Spevnený gabion s krabicovou konštrukciou, spôsob jeho výroby a spôsob výroby prekrútenej kovovej pletivovej konštrukcie

Číslo patentu: U 6963

Dátum: 04.11.2014

Autor: Feraiolo Francesco

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložené technické riešenie sa týka spevneného gabionu. Gabiony sú v podstate konštrukcie v tvare krabice so stenami z kovového pletiva, najlepšie, ale nie výlučne, z dvakrát prekrúteného šesťhranného pletiva, ktoré sú naplnené okruhlialcmi, pieskom, kameňom alebo podobným materiálom na mieste, kde sú použité. Gabiony sa používajú naskladané vedľa seba a jeden na druhom, aby sa vytvorili rôzne inžinierske konštrukcie, ako sú napríklad ochranné konštrukcie proti erózii zeme alebo vyvýšeným plochám alebo ako spevňovacie konštrukcie na spevnenie zeme alebo základov pri výstavbe riečnych násypov atď.Gabiony sú všeobecne vo forme pevného obdlžnika s väčšou dĺžkou ako šírkou a výškou, a preto obsahujú dnovú stenu, ktorá je všeobecne navrhnutá tak, aby pri používaní stála na zemí alebo na jednom alebo viacerých podložných gabionoch, ku ktorej sú pripojené dve laterálne alebo bočné steny, čelná stena a zadná stena. Gabiony sú uzavreté v homej časti pomocou homej steny, obyčajne pripojenej k zadnej stene, ktorá ñmguje ako vrchnák, aby gabion mohol byť naplnený výplňovým materiálom.Gabiony sú vyrobené v továrni a prevezené na miesto, kde sú používané v zloženom stave.Tieto sú potom otvorené a rôzne pletivové diely sú spojene dohromady, aby vytvorili ldabicu s vrchnákom pripravenú na použitie. Po naplnení gabionu je homá stena fungujúca ako vrchnák upevnená k čelnej stene a bočným stranám gabíonu, aby sa zabránilo uniknutiu výplňového materiálu. Typické použitia gabionov po ich naplnení a uzavretí sú také, ked sa umiestňujú vedľa seba a jeden na druhom podľa vopred stanovených plánov a konfigurácii takým spôsobom, aby sa vytvorila zložitá konštrukcia, ktoráje niekedy pomerne rozsiahla.Pri výrobe týchto zložitých konštrukcii sú viditeľné steny najkrajnejších gabionov prirodzene predmetom atmosférických vplyvov, a preto majú tendenciu sa v porovnaní s ostatnými stenami rovnakých gabionov zvlášť rýchlo opotrebovať. To je obzvlášť zrejmé v prípade, keď sú zložité konštrukcie ponorené do vody, čo podporuje koróziu najviac exponovaných stien pletivá vonkajších gabionov.Ďalšou nevýhodou, ktorá sa týka najexponovanejších stien gabionov, je to, že sú viac predmetom deformácii, pretože ťah výplňového materiálu na vonkajšie steny gabionov pôsobením jeho vlastnej hmotnosti a hmotnosti nadložných gabionov alebo konštrukcii, nie je vykompenzovaný spojením s inými susedíacimi gabionmi.Najsamozrejmejším riešením uvedených problémov je vyrábať gabion s pletivom, ktoré je odolnejšie proti deformácii a korózii napriklad so silnejším kovovým drôtom a/alebo takým, ktorý je pokrytý plastovým materiálom. Gabion, ktorý je celý vyrobený z takého pletiva, je samozrejme oveľa drahší ako normálne a je neuspokojivým riešením toho, čo trh málo požaduje.Sú známe tiež riešenia, v ktorých majú len niektoré z gabionových stien väčšiu odolnosť proti deformácii a/alebo korózii. Napríklad boli navrhnuté riešenia, v ktorých je deformácia stien zastavená pomocou viazacích prútov alebo vnútomých priečok. Na zlepšenie odolnosti proti deformácii a odolnosti proti korózii predného dielu bolo navrhnuté, že by mal byť zdvojnásobený ďalším pletivovým dielom k nemu pripevneným. Tiež boli navrhnuté riešenia, v ktorých sú niektoré panely vyrobené s použitím pletiva, ktorého pevnosť bola zvýšená pomocou doplnenia spevňovacích tyčí medzi pletivami.Všetky riešenia, ktoré žiadateľ pozná, sú však pomeme zložité a nedosahujú optimálny výsledok pokiaľ ide o deformáciu alebo odolnosť proti korózii, alebo vyžadujú dlhé výrobné časy v porovnaní s výrobou bežných nespevnených gabionov bežného typu.Predmetom tohto technického riešenia je vyriešenie problémov v známej technike a najmä jednoducho a úspome poskytnúť spevnený gabion, ktorý má väčšiu odolnosť v jednej stene alebo viacerých stenách a v každom prípade v prednej stene tak, že môže byť výhodne použitý ako najkrajnej ší gabion V zložitej konštrukcii vytvorenej priľahlými a prekrývajúcimi gabionmi. Ďalším predmetom tohto technického riešenia je poskytnúť gabion, ktorý je jednoduchý a úspomý na použitie, a tiež, ktorý je spoľahlivý a bezpečný. Ďalším predmetom technického riešenia je poskytnúť spôsob, ktorým môže byť takýto spevnený gabion vyrobený pri úspore času a cenových nákladov. Ďalším predmetom riešenia je poskytnúť postup na jednoduchú a úspomú výrobu kovovej pletivovej konštrukcie, vhodnej na výrobu spevneného gabionu. Ďalším predmetom technického riešenia je poskytnúť postup pre uvedený typ, ktorý môže byť výsledkom použitia strojového zariadenia známeho typu bez nutnosti zásadných modiñkácii.V záujme dosialmuť uvedené ciele súvisí toto technické riešenie so zosilneným gabionom, ktorý má vlas 10mosti uvedené V pripojených nárokoch. Technické riešenie sa tiež týka spôsobu výroby tohto gabionu, rovnako ako spôsobu výroby dvakrát prekrútenej kovovej pletivovej konštrukcie na použitie pri výrobe týchto spevnených gabionov.Podľa jedného aspektu riešenia majú spevnene gabiony vhodnú krabicovú konštrukciu na to, aby obsahovala inertný materiál, ktorú tvoria dve priľahlé steny so spoločnou hranou, vyrobené za použitia jedného plátu dvakrát prekrútenej kovovej pletivovej konštrukcie, tvoreného z kovových drôtov s dvomi od seba vzájonme sa líšiacimi priemermi zodpovedajúcimí dvom stenám.Podľa iného aspektu riešenia má dvakrát prekrútené kovové pletivo jedného pletivového materiálu oká s aspoň jednou prekrútenou stranou, vytvorené z dvoch kovových drôtov spoločne prepletených, kde je každá prekrútená strana zarovnaná v smere spoločnej hrany medzi dvoma stenami.Prednostne, avšak nie výhradne, je dvakrát prekrútená kovová pletivová konštrukcia šesťuholníkové pletivo.Inými slovami má gabion aspoň jeho prednú stenu, ktorá má väčšiu dĺžku ako výšku, vyrobenú z dvakrát prekrúteného šesťuholníkového pletiva vyrobeného z drôtov s priemerom väčším, ako je to pri dvakrát prekrútenej pletivovej konštrukcii, použitej na iných stenách gabionu. Prednostne sú prekrútené strany šesťuholníkov pletivovej konštrukcie pre prednú stenu orientované pozdĺž čelnej steny, a preto sú usporiadané prakticky vo vodorovnom smere v polohe, v ktorej sa gabion obvykle používa. Takéto usporiadanie umožňuje získať gabion, ktorého čelná stena má väčšiu pevnosť v dôsledku vzájomného pôsobenia väčšieho priemeru drôtu pletiva a horizontálnej polohy prekrútených častí pletiva.Podľa ďalšieho aspektu riešenia je jedna dvakrát prekrútená kovová pletivová konštrukcia tiež vytvorená aspoň jedným drôtom, ktorý má stredný priemer medzi rôznymi priemermi kovových vodičov dvoch priľahlých stien, umiestnených V podstate na spoločnej hrane medzi dvoma priľahlými stenami.Jedna dvakrát prekrútená kovová pletivová konštrukcia sa vzťahuje na vytvorenie troch alebo viacerých zosilnených