Spôsob využitia kinetickej energie veterného rýchlostného profilu prízemného prúdenia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: U 5795

Dátum: 04.08.2011

Autor: Šamaj Pavol

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka spôsobu využitia kinetickej energie rýchlostného profilu prízemného prúdenia,najmä kombinácie ustáleného prízerrmého veterného prúdenia a/alebo nárazového prízernného vetemého prúdenia a/alebo termického prúdenia a/alebo turbulentného Veterného prúdenia do výšky 35 metrov nad povrchom terénu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, ktorým je hybridná vetemá elektráreň.Doteraj ší stav technikyDo dnešného dňa sú známe klasické vetemé elektráme, ktore využívajú výlučne ustálené výškové vrstevné vetemé prúdenie, a to vo výškach od 40 metrov do najmenej 120 metrov. Nevýhodou týchto technických riešení je, že sú konštrukčne navrhované tak, aby pracovali pri ustálenom prúdení vetra, pričom pri každej zmene rýchlosti vetra, nárazovom prúdení alebo turbulencii sa rozkrnitajú vrtuľové listy čo môže spôsobiť poškodenie zariadenia a je nutná ich odstávka.Klasická konštrukcia Vetemých elektrární je konštrukčne navrhovaná tak, aby pracovala pri ustálenom prúdení, pri turbulencii a nárazovom prúdení sa odstavuje, pre Veľké výkony sa robia dlhodobé merania a vyrátava sa priemerná ročná rýchlosť. Pre Veteme elektrárne veľkých výkonov je členitý terén nevhodný práve pre častú nárazovosť prúdenia a malé priemerné rýchlosti ustáleného prúdenia. S ohľadom na svoju pracovnú výšku nie sú schopné efektívne využívať rýchlostný profil prúdenia ovplyvnený orografiou okolia a ich efektivita s ohľadom na inštalovaný výkon je malá.Známe riešenie je opísané V európskom patentovom spise EP l 381 775 B 1 s názvom Spôsob stavby zariadenia na vetemú energiu a zariadenie na veternú energiu, kde zariadenie pozostáva z veže, ktorá je umiestnená na základni a výkonovćho modulu s transformátorom, pomocou ktorého sa elektrická energia z generátora transformuje na stredné a/alebo na vysoké napätie, pričom výkonový modul zabezpečuje rozvod elektrickej energie z generátora do elektrickej siete. Nevýhodou tohto riešenia je nemožnosť efektívneho využívania rýchlostného profilu prúdenia vetra ovplyvneného orografiou okolia.Ďalšie známe riešenie je opísané V európskom patentovom spise EP 1 419 350 B 1 s názvom Vetemá elektráreň, ktorá je tvorená vežou a strojovňou urniestnenou na vrchole veže s generátorom, alebo prúdovým usmerňovačom spriahnutým s transforrnátorom, pričom V blízkosti transformátora alebo generátora a/alebo usmerňovača prúdu a/alebo V oblasti päty veže vo vnútomej časti veternej elektrárne je pripevnene zariadenie na odstránenie vlhkosti vzduchu s prvým plochým prvkom a chladiace zariadenie na ochladzovanie prvého plochého prvku je umiestnené v blízkosti transformátora alebo generátora a/alebo usmerňovača prúdu a/alebo V oblasti päty veže, pričom druhý prvok je spojený so stenou zariadenia. Nevýhodou tohto riešenia je neschopnosť efektívneho využívania rýchlostného profilu prúdenia ovplyvnený orografiou okolia a malá efektivita s ohľadom na inštalovaný výkon.Ďalšie známe riešenie je opísané V európskom patentovom spise EP 1 444 436 B 1 s názvom Vetemá elektráreň s prostriedkom na vedenie prúdu predmontovaným vo veži, kde prostriedky na Vedenie prúdu sú predmontované V segmentoch veže, alebo sú upevnené držiakmi na segmente veže a sú pred kontaktom chránené krytom, pričom segmenty prostriedkov na vedenie prúdu sú pevne spojené iba V jednej oblasti, prednostne V najvyššej oblasti V zhotovenom stave s príslušným segmentom veže. Nevýhodou tohto riešenia je neschopnosť efektívneho využívania rýchlostného profilu prúdenia ovplyvnený orografiou okolia a malá efektivita s ohľadom na inštalovaný výkon.