Sieť na zabezpečenie nákladu na železničnom vozni, spôsob sieťovania železničných vozňov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: U 5225

Dátum: 07.09.2009

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka sietí na zabezpečenie železničného vozňa proti vypadávaniu jeho obsahu počas prepravy. Technické riešenie sa taktiež týka spôsobu zabezpečenia a zariadenia na vykonávanie tohto spôsobu.V súčasnosti sa na zabezpečenie železničného vozňa používa okrem iných prostriedkov aj plastová sieť,ktorá sa rozprestrie na náklad dvoma alebo viacerými pracovníkmi, ktorí sú na železničnom vozni, a následne sú jej konce uviazané o železničný vozeň. Siete bolí pripravované priamo na železničnom vozni, ked boli odrezané z veľkej rolky na ňom, alebo mimo železničného vozňa. Následne boli natiahnuté na vrch železničného vozňa a upevnené viazacími prostriedkami k železničnému vozňu.Tento spôsob zabezpečovania nákladu na železničnom vozni bol značne nebezpečný a časovo náročný a teda nevýhodný, pretože pracovníci musia vyliezť hore na železničný vozeň kde môže veľmi ľahko dôjsť k úrazu. Je zaznamenaných veľa prípadov, kde pracovník spadol z vozňa, či už na náklad do železničného vozňa alebo priamo na koľaje. V oboch prípadoch dochádza k vážnym zraneniam.Plastová sieť sa obvykle uväzuje o železničný vozeň len na svojich koncoch, čo nezabráni pohybu nákladu pod sieťou, a môže spôsobovať problémy počas prepravy.Doteraz používané riešenia mali tieto nedostatky- namáhavé - pracovníci museli liezť na železničný vozeň, upravovať sito, viazanie bolo nepohodlnć, vo výške,- slabé, nespoľahlivé - keďže uväzujú často viazacie prostriedky na okrajové oká siete, ktoré sa potom ľahko trhali, zásielky prichádzali do cieľa poškodené, siete neplnili požadovaný účel,- nebezpečné - v dôsledku chodenia po železničných vozňoch a naloženom šrote často dochádzalo k pracovným úrazom.Doteraz používaný spôsob sieťovania otvorených železničných vozňov spočíval v dvoch možnostiach- sieť sa naťahovala na železničný vozeň z 500 metrovej rolky siete pomocou manipulačnej techniky (napríklad vysokozdvižného vozíka)- sieť bola odrezaná mimo železničného vozňa a potom natiahnutá na železničný vozeň a priviazaná.Oba uvedené spôsoby sieťovanía sú časovo náročné, namáhavé a nebezpečné, lebo pracovníci boli nútení liezť na železničný vozeň. Keďže sa viazacie prostriedky uväzovali o okrajové oká siete, prekrytie železničného vozňa bolo nespoľahlivé, lebo sa sieť ľahko trhala a zásielky prichádzali do cieľa často poškodené, teda siete neplnili požadovaný účel. Keďže sa manipulovalo s celou rolou siete, použitie manipulačnej techniky bolo nevyhnutné. Pri voľných sieťach a silnejšom vetre vznikali problémy pri naťahovaní siete na železničný vozeň.Cieľom technického riešenia je dosiahnuť jednoduchší spôsob zabezpečovania železničných vozňov, pri ktorom pracovníci nie sú vystavení nadmernému riziku úrazu. Cieľom technického riešenia je taktiež zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.Uvedené nedostatky sú odstránené plastovou sieťou alebo sieťou z iného materiálu na zabezpečenie nákladu na železničnom vozni, podľa tohto teclmického riešenia, ktorej podstatou je, že je dopredu opatrená viazacími a spevňovacímí prostriedkami v priečnom smere aj v pozdĺžnom smere po celej