Stolička s balančným mechanizmom

Číslo patentu: U 7183

Dátum: 01.07.2015

Autor: Blaško Ľubomír

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka stoličky s balančným mechanizmom medzi sedadlom a nohou stoličky.V súčasnosti sú známe technické riešenia, ktoré riešia problém jednostranného zaťaženia chrbtice a panvovej oblasti pri sedení, najmä dlhodobom sedení, na stoličkách, ktoré obsahujú medzi sedadlom a nohou stoličky balančný mechanizmus.V dokumente SK 5675 Y 1 je opísaná stolička so stabilizačným sedacím mechanizmom. Táto stolička je tvorená nastavovacou jednotkou, ktorá je z jednej strany rozoberateľne pripevnená na podvozok a z druhej strany pripevnená na nosník so stabilnou chrbtovou opierkou, na ktorý je pripevnená kĺbová jednotka, ktorá je z druhej strany otočne uložená V puzdre, ktoré je pevne pripevnené na nestabilnú podložku alebo nestabilný sedák.Nevýhodou tohto technického riešenia je to, že nie je možné regulovať balančnosť a nestabilitu sedadla. Pri sadaní a vstavaní je sedadlo nestabilné, čo znižuje komfort používateľa. Pri používateľoch so zdravotnými problémami môže nastať riziko nehody alebo úrazu. Pri tomto riešení je síce možné sedadlo aretovať, avšak pri využití aretácie sedadla je znížený komfort používateľa, keďže aretáciu je nutné vykonávať opakovane pri sadaní, ako aj pri vstávaní.Ďalšou nevýhodou tohto riešenia je zložitosť konštrukcie, čo sa negatívne prejavuje vo výrobných nákladoch.V dokumente Sl 20508 A je opísaná aktívna ortopedická stolička, ktorej konštrukcia umožňuje Ílexibilitu sedadla vo všetkých smeroch, čím navodzuje mechaniku sedenia na lopte a môže nahradiť konvenčné kancelárske stoličky. Sedadlo tejto aktívnej ortopedickej stoličky je pripojené na nosnú časť cez prvok, ktorý umožňuje tlexibilitu sedadla vo všetkých smeroch. Tento prvok zabezpečujúci uvedenú tlexibilitu môže byť vinutá pružina, pružný prvok alebo klzný mechanizmus.Nevýhodou tohto riešenia je tiež to, že nie je možné akýmkoľvek spôsobom regulovať alebo eliminovať balančnosť a nestabilitu sedadla. Pri sadaní a vstávaní je sedadlo permanentne labilné, čo môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravých používateľov, ale najmä pre používateľov so zdravotnými ťažkosťami, pre ktorých je tento typ stoličiek primárne určený.Cieľom tohto technického riešenia je odstrániť alebo do veľkej miery eliminovať nedostatky doterajšieho stavu techniky, ktoré spočívajú v nemožnosti regulácie balančnosti a nestability sedadla, najmä pri sadaní na a vstávaní zo stoličky. Cieľom tohto technického riešenia je tiež odstránenie uvedených nedostatkov pri minimalizovaní výrobných nákladov, t. j. jednoduchosť konštrukcie technického riešenia.Uvedené ciele sa dosiahnu stoličkou s balančným mechanizmom podľa tohto technického riešenia, kde balančný mechanizmus je tvorený tlexibilným prvkom usporiadaným medzi sedadlom a nohou stoličky, kde podstata riešenia spočíva v tom, že flexibilný prvok je progresívna vinutá pružina a z vonkajšej strany flexibilného prvku alebo okolo flexibilného prvku je medzi sedadlom a nohou stoličky usporiadaný stabilizačný mechanizmus.Najvýhodnejšie konštrukčné vyhotovenie stabilizačného mechanizmu, z hľadiska konštrukčnej jednoduchosti a výrobných nákladov, je vinutá pružina.Tiež je výhodné, ak