Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

INHIBÍTORY PROLYLHYDROXYLÁZY A SPÓSOBY ICH POUŽITIA Opis OBLASŤ TECHNIKY0001 Predkladaný vynález sa týka v niektorých aspektoch inhibičných zlúčenínprolylhydroxylázy HIF-loc a ich farmaceutický prijateľných solí, kompozícii obsahujúcich inhibičné zlúčeniny prolylhydroxylázy HlF-lot a ich použitia na liečbu alebo reguláciu, medzi iným, periférnej cievnej choroby (PVD), choroby koronárnych artérií CAD), srdcového0002 HlF-lOt je pri normálnych zdravých podmienkach, keď bunky majú dostatočný prísun kyslíka, ľahko konvertovaná na degradovanú formu jedným z niekoľkých enzýmov prolylhydroxylázy, medzi iným enzýmom EGLIN. Keď bunky podstúpia hypoxiu, táto enzýmová transformácia je pomalá alebo sa úplne zastaví a HIP-lot sa začne v bunke hromadiť.Pokial k tomuto hromadeniu HIP-lot dôjde, tento proteín sa spojí s iným faktorom, HIP-IB a spolu vytvoria aktívny transkripčný komplexný faktor. Tento transkripčný faktor potom aktivuje niekoľko biologických ciest, ktoré sú prítomné ako odozva na hypoxiu a prostriedky na zmiemenie telesného stavu hypoxie. Tieto odozvy zahrnujú, medzi iným, odozvy angiogénne, erytroportické (EPD), v metabolizme glukózy a v zmene matrice.0003 U pacientov, ktorí vyžadujú stimuláciu jednej alebo viacerých z týchto odoziev,napríklad u pacientov, ktorí vyžadujú zvýšený obsah kyslíka v tkanivách V dôsledku periférnej cievnej choroby (PVD), inhibícia enzýmu EGLIN bude stimulovať angiogénnu odozvu vlastného tela bez následkov nedostatku kyslíku. Ďalej, pri iscfhemických chorobách, medzi iným CAD a anémiou, je možné očakávať, že stimulácia angiogénnej, erytropoetickej ametabolickej adaptácie bude poskytovať terapeutické výhody.0004 Preto stále existuje dlhodobá potreba zlúčcnín, ktoré inhibujú enzýmyprolylhydroxylázy a tým rcgulujú koncentráciu llIF-lot v bunkácłi a tak indukujú angiogćnnealebo crytropoetické odozvy a tým liečia choroby spojene s hypoxiou alebo anémiou.0005 Substituovailé heteroarylové amidove zlúčeniny podľa prcdkladaného vynàlezu sú nová trieda zlúčenín, ktoré môžu inhibovat prolylhydroxylázu IłIF-loc, čo sa prejaví zlepšením prietoku krvi, dodávaním kyslíka a využitím energie v ischemických tkanivách alebo zvýšenímregulácie produkcie erytropoietínu s cieľom liečenia anémie.0006 Opisované sú zlúčeniny a ich farmaceutický prijateľné soli a/alebo ich kompozície, ktoré obsahujúa) účinné množstvo jednej alebo viacerých zlúčenin podľa predkladaného vynálezu a0007 Predkladaný vynález sa tiež týka použitia V spôsoboch kontroly medzi iným perifémej cievnej choroby (PVD), choroby koronárnych artérií (CAD), srdcového zlyhania, ischémie a0008 Predkladaný vynález sa tiež týka použitia v spôsoboch kontroly krvného toku,dodávania kyslíka a/alebo využitia energie vischemických tkanivách, kde spôsob môže zahrnovať podávanie človeku účinného množstva jednej alebo viacerých zlúčenín alebofarmaceutický prijateľných solí opísaných v tomto dokumente.0009 Tieto a ďalšie predmety, znaky a výhody budú pre odborníka v odbore zrejme na základe štúdia nasledujúceho podrobného opisu a priložených nárokov. Všetky dokumenty tucitované sú v relevantnej časti, začlenené tu ako odkaz citácie ktoréhokoľvek dokumentu nie jemožné chápať ako pripustenie, že je súčasťou stavu techniky k predkladanému vynálezu.Obrázok l. Imunoblotová analýza nukleámych extraktov demonštrujúca stabilizáciu HIP-la vObrázok 2. Príklad, ako je zvýšená úroveň erytropoictínu voči vehikttltt v myšom sére po0011 V tomto opise a v nárokoch, ktoré nasledujú, sa odkazuje na rad termínov, ktoré majú0012 Termínom farmaceuticky prijateľný sa míeni materiál, ktorý nie je biologicky ani inak nežiaduci, tj. materiál, ktorý môže byt podávaný jednotlivcoví spolu s príslušnou aktívnou zlúčeninou bez toho, aby došlo ku klinicky nežiaducim výsledkom alebo k ínterakcíi škodlivýmspôsobom s akoukoľvek ostatnou zložkou farmaceutickej kompozície, v ktorej je obsiahnutý.0013 V opise a nárokoch tohto patentu slovo zahrnujú a ostatne formy tohto slova, ako zahrnujúci a zahŕňa znamená vrátane, ale bez obmedzenia a nie je možné ho chápať tak, ževylučuje napríklad iné aditíva, zložky, čísla alebo kroky.0014 Pokiaľ sa v opise a priložených nárokoch používajú formy v jednotnom čísle, potom,pokiaľ nie je uvedené inak, tieto odkazy zahrnujú aj formy v množnom čísle. Tak napríkladodkaz na kompozíciu zahŕňa zmes dvoch alebo viacerých kompozícii.0015 Prípadný(á) alebo prípadne znamená, že následne opísaný pripad alebo opísaná okolnost sa môžu ale nemusia vyskytovať a že opis zahŕňa situácie, ked sa prípad alebo0016 Rozsahy tu môžu byť vyjadrené ako od okolo jednej konkrétnej hodnoty a/alebo do okolo inej konkrétnej hodnoty. Pokiaľ sa rozsah vyjadrí takto, je to iná podoba vynálezu, než ked sa to vyjadrí ako od jednej konkrétnej hodnoty a/alebo do inej konkrétnej hodnoty. Podobne, keď sú hodnoty vyjadrené ako približne použitím predchádzajúceho okolo, je treba tomu rozumieť tak, že konkrétna hodnota tvorí inú podobu vynálezu. Ďalej je treba tomu rozumiet tak, že koncové body všetkých rozsahov sú významne ako vo vzťahu k inému koncovému bodu, tak sú nezávislé na inom koncovom bode. Je treba to tiež chápať tak, že v tomto dokumente je opísaný rad hodnôt a že každá hodnota je opísaná ako okolo tejto konkrétnej hodnoty navyše k tejto hodnote samotnej. Napríklad, pokiaľ je uvedená hodnota 10, potom je tiež uvedené okolo 10. Treba to tiež chápať tak, že ked sa uvádza určitá hodnota, potom sú tiež uvedené hodnoty menšie než alebo rovné tejto hodnote väčšie alebo rovné tejto hodnote a prípadne aj rozsahy medzi hodnotami sú tiež uvedené, ako je príslušne chápané odborníkom. Napríklad, ked je tu uvedená hodnota 10 potom je tým tiež uvedenáhodnota menšia než alebo rovná 10, ako aj hodnota väčšia než alebo rovná 10. Tiež trebavziat do úvahy, že dáta sú v celej prihláške poskytované v rade rôznych formátov a že tieto dáta predstavujú koncové body, počiatočné body a rozsahy pre všetky kombinácie dátových bodov. Napríklad, pokiaľ je opísaný konkrétny dátový bod 10 a konkrétny dátový bod 15 je treba to chápať tak, že sa tým za uvedené uvažujú aj väčší než, väčší alebo rovný, menší než, menší než alebo rovný a rovný 10 a 15, ako aj medzi 10 a 15. Rozumie sa tomu tiež tak, že je tým uvedená každá jednotka medzi týmito dvoma konkrétnymi jednotkami. Napríklad, pokiaľ jeuvedené 10 a 15, potom sa tým tiež uvádza aj ll, 12, 13 a 14.0017 Termín organická jednotka, ako je tu opísaná, sa týka skupín alebo častí, ktoré obsahujú jeden alebo viac atómov uhlíka a ktoré tvoria časť jednej zo zlúčenín alebo ich farmaceutický prijateľných solí. Napríklad, mnoho substitučných jednotiek uvádzaných inde v tomto dokumente sú organické jednotky. S cieľom efektívnej funkcie v kontexte ich prítomnosti v zlúčeninách a/alebo soliach opísaných v tomto dokumente, sú organické jednotky často vyjadrené premennými rozsahmi obmedzenej veľkosti a/alebo molekulovej hmotnosti,aby poskytovali žiadané väzby k cieľovým enzýmom a charakteristiky rozpustnosti a bioabsorpcie. Napríklad, organické. jednotka môže mať napríklad l - 26 atómov uhlíka, l - 18 atómov uhlíka, 1 - 12 atómov uhlíka, 1 - 8 atómov uhlíka alebo l - 4 atómy uhlíka. Organické jednotky majú často vodíkovú väzbu k aspoň jednému atómu uhlíka organických jednotiek a môžu prípadne obsahovat obvyklé heteroatómy, nachádzajúce sa v substituovaných organických zlúčeninách, ako sú atómy kyslíka, dusíka, síry, a podobne alebo atómy anorganického pôvodu, ako sú halogény, fosfor a podobne. Jeden príklad organického radikálu,ktorý neobsahuje žiadne anorganickě atómy je 5, 6, 7, 8-tetrahydro-2-naftylový radikál. V niektorých uskutočneniach môže organický radikál obsahovať l - 10 anorganických atómov viazaných knemu, zahmujúcich halogény, kyslík, síru, dusík, fosfor a podobne. Príklady organických radikálov zahrnujú, ale bez obmedzení, alkyl, substituovaný alkyl, cykloalkyl,substituovaný cykloalkyl, monosubstituovanú aminoskupinu, disubstituovanú aminoskupinu,acyloxy, kyano, karboxy, karboalkoxy, alkylkarboxamido, substituovanú alkyllarboxamido,dialkylkarboxamido, substituovanú dialkylkarboxamido, alkylsulfonyl, alkylsulñnyl, tioalkyl,tiohaloalkyl, alkoxy, substituovanú alkoxy, haloalkyl, haloalkoxy, aryl, substituovaný aryl,heteroaryl, heterocyklickú skupinu alebo substituovanú heterocyklickú skupinu, kde tietovýrazy majú význam definovaný inde vtomto dokumente, Niekoľko neobmedzujúcich

MPK / Značky

MPK: C07C 235/60, C07C 255/57, C07C 237/42, C07D 213/81

Značky: použitia, inhibitory, spôsoby, prolylhydroxylázy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/90-e8475-inhibitory-prolylhydroxylazy-a-sposoby-ich-pouzitia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Inhibítory prolylhydroxylázy a spôsoby ich použitia</a>

Podobne patenty