Obojstranné zvodidlo pre stredné deliace pásy cestných komunikácií

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka obojstranného zvodidla, najmä pre stredné deliace pásy rýchlostných komunikácií, ktoré obsahuje vertikálne usporiadané oceľové stlpiky, na ktorých je cez dištančné diely priečne k stĺpiku skrutkovými spojmí zrkadlovo symetricky z každej jeho strany upevnená homá a spodná záchytná časť,pričom homá záchytná časť obsahuje cez spoločný obojstranný homý dištančný diel symetricky na každej jeho strane skrutkovým spojom upravené zvodnice, pričom spodná záchytná časť obsahuje zrkadlovo symetricky cez spodný dištančný diel prostredníctvom skrutkových spojov upevnené spodné pozdĺžne záchytnéZvodidlo pre stredné deliace pásy podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré je znázomené na pripojenom obr. l a 2, tvoria stĺpiky z tyče prierezu Ul 40, valcované za tepla. Stĺpiky sú umiestnené každé 2 metre v pozdlžnom smere zvodidla. Na stlpiky sa pomocou identického homého a spodného dištančného dielu a spojovacieho materiálu pripevňujú zrkadlovo dva rady zvodníc z každej strany zvodidla. Toto zvodidlo teda má dve identické, nad sebou umiestnené Záchytné častí. Prvá výška spodnej zvodnice nad vozovkou, tzn. spodnej záchytnej častije 750 mm a druhá výška homej zvodnice nad vozovkou, tzn. homej záchytnej časti je 1250 mm. Všetky diely zvodidla sú vyrobené z konštrukčnej nelegovanej ocele. Zvodnice sú vyrábané z materiálu S 235 JR s hrúbkou 4 mm.Zvodnica je V priereze klobúkovitého tvaru, pričom sa vydutou stranou klobúkovitého tvaru, konkrétne svojim dienkom aj časťou stríešky priľahlou k dienku klobúkovitého tvaru, opiera o dištančný diel tak, že zapadá do jeho bočného, približne lichobežníkovitého vybrania.Dištančný diel v tvare obdĺžnikovej plechovej dosky má obidva konce upravené s približne lichobežníkovým vybraním do tvaru v podstate zodpovedajúceho povrchu zvodníc na strane odvrátenej od vozovky. Do zvodníc sa tak dištančný diel opiera v oblasti dienka jednak stredovými vyhnutiami, vzniknutými ohnutím plechu do pravého uhla k rovine dosky. Ďalej sa opiera výčnelkami s pozdĺžnymi vyhnutiami, vzniknutými ohnutím plechu do pravého uhla v rovnakom smere ako stredové vyhnutia. Tieto pozdĺžne vyhnutia sa opierajú o zvodnicu, konkrétne o striešku po oboch stranách dienka. Zodpovedajúca opomá plocha na každej strane dištančného dielu je tak tvorená stredovým vyhnutím aj pozdĺžnymi výčnelkamí. Stredové vyhnutia sú vybavené otvormi k upevneniu zvodníc. Dištančný diel je ďalej vybavený vo svojej stredovej časti otvormi na upevnenie k nosnému stĺpiku.Čo sa týka uskutočnenia týchto dištančných dielov vrátane ich vzájomného pripevnenia so stĺpikmi a zvodnicami, je možno ďalej odkázať na CZ 98 l 9 Ul rovnakého prihlasovateľa.Úroveň zadržania vozidiel tohto zvodidla je H 2 podľa ČSN EN 1317-1 a ČSN EN 1317-2, čo je zvodidlo odskúšané na náraz osobným automobilom s celkovou hmotnosťou 900 kg, s uhlom nárazu 20 °, nárazovou rýchlosťou 100 km/h, a náraz autobusom s celkovou hmotnosťou 13 000 kg, s uhlom nárazu 20 °, nárazovou rýchlosťou 70 krn/h.Na uskutočnenie iného dištančného dieluje možno odkázať na CZ 22247 Ul s názvom J ednostranné zvodidlo. Ďalej je možno, čo sa týka uskutočnenia zvodnice, odkázať na CZ 22246 U 1 s názvom Zvodnlca. S ohľadom na uskutočnenie stĺpikaje možno odkázať na CZ 24766 Ul, a to všetko rovnakého prihlasovateľa.Ako spodná záchytná časť je zo stavu techniky, napr. z CZ 2 17 86 Ul, tiež známa pásnica vytvorená v tvare plochého profilu s, pričom v strednej časti tohto profilu je upravený otvor pre skrutkový spoj na prípevnenie pásnice.Prostredníctvom týchto odkazov sa považujú za začlenené celé obsahy týchto dokumentov, a to vrátane v nich uvedených odkazov.Technicke riešenie si kladie za cieľ navrhnúť zvodidlo v úvode uvedeného druhu, ktoré poskytuje rovnakú úroveň zadržania a minimálne rovnaké parametre. Týmito parametrami sa myslí hlavne minimálne rovnaká pracovná šírka zvodidla. Tá sa vyhodnocuje pri bariérovej skúške a je ňou potom limitované použitie zvodidla podľa projektovanej šírky krajnice. Pracovná šírka totiž udáva, ako ďaleko za zvodidlom môže byť pevná prekážka. Ďalej by mala byť dosiahnutá nižšia celková hmotnosť, než má zvodidlo v úvode uvedeného typu podľa stavu techniky.Táto úloha je riešená obojstranným zvodidlom, najmä pre stredné deliace pásy rýchlostných komunikácií,obsahujúcim vertikálne usporiadané oceľové stĺpiky, na ktorých je cez dištančné diely priečne k stĺpiku skrutkovými spojmí zrkadlovo symetricky z každej jeho strany upevnená homá a spodná záchytná časť, pri 10čom homá záchytná časť obsahuje cez spoločný obojstranný horný dištančný diel symetricky na každej jeho strane skrutkovým spojom upravené zvodnice, pričom spodná záchytná časť obsahuje zrkadlovo symetricky cez spodný dištančný diel prostredníctvom skrutkových spojov upevnené spodné pozdĺžne Záchytné prvky. Podľa technického riešenia sú spodné pozdĺžne Záchytné prvky tvorené spodnými pásnicami, ktoré sú vždy po jednej zrkadlovo symetricky cez zodpovedajúci spodný dištančný diel upevnené k stĺpiku.Výhodné uskutočnenie technického riešenia spočíva V tom, že stĺpiky sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu tvaru C.Ďalšie výhodne uskutočnenie technického riešenia spočíva V tom, že stĺpik je vyrobený z tyče C 140.Ďalšie výhodné uskutočnenie technického riešenia spočíva V tom, že stĺpik je vyrobený z materiálu S 420 MC podľa normy ČSN EN 10149-2, s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa a hrúbkou 3,5 až 4,5mm, pričom chemické zloženie V percentách hmotnostných tejto ocele je nasledujúce Mn Almk Nb Ti M 0 B max.Ďalšie výhodné uskutočnenie technického riešenia spočíva V tom, že stĺpik je vyrobený s hrúbkou 4 mm.Ďalšie výhodné uskutočnenie technického riešenia spočíva v tom, že homý dištančný diel je zrkadlovo symetrický k svojej pozdĺžnej aj priečnej osi.Ďalšie výhodné uskutočnenie technického riešenia spočíva V tom, že základňa rovnoramenného lichobežníkového vybrania bočných častí obojstrariného homého dištančného dielu, ktorá je upravená na podoprenie zvodnice V oblasti dienkajeho klobúkovitého tvaru, má väčšiu šírku, než je šírka dienka.Ďalšie výhodné uskutočnenie technického riešenia spočíva V tom, že bočná časť homého dištančného dielu je upravená na podoprenie zvodnice iba V oblasti dienka, pričom výška rovnoramenného lichobežnikového vybrania homého dištančného dielu je menšia než výška dienka.Ďalšie výhodné uskutočnenie technického riešenia spočíva V tom, že spodné pásnice sú vyrobené V tvare plochého profilu s, pričom V strednej časti tohto profilu je upravený otvor pre skrutkový spoj na pripevnenie k spodným dištančným dielom.Ďalšie výhodné uskutočnenie technického riešenia spočíva V tom, že spodná pásnica je vyrobená z mikrolegovanej ocele S 355 MC minimálnou medzou klzu R, 355 MPa s hrúbkou 2,6 až 3,0 mm, výhodne 2,8mm, pričom chemické zloženie V percentách hmotnostných ocele S 355 MC je nasledujúce Mil Si Alcdk Mo BĎalšie výhodné uskutočnenie technického riešenia spočíva V tom, že spodný dištančný diel je vytvorený z dvoch profilov, pričom spodný profil je vytvorený V tvare o 90 ° otočeného a roztiahnutého Z a homý profil je vytvorený v tvare nerovnoramenného prevráteného U, pričom obidva profily (4, 5) sú na zaistenie vzájomnej polohy tvarovo a rozmerovo zllcované a V miestach svojich dlhších, priliehajúcich ramien sú obidva profily vybavené vždy otvorom na vzájomné spojenie profilov a spodnej pásnice a na druhej strane, tzn. V miestach svojich kratších ramien, vždy otvorom na spojenie so stĺpikom.Zvodidlo je určené najmä pre stredné deliace pásy rýchlostných ciest a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2.Výhody spočívajú V znížení hmotnosti tak zvodníc, ako aj stĺpikov. Ďalej je dosiahnuté aj zníženie hmotnosti obojstranného dištančného dielu, a to zmenou tvaru a zmenou hrúbky materiálu. Zníženie hmotnosti spodnej pásnice je ďalej dosiahnuté zmenou hrúbky východiskového materiálu. Tieto výhody sú zrejmé najmä pri manipulácii s jednotlivými časťami zvodidla, resp. ich dopravou, a ďalej pri montáži, údržbe a opravách zvodidla.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých predstavujeobr. l uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa stavu techniky v pohľade od vozovky, obr. 2 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa obr. l V reze, obr. 3 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia V pohľade od vozovky,obr. 4 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa obr. 3 V reze, obr. 5 uskutočnenie dištančného dielu podľa stavu techniky V pohľade pozdĺž vozovky, obr. 6 uskutočnenie dištančného dielu podľa stavu techniky V pohľade od vozovky,obr. 7 uskutočnenie dištančného dielu podľa predloženého technického riešenia v pohľade pozdĺž vozovky,obr. 8 uskutočnenie dištančného dielu podľa obr. 7 v pohľade od vozovky a obr. 9 stlpik v priereze.Zvodidlo podľa predloženého technického riešenia obsahuje dve nad sebou na stĺpiku g upravené záchytné časti.Stĺpiky g sú vyrobené z tyče prierezu v tvare C, konkrétne C 140, s otvomii na pripevnenie homého dištančného dielu g a profilov A, g, resp. spodnej pásnice g a zvodnice l. Stlpiky g sú vyrobené z materiálu S 420 MC podľa normy ČSN EN l 0 l 49-2, s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa a hrúbkou 3,5 až 4,5 mm, výhodne 4 mm. Chemické zloženie v percentách hmotnostných tejto ocele je nasledujúceProfil C 140 má prlruby s rozmerom 65 mm a ramienka s rozmerom 18 mm. Stĺpiky g sú usporiadané otvorenou stranou profilu tvaru C v smeru jazdy dopredu, a to v rozstupe g 2 m.Homa záchytná časť obsahuje obojstranný homý dištančný diel g, ktorý je skrutkovým spojom pripevnený k stĺpiku g.Obojstrarmý homý dištančný diel g vychádza z v úvode uvedeného homého dištančného dielu g. Nový homý dištančný diel g má zmenené niektoré rozmery. Oproti súčasnému stavu techniky, kde je homá dĺžka Q homého dištančného dielu g väčšia než jeho spodná dĺžka g má horný dištančný diel g podľa tohto technického riešenia jednotnú dĺžku A 652 i 2,5 mm. Inými slovami, homý dištančný diel g má súmemý tvar k svojej priečnej aj pozdĺžnej osi. Základňa rovnoramenného lichobežníkového vybrania bočných častí obojstranného homého dištančného dielu g, ktoráje upravená na podopreníe zvodnice l v oblasti dienka jeho klobúkovitého tvaru, má väčšiu šírku, než je šírka dienka. Bočná časť homého dištančného dielu g je ďalej upravená na podoprenie zvodnice g iba v oblasti dienka tak, že výška rovnoramenného lichobežníkového vybrania homého dištančného dielu g je menšia než výška dienka. Dĺžka § pozdĺhiych ramienok má rozmer 30 mm. Dĺžka Q priečnych ramienok má rozmer 65 mm. Homý dištančný diel g je vyrobený z mikrolegovanej ocele S 355 MC (pozri ďalej) s hrúbkou 2,6 až 3,0, výhodne 2,8 mm.Zrkadlovo symetricky je na každej strane homého dištančného dielu upevnená jedna zvodnica l. Zvodnica lje upravená v druhej výške V 2 1250 mm. Zvodníce l, ktoré majú známy klobúkovitý tvar, sú tiež vyrobené z materiálu S 355 MC s minimálnou medzou klzu R, 355 MPa s hrúbkou 2,6 až 3,0 mm, výhodne 2,8 mm. Chemické zloženie v percentách hmotnostných oceli S 355 MC je nasledujúce0.020 IKE Materiál aj hrúbka zvodnice l podľa predloženého technického riešenia boli volené s ohľadom na minimálne porovnateľné pevnostné charakteristiky so zvodnicou 1 zo stavu techniky.Spodná záchytná časť obsahuje dva spodné dištančné diely, ktoré sú zrkadlovo symetricky pripevnené k stĺpiku g. Každý spodný dištančný diel je tvorený jedným spodným profilom i a jedným homým proñlom g. Tento spodný dištančný dielje známy zo stavu techniky, pouí uvedené CZ 22247 Ul. Ku každému spodnému dištančnému dielu je zrkadlovo symetricky pripevnená spodná pásnica g. Spodná pásnica g je upravená V prvej výške Ľl 750 mm. Spodné pásnice g sú vyrobené V tvare plochého profilu a, pričom v strednej časti tohto profilu je upravený otvor pre skrutkový spoj k pripevneniu k spodným dištančným dielom. Spodná pásnica g je tiež vyrobená z mikrolegovanej ocele S 355 MC.Homý profil g spodného dištančného dielu je vytvorený v tvare o 180 ° otočeného nerovnoramenného U. Spodný profil i spodného dištančného dielu je vytvorený v tvare o 90 ° otočeného a roztiahnutého Z. Pričom obidva profily i, g sú na zaistenie vzájomnej polohy tvarovo a rozrnerovo zlicované. V miestach svojich dlhších, priliehaj úcich rarnien sú obidva profily i, g vybavené vždy otvorom na vzájomné spojenie profilov i, g a spodnej pásnice g a na druhej strane, tzn. v miestach svojích kratšich ramien, vždy otvorom na spojenie so stĺpikom g. Obidva profily A, g sú vyrobené z oceľovej plochej tyče tvámením za studena.Zvodnica l a/alebo stĺpik g a/alebo homý dištančný diel g a/alebo profily 5, g spodného dištančného dielu sú vybavené ochranným povlakom, najmä žiarovo pozinkované.Aj ked predložené technické riešenie bolo opísané v súvislosti s určitými prednostnými uskutočneniamijeho jednotlivých častí, nie je úmyslom tohto opisu obmedziť jeho rozsah iba na tieto opísané uskutočnenia. Rovnako môžu byť uvedené aj ďalej opísané znaky podľa technického riešenia použité jednotlivo samy o sebe, alebo v ľubovoľných vzájomných kombináciách. Odkazy uvedené v závislých nárokoch odkazujú na ďalšie uskutočnenia predmetu hlavného nároku znakmi príslušného podnároku. Tie však neznamenajú rezignáciu na docielenie samostatnej, predmetnej ochrany pre znaky týchto podnárokov.Zámerom tohto opisu teda je obsiahnuť a pokryť všetky altematívy, modifikácie a technické ekvivalenty takých uskutočnení, ktoré patria do podstaty a nárokovaného rozsahu predloženého technického riešenia tak,ako je definovaný V pripojených nárokoch na ochranu, resp. ako je na základe uvedených skutočností zrejmý priememému odbomíkovi z daného