gabionových stien a najmä môže tvoriť štyri väčšie steny vystuženého gabionu, ku ktorému sú obe strany pripojené.Preto v uprednostňovanom uskutočnení oboch, prednej steny a aspoň spodnej steny a pokiaľ možno aj zadnej steny a ešte výhodnejšie aj homej steny gabionu, sú vytvorené z dvakrát prekrútenej šesťuholníkovej pletivovej konštrukcie, v ktorej je pletivo s prekrútenými stranami šesťuholníkov orientované celé v pozdĺžnom smere stien, a tým celé vodorovne vyrovnané V polohe, v ktorej sa obyčajne gabion používa. Jedna pletivová konštrukcia obsahuje aspoň jednu časť vyrobenú z drôtov s väčším priemerom, zodpovedajúcim prednej stene gabionu. Úspomý produkt sa získa najmä týmto spôsobom, pretože je vylúčený proces zošitia dvoch rôznych dielov s rôznymi pevnostnými charakteristikami a zosilnený gabion môže byť vyrobený vo výrobní v niekoľkých fázach. Táto charakteristika tiež uprednostňuje Skladanie gabionu na prepravu pred jeho plochým rozšírením, pretože pletivo konštrukcie má menšiu odolnosť proti ohýbaniu v smere prelciútených strán, než v smere priečne na ne.Predložené technické riešenie sa tiež týka spôsobu výroby pletivovej konštrukcie na výrobu gabionov,skladajúcej sa z časti pletivovej konštrukcie, ktorá má drôt menšieho priemeru, a časti pletivovej konštrukcie,ktorá má drôt väčšieho priemeru. Spôsob nevyhnutne zahŕňa fázy poskytovania prvej skupiny drôtov menšieho priemeru a ich umiestnenie pozdĺž druhej skupiny drôtov s väčším priemerom tak, že komplex drôtov môže byť prepletený striedavo po dvoch takým spôsobom, aby sa získala jediná pletivová konštrukcia s dvoma časťami vodičov rôzneho priemeru. Ohyb vymedzujúci hranu medzi dvoma stenami na dokončenom gabione, ktorý môže byť menej pevný na spodnej stene a pevnejší na čelnej stene, je prednostne poskytovaný v prechodovej zóne medzi zónou drôtov menšieho priemeru a zónou drôtov väčšieho priemeru.Aspoň jeden drôt stredného priemeru môže byť potom umiestnený medzi drôtmi s väčším priemerom a drôtmi s menším priemerom, ako je to na rozhraní medzi oboma zónami s rôznou pevnosťou, čo v podstate korešponduje s hranou medzi dvoma príľahlými stenami rôznej pevnosti, teda čo možno najviac obmedzuje deformácie pletiva.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie znaky a výhody budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu výhodného uskutočnenia riešenia s odkazom na pripojené obrázky, poskytnuté výhradne prostredníctvom nelimitujúceho príkladu, v ktorom- obrázok l znázorňuje gabion podľa tohto riešenia v úplne predĺženej konfigurácii ~ obrázok 2 znázorňuje gabion z obrázka l, kedy je čiastočne zmontovaný- obrázok 3 ukazuje detail obrázka 2 vo zväčšenej mierke a- obrázok 4 ukazuje schematicky proces výroby pletivovej konštrukcie zón drôtov rôzneho priemeru na výrobu pletivovej konštrukcie na použitie pri výrobe gabionu podľa tohto úžitkového vzoru.Práve s odkazom na obrázok 1 gabion 1 V úplne rozšírenej konfigurácii obsahuje množstvo dvakrát prekrútených kovových pletivových konštrukcií. Pod pojmom pletivová konštrukcia sa myslí jeden kus pletivovej konštrukcie prepletenej v jednej operácii, ktorá je bez akýchkoľvek spojov alebo stehov. Pod pojmom dvakrát prekrútená pletivová konštrukcia sa všeobecne myslí pletivová konštrukcia získaná z veľkého rrmožstva drôtov výrazne rozšírených v rovnakom smere, v akom sú spolu prekrútené. Prednostne, ale nie výhradne, sú drôty prepletené po dvoch, aby vytvorili najlepšie šesťuholníkové pletivo. V rovnakej prekrútenej