Ďalšie známe riešenie je opísané V českom patentovom spise CZ 300 294 B 6 s názvom Veterná turbína s vertikálnou osou, kde je rotor s ramenami pripevnenýrni V rovnakých uhloch okolo vertikálnej osi a s opatkami pripevnenýrni do bloku v kaskáde, pričom na dvoch alebo troch kaskádových blokoch sú štyri kaskádové lopatky, ktoré sú v blokoch rozrniestnené vzhľadom k osi súmemosti každého uvedeného bloku, a to V smere otáčania rotora. Nevýhodou tohto riešenia je neschopnosť efektívneho využívania rýchlostného profilu prúdenia ovplyvnený orografiou okolia a malá efektivita s ohľadom na inštalovaný výkon.Ďalšie známe technické riešenie je opísané V českom úžitkovom vzore CZ 13 397 Ul s názvom Veterná elektráreň, ktorá je tvorená nosnou konštrukciou tvaru rotačného hyperboloidu a obežné koleso s nastaviteľnými lamelami sa automaticky natáča do optimálnej polohy podľa sily vetra, pričom generátor na výrobu elektrickej energie je zabudovaný v osi obežnćho kolesa, ďalej uprostred nosnej časti sú dve kruhové telesá,ktoré sú spojené V homej časti druhou prírubou a V základni treťou prírubou, pričom vnútorné telesá o menšom priemere tvoria rotačný hyperboloid a dosadajú na príruby, konkrétne na vrchnú prirubu dosadá valcové teleso, ktoré nesie axiálne ložisko, hriadeľ a koleso s nastaviteľnými lamelami, ktoré sú spriahnuté excentrickýrrii tiahlami do stredového prstenca a na druhom konci excentrických tiahel je závažie, čím dochádza V závislosti na tlaku Vznikajúceho vetra k optimálnemu autornatickému natáčaniu lamiel, pričom V osi kolesa s nastaviteľnými lamelarni, je zabudovaný generátor na výrobu elektrickej energie, čím sa optimálne zabezpečí prenos točivého momentu a na opačnom konci kolesa s nastaviteľnými lamelanti sú na držiakoch krídla.Nevýhodou tohto riešenia je neschopnosť efektívneho využívania rýchlostného profilu prúdenia ovplyvnený orografiou okolia a malá efektivita s ohľadom na inštalovaný výkon.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v českom úžitkovom vzore CZ 18 473 Ul s názvom Mobilná rotorová výrobňa elektrickej energie, ktorá je tvorená veternými motormi a elektrickými generátormi, kde vetemé motory sú tvorené vertikálnymi rotormi spojené s generátorrni a upevnené v prenosných boxoch umiestnených pozdĺž j azdných dráh nekoľajových alebo koľajových vozidiel, pričom vertikálne rotory sú poháňané prúdom vzduchu vzniknutého prejazdom vozidiel a boxy sú tvorené betónovými podstavcami, V ktorých sú rotory usporiadané za sebou s rozstuprni väčšími ako je priemer rotora, pričom v každom boxe je najmenej jeden rotor s elektrickým generátorom. Nevýhodou tohto riešenia je nemožnosť trvalejšej výroby elektrickej energie a dodávka takto vyrobenej elektrickej energie do siete je málo efektívna.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v českom úžitkovom vzore CZ 18 748 Ul s názvom Zariadenie na výrobu elektrickej energie, najmä Veterná elektráreň, kde medzi vrchnými a spodnýrni základňarni jednotlivých dielov stĺpa sú pripevnené lopatky a spodný koniec rotačného stlpu veže prechádza ložiskovým obložením do prevodovky jedného alebo viac generátorov, uložených v strednej časti betónového základu veže, ktorej kruhový základ má na vonkajšom obvode pravouhlé vybranie naplnené kvapalinou, do ktorého je uložená dutá plávajúca komora, ktorej homá stena je pevne pripevnená k spodnej základni vetrom otáčavého dielu veternej veže a spodná stena plávajúcej komory je osadená jedným alebo niekoľkými lodnými skrutkami. Nevýhodou tohto riešenia je nemožnosť jeho využitia na trvalejšiu výrobu elektrickej energie, pričom dodávka takto vyrobenej elektrickej energie do siete je málo efektívna.