odboru.1. Obojstranné zvodidlo, najmä pre stredné deliace pásy rýchlostných komunikácii, obsahujúce vertikálne usporiadané oceľové stĺpiky (2), na ktorých je cez dištančné diely (3) priečne k stĺpiku (2) skrutkovými spojmi zrkadlovo symetricky z každej jeho strany upevnená homá a spodná záchytná časť, pričom homá záchytná časť obsahuje cez spoločný obojstranný homý dištančný diel (3) symetricky na každej jeho strane skrutkovým spojom upravené zvodnice (l), pričom spodná záchytná časť obsahuje zrkadlovo symetricky cez spodný dištančný diel prostredníctvom skrutkových spojov upevnené spodné pozdĺbie Záchytné prvky,v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že spodné pozdlžne Záchytné prvky sú tvorené spodnými pásnicami (6),ktoré sú vždy po jednej zrkadlovo symetricky cez zodpovedajúci spodný dištančný diel upevnené k stĺpiku(2) 2. Obojstranné zvodidlo podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stĺpiky (2) sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu tvaru C.3. Obojstrarmé zvodidlo podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stĺpik (2)je vyrobený z tyče C 140.4. Obojstrarmé zvodidlo podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stĺpik (2) je vyrobený z materiálu S 420 MC podľa normy ČSN EN 10149-2, s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa a hrúbkou 3,5 až 4,5 mm, pričom chemické zloženie v percentách hmotnostnýchtejto ocele je nasledujúce C Mn Si P S Al.k Nb V Ti Mo B max. max. max. max. max. min. max. max. max. max. max.5. Obojstranné zvodidlo podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stĺpik (2) je vyrobený s hrúbkou 4 mm.6. Obojstranné zvodidlo niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a že homý dištančný diel (3) je zrkadlovo symetrický k svojej pozdĺžnej aj priečnej osi.7. Obojstranné zvodidlo podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že základňa rovnoramenného lichobežníkového vybrania bočných častí oboj stranného homého dištančného dielu (3), ktorá je upravená na podoprenie zvodnice (l) v oblastí dienka jeho klobúkovitého tvaru,má väčšiu šírku než je šírka dienka.8. Obojstranné zvodidlo podľa nároku 6 alebo 7, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že bočná časť homého dištančného dielu (3) je upravená na podoprenie zvodnice (l) iba v oblasti dienka, pričom výška rovnoramenného lichobežníkového vybrania homého dištančného dielu (3) je menšia než výška dienka.9. Obojstranné zvodidlo niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a tý m ,že spodné pásnice (6) sú vyrobené v tvare plochého profilu s, pričom v strednej časti tohto profiluje upravený otvor pre skrutkový spoj na pripevnenie k spodným dištančným dielom.10. Obojstranné zvodidlo podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že spodná pásnica (6) je vyrobená z mikrolegovanej ocele S 355 MC minimálnou medzou klzu Re 355 MPa s hrúbkou 2,6 až 3,0 mm, výhodne 2,8 mm, pričom chemické zloženie v percentách hmotnost ných oceli S 355 MC je nasledujúce C Mn Si P S Al.k Nb V Ti Mo B max. max. max. max. max. min. max. max. max. max. max.

MPK / Značky

MPK: E01F 15/00

Značky: stredne, pásy, komunikácií, zvodidlo, deliace, cestných, obojstranné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u6719-obojstranne-zvodidlo-pre-stredne-deliace-pasy-cestnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obojstranné zvodidlo pre stredné deliace pásy cestných komunikácií</a>

Podobne patenty