Upínacia časť zveráka

Číslo patentu: U 704

Dátum: 05.01.1995

Autor: Kuchar Benjamín

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetmm uäitküvênm vaoru je zvarák, ktürý mužnü vywužívať V kdnátrukcii Hvdwákov rôxnev vmľkdäti. Má využitie VV strmjárenstvd akd aj V Hámdćnickych dielňach různehü typu.Hünätrukcia dopdmiaľ známych ZfEákůV nüumdäňuje rýchlym dpůädhom uchytiť predmet vo 2 veráku Je tu 2 tmnü dôvüdu, žeüeluäte veráka sa nedajú rýchla preanúť k prwdmetu, ktorýmá byť upnutý Tak napw. U down aľ znàmydh zvaráknv sa dhybje ćelusť zveraka od 5 do lü mm pri jednej mtáüke kľuky ľakäa pri ätúnaní aàvitu pri jednej dtáůkä kľuky D 5 mm je pri predúvaní ćeluatä zveráka U E 5 cm nutné ütmćiť kľu~ kdv xvenáka 40 krát. Pri stúpaní závitu D 1 D mm pri jednej U táäke kľuky už nim je možné predmet duätatmćne pwvna upnúť duUvedené nedostatky sú odstránené 2 verákmm ktorý je predmetum üäitkuvého VEDFU a jehd kmnštwukcia umdäňuje uchy» tiť pvedmet vd veráku Fých 1 wjŠie Ja tu V dôäledku toho, že üeluste zveráka sa otáčaním kľuky približujú rýchlejšie k pred met, ktorý má byť udhytäný.Umožñujd tm nmvá konštrukcia UPÍHBĽHJ časti zveráka. Mechanizmus tejto upínacej Ěääti má dve dkrtky a dva Eävity v Fúwka, ktdvá Spája skrutky m tu jednu 5 prudkým mtúaním závitu a druhú 5 miernym atúpanim. závitu. Huniec Ekrutky 5 miernym stüaním závitdv má priecny ublúkdvitý výraz. ho tdh~ tu výrmmu je vldäená vüľnomdäka, ktoré je na dceľnvdm drůfaktdrý plní funkciu pwužiny üwľmvý drůt je uriaätnený pmxdĺ h Ižne V akwutkm 5 miernym Etúpaním Hávitdv 5 excentricky ad usi. Pri rnxtvàľaní zveráka Ekrutka 5 miernym ätúpaním Eávitüv mm preäunie na ten kuniec rürhy, kde je zarářkä. Lmrážka je vytvorená 2 mcmľmvéhd drůtu. Fn doäiahnuti Lejtd poldhy ma adne otáüať Fürka, na konci Ltüľäj je závit m prudkým mtúpaním nm äkrutkd 5 prudkým stüpmním xávitmv ütäůanďm tejtm ůaäti rúvky, kturá má prudké stupania Eávitmv na shrutkm mi pwudkým ätüpaním závitmv ddchádäa k rýchlemu ruztvüreniu ůeluätí ävermha.Pri zatvárauí zvmráka ma ľablmkuja skrutka 5 miernym atúpaním závitmv pomdcü voľndbmžky, ktdrá im umiestnená na mceľovmm drötm ktorý plní funkciu pružíny Preklaüvaním vmľnobmäky düchádxa H mdbldkwvaniu äkrutky 5 midťnym atúpaním àvituv a tým M düätätüůhü pevnému upnutiu predmetu v ćelstiach zveráka.Ďaľšou výnndmu zveráha podľa vynáiezu je tá skutućnusť,že zatiahnutý zveľák äü ľahäim pmvoľujü ako doposiaľ známeUbP c. i znáxmrňuja pdadĺäny Fax upínacu ćamťou 3 verákaUDF ů 2 znásmrñje priećny rez skrutky 5 miernym ätúpaním závitu.Ubr. ü 3 znázdrňmje pdzdĺäny rez upínacej Čääti xverákaNa obr. Č. 1 je náxmrnená upínacia časť mvaräka, ktdrá Pmäüätäva 2 rúrky L, ktoré má na Evmjich Hdncüch závit 2 5 miernym stúpanim a Hávit 5 