Ďalšie známe riešenie je opísané v zverejnenej českej patentovej prihláške CZ PV 2005-29 s názvom Vetemá farma a spôsob jej prevádzky, kde dve vetemé turbíny sú pripojené k energetickej sieti a riadiaca jednotka je pripojená k uvedeným aspoň dvom turbínam, ďalej senzorová jednotka je pripojená k uvedenej energetickej sieti a k uvedenej riadiacej jednotke, pričom senzorová jednotka je prispôsobená pre meranie kmitočtu energetickej siete a pre prenášanie nameraného kmitočtu energetickej siete do riadiacej jednotky a riadiaca jednotka je prispôsobená pre regulovanie výstupného reálneho výkonu vetemej farmy, v závislosti na nameranej hodnote krnitočtu siete, pričom spôsob prevádzky obsahuje kroky merania kmitočtu siete s pomocou senzorovej jednotky a prenášania nameraného kmitočtu siete do centralizovanej riadiacej jednotky. Nevýhodou tohto riešenia je neschopnosť efektívneho využívania rýchlostného profilu prúdenia ovplyvnený orografiou okolia a malá efektivita s ohľadom na inštalovaný výkon.Ďalšie známe riešenie je opísané v zverejnenej českej patentovej prihláške CZ PV 2008-386 s názvom Spôsob a zapojenie pre riadenie veternej elektráme, kde výstupná časť elektrického generátora je pripojená k najmenej jednej irnpedančnej záťaži cez spínaciu jednotku a vstupná časť elektrického generátora je spojená s výstupom komparátora úrovne napätia, pričom a prvý vstup komparátora úrovne napätia je pripojený k výstupu elektrického generátora a druhý vstup komparátora úrovne napätia je pripojený k výstupu bloku pre určenie spínacích hladín, pričom medzi výstupnú časť elektrického generátora a prvý vstup komparátora úrovne napätia je zapojený prevodník napätia a komparátor úrovne napätia je opatrený najmenej tretím vstupom pre privedenie informácie o hodnote momentálne pripojenej impedančnej záťaže a o možnostiach jej delenia, ktorý je pripojený k spinacej jednotke a blok pre určenie spínacích hladín je ďalej opatrený vstupmi pre privedenie informácie o hodnote každej z impedančných záťaži, ktore sú pripojené k najmenej jednej irnpedančnej záťaži a blok pre určenie spínacích hladín je ďalej opatrený vstupom pre prívod informácie o zaťažovacej charakteristike elektrického generátora, ku ktorému je cez jednotku pre výpočet priamky optimálneho zaťažovania pripojené zariadenie pre meranie optimálneho zaťažovania elektrického generátora, ktoré je cez prvý spínač pripojené k výstupu elektrického generátora, pričom blok pre určenie spínacích hladín je ďalej opatrený vstupom pre privedenie informácie o budúcej charakteristike elekuického generátora, ktorý je pripojený k jednotke pre vyhodnotenie budúcej charakteristiky elektrického generátora, ktorá je cez druhý spínač pripojená k výstupnej časti elektrického generátora. Nevýhodou tohto riešenia je neschopnosť efektivneho využívania rýchlostného profilu prúdenia ovplyvnený orografiou okolia a malá efektivita s ohľadom na inštalovaný výkon.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob využitia kinetickej energie vetemého rýchlostného profilu prízemného prúdenia, najmä kombinácie ustáleného prízemného vetemého prúdenia a/alebo nárazového prízemného vetemého prúdenia a/alebo termického prúdenia a/alebo turbulentného vetemého prúdenia do výšky 35 metrov nad povrchom terénu, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že prízemné prúdenie sa zachytáva najmenej jedným listom hybridnej vetemej elektráme a prostredníctvom riadiacej elektronickej jednotky s najmenej jedným servomechanizmom a s vetrovými snímačmi a/alebo listovými snímačmi a/alebo kontrolnými