oblasti sú drôty vzájomne prekrútené v rovnakom smere otáčania (napriklad obe v smere hodinových ručičiek,alebo proti smeru hodinových ručičiek) a vo výhodnom uskutočnení šesťuholníkového pletiva je každý drôt v rôznych oblastiach pletenia prepletený striedavo s drôtom umiestneným po jeho pravej strane a s drôtom umiestneným po jeho ľavej strane.Prvá kovová pletivová konštrukcia Q sa skladá z prvej časti 1 l pletivovej konštrukcie a druhej časti Q pletivovej konštrukcie vyrobenej z kovových drôtov Q a Q. Drôty Q majú väčší priemer ako drôty Q tak,že časť Q pletivovej konštrukcie je vyrobená z drôtov väčšieho priemeru, a teda ako celok má väčšiu pevnosť ako časť Q. Dva diely Q a Q sú spojené priečne k pletivovej konštrukcii Q. Pletivová konštrukcia Q a diely Q a Q hneď ako sú spojené dokopy a ohnuté pozdĺž čiar l 7, l 8 a Q a pozdĺž spoja medzi pletivovou konštrukciou Q a dielmi Q a Q, obsahuje šesť vonkajších stien krabicovej konštrukcie, ako je možno vidieť na obrázku 3. Konkrétne prvá časť Q pletivovej konštrukcie Q sa skladá zo záldadne Q, zadnej steny Q a vrchnej steny Q, druhá časť Q sa skladá z prednej steny 23 a dielov Q a 16, ktoré tvoria bočné steny Q a Q.Druhá časť Q pletivovej konštrukcie je preto vyrobená s použitím drôtu Q s priemerom väčším, ako má drôt Q, z ktorého sú vyrobené ostatné steny. Prihlasovateľ zistil, že optimálne hodnoty pre príemery drôtov Q použitých na výrobu prvej časti Q pletivovej konštrukcie Q sú v rozsahu od 2,2 do 3 mm, zatial čo drôt Q, z ktorého je vyrobená druhá časť Q pletivovej konštrukcie Q, má najlepšie priemer v rozsahu od 3,4 do 3,9 mm. Tieto hodnoty sa môžu samozrejme meniť v závislosti na konkrétnom použití bez toho, aby sa išlo nad rámec riešenia.Ako možno vidieť na obrázku 2 a v detaile na obrázku 3, pletivová konštrukcia Q a diely Q a l 6 sú dokončené na ich vonkajšom okraji s proñlovanými drôtmi alebo lanami Q. Tiež, bez ohľadu na konkrétny tvar pletivovej konštrukcie, prekrútené strany Q každej pletivovej konštrukcie sú navzájom rovnobežne a minimálne v pletivovej konštrukcii Q sú rovnobežne s rovinou, na ktorej základňa Q leží. Inými slovami sú kovové drôty, ktoré vytvárajú pletivo v podstate usporiadané v horizontálnom smere, kedy je gabion zmontovaný a používaný v základni Q a v stenách Q, Q a Q. Na účely dopravy môže byť týmto spôsobom pletivová konštrukcia Q ohnutá oveľa jednoduchšie, bez problémov vzniknutých v čase, ked je postavená krabicová konštrukcia.Na obrázku 1 sú bočné diely Q a 16 vyrobené z kovovej pletivovej konštrukcie z drôtov menšieho priemeru (ktorý je podobný priemeru drôtov, z ktorých sa vyrába časť Q pletivovej konštrukcie L 9), ktoré sú pripojené k pletivovej konštrukcii Q zošívaním, pripínaním alebo inými známymi spôsobmi pripojenia. Tak,ako je to na obrázkoch, môže byť ich orientácia taká, že prekrútené strany 3 l každého oka sú v podstate zvislé, čo je kolmo na rovinu základne Q. Avšak jeden bočný diel alebo oba bočné diely môžu byť tiež usporiadané s preloútenými stranami Q každého oka, nachádzajúcimi sa v podstate vo vodorovnej polohe, ktorá je rovnobežná s rovinou, na ktorej základňa Q leží. Ďalej môžu byť tiež bočné steny vyrobené spoločne so stenami Q, Q, Q a Q v jednej pletivovej konštrukcii, získanej z jedného pletenia, a potom narezané do požadovaného tvaru.Jeden bočný diel alebo oba bočné diely Q a l 6 môžu byť tiež vyrobené s použitím pletivovej konštrukcie, ktorá má drôty s väčším priemerom. Najmä vtedy, keď sa požaduje, aby sa budovala konštrukcia s niekoľkými vedľa seba a nad sebou umiestnenými gabionmi je žiaduce, aby gabiony umiestnené na vonkajšej strane konštrukcie malí spevnené všetky ich voľne steny. Z tohto dôvodu môže byť v niektorých prípadoch tiež výhodnejšie vyrobiť vrchnú stenu Q z pletivovej konštrukcie s drôtom väčšieho priemeru.Ked rozdiel medzi drôtmi Q s väčším priemerom a drôtmi Q s menším priemerom je podstatný, v záujme obmedzenia akejkoľvek deformácie pletivovej konštrukcie nachádzajúcej sa na hranici medzíjednou zónou vyrobenou s použitím drôtu s menším priemerom a jednou zónou vyrobenou s použitím drôtu s väčším priemerom je zvlášť výhodné, aby bol aspoň jeden drôt Q stredného priemeru vložený medzi drôt s menším priemerom a drôt s väčším priemerom, ako je to lepšie vysvetlené nižšie s odkazom na proces pletenia.V prípade gabionov, ktoré majú jednu stranu oveľa väčšiu ako ostatné, môžu byť ďalšie diely dodané upevnené v gabione, aby ho rozdelili do dvoch alebo viacerých častí. Takéto dodatočné alebo deliace diely sú v podstate rovnakej veľkosti ako bočné steny Q a Q a sú upevnené v rámci gabionu tak, že sú v podstate s nimi rovnobežne, čisto ako príklad, gabion s rozmerom 1 m x 1 m x 2 m obyčajne nepotrebuje deliace diely. Je však výhodnejšie, aby dlhší gabion bol nimi vybavený.Ako je stručne naznačené, pletivová konštrukcia Q s aspoň dvoma časťami takto vyrobenými s použitím drôtov rôznych priemerov (a teda aj rôznej pevnosti), je vyrobená v jednom úkone pletenia. Z tohto dôvoduje množstvo drôtov g väčšieho priemeru a drôtov g menšieho priemeru umiestnených vedľa seba v ráme Q známeho typu (pozri obrázok 4) a je spoločne prepletených tak, že sú na rozhraní medzi zónou s drôtmi menšieho priemeru a zónou s drôtmi väčšieho priemeru časti Q pletivovej konštrukcie vytvorené spoločným prepletením drôtu g menšieho priemeru a drôtu 13 väčšieho priemeru. Vo výhodnom uskutočnení šesťuholníkového pletiva znázomeného na obrázku má každé oko g pletiva umiestnené na rozhraní medzi dvoma zónami s rozdielnou pevnosťou tri strany vyrobené s použitím drôtu g menšieho priemeru a tri strany vyr bené s použitím drôtu l väčšieho priemeru.Podľa variantu tohto technického riešenia je aspoň jeden drôt stredného priemeru vložený medzi množstvo drôtov g s väčším priemerom a množstvo drôtov g s menším priemerom. Drôty takto umiestnene v druhej pletivovej konštrukcii m sú potom spolu prepletené po dvoch. Týmto spôsobom je každý drôt menšieho priemeru g prepletený s ďalšími dvoma drôtmi menšieho priemeru g alebo jedným drôtom menšieho priemeru 14 a jedným drôtom stredného priemeru, zatial čo každý drôt väčšieho priemeru 13 je prepletený s dvojicou drôtov väčšieho priemeru g alebo jedným drôtom väčšieho priemeru g a jedným drôtom stredného priemeru. Týmto spôsobom sa zabráni tomu, aby bol drôt väčšieho priemeru l priamo prepletený s drôtom menšieho priemeru g, čo obmedzuje deforrnáciu medziľahlých pletív medzi zónami rôznej pevnosti, ktorá môže nastať, keď je rozdiel medzi priemenni drôtov g a g podstatný.Prostredníctvom opísaného procesu je pomocou jednoduchých a úspomých postupov dosiahnutá jedna pletivová konštrukcia, ktorá má dve časti rôznej pevnosti. Je zrejmé, že použitím rovnakého procesu môže byť tiež vyrobených viac ako dve časti s rôznou pevnosťou.Aby bolo možné vyrobiť zosilnený gabion napríklad len s jednou spevnenou čelnou stenou, môže byť výhodne poskytnutá jedna pletivová konštmkcia vyrobená, ako je opisané, ktorá má šírku časti s drôtmi menšieho