Striekacia kabína na nanášanie polymérnych kvapalných zmesí na kovové plošné polotovary

Číslo patentu: U 6373

Dátum: 04.02.2013

Autori: Velecký Milan, Velecký Pavel, Velecký Libor, Horňáková Marta

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka striekacej kabíny na nanášanie polymémych kvapalných zmesí (napr. plastisolu) na kovové plošné polotovaiy.Medzi najznámejšie technológie nanášania polymémych kvapalných zmesí na kovové plošné materiály patrí najmä- Ručné nanášanie, ktorého prednosťou je jednoduchosť, mechanické rozpracovanie a zatlačeníe náterovej hmoty do pórov upravovaného predmetu, čím sa získava väčšia priľnavosť náteru, minimálne straty a značná adaptibilita. Hlavnou nevýhodouje malá produktivita práce (maximálny výkon 10 až 15 m 2 za hodinu) a nerovnomemé rozloženie náterovej hmoty.- Technológia nanášania náterových hmôt vzduchovým striekaním, ktorá patrí ku klasickým spôsobom zhotovovania povlakov. Uplatňuje sa jednak ako ručný proces nanášania s využitím rôznych striekacích kabín,jednak ako mechanizovaný proces nanášania s využitím dopravných liniek. Je vhodný pre rýchloschnúce náterové hmoty, najmä na veľké plochy, kde sa dosahuje rovnomemého nástreku a veľmi hladkého povrchu. Pneumatické striekanie spočíva v rozprašovaní hmoty (privádzanej do dýzovej sústavy striekacej pištole pomocou stlačeného vzduchu) na povrch upravovaného výrobku, kde vplyvom povrchového napätia dôjde k vzájomnému spojeniu rozprášenej náterovej hmoty. K výhodám tejto technológie patrí pomeme vysoká produktivita práce. Týmto spôsobom je možné nanášať väčšinu náterových hmôt. K nevýhodám tejto technológie patria veľké straty náterových hmôt spôsobené prestrekom, aj straty rozpúšťadiel (nutná nízka viskozita) a nevhodnosť z hľadiska hygieny práce. Striekaníe sa vykonáva v striekacích kabínach stolového, podlahového alebo tunelového typu. Sú vybavené vhodným dopravníkovým zariadením. Filtrácia vzduchu sa rieši buď suchými filtrami (labyrintové žalúzie, skriňový absorbér s drevitou vlnou), alebo ñltrami mokrými (zrážanie vodnou sprchou, sedimentácia).Technológia vysokotlakového striekania náterových hmôt, ktorá je principiálne odlišná od pneumatického striekania predovšetkým v spôsobe podávania náterovej hmoty do dýzovej sústavy. Náterová hmota je rozptýlená v ústí dýzy len tlakom náterovej hmoty (8 až 16 MPa). Ide teda o mechanické rozprašovanie náterovej hmoty. Táto technológia je veľmi produktívna (maximálny výkon až 200 m 2 za hodinu). Znížený odraz náterovej hmoty ovplyvňuje jej úsporu (až 30 ) i zlepšenie hygieny práce. Možnosť používania náterových hmôt s vyššou konzistenciou vedie k zníženiu spotreby riedídiel. Na rozdiel od pneumatického striekania je možné touto technológiou striekať aj zložitejšie tvary. Množstvo náterovej hmoty je závislé od použitého tlaku a konštrukcie dýzy, nemožno ho teda plynule meniť.Technológia striekania náterových hmôt v ohriatom stave vychádza V podstate z pneumatického resp. vysokotlakového striekania, pričom vhodná konzistencia náterovej hmoty sa získava jej ohriatím priamo v striekacom zariadení. Náterová hmota sa dá bez nebezpečenstva ohriať na 70 až 80 °C. Použitím tejto technológie sa značne zníži spotreba riedidiel, je možné vytvárať väčšie hrúbky náterovej hmoty v jednej vrstve a upravené predmety sú po nástreku a ochladení v nelepivom stave. Nevýhodou je malá vhodnosť v prípadoch častej zmeny druhu a odtieňa náterovej hmoty.