snímačmi sa natáča tak, aby zachytával maximum kinetickej energie prevládajúceho typu vetemého rýchlostného profilu prízemného prúdenia, ktorá sa v generátore menina elektrickú energiu, pričom otáčky generátora riadi riadiaca elektronická jednotka tak, aby využila maximum kinetickej energie jednotlivých zložiek rýchlostného profilu prúdenia vetra a elektrická energia je prostredníctvom riadiacej elektronickej jednotky a regulačnej jednotky distribuovaná na jednej strane odberateľovi a na druhej strane do energetického regulačného zásobníka, ktorý zabezpečuje prostredníctvom regulačnej jednotky dodávku stabilného výkonu elektrickej energie odberateľovi.Uvedené nedostatky ďalej do značnej miery odstraňuje zariadenie na vykonanie využitia kinetickej energie vetemého rýchlostného profilu prízemného prúdenia, najmä kombinácie ustáleného prízemného veterneho prúdenia a/alebo nárazového prízerrmého vetemého prúdenia a/alebo termického prúdenia a/alebo turbulentného vetemého prúdenia do výšky 35 metrov nad povrchom terénu, podľa tohto technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené základovou pätkou zapustenou v teréne, na ktorú je z druhej strany pripevnený stožiar, na ktorý je pripevnená gondola, ktorá je tvorená na jednej strane gondolovým telom a na druhej strane gondolovou rotujúcou hlavou, na ktorú je pripevnený z jednej strany najmenej jeden list a z druhej strany je uložený natáčací listový mechanizmus a z tretej strany pripevnený brzdný mechanizmus, pričom gondolová rotujúca hlava je cez hriadeľ spojená s prevodovkou, ktorá je cez prírubu spojená s generátorom, ktorý je cez prenosový dátový kábel prepojený na riadiacu elektronickú jednotku s regulačnou jednotkou, ktorá je prepojená z jednej strany cez elektrický kábel na energetický regulačný zásobník a z druhej strany cez elektrický kábel na odberateľa, ktoré sú vzájomne prepojené.Je výhodné, že na gondolovom tele je uložený najmenej jeden vetrový snímač a/alebo uložený najmenej jeden listový snímač a/alebo najmenej jeden kontrolný snímač, ktoré sú prepojené cez prenosový dátový kábel na riadiacu elektronickú jednotku, ktorá je prepojená z jednej strany cez prenosový dátový kábel na najmenej jeden servomechanizmus, ktorý je pripojený na gondolové telo a prepojená z druhej strany na najmenej jeden natáčací listový mechanizmus, ktorý je pripojený na najmenej jeden list.Prehľad obrázkov na výkreseVynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresov, kde na obr. 1 je schematicky znázomená hybridná vetemá elektráreň a na obr. 2 je schematicky znázornená gondola a na obr. 3 je schematicky znázornená zapojenie zariadení hybridnej vetemej elektrárne.Zariadenie na využitie kinetickej energie vetemého rýchlostného profilu prízemného prúdenia do výšky 35 metrov nad povrchom terénu, ktorým je hybridná vetemá elektráreň g, podľa obr. 1, je tvorené základovou pätkou Q, ktorá je zapustená v teréne l. Na druhú stranu základovej pätky 3 L je pripevnený stožiar 23. Na vrchnú časť stožiara 23 je prípevnená gondola Q. Gondola 23 je tvorená na jednej strane gondolovýrn telom Q, ktoré sa horizontálne otáča o 360 °. Gondola 23 je tvorená na druhej strane gondolovou rotujúcou hlavou Zł, ktorá rotuje okolo svojej osi. Na gondolovú rotujúcu hlavu 232 sú pripevnené z jednej strany tri listy 233. V gondolovej rotujúcej hlave Ě, podľa obr. 2, je uložený natáčací listový mechanizmus m, ktorý natáča listy Zä v rozsahu 0 ° až 90 °. Na gondolovú rotujúcu hlavu 232 je pripevnený z tretej strany brzdný mechanizmus 26, ktorý zabezpečuje bezpečnú prevádzku a bezpečné odstavenie gondolovej rotujúcej hlavy ÄZ. Gondolová rotujúca hlava 233 je cez hriadeľ 235 spojená