s prudkým 5 tüaním skrutky 5 miernym Btúpänim ávitu á a skrutky B prudkým ätúpanímzávitu 5. Skrutka 5 miernym dtúpaním xàvitu A Ba pühybujeV xevite e miernym etupanim Ľ, vytvorenom v rurke 1 a závit ä 5 prudkým etupením, vytvoreným ne rurke J sa pohybuje ne ekrutke e prudkým etúpením závitov m. Na konci závitu E 7 vytvorenom na rúrke 1 je zaráäka Q. Na konci ekrutky S miernym stupaním závitu 5 je priedny ohlukovitý Výrez Z. Vo výreae Z je voľnobeäka B Vofnobeäka Q je umieetnene ne oceľovom drůte 2, ktorý zároveň plni funkciu pružiny. Ne oceľový drôt 2 je nevlečená hadice LQ ktoré zabraňuje sprieůeniu jaxýčke voľnoheäky B vo výreze Z Hadice LQ je v otvore 11, ktorý je vytvorený v ekrutke 5 miernym etüpaním závitu 5. Honiec oceľového drůtu E je opatrený voditküm LE,ktoré taktiež zabraňuje eprieďeniu jezýćka voľnobežky H vo výreze Z. Úceľový drôt S je umiestnený v ekrutke 5 miernym etupením závitu Ä ekcentricky od osi tejto skrutky Jezýäek voľnobežky 3 je E bronzu.Pri roztváreni Everâke ekrutka e miernym eťúpanim xávitu ü ee preeunie ne závite e miernym etúpanim E, vytvorenom V rúrke L na koniec, kde je zereäka Q. łaráäka Q je vytvorená 2 oceľového drůtu, priečne ovinuteho okolo rúrky eo závitom E. akonáhle dopadne ekrutka 5 miernym etúpenim eávitu A na aráäku Q, eeůne ee otáčať rürka eo ávitom 5 prudkým etupaním Ä na ekrutke e prudkým stúpanim mevitu 5. ütáčaním aávitu 5 prudkým stúpanim Ä, vytvmreným V rúrke L na ekrutke 5 prudkým etupaním Hávitu 5 dochádza k rýchlemu roatvoreniu zverákePri Emtvárení zveráka se zablokuje Ekrutka 5 miernym stupením závitu A pomocou voľndbežky Q, ktorá je umieetnená ne oceľovom drůte 2, ktorý plní zároveň funkciu pruäiny äkonáhle začnú čeluete averáke ävierať predmet, dôjde k preklzovaniu voľnobežky B e k odblokoveniu skrutkye mienym etúpením závitu A e tým k doetetoćne pevnemuupnutiu predmetu V čeluetiech zveráke. závit na ekrutke 5 prudkým etupaním závitu 5 e závit e prudkým etúpanim Ä, vytvorený na rurke 1 Je licnohežníkový, čim ee dosiahnie vzájomné dobre zekliñovenie skrutky 55 prudkým stúpaním závitu du ávit Ä 5 prudkým stúpaním vytvoreným v rúrke L, takže äa zverák upevňuje do takej miery, že ani udieraním pa zveráku nedmchádxa k jeho povmleniu ätúpanie závitu skrutky 5 vudkým stúpaním závitu ü e závitu 3, vytvnrenwm V Púrke 1 může byť až 25 mm pri jednej obrátke kľuky. Skrutha 5 miernym etúpaním závitu A a závit E 5 miernym stúpanim, vytvmreným na rúrke 1, majú závity kolme a etúpenie týchto závitov může byť 4 mm pri

MPK / Značky

MPK: B25B 5/10

Značky: upínacia, část, zveráka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u704-upinacia-cast-zveraka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacia časť zveráka</a>

Podobne patenty