Ďalšími metódami nanášania plastov sú najmäPrincíp metódy vírivého nanášania spočíva v tom, že sa predhriate predmety ponárajú do rozvíreného prášku. Predhriaty predmet sa v rozvírenom prášku plastu obalí a vplyvom akumulovaného tepla sa tento obal zlieva v celistvý povlak. Vírenie prášku sa vykonáva pórovitou vložkou (póry menšie ako 25 mikrometrov) na dne nádoby, do ktorej sa vháňa tlakový vzduch. Prevzdušnením suchého prášku nadobúda tento vlastnosti kvapaliny, nastáva turbulentné prúdenie prášku (fluidizácia) a súčiastky sa tak dobre ponárajú do práškového plastu. Pri predhrievaní je nutné prihliadať k tepelnej vodivosti materiálu, hmotnosti predmetu a hrúbke stien, aby teplota bola po určitú dobu v stanovenom rozmedzí. Dosiahnuté. hrúbka povlaku závisí teda od teploty a tepelnej kapacity predmetu aj od doby ponorenia do fluidnej vrstvy, bežne sa pohybuje v rozmedzí 0,25 až 0,6 mm.Ďalšia známa technológia je nanášanie plastisolu. Princíp tejto metódy spočíva v nanášani plastisolu máčanim, natieraním alebo pneumatickým striekaním. Povlaky z mäkčeného PVC majú pekný vzhľad, farebný odtieň, sú pružné, odolné proti oteru a abrázii. Sú vhodné pre koróznu ochranu aj elektrickú izoláciu spotrebného tovaru. Rôzne aplikácie sú závislé od chemických a mechanických vlastností povlakov, ktoré možno ovplyvňovať voľbou vhodného zloženia plastisolu (disperzie plastickej hmoty v plastifikátore). Dôležitýmfaktorom pre nanášanie je viskozita plastisolu. Pri vyššej viskozite rastie hrúbka a zhoršuje sa rovnomernosť povlaku. Po nanesení povlakov je nutné vykonať úplnú homogenizáciu povlakov tzv. želatináciu.Uvedené technológie sú predmetom napr. európskeho patentu EP 0400360, patentovej prihlášky DE 40193 l 8, európskeho patentu EP 288964, patentovej prihlášky DE 2058762.Z EP 1722952 je tiež mámy kompozitný predmet zahŕňajúci kovový výstužný element zapustený do termoplastického polymémeho materiálu. Sú známe rôzne typy práškových nanášacich liniek, striekacích boxov a pod., ktoré slúžia najmä na nanášanie plastických hmôt elektrostatickou metódou. V CZ úžitkovom vzore č. 22506 s podaním zo dňa 15. 3. 201 l je veľmi všeobecne a nekonkrétne opísané nanášacie zariadenie na princípe pohybu striekacej pištole pohybujúce sa nezávisle v dvoch osiach.Hlavné nevýhody nanášacieho zariadenia podľa CZ ÚVZ 22506 sú- nutnosť umiestniť celý pohybový mechanizmus striekacej pištole do vnútomého priestoru nanášacej kabíny,čím dochádza k silnému znečisteniu celého pohybového mechanizmu, zachytávaniu PVC plastisolu na povrchu privodných hadlc a jeho odkvapkávanie na kovové plošné útvary,- zložité riadenie pohybu striekacej pištole nezávisle v dvoch osiach,- nutnosť vybaviť zariadenie zložitejšimi a cenovo náročnejšími pneumatickými a elektrickými prvkami potrebnými na ovládanie striekacej pištole nezávisle V dvoch osiach,- žiadnym spôsobom nieje riešená manipulácia plošného kovového útvaru v nanášacom zariadeni,- chýba riešenie zakrytovania kabíny z hľadiska hygieny práce vzhľadom na uvažované použitie PVC plastisolu.Uvedené nedostatky striekacích kabin a spôsobov nanášania plastisolu na plošný kovový polotovar odstraňuje do značnej miery striekacia kabina podľa technického riešenia. Podstata technického riešenia spočiva v tom, že striekacia kabina obsahuje prvý pohyblivý celok, ktorý zaisťuje axiálny pohyb vjednej osi striekacej pištole, pričom k prvému pohyblivému celku je v osi kolmej na pohyb striekacej pištole priradený druhý pohyblivý celok, ktorý zabezpečuje pohyb plošného kovového polotovaru, na ktorý sa nanáša plastisol. Výhodné vyhotovenie prvého pohyblivého celku sa skladá z valca, na ktorom sa pohybuje prvý unášač, poháňaný elektropohonom. K prvému unášaču sú pripojené držiaky, k spodnej časti je vnútri priestoru striekacej kabíny priradený ľubovoľný typ striekacej pištole. Držiaky prechádzajú do vnútomého priestoru striekacej kabíny cez štrbinu vedenú pozdĺžne strechou striekacej kabíny, pričom štrbina je utesnená pohyblivým lanom. Ku striekacej pištoli sú cez štrbinu privedené flexibilné prívody materiálu a stlačeného vzduchu, pričom štrbina je mimo dráhu pohybu striekacej pištole a flexibilných privodov utesnená pohyblivým lanom. Výhodné vyhotovenie druhého pohyblivého celku obsahuje kovový podstavec, na ktorom je pripevnený pneumatický valec osadený snímačmi a dmhým unášačom. Pod druhým unášačom sú uložené dve koľajnice,po ktorých sa pohybuje spodná časť druhého unášača cez klzný prvok. Druhý unášač na pneumatickom valci je pevne spojený s nosným rámom, na ktorom je voľne uložený rám, ktorý nesie plošný kovový polotovar, na ktorom sa strieka plastisol.Výhodou technického riešenia je jednoduchá konštrukcia, vedenie striekacej pištole len v jednej osi kolmej na smer pohybu plošného kovového materiálu, na ktorý sa nanáša plastisol, preto je možné celý pohybový mechanizmus striekacej pištole vrátane flexibilných privodov materiálu a stlačeného vzduchu umiestniť mimo priestoru striekacej kabíny, t. j. na jej strechu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je bližšie objasnené na priložených výkresoch, ktoré znázorňujú obr. l - znázorňuje perspektívny pohľad spredu na zakrytovanú striekaciu kabínu,obr. 2 - znázorňuje perspektívny pohľad zozadu na zakrytovanú striekaciu kabínu,obr. 3 - znázorňuje čiastočný pohľad na časť prvého pohyblivého celku uloženého mimo striekacej kabíny,obr. 4 - znázorňuje čiastočný pohľad na odkrytovaný druhý pohyblivý celok.Podľa obr. l až 4 striekacie kabína E sa skladá z rámovej konštrukcie 1 L vytvorenej z oceľových protilov. Do týchto oceľových profilov l 7 je založené dno l 8, strecha j, zadná stena Q, bočné steny Q a čelná stena g. Dno Q je tvorené oceľovým plechom so spádom k otvoru na odčerpávanie prestrekov. Zadná stena Q a bočné steny Q sú vytvorené z oceľového plechu. Čelná stena 2 lje v homej časti mieme zošikmená a jetvorená celoplošným priehľadným krytom. V dolnej časti je tvorená dvoma dverovými krídlami - ľavým dverovým krídlom Q a pravým dverovým krídlom Q, ktoré sa otvárajú pomocou pneumatických valcov s kĺbmi a, ktoré sú prichytené k oceľových profilom rámovej konštrukcie g. Pneumatické valce s kĺbmi a umožňujú otvorenie a uzavretie dverových krídel Ľ, Q v smere dolu-hore a tým k uzavretiu celého vnútorného priestoru, kde dochádza ku striekaniu plastisolu na kovový plošný polotovar ě. Rozmery striekacej kabíny sú zvyčajne 3080 x 2270 x 1865 (D x H x V).Striekacia kabína E ďalej obsahuje prvý pohyblivý celok l 10, ktorý zaisťuje len axiálny pohyb v jednej osi striekacej pištole Q uloženej na držiakoch 4. l( prvému pohyblivému celku 11 Q je v osi kolmej na pohyb striekacej pištole 4.l priradený druhý pohyblivý celok Ä, ktorý zaisťuje pohyb plošného kovového polotovaru 26, na ktorý sa nanáša plastisol, Prvý pohyblivý celok Q (obr. l až 3) sa skladá z valca g, na ktorom sa pohybuje prvý unášač ž, ktorýje poháňaný neznázorneným elektropohonom. Elektropohon s valcom g je ñxovaný na prírube Ľ prichytenej na rámovej konštrukcii u. K prvému unášaču 3 sú pripojené držiaky 4, ku ktorým sa pripája ľubovoľný typ striekacej pištole g. Ku striekacej pištoli Q sú privedené neznázomené flexibilné prívody Ľ materiálu a stlačeného vzduchu, ktoré sú do vnútomého priestoru kabíny vedené štrbinou 25, ktorá je vytvorená pozdĺžne vedľa valca g a vedľa rámovej konštrukcie 11. Tieto flexibilné prívody Q sú umiestnené mimo priestoru striekacej kabíny a sú pohyblivo vedené po streche i, podľa toho, ako sa pohybujú držiaky 4. Držiaky 4 sú do vnútomého priestoru striekacej kabíny vedené štrbinou ä a sú spojené s prvým unášačom 3. Štrbina 25 je zatesnená pohyblivým lanom Q, ktoré sa odvíja smerom doľava alebo doprava, podľa toho, ako sa pohybuje striekacia pištoľ 4.l. Striekacia pištoľ 41 prichytená na držiaku 4 vykonáva len axiálny pohyb v jednej osi.Dmhý pohyblivý celok Q (obr. l, 2 a 4) je tvorený kovovým podstavcom Q, na ktorom je pripevnený pneumatický valec 1. Pod pneumatickým valcom 1 sú uložené dve koľajnice g (napr. s rozmerom 20 x 20 mm). Pneumatický valec 1 je osadený snímačmi a druhým unášačom 2. Snímače vymedzujú presné pozície druhého unášača 2 pri jednotlivých injekciách plastisolu zo striekacej pištole Q na plošný kovový polotovar É. Druhý unášač 2 na pneumatickom valci 1 je pevne spojený s nosným kovovým rámom Q, na ktorom je voľne uložený kovový rám Q, ktorý nesie plošný kovový polotovar 26. Uložený kovový polotovar ě na nástrek plastisolu na nosnom kovovom ráme 19 je znázomený na obr. 1. Kovový rám Q je vybavený dvomi rukoväťami ji na zabezpečenie manipulácie s týmto rámom a s kovovým polotovarom ě. Spodná časť druhého unášača 2 je obojstrarme spojená s koľajnicami § cez klzný prvok (napr. vyrobený z materiálu zn. MURFELD). Spojením nosného kovového rámu Q s druhým unášačom 2 pneumatického valca 1 a s koľajnicami §je vymedzený presný pohyb nosného kovového rámu 19 vjednej osi, kolmej na os pohybu držiakov 4 striekacej pištole Q. Celá druhá pohyblivá časť l 20 je kompletne zakrytovaná s výnimkou dvoch pozdĺžnych štrbín, ktoré umožňujú pohyb druhého unášača v jednej osi. Zo zadnej strany striekacej kabíny je kovový podstavec Q osadený ventilátorom m (obr. 2), ktorý zabezpečuje pretlakové prostredie v protiprachovo uzavretom priestore. Druhý pohyblivý celok Q je zakrytovaný krytom g. Oba pohyblivé celky ľ a QQ sú riadené riadiacou jednotkou zalsťujúcou plynulú zmenu axiálnych dráh posuvu prvého pohyblivého celku Q proti druhému pohyblivému celku Q.l. Striekacia kabína na nanášanie polymémych kvapalných zmesí na kovové plošné polotovary, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje prvý pohyblivý celok (l 10), ktorý zaisťuje axiálny pohyb v jednej osi striekacej pištole (4.1), pričom k prvému pohyblivému celku (l 10) je v osi kolmej na pohyb striekacej pištole (4.1) priradený druhý pohyblivý celok (120), ktorý zaisťuje pohyb plošného kovového polotovaru(26), na ktorý sa nanáša plastisol, pričom pohyby prvého pohyblivého celku (l 10) a druhého pohyblivého celku (120) sú ovládané riadiacou jednotkou zaisťujúcou plynulú zmenu axiálnych dráh posuvu prvého pohyblivého celku (l 10) proti druhému pohyblivému celku (120).2. Striekacia kabína podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že prvý pohyblivý celok (110) sa skladá z valca (2), na ktorom sa pohybuje pwý unášač (3), poháňaný elektropohonom, k prvému unášaču(3) sú pripojené držiaky (4), ku ktorým je vnútri priestoru striekacej kabíny priradený ľubovoľný typ striekacej pištole (4.1), držiaky (4) prechádzajú do vnútomého priestoru striekacej kabíny cez štrbinu (25) vedenú pozdĺžne strechou (25) striekacej kabíny, ku striekacej pištoli (4.1) sú cez štrbinu (25) privedené flexibilné prívody materiálu a stlačeného vzduchu, pričom Štrbina (25) je mimo dráhu pohybu striekacej pištole (4.1) a flexibilných prívodov (29) utesnená pohyblivým lanom (30).3. Striekacia kabína podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že druhý pohyblivý celok(120) obsahuje kovový podstavec (6), na ktorom je pripevnený pneumatický valec (7) osadený snímačmi a druhým unášačom (9), pod druhým unášačom (9) sú uložené dve koľajnice (8), po ktorých sa pohybuje spodná časť druhého unášača (9) cez klzný prvok (1 l), druhý unášač (9) na pneumatickom valci (7) je pevnespojený s nosným rámom (10), na ktorý je voľne uložený rám (12), ktorý nesie plošný kovový polotovar

MPK / Značky

MPK: B05B 15/12, B05B 13/04, B05B 7/02

Značky: zmesí, plošné, kovové, polotovary, kvapalných, nanášanie, polymérnych, kabina, striekacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u6373-striekacia-kabina-na-nanasanie-polymernych-kvapalnych-zmesi-na-kovove-plosne-polotovary.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Striekacia kabína na nanášanie polymérnych kvapalných zmesí na kovové plošné polotovary</a>

Podobne patenty