s prevodovkou ZA. Prevodovka a je cez prirubu N 36 spojená s generátorom 25. Na gondolovom tele 2331, podľa obr. 1, sú uložené vetrové snímače i. ktoré snímajú a vyhodnocujú rýchlosť a smer vetra. V gondolovom tele 31 sú uložené listové snímače 1,ktoré snímajú a vyhodnocujú uhol natočenia listov 233 vzhľadom na rýchlosť a smer vetra. V gondolovom tele 2331, podľa obr.2, sú uložené kontrolné snímače 273, ktoré snímajú a vyhodnocujú vibrácie a opotrebovanie zariadenia. Vetrové snímače 2 L a listové snímače 272, podľa obr. 1 a kontrolné snímače E, podľa obr. 2, sú prepojené cez prenosový dátový kábel 2 Z, podľa obr. 3, na riadiacu elektronickú jednotku 3. Radiaca elektronická jednotka 3 je prepojená cez prenosový dátový kábel 27 na servomechanizmus Ä, podľa obr. l, ktorý zabezpečujúce natáčanie gondolového tela E. Radiaca elektronická jednotka 3, podľa obr. 2, je prepoj ená cez prenosový dátový kábel 27 na natáčaci listový mechanizmus 2334, ktorý zabezpečuje natáčanie listov 2333. Radiaca elektronická jednotka 3, podľa obr. 3, je prepojená s regulačnou jednotkou 31. Regulačná jednotka 33 je prepojená z jednej strany cez elektrický kábel 29 na energetický regulačný zásobník i. Regulačná jednotka 3 l je prepojená z druhej strany cez elektrický kábel 29 na odberateľa 3, ktorým je elektritikačná sústava. Energetický regulačný zásobník A je prepojený cez elektrický kábel Ľ na odberateľa 3 prostredníctvom regulačnej jednotky 33.Spôsob využitia kinetickej energie vetemého rýchlostného profilu prízemného prúdenia do výšky 35 metrov nad povrchom terénu, podľa obr. 1, ktorý spočíva vtom, že kinetická energia prízemného ustáleného vetemého prúdenia vo výške 25 metrov nad rovinatým terénom l sa zachytáva listami gQ hybridnej veternej elektrárne g, ktoré majú priemer 5 metrov a vertikálne sa otáčajú. Listy m sa natáčajú V rozsahu 0 ° až 90 °,na účinné zachytenie meniaceho sa smeru vetra. Gondolové telo E sa horizontálne otáča o 360 °, na účinné zachytenie meniaceho sa smeru vetra. Kinetická vetemá energia sa prenáša cez prevodovku g 3, podľa obr. 2,do generátora g 3, ktorý vyrába elektrickú energiu. Otáčky generátora 25 riadi riadiaca elektronická jednotka 3 tak, aby zachytávala ustálené prúdenie vetra. Elektrická energia je prostrednictvom riadiacej elektronickej jednotky 3 a regulačnej jednotky Q, podľa obr. 3, distribuovaná na jednej strane odberateľovi 3. Elektrická energia je prostredníctvom riadiacej elektronickej jednotky 3 a regulačnej jednotky Q distribuované na druhej strane do energetického regulačného zásobníka i, ktorý je priebežne dobijaný na 100 svojej menovitej kapacity, atak cez regulačnú jednotku Q zabezpečuje dodávku stabilného výkonu odberateľovi 3. V prípade zmeny energie vetemého prúdenia a tým i poklesu výkonu hybridnej veternej elektrárne g je táto zmena kompenzovaná energetickým re gulačným zásobníkom 4.Spôsob využitia kinetickej energie vetemého rýchlostného profilu prízemného prúdenia do výšky 35 metrov nad povrchom terénu, podľa obr. l, ktorý spočíva V tom, že kinetická energia prízemného nárazovćho vetemého prúdenia vo výške 21 metrov nad terénom l sa zachytáva listami 23 Q 3 hybridnej vetemej elektrárne g,ktore majú priemer 7 metrov a horizontáhie sa otáčajú s celou gondolou Q podľa meniaceho sa smeru nárazového prúdenia. Uhol natočenia listov 233 sa zabezpečuje riadiacou elektronickou jednotkou 3 tak, aby zachytáva maximum kinetickej energie nárazového prúdenia podľa definovaných parametrov. Kinetická veterná energia sa prenáša cez prevodovku a, podľa obr. 2, do generátora ě, ktorý vyrába elektrickú energiu. Otáčky generátora 25 riadi riadiaca elektronická jednotka 3, podľa obr. 3, tak, aby zachytávala nárazové prúdenie vetra. Elektrická energia je prostredníctvom riadiacej elektronickej jednotky 3 a regulačnej jednotky Q distribuované na jednej strane odberateľovi 3. Elektrická energia je prostredníctvom riadiacej elektronickej jednotky 3 a regulačnej jednotky Q distribuovaná na druhej strane do energetického regulačného zásobníka g, ktorý je priebežne dobijaný na 100 svojej menovitej kapacity. Energetický regulačný zásobník 5 zabezpečuje prostrednictvom regulačnej jednotky Q dodávku stabilného výkonu odberateľovi 3. V prípade zmeny energie vetemého prúdenia a tým i poklesu výkonu hybridnej vetemej elektrárne g je táto zmena kompenzovaná energetickým regulačným zásobníkom A.Spôsob využitia kinetickej energie vetemého rýchlostného profilu prízemného prúdenia do výšky 35 metrov nad povrchom terénu, podľa obr. l, ktorý spočíva vtom, že kinetická energia prízemného turbulentného vetemého prúdenia vo výške 25 metrov nad terénom l sa zachytáva listami g 33 hybridnej vetemej elektráme g, ktoré majú priemer 6 metrov a horizontálne sa otáčajú s celou gondolou Q podľa meniaceho sa smeru turbulentného prúdenia. Uhol natočenia listov § 33 sa zabezpečuje riadiacou elektronickou jednotkou 3 tak, aby zachytával maximum kinetickej energie turbulentného prúdenia. Kinetická vetemá energia sa prenáša cez prevodovku 24, podľa obr. 2, do generátora 25, ktorý vyrába elektrickú energiu. Otáčky generátora ě riadi riadiaca elektronická jednotka 3, podľa obr. 3, tak, aby zachytávala turbulentné prúdenie vetra. Elektrická energia je prostredníctvom riadiacej elektronickej jednotky 3 a regulačnej jednotky Q distribuovaná na jednej strane odberateľovi 3. Elektrická energia je prostrednictvom riadiacej elektronickej jednotky 3 a regulačnej jednotky Q distribuovaná na druhej strane do energetického regulačného zásobníka i, ktorý je priebežne dobijaný na 100 svojej menovitej kapacity. Energetický regulačný zásobník g zabezpečuje prostredníctvom a regulačnej jednotky Q dodávku stabilného výkonu odberateľovi 3. V prípade zmeny energie vetemého prúdenia a tým i poklesu výkonu hybridnej veternej elektráme g je táto zmena kompenzovaná energetickým regulačnýnn zásobníkom i.Spôsob využitia kinetickej energie vetemého rýchlostného profilu prízemného prúdenia do výšky 35 metrov nad povrchom terénu, podľa obr. l, ktorý spočíva vtom, že kinetická energia prízemného termického vetemého prúdenia vo výške 22 metrov nad terénom l sa zachytáva listami 233 hybridnej veternej elektráme g,ktoré majú priemer 7 metrov a natáčajú sa tak, aby zachytávalí maximum termického prúdenia. Kinetická vetemá energia sa prenáša cez prevodovku E, podľa obr. 2, do generátora g 3, ktorý vyrába elektrickú energiu. Otáčky generátora ě riadi riadiaca elektronická jednotka 3 tak, aby zachytávala maximum kinetickej energie termického prúdenia vetra. Elektrická energia je prostredníctvom riadiacej elektronickej jednotky 3, podľa obr. 3, distribuovaná na jednej strane odberateľovi 3. Elektrická energia je prostredníctvom riadiacej elektronickej jednotky 3 a regulačnej jednotky Q distribuovaná na druhej strane do energetického regulačného zá

MPK / Značky

MPK: F03D 9/00, F03D 7/04

Značky: veterného, vykonávanie, spôsobu, prízemného, tohto, energie, profilů, zariadenie, spôsob, rýchlostného, prúdenia, využitia, kinetickej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u5795-sposob-vyuzitia-kinetickej-energie-veterneho-rychlostneho-profilu-prizemneho-prudenia-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob využitia kinetickej energie veterného rýchlostného profilu prízemného prúdenia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty