. Ide o také soli, ktoré samotné nie sú vhodné na farmaceutické použitie, avšak môžu byť napríklad použité na izoláciu alebo čistenie zlúčenín podľa vynálezu. Okrem mono-solí spadajú do rozsahu tohto vynálezu i taktiež prípadne možné viacnásobné soli, ako di- alebo

MPK / Značky

MPK: C07D 417/12, A61K 31/4439, A61P 9/00

Značky: proliečivá, dipeptoidné, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/92-e16380-dipeptoidne-prolieciva-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dipeptoidné proliečivá a ich použitie</a>

Podobne patenty