svojej dĺžke aj šírke, pričom viazacie a spevňovacie prostriedky vytvárajú redšiu ale pevnejšiu sieť ako je pôvodná sieť. Každý viazaci a spevňovací prostriedok je v sieti prevlečený minimálne jedným okom v blízkosti aspoň jedného okraja siete, pričom sieť v pozdĺžnom smere obsahuje minimálne jeden popruh a V priečnom smere sú viazacie a spevňovacie prostriedky v rozpätí 1 až 3 mNa dosialmutie obmedzenia pohybu nákladu sa použije dopredu upravená sieť vhodnej veľkosti, ktorá je na vhodných miestach priečne aj pozdĺžne opatrená viazacími a spevňovacimi prostriedkami tak, že vytvárajú redšiu ale pevnejšiu sieť v plastovej sieti alebo sieti z iného materiálu. Viazacie a spevňovacie prostriedky môžu byť na koncoch siete upevnené. Toto upevnenie môže byť vytvorené zauzlením, prešitím, prešitím kovovými spojkami, prichytením sponami, alebo kombináciu hore uvedeného. Viazacie a spevňovacie prostriedky môžu presahovať plastovú sieť minimálne o 0,1 m. Viazacie a spevňovacie prostriedky môžu byť tkané, lepené lebo iné a môžu mať plochý alebo aj kruhový a iný prierez. Ako viazacie a spevňovacie prostriedky možno použiť popruhy, rôzne typy pások, laná, Špagáty a podobne. Viazacie a spevňovacie pro 10striedky môžu byť výhodne vyrobene z polyesteru alebo polypropylénu ale aj z prírodných materiálov. Oba konce viazacích a spevňovacích prostriedkov môžu obsahovať pripájací a/alebo upevňovací prvok napríklad vo forme očka alebo slučky alebo vo forme skoby alebo háku. Očko alebo slučka môžu byť vytvorené priamo z viazacieho a spevňovacieho prostriedku. Pripájací a upevňovací prvok môže byť vyrobený aj napríklad z kovu, plastu alebo gumy a pripojený na koniec viazacieho a spevňovacieho prostriedku. Pripájací a upevňovací prvok slúži na zjednodušenie pripojenia ochrarmej siete opatrenej viazacími a spevňovacími prostriedkamí k železničnému vozňu.Ako sieť na zabezpečenie nákladu na železničnom vozni možno použiť aj rašlové úplety. Rašlové úplety sa používajú v stavebníctve ako ochrana na lešenie, pre záhradníkov ako tieniacie siete na skleniky a fóliovníky, v poľnohospodárstve na prilcrytie ovocia proti ozobaniu vtáctvom. Ďalej majú využitie aj ako ochranné protivetrné bariéry a reklamná plocha na tenisových dvorcoch.Cieľ tohto technického riešenia je dosiahnutý aj spôsobom sieťovania železničných vozňov, ktorého podstatou je, že cez zrolovanú sieť alebo rašlový úplet opatrene viazacími a spevňovacími prostriedkami sa prevlečie hriadeľ. Zo strán sa môžu nasadiť ochranné krytky. Viazacie a spevňovacie prostriedky presahujúce čelo siete sa upevnia na úchymé otvory alebo háky čela železničného vozňa, a hriadeľ sa vo vybraniach upevni na vidlice do valcového osadenia. Dvaja pracovníci pomocou držiakov vyzdvihnú zrolovanú sieť nad železničný vozeň a prej dením popri ňom ju rozvinú na neprekrytú časť nákladného železničného vozňa. Takto natialmutá sieť sa upevni viazacími a spevňovacími prostriedkami na konci železničného vozňa a bočné viazacie a spevňovacie prostriedky sa stiahnu z rozvinutej siete hálani a upevnia sa po bokoch pozdĺž celého železničného vozňa.Ďalším predmetom tohto úžitkového vzoru je zariadenie na vykonávanie spôsobu sieťovania nákladných železničných vozňov. Podstatou zariadenia je, že pozostáva z hriadeľa, ktorý má na oboch koncoch vybranie s menším priemerom, a dvoch držíakov, ktoré sú tvorené tyčou, ktorá je na jednom konci opatrená vidlicou,obsahujúcou valcové osadenie na spoluprácu s vybraním hriadeľa. Jedna strana každej vidlice môže byť opatrená hákom na sťahovanie voľných koncov viazacích a spevňovacích prostriedkov vo fonne napríklad popmhov. Pri použití sa vybranía hriadeľa zacvaknú do valcového osadenia vidlíc, tak, aby pri rotácii hriadeľa pri odvíjaní siete nevyskočili z valcového osadenia. Pred zacvaknutim vybrania do vidlice je vhodné navliecť na oba konce hriadeľa ochranné krytky, ktoré po zacvaknuti vybrania hriadeľa do valcového osadenia vidlice sa nachádzajú pri okrajoch siete a slúžia na zabránenie vmotaniu siete alebo jej častí do valcového osadenia alebo hrotov vidlic.Podľa výhodného uskutočnenia priemer valcového osadenia vidlice približne zodpovedá priemeru vybrania hriadeľa. Hriadel môže byť na oboch koncoch ukončený zaoblenou hlavicou, aby sa ľahšie mohol pretiahnuť cez zrolovanú sieť opatrenú viazacími a spevňovacími prostriedkami pri použití.Hriadeľ ako aj držiaky môžu byť vyrobené z dreva, kovu, najmä hliníka alebo ich kombinácie.Výhodou tohto technického riešenia je, že používaná sieť je pripravená dopredu, odstrihnutá na príslušnú dĺžku a opatrená vpletenýrni viazacími a spevňovacími prostriedkami ako sú popruhy alebo laná, a teda nie je potrebné používať techniku ako vysokozdvižné vozíky na manipuláciu s ťažkými bremenami. Po rozvinutí siete na železničnom vozni pracovníkmi zo zeme sa popruhy uväzujú pracovníkmi tiež priamo zo zeme, teda nedochádza k pracovným úrazom pádom z železničného vozňa alebo na náklad do železničného vozňa. Ďalšou výhodou, je, že sieť na železničnom vozni je dobre napnutâ, čo je dosiahnuté tým, že popmhy sú prevlečené celou dĺžkou aj šírkou siete a v okrajových okách sú k plastovej sieti upevnené.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok l znázorňuje plastovú sieť bez popruhov.Obrázok 2 znázorňuje plastovú sieť s prevlečeným jedným popruhom pozdĺžne a jedným priečne.Obrázok 3 znázorňuje časť držiaka s vidlicou a obrázok 4 znázorňuje časť hriadeľa.Obrázok 5 znázorňuje platnička zabraňujúca vmotaniu siete do vidlice.Obrázok 6 znázorňuje čiastočný pohľad na usporiadanie jednotlivých súčastí.Obrázok 7 znázorňuje pohľad na sieť s viazacími a spevňovacími prostriedkami navinutú na hriadeli a hriadeľ umiestnený vo vidliciach na držiakoch.Obrázok 8 znázorňuje hriadeľ s navinutou sieťou opatrenou viazacími a spevňovacími prostriedkami bez ochrannej krytky.Obrázok 9 znázorňuje železničný vozeň čiastočne zakrytý sieťou s viazacími a spevňovacími prostriedkami a na obrázku 10 je znázornený železničný vozeň s riadne upevnenýrni viazacími a spevňovacími prostríedkami. Oká siete nie sú znázornené. Znázomené sú len viazacie a spevňovacie prostriedky.Sieť 1 znázornená na obr. l predstavuje stav techniky. Na obrázku 2 je znázornená plastová sieť 11 na zabezpečenie nákladu na železničnom vozni cez ktorú je prevlečený jeden popruh 2 V pozdĺžnom smere a jeden popruh 2 v priečnom smere. Aby bol náklad riadne zabezpečený je vhodné ak sú cez sieť alebo rašlový úplet prevlečené dva viazacie a spevňovacie prostriedky 2 v pozdĺžnom smere a v priečnom smere majú byť viazacie a spevňovacie prostriedky 2 prevlečené každých l až 3 m dĺžky siete. Je postačujúce aby bol popruh 2 prevlečený jedným okom pri okraji siete a natiahnutý k protiľahlému okraju siete 1. Nie je nutné prevliekať viazacie a spevňovacie prostriedky 2 cez všetky oká po celej dĺžke alebo šírke siete. Vhodné je aby bol prevlečený aj pri protiľahlom okraji siete. Viazací a spevňovací prostriedok 2, napríklad vo forme popruhu môže byť v okrajovom oku alebo v oku v blízkosti okraja siete 11 len prevlečený bez pevného upevnenia alebo môže byť pripevnený k sieti 1 a to napríklad uzlom 3, prišitírn upevnený kovovou sponou alebo uchytený iným spôsobom. Sieť 11 opatrená viazacími a spevňovacími prostriedkami 2 (podobne ako je to znázomené na obr. 2) sa dodáva nastrihaná na potrebnú dĺžku a zrolovaná po šírke, prípadne ešte preložená, pričom prečnievajúce viazacie a spevňovacie prostriedky 2 sú uložené ešte pred zrolovaním smerom dovnútra siete tak,že netrčia von zo zrolovanej siete. V zrolovanej sieti je prístupný jeden koniec viazacích a spevňovacich prostriedkov, napríklad vo forme popruhov, v pozdĺžnom smere, ktoré sa ako prvé priväzujú alebo inak prípevňujú k hákom čela železničného vozňa. Každý Viazací a spevňovací prostriedok môže byť aspoň na jednom svojom konci opatrený pripájacím a upevňovacim prvkom napriklad vo forme oka. Toto oko alebo aj slučka môžu byť vytvorené z popruhu napríklad prehnutim a uzlom alebo príšitím sponami (neznázomené na obrázkoch), Na obrázkoch 3 a 4 je znázornená zariadenie na sieťovanie železničných vozňov dopredu pripravenou sieťou 11 opatrenou viazacími a spevňovacími prostriedkami 2, ktoré pozostáva z hriadeľa 4 a dvoch držiakov,ktoré sú znázornené na obr. 3 a 4. Na obr. 3 je znázornený držiak, pozostávajúci z tyče 7, ktorá je na jednom konci opatrená vidlicou 8, ktorá má dva zuby a valcové osadenie 9. Priemer vybrania 5 hriadeľa 4 zodpovedá približne priemeru valcového osadenia 9 vidlice 8 držiaka. Vidlica 8 môže byť na jednej strane opatrená hákom 10 na sťahovanie voľných koncov priečnych popruhov 2. Tyč 7 musí byť dostatočne dlhá, aby pracovník pri odvíjaní zrolovanej siete dočiahol s ňou ponad železničný vozeň. Na obr. 4 je znázornený jeden koniec hriadeľa 4, pričom jeho druhý koniec je rovnaký. Dĺžka hriadeľa 4 musí približne zodpovedať šírke siete 11 a minimálne musí mať šírku železničného vozňa. Hriadeľ 4 je na oboch svojich koncoch opatrený osadením 5 s menším priemerom, ktoré je ukončené zaoblenou hlavicou 6. Vybranie 5 s menším priemerom pri použití spolupracuje s valcovým osadením 9 vidlice 8 držiaka. Na obr. 5 je znázomená ochranná krytka 12,ktorá je na ďalšom obr. 6 už znázornená ako súčasť zariadenia na sieťovanie železničných vozňov pri použití. Zrolovaná siet 11 alebo rašlový úplet opatrené viazacími a spevňovacími prostriedkami 2 je navlečená na hriadeli 4, ktorého vybrania 5 sú zapadnuté vo valcovom osadení 9 vidlice 8 držiaka, pričom ochranná krytka 12 je navlečená na oboch koncoch hriadeľa 4, aby zabránila zrolovanej sieti 11 dostať sa do vidlice 8, čo by bránilo hladkému rozvinutiu siete l opatrenej viazacími a spevňovacími prostriedkami na železničnom vozni. Na obr. 7 je znázomené celé zariadenie na sieťovaníe železničných vozňov podľa toto technického riešenia. Na hriadeli 4 je navlečená zrolovaná sieť 11 opatrená viazacími a spevňovacími prostriedkami 2. Na oboch koncoch je hriadel opatrený hlavicou 6, pred ktorou sa nachádza Vybranie 5. Vybrania 5 sú vytvorené na spoluprácu s valcovými osadeniami 9 vidlice 8 držiaka, ktorý je opatrený aj tyčou 7. Na oboch koncoch hriadeľa sa nachádza ochranná lcrytka 12. Na obr. 9 je znázomená sieť 11 opatrená viazacími a spevňovacími prostriedkami pri jej aplikácii na železničný vozeň 13 a na obr. 10 je znázornený železničný vozeň 13 opatrený sieťou 11 opatrenou viazacími a spevňovacími prostriedkami podľa tohto technického riešenia.Ako už bolo uvedené dopredu pripravená plastová sieť 11 opatrená viazacími a spevňovacími prostriedkami 2 je dodávaná v zrolovanom stave, prípadne aj poskladaná. Ak je sieť 11 dodaná V zrolovanom stave,potom je postačujúce nasunúť ju na hríadeľ 4 opatrený vybraniarni 5 na jeho oboch koncoch a ukončených zaoblenou hlavicou 6 alebo iným ukončením s väčším priemerom ako má Vybranie 5. Viazacie a spevňovacie prostriedky 2 presahujúce čelo siete 11 sa upevnia na úchytné otvory alebo háky čela železničného vozňa 13. Hriadeľ 4 so zrolovanou sieťou 11 alebo rašlovým úpletom opatrenýrní viazacími a spevňovacími prostriedkami 2 sa nasunie do vidlíc 8 držiakov tak, že Vybranie 5 hriadeľa 4 zapadá do valcového osadenia 9 vidlice držiaka. Po nasunuti hriadeľa 4 do zrolovanej siete ll opatrenej pozdĺžne aj priečne usporiadanými viazacirni a spevňovacími prostriedkami 2, ktoré sú prevlečené aspoň okrajovýrni okami siete a prípadne aj upevnené v jednom z okrajových ôk siete 11 napríklad uzlom 3, pričom konce viazacích a spevňovacich prostriedkov 2 sú vložené dovnútra a zarolované v sieti 11, upevnení čelných popruhov na železničný vozeň 13 a zacvaknutí vybraní 5 hriadeľa 4 do vidlice 8 držiaka, dvaja pracovnici uchopia tyče 7 držiakov, každý jednu a vyzdvihnú zrolovanú plastovú sieť 11 nad železničný vozeň. Prejdú s ňou pozdĺž železničného vozňa 13 na jeho druhý koniec, pričom sa sieť 11 rozvinie. Následne sa konce popruhov 2 stiahnu hákmi 10 a pracovníci ich upevnia na železničný vozeň 13 pozdĺž celého železničného vozňa 13 aj na druhom konci železničného vozňa 13.1. Sieť na zabezpečenie nákladu na železničnom vozni, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že sieť vhodnej dlžky a šírky je opatrení viazacírni a spevňovacími prostriedkami (2) v priečnom smere aj V pozdĺžnom smere po celej svojej dlžke aj šírke, pričom viazacie a spevňovacie prostriedky (2) vytvárajú redšiu ale pevnejšiu sieť, a každý viazací a spevňovací prostriedok (2) je v sieti (l l) prevlečený minimálne jedným okom v blízkosti aspoň jedného okraja siete, pričom sieť v pozdĺžnorn smere obsahuje minimálne jeden viazací a spevňovací prostriedok (2) a v priečnom smere sú viazacie a spevňovacie prostriedky (2) rozmiestnenć v rozpätí l až 3 m.2. Sieť podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že viazacie a spevňovacie prostriedky (2) sú pri okraji siete (11) upevnené uzlom, prevlečenim alebo prešitím alebo prešitím kovovými sponarni alebo prichytené sponarni alebo ich kombináciou.3. Sieť podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že viazacie a spevňovacie prostriedky (2) presahujú plastovú sieť (l 1) minimálne o 0,1 m na každom okraji.4. Sieť podľa nároku 2 alebo 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že viazaci a spevňovací prostriedok(2) je aspoň jednom zo svojich koncov opatrený pripáj acím al alebo upevňovacim prvkom na zjednodušenie a urýchlenie upevnenia na železničný vozeň.5. Sieť podľa nároku 1, 2, 3 alebo 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že viazacie a spevňovacie prostriedky (2) sú tkané, splietané alebo lepené a majú plochý prierez, alebo kruhový prierez.6. Sieť podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že viazacím a spevňovacím prostriedkom (2) je lano, popruh alebo páska.7. Sieť podľa nároku 5 alebo 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že viazacie a spevňovacie prostriedky8. Sieť podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je vyrobená z plastu.9, Sieť podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je tvorená rašlovým úpletorn.10. Spôsob sieťovania železničných vozňov sieťou podľa nárokov l až 9, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že cez zrolovanú sieť (ll) alebo rašlový úplet, opatrené viazacími a spevňovacími prostriedkami (2) sa prevlečie hriadeľ (4), viazacie a spevňovacie prostriedky (2) presahujúce čelo siete (11) sa upevnia na úchytné otvory alebo háky železničného vozňa (13), hriadeľ (4) sa vo vybraniach (5) upevní na vidlice (8) do valcového osadenia (9), dvaja pracovníci pomocou držiakov vyzdvihnú zrolovanú sieť (l l) nad železničný vozeň (13) a rozvinú zrolovanú sieť (l 1) nad neprekrytú časť nákladného železničného vozňa (13) zo zeme,takto natiahnutá sieť (l l) sa upevní na konci železničného vozňa (13) viazacími a spevňovacírni prostriedkami (2) a viazacie a spevňovacie prostriedky (2) sa stiahnu z rozvinutej siete (1 l) hákmi (10) a upevnia sa po bokoch pozdĺž celého železničného vozňa (13).11. Zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa nároku 10, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z hriadeľa (4) ktorý má na oboch koncoch vybranie (5) menším priemerom, a dvoch držiakov, ktoré sú tvorené tyčou (7), ktorá je na jednom konci opatrená vidlicou (8), obsahujúcou valcové osadenie (9) na spoluprácu s vybraním (5) hriadeľa (4), a jedna strana vidlice (8) je opatrenà hákom (10).12. Zariadenie podľa nároku ll, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že priemer valcového osadenia (9) vidlice (8) približne zodpovedá priemeru vybrania (5) hriadeľa (4).13. Zariadenie podľa nároku ll, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že hriadeľ (4) je na oboch koncoch ukončený hlavicou (6).14. Zariadenie podľa nároku ll, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že obsahuje 2 ochranné krytky (12) s otvorom V stred na navlečenie na hriadeľ (4).15. Zariadenie podľa nároku 11, 12, alebo 13, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že hriadeľ (4) a držiaky sú vyrobené z dreva, kovu alebo ich kombinácie.

MPK / Značky

MPK: B61D 39/00

Značky: nákladu, vozňov, spôsobu, zariadenie, spôsob, železničnom, zabezpečenie, železničných, vykonávanie, sieť, sieťovania, tohto, vozni

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u5225-siet-na-zabezpecenie-nakladu-na-zeleznicnom-vozni-sposob-sietovania-zeleznicnych-voznov-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sieť na zabezpečenie nákladu na železničnom vozni, spôsob sieťovania železničných vozňov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty