Modifikovaný faktor VIII a DNA, ktorá ho kóduje

Číslo patentu: 286205

Dátum: 28.04.2008

Autor: Lollar John

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je uvedená modifikovaná forma prasačieho faktora VIII, ktorý nemá doménu B, DNA kódujúca túto formu a ich použitie na liečenie hemofílie.

Text

Pozerať všetko

Modifikovaný faktor VIII a DNA, ktorá ho kódujePatent si nárokuje prioritu z prihlášky USA č. 09/037,601 podanej 10. marca 1998 ktorá predstavuje prihlášku, ktorá čiastočne pokračuje v prihláške USA č. 08/670,707 podanej 26. júna 1996, na základe ktorej bol udelený patent USA č. 5 859 204, a 26. júna 1997 bola podaná medzinárodná prihláška PCT/U S 97/ 1 l 155.Vláde USA prináležia isté práva vzhľadom na predkladaný vynález, ktoré vyplývajú z grantu č. HL 462 l 5 Národných ústavov zdravia, z ktorého bol čiastočne financovaný výskum, ktorý viedol k predkladanému vynálezu.Predkladaný vynález sa týka oblasti krvnej koagulácie, najmä faktora VIII. Konkrétne sa vynález týka modifikovanej formy prasačieho faktora VIII, ktorému chýba doména B, DNA, ktora kóduje túto formu a ich použitia V lekárstve.Koagulácia (zrážanie) krvi začína tým, že doštičky adherujú na plochu rezu v poranenej krvnej cieve v mieste lézie. Následne sa v kaskáde enzymaticky regulovaných reakcií premieňajú rozpustné molekuly fibrinogénu za účasti enzýmu trombínu na nerozpustné vlákna fibrínu, ktoré držia doštičky pohrornade v trombe. V každom kroku tejto kaskády je proteínový prekurzor premieňaný na proteázu, ktorá štiepi nasledujúci proteínový prekurzor v rade. Vo väčšine krokov sú potrebné kofaktory.Faktor VIII cirkuluje ako inaktívny prekurzor v krvi, tesne a nekovalentne viazaný na von Willebrandov faktor. F aktor VIII je proteolyticky aktivovaný tIombínom alebo faktorom Xa, ktorý ho disociuje od von Willebrandovho faktora a aktivuje jeho prokoagulačnú funkciu v kaskáde. Vo svojej aktívnej forme je proteínový faktor VIIIa kofaktorom, ktorý zvyšuje katalytickú účinnosť faktora IXa na aktiváciu faktora X až o niekoľko radov.Ľudia s deficienciarni faktora VIII alebo protilátkami proti faktom VIII, ktorí nie sú liečení faktorom VIII, trpia nekontrolovaným vnútorným lcrvácaním, ktoré môže spôsobovať rad vážnych symptómov, od zápalových reakcií v klboch až po predčasné úmrtie. Ťažkí hemofilici, ktorých je iba v USA približne 10 000,sa môžu liečiť infúziami ľudského faktora VIII, ktorý obnoví normálnu koagulačnú schopnosť krvi, pokiaľ je liečenie uskutočňované v dostatočnej frekvencií a koncentrácii. Klasická definícia faktora VIII je, že je to látka prítomná v normálnej krvnej plazme, ktorá koriguje defekty koagulácie v plazme pochádzajúcej od jedincov s hemoñliou A.Vytváranie protilátok (inhibítorov alebo inhibičných protilátok), ktoré inhibujú aktivitu faktora VIII,je vážnou komplikáciou pri liečení pacientov s hemoñliou. Autoprotilátky sa vyvíjajú približne u 20 pacientov s hemoñliou A v reakcii na terapeutickú infúziu faktora VIII. U pacientov s hemoñliou A, ktorí neboli predtým liečení, a u ktorých sa vyvinuli inhibítory, sa zvyčajne inhíbítor vyvinie V priebehu jedného roku liečenia. Navyše autoprotilátky, ktoré inaktivujú faktor VIII, sa príležitostne vyvíjajú aj u jedincov, ktori mali aj predtým normálnu hladinu faktora VIII. Keď je titer inhibítorov dostatočne nízky, pacient sa môže liečiť zvyšujúcimí sa dávkami faktora VIII. Ale často je titer inhibítora tak vysoký, že sa nemôže prekonať ani faktorom VIII. Altematívnou stratégiou je preto obídenie potreby faktora VIII v priebehu normálnej homeostázy použitím komplexných prípravkov faktora IX (napríklad KONYNE®, Proplex®) alebo rekombinantného ľudského faktora VIIIa. Navyše sa použil aj prípravok čiastočne purifikovaného prasačieho faktora VIII (HYATEC®), pretože prasačí faktor VIII má zvyčajne podstatne nižšiu inhibičnú reaktivitu ako ľudský faktor VIII. Mnoho pacientov, u ktorých sa vyvinuli inhibičné protilátky na ľudský faktor VIII, sa úspešne liečilo prasačim faktorom Vlll a toto liečenie bolo dlho tolerované. Ale podávanie prasačieho faktora VIII nie je úplným riešením, pretože sa u niektorých pacientov po jednej alebo viacerých ínfúziách vyvinú protilátky na prasačí faktor VIII.Niekoľko prípravkov ľudského, z plazmy pochádzajúceho faktora VIII s rôznym stupňom čistoty, je dostupných komerčne na liečenie hemofilie A. Patrí k ním tiež čiastočne purifikovaný faktor VIII pochádzajúci zo zlúčenej krvi mnohých darcov, ktorá bola protivírusovo ošetrená pôsobením tepla a detergentov, ale obsahuje významnú hladinu antigénnych proteínov, faktor VIII purifikovaný pomocou monoklonálnych protilátok, ktorý má nižšiu hladinu antigénnych nečistôt a vírusovej kontaminácie a rekombinantný ľudský faktor VIII, ktorý je zatiaľ v štádiu klinických skúšok. Nanešťastie ľudský faktor VIII je nestabilný pri fyziologických koncentráciach a pH, je prítomný v krvi v mimoriadne nízkej koncentrácii (0,2 g/nil plazmy) a má veľmi nízku špecifickú koagulačnú aktivitu. Obavy v zdravotníctve, ktoré sa týkajú rizika vírusovej infekcie alebo inej krvou prenášanej kontaminácie, obmedzujú užitočnosť prasačieho faktora VIII purifikovanćho z prasačej krvi.Hemoñlici vyžadujú denné dopĺňanie faktora VIII na prevenciu krvácania a v dôsledku toho vznikajúcej deformujúcej artropatie hemoñlikov. Ale prísun je nedostatočný a terapeutické použitie je problematické z dôvodu namáhavej izolácie, imunogenicity, a tiež nutnosti odstrániť riziko infekcií AIDS a hepatitídy. Ani použitie rekombinantirého ľudského faktora VIII alebo čiastočne puriñkovaného prasačieho faktora VIII nerieši všetky už skôr uvedené problémy.Problémy spojené so všeobecne používaným, komerčne dostupným faktorom VIII, ktorý pochádza z plazmy, významne stimulovali záujem o vývoj lepšieho prípravku faktora VHI. Existuje potreba účinnej šieho faktora VIII, aby sa mohlo jednou molekulou podať viac jednotiek koagulačnej aktivity, stabilnejšieho faktora VIII, ktorého molekula je stabilná vo vybranom pH a fyziologickej koncentrácii, faktora VIH, ktorého molekula je menej náchylná na to, aby vyvolávala tvorbu inhibičných protilátok, a nakoniec faktora VIII, ktorého molekula unikne imunitnej detekcii (rozpoznaniu) v organizme pacienta, ktorý už získal protilátky na ľudský faktor VIII.Preto je cieľom predkladaného vynálezu poskytnúť faktor VIII, ktorý lieči hemoñliu u pacienta s deficienciou faktora VIII alebo s inhibíciou ľudského faktora VIII.Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsoby liečenia hemofilikov.Ešte ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť faktor VIII, ktorý je stabilný pri vybranom pH a fyziologických koncentráciách.Ešte ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť faktor VIII, ktorý má väčšiu koagulačnú aktivitu ako ľudský faktor VIII.A ešte ďalším cieľom predkladanćho vynálezu je poskytnúť faktor VIII, na ktorý sa bude tvoriť menej protilátok.A ešte ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob výroby rekombinantného prasačieho faktora VIII a najmä špecificky modiñkovaného prasačieho faktora VIII.Určenie celej DNA sekvencie, kódujúcej prasačí faktor VIII, ktorá je uvedená V zozname sekvencii,umožnilo po prvýkrát syntézu úplného prasačieho faktora VIII použitím expresíe DNA, ktorá kóduje prasačí faktor VIII vo vhodných hostiteľských bunkách. Purifrkovaný rekombinantný prasačí faktor VIII je preto jedným aspektom predkladaného vynálezu. DNA, ktorá kóduje každú z domén prasačieho faktora VIII rovnako tak ako akýkoľvek jeho špecifický fragment, sa môžu obdobne exprimovať. Okrem toho prasačí faktor VIII (ÍVIII), ktorý má deletovanú (odstránenú) časť alebo celú doménu B (prasačí fVIII bez domény B) je poskytnutý ako súčasť predkladaného vynálezu, a to tým, že sa exprimuje DNA, ktorá kóduje prasačí ŕV III,ktorý má deléciu jedného alebo viacerých kodónov v B doméne.Predkladaný vynález ďalej poskytuje farmaceutické kompozície a spôsoby liečenia pacientov, ktorí trpia deñoienciou faktora VIII, ktoré zahŕňajú podávanie rekombinantného prasačieho faktora VIII alebo modifikovaného rekombinantného prasačieho faktora VIII, najmä prasačieho faktora VIII, ktorému chýba doména B.Pokiaľ nie je uvedené inak, používaný termin faktor VIII označuje alcťtkoľvek funkčnú molekulu proteínu faktora VIII z akéhokoľvek cicavca.Termín cicavčí faktor VIII, ako je používaný, zahŕňa faktor VIII, ktorého arninokyselinová sekvencia je odvodená z akéhokoľvek cicavca, okrem človeka, pokiaľ nie je konkrétne uvedené inak. Termín zviera alebo živočích označuje napr. prasa a ďalšie cicavce s výnimkou človeka.Termín fúzny proteín alebo fúzny faktor VHI, alebo jeho fragmenť v predkladanom opise označuje produkt hybridného génu, kde kódujúca sekvencia jedného proteínu je zmenená, napríklad spojením s časťou kódujúcej sekvencie druhého proteínu z iného génu v správnom čítacom rámci, takže dochádza k neprerušenej transkripcii a translácii spojených segmentov, takže vzniká hybridný gén kódujúci fúzny proteín.Zodpovedajúca nukleová kyselina alebo aminokyselina, alebo ich sekvencia, tak ako sa tu používa, je prítomná v mieste molekuly faktora VIII alebo jej fragmentu, ktoré má rovnakú štruktúru a/alebo funkciu ako miesto molekuly faktora VIII iného biologického druhu, aj keď počet báz nukleových kyselín alebo aminokyselín nemusí byt identický. DNA sekvencia zodpovedajúca inej sekvencii faktora VIII v podstate zodpovedá takej sekvencii a hybridizuje s takto označenou sekvenciou za stríngentných podmienok. DNA sekvencia zodpovedajúca inej sekvencii faktora VIII tiež zahŕňa sekvenciu, ktorá je výsledkom expresie faktora VIII alebo jeho fragmentu a hybrídizovala by s označenou sekvenciou, ak by neexistovala redundancia genetického kódu.Termín Jedinečný aminokyselinový zvyšok alebo sekvencia označujú akýkoľvek aminokyselinový zvyšok alebo akúkoľvek sekvencíu v molekule faktora VIII jedného biologického druhu, ktorá je odlišné od ho 10mologickćho zvyšku alebo sekvencie molekuly faktora VIII iného biologického druhu.Termín špecifická aktivita ako sa používa, sa týka aktivity, ktorá napraví defekt koagulácie V ľudskej plazme, ktorá je deficientna na faktor VIII. Specifická aktivita sa meria v jednotkách aktivity zrážania na jeden rniligram celkového proteínu faktora VIII v štandardnom teste, keď je koagulačný čas ľudskej plazmy deficientny na faktor VIII porovnávaný s norrnálnou ľudskou plazmou. Jedna jednotka aktivity faktora VIII je aktivita prítomná v jednom mililitn normálnej ľudskej plazmy. V tomto teste, čím kratší čas je potrebný na vytvorenie trombu, tým väčšia je aktivita testovaného faktora VIII. Prasačí faktor VIII prejavuje koagulačnú aktivitu v teste na ľudský faktor VIII.Termín expresiď sa týka súboru procesov, ku ktorým dochádza, keď sa používa genetická informácia na to, aby poskytla produkt. DNA, ktorá kóduje aminokyselinovú sekvenciu prasačieho faktora VIII, sa môže exprimovať v cicavčej hostiteľskej bunke, aby sa získal proteín prasačieho faktora VIII. Materiály, genetické štruktúry, hostiteľské bunky a podmienky, ktoré umožňujú expresiu danej DNA sekvencie sú odborníkom dobre známe, a môžu sa upraviť tak, aby sa ovplyvnil čas a rrmožstvo expresie, rovnako ako intra- alebo extraceluláma lokalizácia exprimovaného proteínu. Napriklad po vložení DNA, ktorá kóduje signálny peptid na 5 konci DNA kódujúcej prasačí faktor VIII (5 koniec je zvyčajne koniec DNA, ktorý kóduje NH tenninálnu časť proteínu), je exprirnovaný proteín exportovaný zvnútra hostiteľskej bunky do kultivačného média. Vytvorenie kombinácie DNA, ktorá kóduje signálny peptid s DNA, ktorá kóduje prasačí faktor VIII, je výhodné, pretože exprimovaný faktor VIII je exportovaný do kultivačného média, čo zjednodušuje proces purífikácie. Výhodný signálny peptid je signálny peptid cicavčieho faktora VIII.Nukleotidová sekvencia cDNA ľudského faktora VIII a predikovaná arninokyselinová sekvencia sú v zozname sekvencií uvedené ako sekvencia SEQ ID NO 1 a 2, v uvedenom poradí. Faktor VIII sa syntetizuje ako približne 300 kDa jednoreťazcový proteín s vnútornou sekvenčnou homológiou, ktorá definuje doménovú sekvenciu NHz-A 1-A 2-B-A 3-C 1-C 2-COOH. V molekule faktora VIII termín doména označuje súvislú sekvenciu aminokyselín, ktorá je definovaná intemou arninokyselinovou sekvenčnou identitou a miestami proteolytického štiepenia trombínom. Pokiaľ nie je uvedené inak, domény faktora VIII zahŕňajú nasledujúce aminokyselinové zvyšky, ked sa sekvencie priradia (align) k ľudskej arninokyselinovej sekvencii(sekvencia SEQ ID NO 2) A 1, zvyšky Alal-Arg 372 A 2, zvyšky Ser 373-Arg 740 B, zvyšky Ser 741-Argl 648 A 3, zvyšky Serl 690-Ile 2032 C 1, zvyšky Arg 2033-Asn 2172 C 2, zvyšky Ser 2173-Tyr 2332. Sekvencia A 3-C 1-C 2 zahŕňa zvyšky Serl 690-Tyr 2332. Zostávajúci segment, ktorý zahŕňa zvyšky Glu 1649-Arg 1689, je zvyčajne označovaný ako aktivačný peptid ľahkého reťazca faktora VIII. Faktor VIII je proteolyticky aktivovaný trombínom alebo faktorom Xa, ktorý ho disociuje od von Willebrandovho faktora, vytvára sa tak faktor VIIIa, ktorý má prokoagulačnú funkciu. Biologická funkcia faktora VIIIa je zvyšovanie katalytickej účinnosti faktora IXa proti aktivácii faktora X až o niekoľko rádov, Trombinom aktivovaný faktor VIIIa je 160 kDa veľký heterotrimér Al/A 2/A 3-C 1-C 2, ktorý vytvára komplex s faktorom IXa a faktorom X na povrchu doštičiek alebo monocytov. Čiastočná doména v texte označuje súvislú sekvenciu aminokyselín, ktorá tvorí časť domény.Podjednotky ľudského alebo zvieracieho faktora VIII označujú ťažké a ľahké proteínové reťazce. Ťažký reťazec faktora VIII obsahuje tri domény, A 1, A 2 a B. Ľahký reťazec faktora VIII obsahuje tiež tri domény, a to A 3, Cl a C 2.Termíny epitopj antigénne miesto a antigénny determinant sú v texte používané ako Synonymá, a sú definované ako časť ľudského alebo zvieracieho faktora VIII, alebo fragmenty, ktoré sú špecificky rozpoznávane protilátkou. Môže pozostávať z ľubovoľného počtu aminokyselinových zvyškov a môže závisiet od primámej, sekundámej alebo terciárnej štruktúry proteínu.Termín imunogénne miesto je v texte definovaný ako úsek ľudského alebo zvieracieho faktora VIII,alebo jeho fragmentu, ktorý špecificky vyvoláva tvorbu protilátok proti faktom VIII, alebo jeho fragment, u človeka alebo zvieraťa, ktorý je detegovaný rutinným postupom, ako je napr. imunotest, napr. ELISA alebo opísaný tzv. Bethesda test. Môže pozostávať z ľubovoľného počtu arninokyselinových zvyškov a môže závisiet od primárnej, sekundárnej alebo terciárnej štruktúry proteínu. V niektorých uskutočneniach hybridný alebo hybridný ekvivalentný faktor VIII, alebo jeho fragment nie je imunogénny alebo je menej imunogénny u zvieraťa alebo človeka než ľudský alebo prasačí faktor VIII.Deficiencia faktora VIII, tak ako sa tu používa, zahŕňa deficienciu koagulačnej aktivity spôsobenú tvorbou defektného faktora VIII, nedostatočnou alebo nulovou tvorbou faktora VIII, alebo čiastočnou, alebo úplnou inhibícíon faktora VIII vplyvom inhibítorov. Hemofilia A je typ deficiencíe faktora VIII, ktorý je dôsledkom defektu na X-viazanom géne a absencie alebo deficiencie proteínu faktora VIII, ktorý gén kóduje.Termín diagnostický test sa týka všetkých testov, ktoré nejakým spôsobom využívajú interakcie antigénu s protilátkou na detekciu a/alebo kvantifikáciu množstva sledovanej protilátky, ktorá je prítomná v testovanej vzorke, ako pomoc pri stanovení vhodnej terapie. Odbomikom je známy celý rad takých testov. .Te zrejmé, že ľudská, prasačia alebo modifikovaná prasačia DNA faktora VIII alebo jej fragment a z nej exprimovaný protein, celý alebo jeho časť, sa môžu využiť na nahradenie zodpovedajúcich reagencií v známych testoch, takže potom sa takto modifikovaný test môže použit na detekciu a/alebo kvantifikáciu protilátokproti faktom VIII. Je to práve použitie týchto reagencií, DNA faktora VIII alebo jej fragmentu, alebo z nich exprimovaného proteínu, čo dovoľuje modifikovať známe testy, aby boli vhodné na detekciu protilátok proti ľudskému alebo zvieraciemu faktom VIII. K takýmto testom patria, bez toho, aby bol zoznam obmedzujúcí,ELISA testy, imunodifúzne testy a imunoprenosové testy (imunobloty). Vhodné postupy na realizáciu týchto testov sú odbomíkom dobre známe. Faktor VIII alebo jeho fragment, ktorý obsahuje aspoň jeden epitop proteínu, sa môže použiť ako diagnostické reagencia. Medzi príklady ďalších testov, kde sa môže využít ľudský,prasačí alebo modiñkovaný prasačí faktor VIII lebo jeho fragment, je Bethesda test a antikoagulačný test. Termín DNA kódujúca proteín, ako prasačí faktor VIII znamená polydeoxynukleovú kyselinu, ktorej nukleotidová sekvencia predstavuje kódujúcu informáciu pre hostiteľskú bunku na expresiu aminokyselinovej sekvencie proteínu, teda napr. prasačíeho faktora VIII, v súlade so známymi vzťahmi genetického kódu. Termín expresný produkt DNA, ktorý kóduje ľudský alebo zvierací faktor VIII alebo modiñkovaný faktor VIII je produkt získaný expresíou príslušnej DNA v 0 vhodnej hostíteľskej bunke, pričom expresia zahŕňa takć pre- alebo posttranslačné modifikácie proteínu kódovaného príslušnou DNA, ako je, bez toho, aby bol zoznam obmedzujúcí, glykozylácia, proteolytické štiepenie a pod. Odbomikovi je známe, že k takýmto modifikáciam dochádza a môžu sa mieme líšiť V závislosti od typu hostíteľskej bunky a ďalších faktorov a v ich dôsledku dochádza k vzniku molekulárnych izoforiem produktu, ktorý si však uchováva prokoagulačnú aktivitu. Pozri napr. publikácie Lind, P. et al., Eur. J. Biochetn, 232 1927 (1995), zahrnutá formou odkazu. Termín expresný Vektor označuje DNA element, často s kruhovou štruktúrou, ktorý má schopnosť autonómne sa replikovať v požadovanej hostíteľskej bunke alebo sa integrovať do genómu hostíteľskej bunky a má tiež určité, odborníkom dobre známe, rysy, ktoré umožňujú expresiu kódujúcej DNA, ktorá sa vložila do sekvencie vektora vo vhodnom mieste a vo vhodnej orientácii. Medzi tieto rysy patrí, ale bez obmedzenia,prítorrmosť promótorovej sekvencie na riadenie iniciácie transkripcie kódujúcej DNA a tiež ďalšie DNA elementy, ako sú napr. enhancery, polyadenylačné miesta a pod., všetko odborníkom dobre známe. Termín expresný vektor sa používa na označenie tak vektorov, ktoré majú DNA kódujúcu sekvenciu, ktorá sa má exprimovať, vloženú do svojej sekvencie, ako aj vektorov, ktoré majú potrebné elementy na kontrolu expresie vzhľadom na miesto inzercie usporiadané tak, že môžu slúžiť na expresiu akejkoľvek sekvencie DNA, ktorá je vložená do tohto miesta inzercie, všetko v odbore dobre známe. Tak napríklad Vektor, ktorému chýba promotor, sa môže stat expresným vektorom tak, že sa do neho vloží promótor kombinovaný s kódujúcou DNA.Patent USA č. 5,364,771 opísal objav molekuly hybridného ľudského/prasačíeho faktora VIII, ktorá mala koagulačnú aktivitu, v ktorej boli elementy molekuly faktora VIII iných biologických druhov nahradené zodpovedajúcimi elementmi ľudského alebo prasačíeho faktora VIII. Patent USA č. 5,663,060 opisuje prokoagulačné hybridné ľudské/Zvieracie a hybridné ekvivalentné molekuly faktora VIII, kde elementy v molekule faktora VIII jedného biologického druhu boli nahradené elementrni molekuly faktora VIII iného biologického druhu.Pretože súčasné informácie naznačujú, že B doména nemá žiadny inhibičný epitop a nemá žiadny známy účinok na funkciu faktora VIII, v niektorých uskutočneniach vynálezu je B doména, celá alebo aspoň jej časť, deletovaná v aktívnej hybridnej molekule alebo hybridnej ekvivalentnej molekule faktora VIII, alebo jej fragmentoch (B(-) faktor VIII), pripravených ktoroukoľvek z opísaných metód.Gén pre ľudský faktor VIII sa izoloval a exprimoval v cicavčích bunkách ako publikovali Toole, J . J. et al. (1984) Nature 3122342-347 (Genetics Institute) Gitschier, J. et al. (1984) Nature 3122326-330 (Genetech) Wood, W.I. et al. (1984) Nature 312330-337 (Genetech) Vehar, G. A. et al. (1984) Nature 3 l 2 z 337-342(Genetech) W 0 87/04187 W 0 88/08035 W 0 88/03558 Patent USA č. 4,757,006 a aminokyselinová sekvencia sa dedukovala z cDNA. Patent USA č. 4 965 199 (Capon et al.) odhaľuje metódu rekombinantnej DNA na prípravu faktora VIII v cicavčích hostíteľských bunkách a puriñkáciu ľudského faktora VIII. Opísala sa tiež expresia ľudského faktora VIII v bunkách CHO (ovárium čínskeho škrečka, Chinese hamster ovary) a bunkách BHKC (obličkové bunky novorodených škrečkov, baby harnster kidney cells). Ľudský faktor VIII sa modifikoval tým, že sa odstránila B doména, bud celá, alebo jej časť (Patent USA č. 4,868,112) a vyskúšalo sa nahradenie B domény ľudského faktora VIII B doménou ľudského faktora V (Patent USA č. 5,004,803). CDNA sekvencia, ktorá kóduje ľudský faktor VIII a predikovaná aminokyselinová sekvencia sú uvedené v zozname sekvencií ako sekvencia SEQ ID NO l a sekvencia SEQ ID NO 2, v uvedenom poradí. V sekvencií SEQ ID NO l začína kódujúci úsek nukleotidom v polohe 208, pričom triplet GCC je kodónom pre aminokyselinu číslo l (Ala) zrelého proteínu, ktorý je uvedený ako sekvencia SEQ ID NO 2.Prasačí faktor VIII sa izoloval z plazmy (Fass, D.N. et al. (1982) Blood 59594). Čiastočná aminokyselinová sekvencia prasačíeho faktora VIII zodpovedajúca úsekom N-konca ľahkého reťazca, ktorá má homológiu s ceruloplazmínom a koagulačným faktorom V je opísaná v publikácii Church et al. (1984) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 816934. Toole, J.J. et al. (1984) Nature 3 l 2 z 342-347 opísal čiastočné sekvenovanie N-koncovej častí štyroch anninokyselinových fragmentov prasačíeho faktora VHI, ale necharakterizoval fragmenty vzhľadom na ich pozíciu v molekule faktora VIII. Aminokyselinová sekvencia B domény a časti A 2

MPK / Značky

MPK: A61K 35/14, A61K 38/00, C12P 21/00, C07K 1/00

Značky: kóduje, modifikovaný, faktor, ktorá

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/91-286205-modifikovany-faktor-viii-a-dna-ktora-ho-koduje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modifikovaný faktor VIII a DNA, ktorá ho kóduje</a>

Podobne patenty