Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Číslo patentu: E 14979

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY Oblasť vynálezu0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, a konkrétnejšie, spôsobu na vysielanie a prijímanie signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšit efektívnosť prenosu dát.0002 Ako sa vyvíja technológia digitálneho vysielania, používatelia prijímajú ñlmy s vysokým rozlíšením (HD - High Definition). S neustálym vývojom kompresného algoritmu a vysokou výkonnosťou hardvéru sa používateľom v budúcnosti poskytne lepšie prostredie. Systém digitálnej televízie (DTV - Digital Television) može prijimat digitálny vysielací signál a používateľom poskytovať širokú škálu doplnkových služieb, ako aj video signál a audio signál.0003 Digitálne televízne vysielanie (DVB - Digital Video Broadcasting) DVB-C 2 je treťou špecifikáciou na spojenie radu prenosových systémov DVB druhej generácie. DVB-C vyvinuté v roku 1994 sa dnes rozvinulo do viac než 50 miliónoch káblových tunerov na celom svete. V súlade s ostatnými systémami DVB druhej generácie, DVB-C 2 využíva kombináciu kontroly parity snízkou hustotou (LDPC- - Low Density Parity Check) a BCH kódy (Bose-ChaudhuriHocquenghem). Táto výkonná dopredná korektúra chýb (FEC - Fowvard Error Correction) poskytuje oproti DVB-C zlepšenie pomeru nosná voči šumu približne 5 dB. Vhodné schémy vkladania bítov optimaíizujú celkovú odolnosť systému FEC. Tieto rámce rozšírené o záhlavie sa nazývajú linky fyzických vrstiev (PLP - Physical Layer Pipe). Jedna alebo viac týchto PLP sa0004 S vývojom týchto technológií digitálneho vysielania sa zvýšila požiadavka na takú službu ako je video signál a audio signál a postupne narástla veľkosť dát, požadovaná používateľmi, alebo počet vysieíacích kanálov. DVB projekt ,Frame structure channel and modulation for a second generation terrestrial television broadcasting system (DVB-T 2) - Kanál a modulácia rámcovej štruktúry pre terestriálny vysielací systém druhej generácie (DVB-T 2), Digital Video Broadcasting online jún 2008 (2008-06-01) uvádza technológiu kódovania kanálov rámcovej štruktúry pre vysielacie systémy.0005 Preto sa tento vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý v podstate predchádza jednému alebo viacerým problémov z dovodu obmedzení a nevýhod súvisiacej techniky.0006 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania vysielacieho signálu, pričom spôsob zahrnuje vykonanie LDPC kódovania na PLP dátach vykonanie LDPC kódovania na preambulových dátach obsahujúcich slgnalizačné dáta L 1 mapovanie LDPC kódovaných PLP dáta na PLP dátové symboly mapovanie LDPC kodovaných preambulových dát na preambulové symboly selektívne vsúvanie záhlavia pred PLP dátové symboly, pričom záhlavie signalizuje identifikátor PLP dát, modulačné a kódovacie parametre PLP dát a FEC typ PLP dát, pričom FEC typ PLP dát naznačuje veľkost LDPC kódovaných PLP dát vytvorenie dátového segmentu obsahujúceho PLP dátové symboly, pričom dátový segment je segment prvého typu dátového segmentu a druhého typu dátového segmentu, pričom prvý typ dátového segmentu nemá záhlavie a druhý typ dátového segmentu má záhlavie časové vkladanie dát dátového segmentu, pričom preambulové segmenty obsahujú informáciu o tom, či dáta dátové segmentu sú, alebo nie sú časovo vkladané vytvorenie signálového rámca obsahujúceho preambulové symboly a dátový-2 segment modulovanie signálového rámca metódou ortogonálneho frekvenčne delaneho multiplexovania, OFDM a vysielanie modulovaného signálového rámca, pričom sígnalizačne dáta L 1 obsahujú identifikátor PLP dát pre prvý typ dátového segmentu a modulačne a kodovacie parametre PLP dát pre prvý typ dátového segmentu.0007 Ďalší aspekt tohto vynálezu uvádza spôsob prijímania vysielacieho signálu, pričom spôsob zahrnuje prijlmanie vysielacieho signálu, pričom vysielací signál prenáša signálový rámec obsahujúci preambulove symboly a dátový segment. pričom preambulové symboly obsahujú signalizačné dáta L 1 demodulovanie vysielacieho signálu metódou ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania, OFDM získanie signálového rámca z demodulovaného vysielacieho signálu časové rozkladanie dát dátového segmentu zo signálového rámca, pričom preambulová symboly obsahujú informáciu o tom, či dáta dátového segmentu sú, alebo nie sú časovo vkladaná získanie dátového segmentu obsahujúceho PLP dátová symboly, pričom dátový segment je segment prveho typu dátového segmentu a druhého typu dátového segmentu, pričom prvý typ dátového segmentu nemá záhlavia pred PLP dátovými symbolmi a druhý typ dátového segmentu má záhlavia pred PLP dátovými symbolmi detegovanie záhlavia pred PLP dátovými symbolmi z druhého typu dátového segmentu, ked je záhlavia prltomne pred PLP dátovými symbolmi, pričom záhlavia signalizuje identifikátor PLP dát, modulačne a kódovacie parametre PLP dát a FEC typ PLP dát. pričom FEC typ PLP dát naznačuje velkost LDPC kódovaných PLP dát spätné mapovanie preambulových symbolov na preambulove dáta spätne mapovanie PLP dátových symbolov na PLP dáta vykonanie LDPC dekódovania na preambulových dátach a vykonanie LDPC dekódovania na PLP dátach, pričom signalizačné dáta L 1 obsahujú identiñkátor PLP dát pre prvý typ dátového segmentu a modulačné a kódovacie parametre PLP dát pre prvý typ dátového segmentu.0008 Ešte další aspekt tohto vynálezu uvádza vysielač na vysielanie vysielacieho signálu,pričom vysielač obsahuje prvý kódovač na vykonávanie LDPC kódovanie na PLP dátach druhý kódovač na vykonávanie LDPC kódovanie na preambulových dátach obsahujúcich signalizačné dáta L 1 prvý mapovač na mapovanie LDPC kódovaných PLP dát na PLP dátové symboly druhý mapovač na mapovanie LDPC kódovaných PLP preambulových dát na preambulove symboly vsúvač záhlavl na selektlvne vsúvanie záhlavia pred PLP dátové symboly, pričom záhlavia signalizuje identifikátor PLP dát, modulačne a kódovacie parametre PLP dát a FEC typ PLP dát,pričom FEC typ PLP dát naznačuje veľkost LDPC kodovaných PLP dát vytvárač dátových segmentov na vytvorenie dátového segmentu obsahujúceho PLP dátové symboly, pričom dátový segment je segment prveho typu dátového segmentu a druhého typu dátového segmentu, pričom prvý typ dátového segmentu nemá záhlavie a druhý typ dátového segmentu má záhlavia časový vkladač na časové vkladanie dát dátového segmentu, pričom preambulové symboly obsahujú informáciu o tom. či dáta dátového segmentu sú, alebo nie sú časovo vkladaná vytvárač rámcov na vytvorenie signáloveho rámca obsahujúceho preambulové symboly a dátový segment modulátor na modulovanie signálového rámca metódou ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania,OFDM vysielač na vysielanie modulovaného signáloveho rámca. pričom signalizačne dáta L 1 obsahujú identifikátor PLP dát pre prvý typ dátového segmentu a modulačné a kódovacie parametra PLP dát pre prvý typ dátového segmentu.0009 Ešte další aspekt tohto vynálezu uvádza prijímač na prijímanie vysielacieho signálu,pričom prijímač obsahuje tuner na prijlmanie vysielacieho signálu, pričom vysielací signál prenáša signálový rámec obsahujúci preambulové symboly a dátový segment, pričom preambulové symboly obsahujú signalizačné dáta L 1 demodulátor na demodulovanie vysielacieho signálu metódou ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania, OFDM syntaktický analyzátor rámcov na získanie signáloveho rámca z demodulovaného vysielacieho signálu časový rozkladač na časové rozkladanie dát dátového segmentu zo signálováho rámca, pričom preambulove symboly obsahujú informáciu o tom, či dáta dátového segmentu sú. alebo nie sú časovo vkladane syntaktický analyzátor dátových segmentov na získania dátového segmentu obsahujúceho PLP dátové symboly, pričom dátový segment je segment prveho typu a druheho typu dátového segmentu,pričom prvý typ dátového segmentu nemá záhlavia pred PLP dátovými symbolmi a druhý typ dátového segmentu má záhlavia pred PLP dátovými symbolmi detektor záhlavl na detegovanie záhlavia pre PLP dátovými symbolmi z druheho typu dátového segmentu. ked je záhlavie prítomná pred PLP dátovými symbolmi. pričom záhlavia signalizuje identifikátor PLP dát, modulačne a kódovacie parametre PLP dát a FEC typ PLP dát, pričom FEC typ PLP dát naznačuje velkosť LDPC kódovaných PLP dát prvý spatný mapovač na spatne mapovanie preambulových symbolov na preambulová dáta druhý spátný mapovač na spätné mapovanie PLP dátových symbolov na-3 PLP dáta prvý dekódovać na vykonanie LDPC dekodovania na preambulových dátach a druhý dekódovač na vykonanie LDPC dekódovania na PLP dátach, pričom signallzačné dáta L 1 obsahujú identifikátor PLP dát pre prvý typ dátového segmentu a modulačné a kódovacie parametre PLP dát pre prvý typ dátového segmentu.0010 Podľa dalsich uskutočnení vynálezu, ktoré možno brat do úvahy samotné alebo- preambulové symboly sú rozdelené na bloky najmenej jednej vrstvy 1 (L 1) a šírka pásma blokov je 7,61 MHz alalebo- bloky L 1 majú signalizačné informácie L 1 pre dátový segment a signalizaćné informácie L 1 majú informáciu o ID dátového segmentu, ktorá identifikuje dátový segment alalebo- záhlavie má informáciu o ID linky fyzickej vrstvy (PLP) a modulačné a kódovacie (MoclCod) parametre.0011 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cieľom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú zaćlenené v tejto prihláške a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie principu vynálezu. Na výkresoch0012 Obrázok 1 zobrazuje priklad 64 K kvadratúrnej amplltúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation), použlvanej v európskej DVB-T.0013 Obrázok 2 zobrazuje spôsob binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Retlected Gray Code).0014 Obrazok 3 zobrazuje výstup blizko gaussiánu modifikovanlm 64-QAM, požlvanej v DVBT.0015 Obrázok 4 zobrazuje Hammingovu vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.0016 Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os I a os Q.0017 Obrázok 6 zobrazuje spôsob modiñkovanla QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0018 Obrázok 7 zobrazuje priklad modiñkovanej 64/256/1024/4096-QAM. 0019 Obrázky 8 a 9 sú prlkladom modlfikovanej 64-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC.0020 Obrázky 10 a 11 sú prlkladom modlfikovanej 256-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC.0021 Obrázky 12 a 13 sú prlkladom modiñkovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (0 ~ 511).0022 Obrázky 14 a 15 sú prlkladom modlfikovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (512 ~ 1 023).0023 Obrázky 16 a 17 sú príkladom modlfikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (0 ~ 511).0024 Obrázky 18 a 19 sú prlkladom modítikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (512 ~ 1 023).0025 Obrázky 20 a 21 sú prlkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (1 024 ~ 1 535).0026 Obrázky 22 a 23 sú prlkladom modlfikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (1 536 ~ 2 047).0027 Obrázky 24 a 25 sú prlkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (2 048 ~ 2 559).Obrázky 26 a 27 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (2 560 ~ 3 071).Obrázky 28 a 29 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (3 072 ~ 3 583).Obrázky 30 a 31 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (3 584 ~ 4 095).Obrázok 32 zobrazuje priklad bitového mapovania moditikovanej QAM. kde 256-QAM je modifikované pomocou BRGC.Obrázok 33 zobrazuje príklad transformácie MQAM na nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje príklad digitálneho prenosového systému. Obrázok 35 zobrazuje príklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informáciu, ktorá môže byt obsiahnutá v základnom pásme (BB Base Band).Obrázok 37 zobrazuje príklad kódovanej modulácie svkladaním bitov (BICM - Bitlnterleaved Coded Modulation).Obrázok 38 zobrazuje príklad skráteného/punktuovaného kódovača. Obrázok 39 zobrazuje príklad použitia rôznych konštelácil.Obrázok 40 zobrazuje další priklad prípadov, ked sa zvažuje kompatibilita medzi konvenćnými systémami.Obrázok 41 zobrazuje štruktúru rámca. ktorá zahrnuje preambulu pre signalizovanie L 1 a dátový symbol pre dáta PLP.Obrázok 42 zobrazuje príklad vytváraća rámcov.Obrázok 43 zobrazuje príklad pilotnej vložky (404) zobrazenej na obrázku 4. Obrázok 44 zobrazuje SP štruktúru.Obrázok 45 zobrazuje novú SP štruktúru alebo pilotný model (PP - Pilot Pattern) 5. Obrázok 46 zobrazuje navrhovanú štruktúru PPS.Obrázok 47 zobrazuje vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou. Obrázok 48 zobrazuje další vztah medzi dátovým symbolom a preambulou. Obrázok 49 zobrazuje príklad prolilu oneskorenia káblového kanála.Obrázok 50 zobrazuje rozptýlenú pilotnú štruktúru, ktorá používa z 56 a z 112. Obrázok 51 zobrazuje priklad modulátora. založenom na OFDM.Obrázok 52 zobrazuje príklad štruktúry preambuly.Obrázok 53 zobrazuje príklad dekódovania preambuly.Obrázok 54 zobrazuje proces navrhovania optimalizovanejšej preambuly. Obrázok 55 zobrazuje další príklad štruktúry preambuly.Obrázok 56 zobrazuje ďalší priklad dekódovania preambuly.Obrázok 57 zobrazuje príklad štruktúry preambuly.Obrázok 58 zobrazuje príklad dekodovania L 1.Obrázok 59 zobrazuje príklad analógového procesora.Obrázok 60 zobrazuje príklad digitálneho prijímacieho systému.Obrázok 61 zobrazuje priklad analógového procesora. používaného v prijímací. Obrázok 62 zobrazuje príklad demodulátora.

MPK / Značky

MPK: H04L 5/00, H04L 27/34, H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: spôsob, vysielania, signálu, prijímania, vysielanie, prístroj, prijímanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/91-e14979-pristroj-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu-a-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu</a>

Podobne patenty