vinutá pružina je kužeľová vinutá pružina, nakoľko užší koniec pružiny dobre dosadne na zvyčajne užší koniec nohy stoličky a širší koniec pružiny je potom obvodovo opretý o sedadlo v dostatočne veľkej vzdialenosti od balančnej osi, čo je výhodné z hľadiska stabilizácie sedadla.Uvedené ciele sa rovnako dosiahnu stoličkou s balančným mechanizmom podľa tohto technického riešenia, kde balančný mechanizmus medzi sedadlom a nohou stoličky obsahuje pevnú balančnú os, ku ktorej je priradený stabilizačný mechanizmus tvorený tlexibilným prvkom usporiadaným medzi sedadlom a nohou stoličky, ktorej podstata spočíva v tom, že tleXibilný prvok je tvorený aspoň troma piestami vybranými zo skupiny hydraulický, vzduchový alebo pružinový, alebo ich kombinácie.Stolička s balančným mechanizmom podľa tohto technického riešenia poskytuje tú výhodu, že jej sedadlo je pri sadaní alebo vstávaní, keď na sedadlo nepôsobí celá hmotnosť používateľa, stále smerované, resp. posúvané do V podstate stredovej polohy, prakticky do polohy, ktorá je charakteristická pre sedadlo bežnej pevnej stoličky. Týmto sa v podstatnej miere eliminuje nežiadúce naklonenie alebo poloha sedadla pri sadaní alebo vstávaní z tejto stoličky, a teda aj pre používateľa sa sadanie na alebo vstávanie z takejto stoličky stáva istejším.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je na lepšie pochopenie znázornená na pripojených výkresoch, kde obrázok l znázorňuje celkový podhľad spredu na stoličku podľa tohto technického riešenia s balančným mechanizmom tvoreným Ílexibilným prvkom medzi sedačkou a nohou stoličky, kde ÍleXibilný prvok je progresívnou vinutou pružinou a okolo tejto pružiny je usporiadané kužeľová vinutá pružina stabilizačného mechanizmu. Obrázok 2 znázorňuje detail balančného mechanizmu a stabilizačného mechanizmu z obrázka l v nezaťaženom stave, s čiastočným odstránením kresby pružiny stabilizačného mechanizmu v oblasti pružiny flexibilného prvku na lepšiu prehľadnosť. Obrázok 3 znázorňuje detail balančného mechanizmu a stabilizačného mechanizmu z obrázka l v zaťaženom stave, s čiastočným odstránením kresby pružiny stabilizačného mechanizmu v oblasti pružiny flexibilného prvku na lepšiu prehľadnosť. Obrázok 4 znázorňuje celkový pohľad zboku na stoličku z obrázka l. Obrázok 5 znázorňuje celkový podhľad spredu na stoličku podľa tohto technického riešenia s balančným mechanizmom medzi sedačkou a nohou stoličky s pevnou balančnou osou, ku ktorej je priradený stabilizačný mechanizmus tvorený piestami. Obrázok 6 znázorňuje detail balančného mechanizmu a stabilizačného mechanizmu z obrázka 5.Stolička s balančným mechanizmom podľa obrázka l až 3 je tvorená nohou, V tomto prípade podvozkom l, na ktorý je rozoberateľne pripevnený výškovo nastaviteľný prvok g s ovládaním à. Na výškovo nastaviteľnom prvku z je umiestnená nosná časť i.Nosná časť A v tomto prípade nesie operadlo Q stoličky, podrúčky Z a balančný mechanizmus 2 s flexibilnou balančnou osou tvorený tlexibilným prvkom, v tomto prípade pro gresívnou vinutou pružinou.Na vonkaj šej strane balančného mechanizmu 2 je usporiadaný stabilizačný mechanizmus m. Stabilizačný mechanizmus m obsahuje flexibilný prvok, ktorý je v tomto prípade tvorený vinutou pružinou, ktorá je usporiadaná okolo pružiny tvoriacej tlexibilnú balančnú os balančného mechanizmu 2. Na balančnom mechanizme 2 a stabilizačnom mechanizme Q je umiestené sedadlo §.Pružina stabilizačného mechanizmu l je v tomto príklade kužeľová pružina, ktorá sa rozširuje smerom od nosnej časti A k sedadlu §.Sedadlo je pri sadaní stabilizované stabilizačným mechanizmom m. Stabilizačný mechanizmus m svojím usporiadaním znižuje labilnosť a balančnosť sedadla §. Po dosadnutí a zaťažení sedadla je balančný mechanizmus 2, tvorený progresívnou vinutou pružinou stlačený, zvýši sa tuhosť pružiny balančného mechanizmu 2 a vytvorí sa balančná os. Sedadlo g sa stáva labilné a umožňuje pohyb vo všetkých smeroch, čím imituje sedenie napr. na fitlopte, posilňuje chrbtové svalstvo, eliminuje svalovú disbalanciu a zabraňuje nesprávnemu držaniu tela.Potom pri vstávaní zo stoličky sa tuhosť progresívnej pružiny znižuje a zvyšuje sa pôsobenie pružiny stabilizačného mechanizmu, čím je sedadlo ustavované do stabilnej polohy.Balančný mechanizmus 2 a stabilizačný mechanizmus m je možné vyrobiť v rôznych kombináciách nosností, čím je možné stoličku prispôsobiť požiadavkám používateľa, prípadne podľa odporúčaní lekára.Stolička s balančným mechanizmom podľa obrázka 5 a 6 je v základe rovnakej konštrukcie ako stolička z predchádzajúceho príkladu uskutočnenia, s tým rozdielom, že balančný mechanizmus 2 obsahuje pevnú balančnú os. Pevná balančná os vystupuje z nosnej časti il alebo môže byť aj pokračovaním výškovo nastaviteľného prvku g. Na pevnej balančnej osi balančného mechanizmu 2 je umiestnené sedadlo §. Balančné uloženie sedadla g na pevnej balančnej osi je známe a je možné ho vytvoriť akýmkoľvek známym spôsobom. Stabilizačný mechanizmus m v tomto prípade obsahuje flexibilný prvok tvorený aspoň troma piestami. Piesty sú jedným koncom prichytené k sedadlu § a druhým koncom k nohe stoličky, v tomto prípade výškovo nastaviteľnému prvku z.Použitím piestov rôznej dĺžky, tuhosti a postupnosti nástupu odpom piesta je možné nastaviť vlastnosti podľa požiadaviek používateľov. Je možné docieliť plynulý pohyb do strán v počiatočných fázach náklonu,čím je zvýšená bezpečnosť. V prípade použitia piestov s možnosťou nastavenia ich parametrov, je možné vlastnosti balančného mechanizmu 2 nastavovať podľa požiadaviek používateľa alebo odporúčaní lekára.l. Stolička s balančným mechanizmom, kde balančný mechanizmus je tvorený flexibilným prvkom usporiadaným medzi sedadlom a nohou stoličky, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že fleXibilný prvokje progresívna vinutá pružina a z vonkajšej strany flexibilného prvku alebo okolo flexibilného prvku je medzi sedadlom (8) a nohou stoličky (2) usporiadaný stabilizačný mechanizmus (10).2. Stolička s balančným mechanizmom podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že stabili SK 7183 Y 1začný mechanizmus (10) je Vinutá pružina. 3. Stolička s balančným mechanizmom podľa nároku 2, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že Vinutá pružina je kužeľová Vinutá pružina.

MPK / Značky

MPK: A47C 3/02, A47C 1/035, A47C 7/14

Značky: balančným, mechanizmom, stolička

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u7183-stolicka-s-balancnym-mechanizmom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stolička s balančným mechanizmom</a>

Podobne patenty