Heterocyklické sulfónamidy, ich použitie a farmaceutické prostriedky

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka novej skupiny zlúčenín, ktoré majú štruktúru vzorca I, ako je definované vtomto dokumente, a farmaceutických prostriedkov zahŕňajúcich zlúčeninu vzorca I alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ. Predkladaný opis tiež zahŕňa spôsoby liečenia pacienta podávaním terapeuticky účinného množstva zlúčeniny vzorca I alebo jej farmaceuticky prijatelnej soli pacientovi. Tieto zlúčeniny sú použiteľné pre stavy opísané vtomto dokumente. Predkladaný opisďalej zahŕňa spôsoby výroby zlúčenín vzorca l a zodpovedajúcich medziproduktov.0002 Primárny excitačný nervový prenášač vcentrálnom nervovom systéme cicavcov (CNS) je aminokyselina glutamát, ktorej signálna transdukcia je sprostredkovaná bud iónotropnými, alebo metabotropnými glutamátovými receptormi(GluR). Iónotropné glutamátové receptory (iGluR) sú zložené z troch podtypov líšiacich sa ich jedinečnými reakciami na tri selektívne iGIuR agonisty a-amino-3 hydroxy-5-metylizoxazol-4-propánovú kyselinu (AMPA), N-metyl-D-aspartát (NMDA) a kainát (Parsons, C. G., Danysz, W. a Lodge, D. (2002), v Ionotropic Glutamate Receptors as Therapeutic Targets (editori Danysz, W., Lodge, D. a Parsons, C. G.),str. 1-30, F. P. Graham Publishing Co., Tennessee). AMPA receptory, proteinové homo- alebo heterotetraméry zložené zakejkoľvek kombinácie štyroch asi 900 aminokyselinových monomérnych podjednotiek, ktorá je každá kódovaná ziného génu (GlUA 1-A 4) s tým, že každá podjednotka proteínu existuje ako jeden alebo dva zostrihové varianty považované za flif a flop, sprostredkovávajú veľkú väčšinu excitačných synaptických prenosov vmozgu cicavca a pred dlhou dobou bolo navrhnuté, že sú integrálnou zložkou nervového obvodu, ktorý sprostredkováva procesy rozpoznávania (Bleakman, D. and Lodge, D. (1998) Neuropharmacology of AMPA and Kainate Receptors. Neuropharmacology 37 1187-1204). Kombinácie rôznych heterotetramérnych možností, dve zostrihové formy pre každý zo štyrochiGluR monomérov a receptorová podjednotka RNA editovaná heterogénnou distribúciou AMPA receptorov vceiom mozgu zdôrazňuje nespočetné množstvo potenciálnych AMPA receptorových reakcií vtomto orgáne (Black, M. D. (2005) Therapeutic Potential of Positive AMPA Modulators and Their Relationship to AMPA Receptor Subunits. A Review of Preclinical Data. Psychopharmacology 179 154163). AMPA modulátory sa teraz stali aktívnym cieľom pre výskum liekov (pozri Rogers, B. a Schmidt, C., (2006) Novel Approaches for the Treatment of Schizophrenia, Annual Reports in Medicinal Chemistry 3-21).0003 Zlúčeniny, ktoré pôsobia ako modulátory AMPA receptora, sú opísané napríklad vo WO 2007/090840, WO 2009/092713, WO 2010/041162 a WO 2010/038167.0004 Predkladaný vynález je smerovaný na zlúčeniny vrátane farmaceuticky prijateľných solí zlúčenín, ktoré majú štruktúru vzorcav ktorom každé R a každé R 2 a každé R 7 je nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, halogénu, hydroxylu, -CF 3, -CN, -(CO)RB, -O-(CO)R, -(NR°)-(CO)-R 8, -(CO)-OR°, -(CO)-N(R°)2, -OR 8, -O-(CO)-OR°,-O-(CO)-N(R 8)2, -NOg, -N(R 8)2, -(NR)-SO 2-R 8, -s(o)R, -so 2-N(R)2,(C 1-Ce)aIkylu, (Ce-Cąmarylu, (C 1-Cg)heteroaryIu, (Cą-Cggheterocykloalkylu a(C 3-C 1 o)cykloalkyIu kde uvedený (C 1-Cs)alkyl, (C 5-C 1 o)aryI, (C 1-Cg)heteroaryI,(C 1-Cg)heterocykIoaIkyI alebo (C 3-C 1 o)cykIoaIkyI sú každý nezávisle prípadne substituovaný jednym, dvomi, tromi alebo štyrmi R 9m je nula, jedna, dva alebo tri n je nula, jedna, dva alebo tri p je nula, jedna, dva alebo tri q je nulas je jedna a tje jedna alebo jedno z s alebo tje jedna a druhé z s alebo t je dvaR 3 je vodík alebo (C 1-Cs)alkyIkaždé R je nezávisle vybrané zvodíka alebo (C 1-Ce)aIkylu kde uvedený(C 1-Ce)alkyI môže byť pripadne substituovaný jedným, dvomi, tromi alebo štyrmi halogény, -CN alebo -oR 9alebo dve skupiny R 4 na rovnakom atóme uhlíka môžu byť brané dohromady tak, že tvoria oxo (O) zvyšok alebo (Cg-CaspirocykloalkylR 5 je vodík alebo (C 1-C 3)aIkyl R 5 je (C 1-C 5) alkyI-SO 2každé R je nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka,(C 1-Ce)alkylu, (Ce-Cmľarylu, (C 1-Cg)heteroaryIu, (C 1-Cg)heterocykloalkyIu a(C 3-C 1 o)cykloalkyIu kde uvedený (C 1-C 5)aIkyl môže byť prípadne substituovaný jedným, dvomi alebo tromi substituentami nezávisle vybranými zvodíka, halogénu, -CN, perfluór(C 1-C 6)aIkylu, hydroxylu, aminoskupiny,(C 1-Ce)alkylaminoskupiny, (01-Cgalkyljgaminoskupiny, (C 1-C 5)aIkoxyIu,perfIuór(C 1-C 5)alkoxyIu, HO-(CO)-, (C 1-C 6)aIkyl-O-(CO)-, formylu, (C 1-Ce)alkyl-(CO)-, H 2 N-(CO)-, (C 1-C 5)aIkyl-(NH)-(C 0)-, (C 1-C 6)aIkyIgN-(CO)-,(C 1-Ce)alkyI-(CO)-O-, H(CO)-NH-, (C 1-C 6)aIkyI(CO)-NH-, (C 1-C 5)alkyI(CO)-NC 1-Ce)aIkylu)-, (C 1-C 5)alkyI-SOg-, (C 1-C 6)aIkyI-S 02-NH-, (C 1-C 5)aIkyI-SOg-NC 1-Cs)aIkyIu)-, HzN-SOT, (C 1-C 5)alkyI-NH-S 02- a (C 1-C 6)alkyljgN-SOT kde uvedený (C 1-C 6)alkyI môže byť ďalej prípadne substituovaný prípadne substituovaný (Ce-C 1 o)arylom, (C 1-Cg)heteroaryIom, (Ct-Ce)heterocykloalkylom alebo (C 3-C 1 o)cykIoalkyIom kde uvedené prípadné substituenty môžu byť nezávisle substituované jedným, dvomi, tromi alebo štyrmi zvyškami nezávisle vybranými z halogénu, hydroxylu, -CF 3, -CN, EP 2 445 883 B 1 - E 204/Z-Tš(C 1-C 3)aIkyIu, (C 1-C 3)aIkoxylu a aminoskupiny kde každý z uvedených R(Ca-Cuůcykloalkylových substituentov môže byť prípadne ďalej substituovaný jedným, dvomi, tromi alebo štyrmi zvyškami nezávisle vybranými z halogénu,hydroxylu, -CF 3, -CN, (C 1-C 3)aIkyIu, (C 1-C 3)aIkoxyIu a aminoskupinykaždé R 9 je nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu,hydroxylu, -CF 3, -CN, -(CO)R°, -O-(CO)-R 1 °, -(NR°)-(CO)-R 1 °, -(co)OR, -(CO)-N(R 1 °)2, -oR°, -O-(CO)-OR°, -O-(CO)-N(R 1 °)2, -NOz,-N(R 1 °)g, -(NR°)-SO 2-R 1 °, -S(O)WR° a -SO 2-N(R°)2každé R je nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, (C 1-Ce)alkylu, (C 6-C 1 o)arylu, (C 1-Cg)heteroaryIu, (C 1-Cg)heterocykloaIkyIu a (C 3 C 10) cykloalkylu kde uvedený (C 1-Ca)aIkyI môže byť prípadne substituovaný jedným, dvomi alebo tromi substituentami nezávisle vybranými zvodíka,halogénu, -CN, perfIuór(C 1-C 5)aIkyIu, hydroxylu, aminoskupiny, (C 1-Ce)aIkylaminoskupiny, (01-C 5)aIkyI 2 aminoskupiny, (C 1-C 6)aIkoxyIu, perfIuór(C 1 C 6)alkoxyIu, HO-(CO)-, (C 1-C 6)aIkyI-O-(CO)-, formylu, (C 1-C 6)aIkyl-(CO)-,H 2 N-(CO)-, (C 1-C 5)a|kyI-(NH)-(CO)-, (C 1-C 3)aIkyl 2 N-(CO)-, (C 1-C 5)alkyI(CO)-O-, H(CO)-NH-, (C 1-C 3)aIkyI(CO)-NH-, (C 1-Ce)aIkyI(C 0)-NC 1 Ce)alkyIu)-, (C 1-C 5)aIkyI-S 0 g-, (C 1-C 5)aIkyI-SO 2-NH-, (C 1-Ce)aIky|-SO 2-NC 1 C 6)aIkyIu)-, HzN-SOT, (C 1-C 5)alkylu-NH-S 02- a (C 1-C 6)alkyl 2 N-SO 2- kde uvedený (C 1-C 5)aIkyI môže byť ďalej prípadne substituovaný prípadne substituovaným (Cs-C 1 o)ary|om, (C 1-C 9)heteroaryIom, (C 1 Cg)heterocykloalkylom alebo (C 3-C 1 o)cykloaIkylom kde uvedené prípadné substituenty môžu byť nezávisle substituované jedným, dvomi, tromi alebo štyrmi zvyškami nezávisle vybranými z halogénu, hydroxylu, -CF 3, -CN, (C 1 C 3)aIkylu, (C 1-C 3)-aIkoxylu a aminoskupiny kde každý z uvedených R (C 5 C 1 o)aryIových,(C 1-Cg)heteroaryIových, (C 1-C 9)heterocykloalkylových alebo (C 3-C 1 o)cykIoalkylových substituentov môže byť prípadne ďalej substituovaný jedným,dvomi, tromi alebo štyrmi zvyškami nezávisle vybranými z halogénu, hydroxylu,-CF 3, -CN, (C 1-C 3)aIkylu, (C 1-C 3)aIkoxyIu a aminoskupinyR je vodik alebo (C 1-C 5)aIkyl kruh A je (Ce-C 1 o)aryl, (C 1-Cg)heteroaryl, (C 4-C 1 o)cykIoalkyI alebo (C 1-C 9) EP 2 445 883 B 1 E 204 lZ-Tš

MPK / Značky

MPK: A61K 31/402, A61K 31/4709, C07C 311/07, C07D 295/096, C07D 307/22, C07D 409/12, C07D 333/38, A61K 31/341, A61K 31/443, C07D 213/65, A61K 31/4453, C07D 307/42, C07D 405/12, A61K 31/381, C07D 409/14

Značky: sulfonamidy, heterocyklické, použitie, prostriedky, farmaceutické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/91-e17526-heterocyklicke-sulfonamidy-ich-pouzitie-a-farmaceuticke-prostriedky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Heterocyklické sulfónamidy, ich použitie a farmaceutické prostriedky</a>

Podobne patenty