priemeru, zodpovedajúcu priľahlému rozmeru základne E, zadnej steny g a vrchnej steny Ľ, zatiaľ čo dĺžka priľahlej časti s drôtmi väčšieho priemeru zodpovedá rozmerom prednej steny z Pletivové diely g a g, obsahujúce bočné steny 24 a 25, môžu byť pripojené k tejto jedinej pletivovej konštrukcii, aby vytvorili štruktúru, znázomenú na obrázku 1 ako celok, kde je spevnený gabion vo svojej naplno rozšírenej konfigurácii.Samozrejme bez prejudikovania principu riešenia sa môžu uskutočnenia a detaily v týchto prípadoch značne líšiť od toho, čo bolo opísané a znázornená, bez toho, aby sa išlo nad rámec predloženého technického riešenia.l. Spevnený gabion s krabicovou konštrukciou schopný obsahovať inertný materiál, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje dve priľahlé steny so spoločnou hranou použitím jedného plátu dvakrát prekrútenej kovovej pletivovej konštrukcie (10), tvorenej z kovových drôtov (13, 14), ktorých priemery sa od seba v dvoch stenách líšia.2. Spevnený gabíon podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že dvakrát prekrútenć kovové pletivo jednej pletivovej konštrukcie má oká (30) s aspoň jednou prekrútenou stranou (31), tvorenou aspoň dvoma kovovými drôtmi (13, 14) spolu prepletenými, kde je každá prelcrútená strana zarovnaná v smere spoločnej hrany medzi dvoma stenami.3. Spevnený gabion podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i kovová pletivová konštrukcia je šesťuholniková pletivová konštrukcia.4. Spevnený gabion podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jedna dvakrát prekrútená kovová pletivová konštrukcia je tiež tvorená aspoň jedným drôtom (26),ktorý má stredný priemer medzi rôznymi priemermi kovových drôtov dvoch priľahlých stien umiestnených v podstate na spoločnej hrane medzi dvoma susednými stenami.5. Spevnený gabion podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jedna dvakrát prekrútená kovová pletivová konštrukcia je predlžená na vytvorenie troch alebo viacerých stien spevneného gabionu.6. Spôsob výroby dvakrát prekrútenej kovovej pletivovej konštrukcie na výrobu spevneného gabionu,vyznačuj úci sa tým, žeobsahujekroky- umiestnenia kovových drôtov, obsahujúcich aspoň jednu prvú skupinu drôtov (13), ktoré majú prvý priemer, a druhú skupinu drôtov (14), ktoré majú druhý priemer vedľa seba v ráme (40),- prepletania párov priľahlých drôtov (13, 14) na vytvorenie jednej dvakrát prekrútenej kovovej pletivovej konštrukcie, ktorá má aspoň prvú časť tvorenú z drôtov (13) prvého priemeru, a aspoň druhú časť tvorenú z drôtov (14) druhého priemeru prepletených spolu.7. Spôsob výroby kovovej pletivovej konštrukcie podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že množstvo kovových drôtov tiež zahŕňa aspoň jeden kovový drôt (26) so stredným priemerom medzi prvým a druhým priemerom, umiestnenými medzi prvou a druhou skupinou kovových drôtov (13, 14).8. Spôsob výroby spevneného gabíonu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a

MPK / Značky

MPK: E02D 29/02

Značky: výroby, kovovej, spôsob, konštrukciou, gabión, krabicovou, pletivovej, prekrútenej, konštrukcie, spevnený

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u6963-spevneny-gabion-s-krabicovou-konstrukciou-sposob-jeho-vyroby-a-sposob-vyroby-prekrutenej-kovovej-pletivovej-konstrukcie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spevnený gabion s krabicovou konštrukciou, spôsob jeho výroby a spôsob výroby prekrútenej kovovej pletivovej konštrukcie</a>

Podobne patenty